Gemeente Boechout

Zitting van 29 april 2024

Van 20:00 uur tot 22:47 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts, Mieke Kaniszai, gemeenteraadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Filip Peeters, gemeenteraadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 25 maart 2024 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de gemeenteraad van 25 maart 2024.

Juridische grond

Artikel 32 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 25 maart 2024 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Politiezone Minos - Uitstap gemeente Borsbeek - Stemming

 

De heer Siegfried Mertens, korpschef van de politie Minos, geeft een toelichting bij het agendapunt G.2.

 

Na de bespreking van het punt schorst de voorzitter de zitting voor 5 minuten op vraag van raadslid Sven Snyders.

 

Feiten en context

Op 18 december 2023 keurden de gemeenteraden van Antwerpen en Borsbeek de definitieve fusiebeslissing goed.

Op 23 februari 2024 keurde de Vlaamse regering het decreet goed ter bekrachtiging van de vrijwillige samenvoeging (fusie) van de stad Antwerpen en de gemeente Borsbeek. Het ontwerp werd ingediend bij het Vlaamse Parlement.

De fusiegemeente krijgt de naam Antwerpen en gaat in op 1 januari 2025.

Vandaag is de stad Antwerpen onderverdeeld in districten. Het is de bedoeling dat ook Borsbeek van bij de start deel zal uitmaken van deze districtsregeling en zo toetreedt als het tiende district van de stad Antwerpen.

Borsbeek maakt op politioneel vlak deel uit van de meergemeentepolitiezone Minos (Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem). Antwerpen betreft een eengemeentepolitiezone.

De gemeentefusie heeft ook gevolgen op politioneel vlak met name dat er een wijziging moet gebeuren van de grenzen die moet geregeld worden via een besluitvorming aangezien de politiezones anders niet juridisch kunnen blijven opereren. Borsbeekzal met ingang van 1 januari 2025 in het kader van de wijziging van de grenzen van de politiezones, zoals bepaald in de Wet op de Geïntegreerde Politie, zich afscheiden van de politiezone Minos en aansluiten bij de politiezone Antwerpen. De gemeenteraad van Borsbeek van 25 maart 2024 besloothiertoe een formele vraag aan de gemeenteraden van de betrokken politiezones te richten om een gezamenlijke aanvraag te doen bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Argumentatie

De gewesten laten toe aan steden en gemeenten om te fuseren op basis van wilsovereenstemming. Omwille van de fusie moeten de federale regels inzake wijziging van de grenzen worden toegepast. Aangezien het om een operatie op het niveau van de gemeentelijke entiteiten gaat die deel uitmaken van de desbetreffende politiezones, moet de ‘aanvraag’ uitgaan van alle gemeenteraden met akkoord over personeel, roerende goederen en lopende geschillen. Bedoeld worden hier zowel de gemeenteraden van de politiezone die zich opsplitst (zijnde: politiezone Minos) als die van de reeds ingestelde politiezone waarin de afscheidingsgemeente zal worden opgenomen, met name: politiezone Antwerpen.

De splitsing van de meergemeentezone Minos moet een operationele of organisatorische meerwaarde hebben. Deze meerwaarde slaat enkel op die entiteit die de grenzen verandert, niet op het overblijvende gedeelte van de politiezone. Het resterend gedeelte van de politiezone Minos moet niettemin aan haar wettelijke opdracht kunnen blijven voldoen en de minimale gelijkwaardige dienstverlening kunnen blijven verzekeren.

Advies

De respectievelijke korpschefs van de politiezone Antwerpen en van de politiezone Minos zijn overeengekomen dat en formuleren volgend advies, conform art. 257 quinquies/12:

        de federale dotatie gekoppeld aan Borsbeek mee zal gaan naar de politiezone Antwerpen en dat er geen personeelsleden op de naamlijst zullen geplaatst worden;

        er geen roerende goederen worden overgedragen naar de politiezone Antwerpen;

        er geen regelingen te treffen zijn betreffende de overname van de lopende geschillenprocedures

De korpschef van de politiezone Minos formuleerde een advies met betrekking tot een nieuw organisatie- en personeelsplan waarbij de minimale gelijkwaardige dienstverlening kon worden verzekerd gelet de gewijzigde financiële verdeelsleutel. De dotaties gekoppeld aan de gemeente Borsbeek vallen immers weg als financieringsbron van de politiezone Minos. De kosten verbonden aan het verzekeren van de dienstverlening, het inzetten van personeel en het huren van het gebouw, blijven voor een groot deel behouden en resulteren in een theoretisch verlies zoals weergegeven in bijlage.

Op korte termijn werd een financiële afspraak  gemaakt tussen politiezone Minos en politiezone Antwerpen waarbij laatstgenoemde in een financiële compensatie voorziet voor 2025, 2026 en 2027.

Op middellange termijn lijkt schaalvergroting noodzakelijk. Om vrijwillige samensmelting van bestaande politiezones toe te laten, kunnen de gemeente- of politieraden van de betrokken politiezones een aanvraag tot vrijwillige samensmelting indienen bij de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. Alvorens deze beslissing te nemen, is het wenselijk dat een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd om na te gaan of het haalbaar, doelmatig en doeltreffend is om de politiezone Minos te fusioneren met het oog op het duurzaam verwezenlijken van een betere basispolitiezorg in de betrokken gemeenten. In deze studie worden minimaal de financiële, technische, organisatorische en personele aspecten van een fusieoperatie onderzocht.

