Boechout

Zitting van 27 december 2021

Van 20:00 uur tot 21:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Pidpa financieel plan Hidrogem 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt het financieel plan van Pidpa Hidrogem voor het jaar 2022 goed zoals bijgevoegd in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Optimalisatie loonlasten RSZ

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapporten van RSZ verminderingen.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 december 2021

 

COVID 19 - Reglement Boechoutbon-vrijwilligers - aanpassing

 

BESLUIT

Enig artikel

Het aangepaste reglement voor de Boechoutbon - vrijwilligers vaccinatiecentrum, in bijlage, wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Punt bijlagen/links Reglement Boechoutbon-vrijwilligers VC - versie 20211227.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

JZP/2021/016 -Dienstvoertuigen - Type lichte vracht - Stopzetting van de plaatsingsprocedure

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 december 2021, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

De plaatsingsprocedure voor Dienstvoertuigen - Type lichte vracht wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart worden.

Artikel 3

Bovengenoemde inschrijver zal hierover ingelicht worden.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Notulen buitengewone algemene vergadering van 6 december 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 19 november 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 19 november 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

PIDPA - Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Data geen huwelijken 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de lijst met data waarop geen huwelijken kunnen plaatsvinden in 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Data geen begravingen 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de lijst met dagen waarop geen begravingen en aangiften worden toegelaten in 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Extra coronasubsidie 2021 voor erkende verenigingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een extra werkingssubsidie toe te kennen via de middelen van het Vlaams Noodfonds jeugd-sport - cultuur.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Circusstage 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de circusstage door de jeugddienst.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanstelling van Art To Move vzw.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Corona Evenementenpremie - toekenning en uitbetaling deel december

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van een corona 2021 evenementenpremie van 200 euro (per vereniging) aan de opgesomde verenigingen goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Corona: noodfonds wegens noodweer

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitbetaling aan Scouts Boechout wegens stormschade via de middelen van het Vlaams Noodfonds jeugd-sport - cultuur.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitbetaling aan Gidsen Boechout wegens stormschade via de middelen van het Vlaams Noodfonds jeugd-sport - cultuur.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Verslag cultuurraad 6 oktober

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 6 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Aanvraag subsidie jubilerende vereniging - Bridgeclub Boechout Capenberg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent een toelage van 250 euro voor het 25-jarig bestaan van bridgeclub Boechout Capenberg.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Aanbesteding vorkheftruck

 

BESLUIT

Artikel 1

De technische beschrijving met nr. 2021/0002 en de raming voor de opdracht “aankoop vorkheftruck”, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 29.999,00 excl. btw of € 36.299,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Artikel 3

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 december 2021, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit.

Artikel 4

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 5

De opdracht “aankoop vorkheftruck” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde JUNGHEINRICH NV, Esperantolaan 1 te 3001 Heverlee, tegen het nagerekende offertebedrag van € 31.700,00 excl. btw of € 38.357,00 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 6

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 24200300/020000-2020/1-03-13-2022001.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Nutuitbr.algemeen (149) Jaarvergunning Fluvius 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de jaarvergunning 2022 voor Fluvius en zijn aannemers mits:

         de werken degelijk af te schermen en te signaleren

         de werken met beperkte hinder op de rijbaan volgens schets in bijlage te signaliseren

         herstel van het openbaar domein in zijn oorspronkelijke toestand

         melding van de werken over te maken aan de dienst openbare werken en mobiliteit

         plaatsen bord met coördinaten van de werfleider en de nutsmaatschappij

         vergunning aan te vragen aan het Vlaamse Gewest voor werken op de N10 (Provinciesteenweg)

         melding te maken van de werken bij de dienst Integraal Waterbeleid/Solvic/NATO/Fluxys indien de werken zich in de nabijheid vinden van waterlopen en/of pijpleidingen

         werken op de gebiedsontsluitingswegen (Lispersteenweg, Hovesesteenweg, Alexander Franckstraat, Molenlei (tussen Heuvelstraat en Oude Steenweg), Oude Steenweg, Weverstraat, Gillegomstraat, Vremdesesteenweg, Berthoutstraat, Broechemsesteenweg, Borsbeeksesteenweg en Wommelgemsesteenweg) mogen enkel buiten de spitsuren worden uitgevoerd

         op schooldagen mogen er geen werken op de schoolroutes plaatsvinden tussen 7:30u en 9u en 15:30u en 16:30u. Op woensdag wordt er op deze routes niet gewerkt tussen 7:30u en 9u en 11:30u en 12:30u

         het voorzien van een duidelijke en veilige omleiding voor fietsers en voetgangers

         er wordt volgens de afspraken opgenomen in de code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen gewerkt.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Nutuitbr.algemeen (150) Jaarvergunning Proximus 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de jaarvergunning 2022 voor Proximus en zijn aannemers mits:

         de werken degelijk af te schermen en te signaleren

         de werken met beperkte hinder op de rijbaan volgens schets in bijlage te signaliseren

         herstel van het openbaar domein in zijn oorspronkelijke toestand

         melding van de werken over te maken aan de dienst openbare werken en mobiliteit

         plaatsen bord met coördinaten van de werfleider en de nutsmaatschappij

         vergunning aan te vragen aan het Vlaamse Gewest voor werken op de N10 (Provinciesteenweg)

         melding te maken van de werken bij de dienst Integraal Waterbeleid/Solvic/NATO/Fluxys indien de werken zich in de nabijheid vinden van waterlopen en/of pijpleidingen

         werken op de gebiedsontsluitingswegen (Lispersteenweg, Hovesesteenweg, Alexander Franckstraat, Molenlei (tussen Heuvelstraat en Oude Steenweg), Oude Steenweg, Weverstraat, Gillegomstraat, Vremdesesteenweg, Berthoutstraat, Broechemsesteenweg, Borsbeeksesteenweg en Wommelgemsesteenweg) mogen enkel buiten de spitsuren worden uitgevoerd

         op schooldagen mogen er geen werken op de schoolroutes plaatsvinden tussen 7:30u en 9u en 15:30u en 16:30u. Op woensdag wordt er op deze routes niet gewerkt tussen 7:30u en 9u en 11:30u en 12:30u

         het voorzien van een duidelijke en veilige omleiding voor fietsers en voetgangers

         er wordt volgens de code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen gewerkt.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Brandveiligheid - Assistentiewoningen - Jacques Corstienslei 1

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het brandpreventieverslag van de brandweer Zone Rand van 9 december 2021.

Artikel 2

Het college verzoekt eveneens de instelling om binnen de 7 maanden een uitgewerkt stappenplan te bezorgen aan de burgemeester om aan de gestelde voorwaarden te voldoen.

Artikel 3

De burgemeester levert een brandveiligheidsattest B af met een geldigheidsduur van 1 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

GECORO – Ontwerp 2 cohousingproject – Vremdesesteenweg thv kruispunt Hellestraat – Aanbeveling

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanbevelingen van de GECORO van 17 december 2021 met betrekking tot het ontwerp van een cohousingproject (6 woonentiteiten) met gelijkvloerse parking gelegen in Vremdesesteenweg (thv kruispunt Hellestraat).

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Heuvelstraat 4 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor bouwen dakkapellen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen – Millegemweg 13 - Regularisatie van bouwen tuinberging - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Mussenhoevelaan 111 - Verbouwen van een zonevreemde woning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Sint-Bernardsstraat 54 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de dakvorm van een carport

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Aanvraag grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 december 2021

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.