OCMW Boechout

Zitting van 28 november 2022

Van 20:00 uur tot 21:08 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, raadsleden

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

verontschuldigd

Filip Peeters, Lode Van den Brande, Ines De Keulenaer, raadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 september 2022 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 26 september 2022 goed.

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

Overeenkomst vergoeding betaalterminals - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de overeenkomst voor de vergoeding van het beheer van betaalterminals en ondersteunende activiteiten aan OCMW's goed zoals bijgevoegd in bijlage .

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 15 december 2022 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 15 december 2022 goedgekeurd.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 15 december 2022 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 21 december 2022 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 21.12.2022 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

  1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2023
  2. goedkeuren van de begroting 2023
  3. aanvaarden van de toetreding van welzijnsvereniging KINA tot IGEAN dienstverlening.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 21.12.2022 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu & veiligheid van 21 december 2022 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 21.12.2022 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

  1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2023
  2. goedkeuren van de begroting 2023
  3. innovatiefonds - bepalen bijdrage
  4. aanvaarden van toetreding welzijnsvereniging KINA
  5. benoemen leden adviescomités.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 21.12.2022 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022