Op 14 maart 2024 gaf verbindingsambtenaar voor politie bij de gouverneur van Antwerpen toelichting aan het politiecollege van de politiezone Minos over de te nemen stappen bij een fusie van politiezones aan de hand van het draaiboek Fusie van politiezones. De burgemeesters/ voorzitters van het politiecollege van de politiezones Hekla, Zara en Rupel werden eveneens uitgenodigd. Meer specifiek werd ook ingezoomd op de eerste fase van de haalbaarheidsstudie waarvan voorgesteld wordt om die uit te voeren aan de hand van de tool Politiezorgkrachtmeting. Dit instrument laat toe om een grondige scanning uit te voeren van de Politiezorgkracht van de politiezone Minos en laat, in de analysefase, toe om in te gaan op de meerwaarde en mogelijkheden tot fusie binnen de meest geschikte context.

Juridische grond

Artikelen 3, 11 tot en met 15 en 257quinquies/11-17 van de Wet op de geïntegreerde politie.

Koninklijk Besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

Ministeriële omzendbrief PLP 27 van 4 november 2002 inzake de intensifiëring en bevordering van de interzonale samenwerking.

Ministeriële omzendbrief van 31 maart 2010 m.b.t. de mogelijkheid tot schaalvergroting van de politiezones.

Artikel 91/12 van de Wet op de geïntegreerde politie bepaalt dat de gemeenteraden van de gemeenten die deel uitmaken van de vorige politiezones die betrokken zijn bij de wijziging van de grenzen van de politiezones, daartoe een gezamenlijke, met redenen omklede aanvraag indienen bij de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. Zij voegen bij die aanvraag de elementen bedoeld in artikel 257quinquies/12. De Koning bepaalt, op voorstel van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezones.

 

Financiële gevolgen

Onder voorbehoud van goedkeuring van alle gemeenteraden van de aanvraag tot wijziging van de grenzen van de politiezones Antwerpen en Minos, in die zin dat de gemeente Borsbeek vanaf 1 januari 2025 deel zal uitmaken van de politiezone Antwerpen, zal laatstgenoemde in een financiële compensatie voorzien voor 2025, 2026 en 2027. Hierbij zal door politiezone Antwerpen per kalenderjaar én steeds uiterlijk op het einde van het eerste kwartaal een vergoeding van 275.000 euro betaald worden aan politiezone Minos. In totaal omvat deze compensatie 825.000 euro.

Door deze compensatie van politiezone Antwerpen, het wegvallen van de dotatie van de gemeente Borsbeek en de 13,39% van de federale dotaties die de zone verliest, zal er een geschat bedrag van 65.000 euro minder aan ontvangsten zijn voor de zone. Deze minderontvangsten moeten worden getracht tot een minimum te worden herleid. Het managementteam van de politiezone Minos werkt naar een budgettair evenwicht na de defusie van Borsbeek.

 

Stemming

 

Artikel 1, 2, 3 en 5

 

Eenparig

 

Stemming

Artikel 4

 

15 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts en Mieke Kaniszai

6 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt er akte van dat de gemeente Borsbeek, zich met ingang van 1 januari 2025 in het kader van de wijziging van de grenzen van de politiezones zoals bepaald in de Wet op de Geïntegreerde Politie, zal afscheiden van de politiezone Minos en aansluiten bij de politiezone Antwerpen.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van de grenzen van de politiezone Minos.

Artikel 3

De gemeenteraad richt hiertoe een formele gezamenlijke aanvraag t.a.v. de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Artikel 4

De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat er een financiële overeenkomst wordt afgesloten tussen politiezone Minos en politiezone Antwerpenvoor 2025, 2026 en 2027. Hierbij zal door politiezone Antwerpen per kalenderjaar én steeds uiterlijk op het einde van het eerste kwartaal een vergoeding van 275.000 euro betaald worden aan politiezone Minos. In totaal omvat deze compensatie 825.000 euro.

Artikel 5

De gemeenteraad heeft de intentie een vrijwillige fusie aan te vragen van de politiezone Minos (nummer 5351) en voorafgaand aan de beslissing een haalbaarheidsstudie te laten verrichten. Als opstap naar deze haalbaarheidsstudie wordt alvast werk gemaakt van de uitvoering van de politiezorgkrachtmeting door het MAT van de PZ Minos met ondersteuning van de verbindingsambtenaar voor politie bij de gouverneur. Dit instrument wordt aangeboden en ondersteund door de gouverneur van Antwerpen in het kader van de scanning en analyse die de politiekorpsen uitvoeren in het kader van de voorbereiding van het nieuwe zonaal veiligheidsplan. Het heeft op een op zichzelf staand resultaat maar kan in een volgende fase dienen als opstap naar een haalbaarheidsstudie voor een fusie met één of meerdere (nog nader te bepalen) politiezones.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Vervolgklacht van gemeenteraadslid Lode Van den Brande tegen het verderzetten van de gemeenteraad van 29 januari 2024 - Schrijven ABB van 15 april 2024 - Kennisname

 

Voorgeschiedenis

De klacht van raadslid Lode Van den Brande van 2 februari 2024 tegen het verderzetten van de gemeenteraad van 29 januari 2024.

Het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 5 februari 2024 met als bijlage de klacht van raadslid Lode Van den Brande en met de vraag naar het standpunt van het college van burgemeester en schepenen over het voorwerp van deze klacht.

Het antwoord namens het college van burgemeester en schepenen van 6 februari 2024 aan het Agentschap Binnenlands bestuur.

De brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 4 maart 2024 met als bijlage een kopie van het antwoord aan raadslid Lode Van den Brande.

