Voorgeschiedenis

Goedkeuring van het gemeentelijk reglement over de openbare markt en de ambulante handel door de gemeenteraad van 31 mei 2021.

Opstart van de wekelijkse markt in Vremde op 2 september 2021.

Aanpassing van het reglement door de gemeenteraad van 30 januari 2023.

Feiten en context

Aanpassing van de wetgeving betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten. Vanaf 1 april 2024 heeft een onderneming de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante activiteiten, de zgn. leurkaart, niet meer nodig. Deze wordt afgeschaft. Men dient enkel ingeschreven te zijn bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, m.a.w. een KBO-nummer hebben. Ook de zgn. hulpleurkaarten houden op te bestaan.

In artikel 5 van het marktreglement is opgenomen dat er op feestdagen geen markt georganiseerd wordt. In de praktijk zijn er op feestdagen wel reeds feestelijke edities van de markt georganiseerd om de markt te promoten.

Argumentatie

Het gemeentelijk reglement over de openbare markt en de ambulante handel moet worden aangepast. De voorwaarde dat men houder is van een leurkaart om een standplaats op de markt te kunnen bekomen vervalt. Tevens wordt voorzien dat het College van Burgemeester en Schepenen kan bepalen dat er op feestdagen wel een markt georganiseerd wordt.

Juridische grond

De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet va 24 februari 2017 meer bepaald artikelen 8 tot en met 10.

Het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40.

Decreet van 3 maart 2023 tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante activiteiten en tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het aangepast reglement voor ambulante handel, in bijlage, goed.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.