Feiten en context

De brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 15 april 2024 met als bijlage een kopie van de vervolgklacht van 29 maart 2024 en van het antwoord aan raadslid Lode Van den Brande op zijn vervolgklacht met betrekking tot het verderzetten van de gemeenteraad van 29 januari 2024.

Juridische grond

Artikel 331 en 333 van het decreet lokaal bestuur

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de gouverneur van 15 april 2024 aan raadslid Lode Van den Brande.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Audit Vlaanderen - opvolging forensische audit gemeente Boechout - Kennisname

 

Voorgeschiedenis

In navolging van de forensische audit bij ons gemeentebestuur werd met de gouverneur een eerste gesprek gevoerd op 20 maart 2023 alsook een vervolggesprek op 15 februari 2024.

Naar aanleiding van het verscherpt bestuurlijk toezicht werden 3 dossiers opgevraagd voor nazicht :

        Project Smeendijk/Nieuweweg – Herstel bermen, uitwijkstroken en asfaltering – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (CBS 27/02/2024);

        Samenwerking Bosgroep – goedkeuring (CBS 05/03/2024).

        Telecomcontract Vlaamse Overheid : mobiele telefonie (CBS 27/02/2024).

Feiten en context

Het schrijven van de gouverneur van 16 april 2024 waarbij de vaststellingen van het onderzoek van deze dossiers worden meegedeeld.

Het besluit van de gouverneur van 16 april 2024 waarbij de beslissing van het college van 27 februari 2024 om opnieuw in te stappen in het telecomcontract van de Vlaamse Overheid voor mobiele telefonie wordt vernietigd.

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur houdende vernietiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 februari 2024 houdende toestemming om opnieuw in te stappen in het telecomcontract van de Vlaamse Overheid voor mobiele telefonie.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Jaaroverzicht meldingen 2023 - Kennisname

 

Adjunct-algemeen directeur Marc Speelman geeft een toelichting bij het agendapunt G.5.

 

Feiten en context

De adjunct-algemeen directeur maakte een overzicht van alle meldingen die er in 2023 gebeurden.

Dit overzicht werd besproken door het MAT in zitting van 27 maart 2024 en het college van burgemeester en schepenen nam er kennis van in zitting van 2 april 2024.

Het doel van dit document is om de raadsleden een algemeen inzicht te verschaffen in welke meldingen er bij het bestuur in 2023 toekwamen en hoe ze behandeld werden.

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het jaaroverzicht meldingen 2023.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Punt bijlagen/links Jaaroverzicht meldingen 2023.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Rapportering lokaal energie- en klimaatpact - Kennisname

 

Voorgeschiedenis

De gemeente Boechout ondertekende het burgemeestersconvenant 2030 aangaande duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De gemeente Boechout ondertekende het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP) 1.0 en 2.0

Feiten en context

Door het LEKP te onderschrijven verbindt de gemeente zich ertoe om jaarlijks een inhoudelijke rapportering met betrekking tot de voortgang op te maken en die, na voorlegging aan de gemeenteraad, uiterlijk voor 15 mei bij het Agentschap Binnenlands Bestuur in te dienen via het lokaal klimaatpactportaal.

Juridische grond

Artikel 2 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 : "De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied."

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering 2023 in verband met het lokaal energie- en klimaatpact.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Recht van opstal Boechoutse voetbalvereniging (BVV) - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Het gemeentebestuur verhuurt de kwestieuze gronden gelegen langs de Fruithoflaan sinds 1957 aan de Koninklijke Boechoutse Voetbalvereniging (BVV).

Feiten en context

BVV heeft zonnepanelen geplaatst en wil daarom graag meer zekerheid dat de club de gronden voor een lange periode ter beschikking heeft.

Dit kan door het huidig huurcontract te vervangen door een recht van opstal.

Argumentatie

Het is opportuun om op de vraag van BVV in te gaan.

Zo'n recht van opstal werd in het verleden reeds toegekend aan voetbalclub FC Oxaco-Boechout.

Juridische grond

Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen 40, 41,11°en 56§3,8b

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn opgenomen in artikel 5 van het ontwerp van akte.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Het ontwerp van akte over het recht van opstal ten gunste van de Koninklijke Boechoutse Voetbalvereniging, in bijlage, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris Stéphane Van Roosbroeck, die wordt aangesteld om de akte te verlijden.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD Financiën en de gemeente Boechout in het kader van lokale hulp bij het invullen van belastingaangiften - Stemming

 

Feiten en context

De FOD financiën organiseert belastingzitdagen bij de lokale besturen om burgers te helpen met hun belastingaangifte.

De FOD stelt voor om de belastingzitdag te organiseren op dinsdag 11 juni 2024, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. Deze dienstverlening is gratis voor de gemeente Boechout en de inwoners.

Zowel voor de zitdagen als voor de uitwisseling van informatie wordt er een samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage) afgesloten tussen de FOD financiën en de gemeente.

Juridische grond

Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is belast met de algemene behartiging van het algemeen belang en beschikt ter zake over de volheid van bevoegdheid.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen extra financiële gevolgen. De gemeente stelt een lokaal en de nodige ICT-middelen ter beschikking.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD Financiën en de gemeente Boechout, in het kader van lokale hulp bij het invullen van belastingaangiften-zitdagen en uitwisseling van informatie, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten  (besteknr. 2022/HFB/MPMO/96984) – Toetreding - Stemming

 

Voorgeschiedenis

18/03/2013: ICT - Instap contract Vlaamse Overheid/Mobistar

15/10/2018: Telecomcontract Vlaamse Overheid

17/03/2020: Toetreding raamovereenkomst "Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen"

Feiten en context

De Vlaamse Gemeenschap publiceerde de Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten op 25 augustus 2022 in het Bulletin der Aanbestedingen en op 30 augustus 2022 in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Bij Beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 30 juni 2023 werd: 

        Perceel 1 (Vaste IP gebaseerde telefonie, datacommunicatie en marketingnummers) gegund aan Telenet bv, met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 4 – 2800 Mechelen België, en ondernemingsnummer 0473.416.418; 

        Perceel 2 (Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik en voor “Machine to Machine” (M2M) en “Internet of Things” (IoT) gegund aan Orange Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 3 – 1140 Evere en ondernemingsnummer 0456.810.810;  

Bij Beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 14 juli 2023 werd: 

        Perceel 3 (Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX)) gegund aan Telenet bv, met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 4 – 2800 Mechelen België, en ondernemingsnummer 0473.416.418; 

         Perceel 4 (Klassieke PSTN-lijnen) gegund aan Proximus NV, met maatschappelijk zetel te Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel en ondernemingsnummer 0202.239.951;  

De Vlaamse Gemeenschap sloot per perceel met de gekozen dienstverlener een overeenkomst (de Uitvoeringsovereenkomst), waar in punt (E) van de aanhef vermeld wordt dat de Vlaamse Gemeenschap optreedt als aankoopcentrale ten aanzien van de bestellers uit het vooropgestelde klantenbereik. Dit klantenbereik strekt zich uit tot de lokale overheden die gesitueerd zijn in het Vlaamse gewest, met name: 

        15.1. de gemeenten, incl. de politiezones, zowel ééngemeentezones als meergemeentezones; 

        15.2. de hulpverleningszones; 

        15.3. de districten;  

        15.4. de provincies; 

        15.5. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

        15.6. de samenwerkingsvormen, vermeld in deel 3, titel 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

        15.7. de welzijnsverenigingen, vermeld in deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

        15.8. de autonome verzorgingsinstellingen, vermeld in deel 3, titel 4, hoofdstuk 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

        15.9. de verzelfstandigde agentschappen die opgericht zijn door een provincie of een gemeente; 

        15.10. de polders en de wateringen;  

Alvorens te kunnen gebruiken van deze Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten, dient een lokale overheid toe te treden, door middel van een ondertekende Toetredings-overeenkomst die bezorgd wordt aan de dienstverlener van het perceel waartoe de lokale overheid wenst toe treden. 

Argumentatie

        Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van deze door de aankoopcentrale aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen: 

        de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan de behoeften 

        door gebruik te maken van deze raamovereenkomst moet er geen eigen plaatsingsprocedure gevoerd worden, wat een besparing aan tijd en geld betekent; 

        de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake telecommunicatiediensten; 

        de keuze voor toetreding tot één of meerdere van de percelen is geheel vrij; 

        afname van deze raamovereenkomst garandeert de continuïteit van de dienstverlening die reeds afgenomen werd via de uitdovende overheidsopdracht “Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen“ (Bestek. Nr. 2017/HFB/OPMB/33326) 

Juridische grond

        Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

        Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

        Artikel 40 en 41 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

        Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en latere wijzigingen. 

        Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

        De contractuele documenten van de Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten 

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad besluit toe te treden tot de volgende percelen van de Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten:  

        Perceel 1: Vaste IP gebaseerde telefonie, datacommunicatie en marketingnummers 

        Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik en voor “Machine to Machine” (M2M) en “Internet of Things” (IoT) (reeds goedgekeurd CBS 27/02/2024)

        Perceel 3: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX) 

        Perceel 4: Klassieke PSTN-lijnen 

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering. 

Artikel 3

Een ondertekende Toetredingsovereenkomst wordt bezorgd aan de desbetreffende dienstverleners.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Aanvaarding schenking zetel George van Raemdonck - Stemming

 

Feiten en context

Cathy Collet, kleindochter van George van Raemdonck, is in het bezit van een zetel die toebehoorde aan haar grootvader. Deze zetel is te zien op het schilderij 'Interieur van de Harmoniestraat' waar George van Raemdonck verbleef in 1941 (foto in bijlage). Zij wil deze zetel schenken aan de gemeente Boechout zodat deze ontsloten kan worden.

Advies

De cultuurraad geeft het advies om deze schenking te aanvaarden vanwege het unieke verhaal van deze zetel. De zetel heeft dus cultuurhistorische waarde, maar geen artistieke waarde.

Juridische grond

Schenkingen zijn een beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad volgens artikel 41, 12° van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad aanvaardt de schenking van de zetel van George van Raemdonck. Ze geeft de opdracht om de zetel op te nemen in de inventaris van het gemeentelijk kunstpatrimonium. Er wordt nog onderzocht op welke plaats de zetel het best kan ontsloten worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 29 april 2024

 

Aanpassing van het gemeentelijk reglement over de openbare markt en de ambulante handel - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Goedkeuring van het gemeentelijk reglement over de openbare markt en de ambulante handel door de gemeenteraad van 31 mei 2021.

Opstart van de wekelijkse markt in Vremde op 2 september 2021.

Aanpassing van het reglement door de gemeenteraad van 30 januari 2023.

Feiten en context

Aanpassing van de wetgeving betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten. Vanaf 1 april 2024 heeft een onderneming de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante activiteiten, de zgn. leurkaart, niet meer nodig. Deze wordt afgeschaft. Men dient enkel ingeschreven te zijn bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, m.a.w. een KBO-nummer hebben. Ook de zgn. hulpleurkaarten houden op te bestaan.

In artikel 5 van het marktreglement is opgenomen dat er op feestdagen geen markt georganiseerd wordt. In de praktijk zijn er op feestdagen wel reeds feestelijke edities van de markt georganiseerd om de markt te promoten.

Argumentatie

Het gemeentelijk reglement over de openbare markt en de ambulante handel moet worden aangepast. De voorwaarde dat men houder is van een leurkaart om een standplaats op de markt te kunnen bekomen vervalt. Tevens wordt voorzien dat het College van Burgemeester en Schepenen kan bepalen dat er op feestdagen wel een markt georganiseerd wordt.

Juridische grond

De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet va 24 februari 2017 meer bepaald artikelen 8 tot en met 10.

Het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40.

Decreet van 3 maart 2023 tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante activiteiten en tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het aangepast reglement voor ambulante handel, in bijlage, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Punt bijlagen/links Marktreglement versie 29042024.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Energie - Aansluiting bij de aankoopcentrale voor de overheidsopdrachten VEB (Vlaams Energiebedrijf) - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad besliste op 29 november 2021 om voor de aankoop van elektriciteit en aardgas voor de gebouwen en installaties van de gemeente, het OCMW en het AGB vanaf 1 januari 2022 in te stappen in het aanbod  van het Vlaams Energiebedrijf (VEB), Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel.

Feiten en context

Een aankoopcentrale in de zin van titel 2 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (overheidsopdrachten in klassieke sectoren) is een aanbesteder die gecentraliseerde aankoopactiviteiten en eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verricht als bedoeld in de bepalingen onder respectievelijk artikel 2, 7° en 8° van voornoemde wet.

Door de omvang van overheidsopdrachten te vergroten via de techniek van een aankoopcentrale wordt het mogelijk de mededinging te verbreden en overheidsbestellingen efficiënter te plaatsen.

In toepassing van artikel 48 van de genoemde wet van 17 juni 2016 kunnen overheidsopdrachten voor rekening van verschillende aanbesteders ook worden samengevoegd.

Een aankoopcentrale staat in voor de beslissing in verband met de keuze van de wijze van gunning, de redactie van het bestek, voor de publicatie van de opdracht, voor het onderzoek van de offertes en voor de gunning van de opdracht.

Een aanbesteder die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

De aanbesteders mogen, zonder toepassing van de in de wet van 17 juni 2016 vervatte procedures, een overheidsopdracht voor diensten betreffende gecentraliseerde aankoopactiviteiten aan een aankoopcentrale gunnen.

Dergelijke overheidsopdrachten voor diensten mogen ook het verrichten van aanvullende aankoopactiviteiten omvatten.

De gemeente Boechout wenst, gelet op de hogergenoemde overwegingen, aan te sluiten bij genoemde aankoopcentrale van het VEB voor de verdere uitwerking van onze klimaatdoelstellingen opgenomen in het Lokaal energie- en klimaatplan en het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0 ( LEKP)

Het volledige aanbod van de aankoopcentrale van het VEB is te vinden op de website van het VEB (www.veb.be).

Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 2 april 2024  kennis van het aanbod van de aankoopcentrale van het VEB en stelt aan de gemeenteraad voor om aan te sluiten bij de aankoopcentrale van het VEB voor de plaatsing van opdrachten betreffende energie (energieaudit, EPC, laadpalen, vastgoedstrategie,...)

Argumentatie

Door beroep te doen op een aankoopcentrale kunnen er efficiëntiewinsten geboekt worden, betere prijzen bedongen worden en is er een volledige ontzorging van het aanbestedingstraject.

Advies

De dienst Omgeving geeft positief advies. Door die aansluiting wordt het makkelijker om EPC's en energieaudits aan te vragen voor onze gemeentelijke gebouwen, alsook offertes te bekomen voor het plaatsen van laadpalen, ...

Dit zal bijdragen tot het behalen van onze klimaatdoelstellingen.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 56 en 57;

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, met opvolgende wijzigingen;

Het KB van 18 april 2017 over de plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren v;

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, met opvolgende wijzigingen;

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, met opvolgende wijzigingen;

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeente Boechout sluit zich aan bij de aankoopcentrale van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor de plaatsing van opdrachten.

Artikel 2

Deze aansluiting verplicht de gemeente echter niet tot een effectieve plaatsing van een opdracht.

Artikel 3

Als aangeslotene bij de aankoopcentrale kan de gemeente rechtstreeks opdrachten plaatsen bij de opdrachtnemer, aan wie de aankoopcentrale de opdracht heeft gegund.

Artikel 4

De gemeente staat zelf in voor de uitvoering van de geplaatste opdracht (levering, opvolging, betaling van facturen, …) en vrijwaart de aansprakelijkheid van de aankoopcentrale voor eventuele schade ten gevolge van fouten en/of leemten in de opdrachtdocumenten.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

2023/015-03 (59) Werken Pidpa - Borsbeeksesteenweg - Samenwerkingsovereenkomst - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Om de impact van huishoudelijk afvalwater te verminderen legt het gebiedsdekkend uitvoeringsplan vast waar riolering en waterzuivering die reductie kan helpen realiseren.

Elke gemeente krijgt in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan een reductiedoel of saneringsopdracht voor de volgende zes jaar. Op die manier moet de zuivering van het afvalwater van meer inwoners er tegen 2027 toe leiden dat 91% van het Vlaams afvalwater wordt gezuiverd. Het einddoel is om de hoeveelheid stikstof en fosfor in onze waterlopen te doen dalen.

Om de reductiedoelstellingen te halen moet Pidpa de riolering op een deel van de Borsbeeksesteenweg scheiden, nl tussen de huisnummers 48 en 94.

Op 5 september 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen goed om aan beide zijden van de Borsbeeksesteenweg een conform enkelrichtingsfietspad te voorzien.

Op 21 november 2023 gaf het college van burgemeester en schepenen aan Pidpa de toestemming om een ontwerper aan te stellen.

Feiten en context

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) heeft ondertussen de projectfiche (subsidieaanvraag) goedgekeurd. Het dossier is nog niet opgedragen op een subsidieprogramma.

De gemeente Boechout en Pidpa zijn van oordeel dat de werken en de opdracht in het algemeen belang dienen samengevoegd te worden. Pipda maakte hiervoor een samenwerkingsovereenkomst op.

Timing uitvoering werken: 2027.

Juridisch kader

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Pidpa Riolering zal steeds de procedure voeren en in naam van Gemeente Boechout bij de gunning van de opdracht optreden volgens bepalingen in bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst;

 

Financiële gevolgen

Deze zijn momenteel nog niet gekend.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en de gemeente Boechout, voor de weg- en rioleringswerken op de Borsbeeksesteenweg - Project K-21-037, goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt aangesteld voor de volledige opvolging en afwerking van het dossier.

Artikel 3

De algemeen directeur en de burgemeester worden gemandateerd om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius OV van 5 juni 2024 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente is aangesloten bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij de heer Dirk Crollet en mevrouw Kris Swaegers voor de ganse legislatuur werden aangesteld als gemeentelijke vertegenwoordigers op de (buitengewone) algemene vergaderingen van Fluvius OV.

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 28 maart 2024 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 5 juni 2024 digitaal plaats heeft met als agenda:

 1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van deCommissaris over het boekjaar 2023.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar2023.
 3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan deCommissaris.
 4. Statutairebenoemingen.
 5. Statutairemededelingen.

 

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Juridische grond

Decreet over het lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts en Mieke Kaniszai

1 onthouding

Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging dd. 5 juni 2024 met als agendapunten:

 1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van deCommissaris over het boekjaar 2023.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar2023.
 3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan deCommissaris.
 4. Statutairebenoemingen.
 5. Statutairemededelingen.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de digitale algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 5 juni 2024 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen van 12 juni 2024 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 en 16 december 2019 waarbij de heer Dirk Crollet en de heer Koen T'Sijen voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van Fluvius Antwerpen.

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 2 april 2024 opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen die op 12 juni 2024 plaatsheeft in het Lindner Hotel, Lange Kievietstraat 125, 2018 Antwerpen.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 2 april 2024 overgemaakt.

 

Gelet op het voorstel tot oprichting van de wachtstructuur TRANSCO ENERGY CV, beslist door de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen in zijn zitting van 13 maart 2024, en de beslissing om de oprichting, de inbreng in geld (2.000,00 euro), de goedkeuring van de ontwerpstatuten, het financieel plan, de motiveringsnota, de nota mogelijke aandeelhoudersovereenkomst en de gevraagde volmachtverlening, ter bekrachtiging voor te leggen aan de Algemene Vergadering van 12 juni 2024.

 

Overeenkomstig het artikel 472 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur dient de beslissing tot deelneming van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging in een andere rechtspersoon te worden genomen door de Algemene Vergadering op grond van een verslag dat de Raad van Bestuur heeft opgemaakt waarin de voor- en nadelen van de deelneming worden afgewogen en waarin wordt aangetoond dat de opdrachthoudende vereniging zelf niet die voordelen kan bieden. De Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen keurde in voormelde zitting van 13 maart 2024 het verslag aan de Algemene Vergadering goed. Samengevat zijn de voordelen van de oprichting van TRANSCO ENERGY CV o.a. het bestendigen van de gemeentelijke controle en strategische verankering van Elia (via Publi-T) en Fluxys (via Publigas) zonder de gemeente financieel te belasten (een goedkeuring van deze oprichting impliceert geenszins onomkeerbare stappen, noch onomkeerbare financiële engagementen voor Fluvius Antwerpen of de gemeente), het gegeven dat dergelijke structuur veel toegankelijker is voor, en gekend door, externe investeerders dan de publiekrechtelijke figuur van de opdrachthoudende vereniging, zonder daarbij de rechten en belangen van de gemeenten uit het oog te verliezen (waarbij Fluvius Antwerpen recht heeft op minstens één bestuurder, die regelmatig verslag moet uitbrengen). Ook de gefaseerde aanpak in dit dossier heeft een aantal duidelijke voordelen zoals de eenvoudige mogelijkheid tot vereffening indien nodig, het sneller kunnen schakelen bij een eerstvolgende kapitaaloperatie van Elia/Publi-T (of Fluxys/Publigas), de creatie van een duidelijk afgelijnde overlegstructuur en het feit dat er nu nog geen verregaande akkoorden moeten worden gesloten met niet-gemeentelijke partners, waarbij nu enkel sprake is van een minimale cash-inbreng zonder het beleid van de nieuwe gemeenteraad in de volgende legislatuur of de toekomstige ontwikkeling van de financiën van de gemeente nodeloos te verstoren (geen substantiële financiële impact op het gemeentebestuur).

Juridische grond

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts en Mieke Kaniszai

1 onthouding

Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen van 12 juni 2024:

 1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2023.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
 3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
 4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2023. 
 5. Voorstel oprichting onthaalstructuur voor belangen in Publi-T en Publigas
 6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
 7. Statutaire benoemingen
 8. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 5 en desgevallend 6 en 7 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 5 en desgevallend 6 en 7 bij authentieke akte te doen vaststellen.
 9. Statutaire mededelingen

Artikel 2 (voorstel oprichting onthaalstructuur voor belangen in Publi-T en Publigas)

Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de wachtstructuur TRANSCO ENERGY CV door Fluvius Antwerpen.

De Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen wordt verzocht de oprichting, de inbreng in geld (2.000,00 euro), de ontwerpstatuten, het financieel plan, de motiveringsnota, de nota mogelijke aandeelhoudersovereenkomst en de gevraagde volmachtverlening te willen bekrachtigen.

Artikel 3

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 12 juni 2024 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1,2 en 3 van onderhavige beslissing.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

IKA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van IKA van 13 juni 2024 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij de heer Johan Van Hoof werd aangesteld als eerste afgevaardigde en het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2021 waarbij mevrouw Marleen Dolfeyn werd aangesteld als plaatsvervanger op de algemene vergaderingen van IKA en dit voor de ganse legislatuur.

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 2 april 2024 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van IKA die op 13 juni 2024 plaatsheeft in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 2 april 2024 overgemaakt.

Argumentatie

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts en Mieke Kaniszai

1 onthouding

Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Artikel 1

Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, hecht de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 13 juni 2024.

 1. Kennisneming verslagen van IKA van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2023.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
 3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
 4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van IKA met betrekking tot het boekjaar 2023.
 5. Statutaire benoemingen.
 6. Statutaire mededelingen

Artikel 2

De vertegenwoordigers van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging werd(en) aangeduid voor de legislatuur 2019-2024, en die zal/zullen deelnemen aan de (fysieke of digitale) algemene vergadering tevens jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 13 juni 2024 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) op te dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres lieven.ex@fluvius.be.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen - Aanduiden van een vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergaderingen - Geheime stemming

 

Voorgeschiedenis

Besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2023 waarbij de partiële splitsing tussen de Ideale Woning enerzijds en Woonhaven Antwerpen, De Voorkempen - H.E. en Woonpunt Schelde-Rupel anderzijds werd goedgekeurd. Door deze splitsing heeft de gemeente Boechout aandelen in de huisvestingsmaatschappij De Voorkempen.

Feiten en context

De gemeente werd uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 2 mei en 25 juni 2024.

De gemeenteraad heeft nog geen vertegenwoordiger aangeduid om namens de gemeente deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van deze huisvestingsmaatschappij.

 

Om de belangen van de gemeente te behartigen kan zij zich laten vertegenwoordigen op iedere gewone of buitengewone vergadering van de vennootschap.

De te geven volmacht zal rechtsgeldig zijn voor gelijk welke gewone of buitengewone algemene vergadering van 1 maart 2024 tot het einde van de legislatuur en tot in hun vervanging is voorzien.

Het mandaat zal echter eindigen wanneer de gemeenteraad een andere vertegenwoordiger aanstelt.

 

Juridische grond

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Artikel 386 §1 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeente kan deelnemen in of zich laten vertegenwoordigen in verenigingen, stichtingen en vennootschappen.

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen aangewezen worden door de organen die, krachtens de wettelijke reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.

 

De aanduiding gebeurt bij geheime stemming.

 

Stemming voor eerste afgevaardigde:

Kris Swaegers behaalt 13 stemmen

Greet Van Brussel behaalt 5 stemmen

Filip Peeters behaalt 2 stemmen

Annelies Veron behaalt 1 stem

 

Stemming voor plaatsvervanger

Ria Van Den Heuvel behaalt 13 stemmen

Greet Van Brussel behaalt 4 stemmen

Annelies Veron behaalt 1 stem

Eric Philibert behaalt 1 stem

Lode Van den Brande behaalt 1 stem

Filip Peeters behaalt 1 stem

 

BESLUIT

Artikel 1

Mevrouw Kris Swaegers, wonende Lange Kroonstraat 69 te 2530 Boechout, wordt aangeduid als afgevaardigde bij "De Voorkempen-H.E." om de belangen van de gemeente Boechout te behartigen.

Artikel 2

Mevrouw Ria Van Den Heuvel, wonende Oude Steenweg 46 te 2530 Boechout, wordt aangeduid als plaatsvervanger bij "De Voorkempen-H.E." om de belangen van de gemeente Boechout te behartigen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan De Voorkempen-H;E., Nijverheidsstraat 3 te 2960 Sint-Job-in-'t Goor.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Interpellatie - Mediawijsheid en digitalisering

 

Vraag om uitleg/interpellatie over de opvolging van het beleidsplan digitale inclusie in functie van de oprukkende digitalisering en i.f.v. van het bevorderen van mediawijsheid en de rol die een lokale overheid kan en wilt spelen.

 

Kinderen belanden al op 10-jarige leeftijd, dus voor ze naar de middelbare school gaan, in de online wereld van jongeren en volwassenen. Hun digitale puberteit begint al voor de derde graad van het lager onderwijs. Dat blijkt uit Apestaartjaren, het tweejaarlijkse onderzoek van Mediawijs, Mediaraven en MICT naar de digitale leefwereld van kinderen en jongeren.

 

Veel mensen, bijna iedereen zo wordt beweerd door onderzoekers, heeft vandaag internet, maar de digitalisering verloopt aan verschillende snelheden.

 

Als je kijkt naar hoe verschillende groepen participeren aan de digitale samenleving, dan is er nog een lange weg te gaan om een e-inclusieve maatschappij te zijn.

 

‘ Jongeren – digital natives – zijn vandaag erg bedreven in het gebruik van sociale media, maar als je ze vraagt om informatie op het internet te zoeken, merk je dat ze moeite hebben om goede bronnen te onderscheiden van onbetrouwbare. Voor veel jongeren is alle informatie op het net gelijkwaardig. Mediawijsheid komt blijkbaar niet automatisch met een vlot gebruik van technologie.’ ( bron Knack)

 

Er staat ons ook een digitale transitie te wachten – of liever ze is al bezig in de gezondheidszorg en zeker ook in de ouderenzorg. Daartoe is het noodzakelijk dat het aandeel Belgen/Vlamingen/Boechoutenaren mét digitale basisvaardigheden sterk stijgt.

 

Terecht hebben wij dus op deze gemeenteraad in november 2023 een beleidsplan e-inclusie goedgekeurd.

 

Dat is nu een half jaar geleden en omdat de digitalisering met een rotvaart plaatsvindt, moet ook het beleid en de acties heel snel volgen en een grote prioriteit krijgen.

 

Onze samenleving is vandaag doordrongen van technologie, maar een groot aandeel grote en kleine mensen beheerst de digitalisering niet, maar ondergaat ze. Vele – zo niet de meeste – internetgebruikers zijn vandaag nog steeds “digitale verkenners” dwz mensen die beetje bij beetje, met vallen en opstaan een en ander ontdekken. Of, en dat is voor een veel te groot aantal het geval, afhaken .

 

En blijkbaar doet de komst van Artificiële Intelligentie de kloof nog groter worden.

 

Dat het digitaal maken van een aantal zaken niet altijd een verbetering is, wordt ook aangehaald in het jaarlijks rapport van de federale ombudsman David Baele. “ Er wordt snel gezegd ‘nu zal het beter en vlotter gaan’ maar dat merken we inderdaad niet altijd.”

 

“Digitale toepassingen hebben ongetwijfeld veel voordelen, maar de overheid vergeet vaak dat er

een deel van de bevolking – de kwetsbaren –veel moeite heeft met die digitale aanpak. Wat meer gezond verstand zou soms helpen. Een vb. Wanneer je premies geeft voor isolatie, dan kan je toch inschatten dat een deel van de doelgroep niet zo handig is met formulieren inscannen en uploaden voor een aanvraag in een onlineloket. “

 

De ombudsdienst krijgen mensen aan de telefoon die volledig vastlopen in de aanvraag en zo hun premie niet verkrijgen.

 

Er zijn nog tal van voorbeelden aan te halen.

 

Terugbetaling tandzorgen bij je ziekenfonds, een afspraak inplannen bij een gezondheidswerker, enz

 

Ticketten voor een voorstelling in de Vooruit.

 

Deze interpellatie wilt de hoogdringendheid van de uitvoering van het beleidsplan onderstrepen en vragen om versneld in te zetten op concrete acties.

 

Concreet wil ik graag vernemen hoe ver we staan met de te nemen acties die werden aangehaald in uw plan, want in het beleidsplan werden geen prioriteiten of data opgenomen. Wat is het concreet actieplan en hoe gaat u de resultaten van de actie meten?

 

Hoe worden de medewerkers van de gemeente opgeleid?

 

Wat onderneemt men in de Boechoutse scholen – zeker in de gemeentelijke JFWillemsschool – rond mediawijsheid?

 

Ria Van Den Heuvel

 

 

Schepen Philip Verstappen beantwoordt de interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Interpellatie - Verkiezingsborden

 

Collega’s,

 

Op 09 april stelde ik aan de algemeen directeur de vraag waar de gemeentelijke aanplakborden voor de verkiezingen van 9 juni zullen geplaatst worden en ook wanneer dit zou gebeuren.

 

Op 22 april kreeg ik dan een antwoord van de diensten. Hieruit blijkt dat er slechts op 3 locaties in onze gemeente, gemeentelijke aanplakborden zullen geplaatst worden. Namelijk aan het gemeentehuis en de kerk van Boechout en aan de kerk van Vremde.

Ik had hierbij volgende vragen.

        Hoe komt het dat er slechts op 3 plaatsen gemeentelijke borden worden voorzien? Vroeger stonden er ook borden aan onder andere de spoorwegovergang van de A. Franckstraat, aan het Georges Van Raemdonckpark en aan het kruispunt Berthoutstraat – Broechemsesteenweg.

        Zal dit voor de gemeenteraadsverkiezingen dezelfde situatie zijn?

 

Sven Snyders

Fractieleider Gemeenteraad N-VA 

 

Burgemeester Koen T'Sijen beantwoordt de interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Interpellatie - Laadpalen

 

Collega’s,

 

Ondertussen werden er meer dan 2 maanden geleden verschillende publieke laadpalen geplaatst op het openbaar domein. Onder andere aan het St-Bavoplein en in de Lange Kroonstraat, misschien nog op meerdere plaatsen.

Alleen maar toe te juichen, we hebben een inhaalbeweging te doen in deze.

Is het niet, dat deze palen er dus ondertussen al langer dan 2 maanden staan met een vuilzak over. Nog niet aangesloten? Onbruikbaar.

 

Hoe komt dit? Kan de gemeente druk zetten bij Fluvius om de geplaatste palen sneller aan te sluiten, dit is natuurlijk een zeer spijtige zaak.

 

Bijkomend.

        Hoeveel palen zijn er nu in Boechout en Vremde publiek bruikbaar

        Hoeveel zitten er nog in de planning op korte termijn. Zowel paal volgt paal, als paal volgt wagen, als andere voorziene palen.

 

Sven Snyders

Fractieleider Gemeenteraad N-VA 

 

 

Schepen Rudi Goyvaerts beantwoordt de interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024