Boechout

Zitting van 01 september 2020

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

IGEAN DV - Verslag van de vergaderingen van de raad van bestuur van 11 maart, 29 april, 27 mei en 1 juli 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening van 11 maart, 29 april, 27 mei en 1 juli 2020.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

IGEAN MV - Verslag van de vergaderingen van de raad van bestuur van 11 maart, 29 april, 27 mei en 1 juli 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid van 11 maart, 29 april, 27 mei en 1 juli 2020.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

PIDPA - Verslag van de algemene vergadering van 19 juni 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van Pidpa van 19 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Speelpleinwerking Wiebelei kleine vakanties

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming aan de jeugddienst voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten tijdens de krokusvakantie.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming aan de jeugddienst voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten tijdens de paasvakantie.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming aan de jeugddienst voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten tijdens de herfstvakantie.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Circusstage 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de circusstage door de jeugddienst.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanstelling van Circus Tico.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Gebruik terrein Bunderkes - Gidsen Boechout - 13 september 2020

 

BESLUIT

Artikel 1

Scouts en Gidsen Boechout mogen gebruik maken van het terrein van De Bunderkes op 13 september 2020 van 10.00u tot 18.30u om de overgang van het het begin van het scoutsjaar te vieren.

Artikel 2

Alle deelnemers dienen zich strikt te houden aan de geldende Coronamaatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Middenstand - afwijkingen op de verplichte wekelijkse sluitingsdag

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde afwijking op de verplichte wekelijkse sluitingsdag tijdens het Weekend van de Klant op zondag 4 oktober 2020.

Artikel 2

De afwijking wordt toegestaan voor alle winkeliers in de gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Verkeer.20/023-024 verkeersmaatregelen Mastenweg en Lauwerijkstraat

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om in de Mastenweg een knip aan te brengen ter hoogte van het kruispunt met de Langsweg, zoals op de schets in bijlage.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van een wegneembaar paaltje en de borden F45b.

Artikel 3

Een bewonersbrief te bezorgen aan de aangelanden en de beslissing bekend te maken via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Artikel 4

De nodige communicatie te voeren naar de hulpdiensten, afvalophalers en gps-opratoren.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om een dossier op te starten voor de Lauwerijkstraat en een knip door middel van een tractorsluis te onderzoeken.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

AF- Extra verkooppunt voor huisvuilzakken

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van dit extra verkooppunt van gemeentelijke huisvuilzakken en zorgt voor de nodige communicatie.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat kleine leveringen (geen palet) buiten de gemeentegrenzen niet uitgevoerd worden door de werf. De handelaar kan zijn bestelling ophalen bij de gemeentelijke werf tijdens de openingsuren.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

GECORO – aanvraag parking Hovesesteenweg z/n – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ongunstig advies met aanbevelingen/opmerkingen van de GECORO gefinaliseerd per e-mail van 24 augustus 2020.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eikhof 1 - Bouwen van een eengezinswoning (heraanvraag)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eikhof 16 - Bouwen van een eengezinswoning (heraanvraag)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Groenstraat 47 - Afwijking RUP Mussenhoeve voor de verharding voortuinstrook en voor de bouwhoogte achterbouw, afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte achterbouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Het Veld 3 - Bouwen van een eengezinswoning (HOB) (heraanvraag) en aanleggen van verharding in de voor- en zijtuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Schransstraat 20 - Verbouwen en functiewijziging van fc industrie en bedrijvigheid (diamantslijperij) naar fc dienstverlening en vrije beroepen (hoorcentrum en logopediepraktijk)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vinkenstraat 67A - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en oppervlakte van bijgebouwen en voor het aanleggen van verhardingen in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 241 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de afsluitingen van tuinzones

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen - Mussenhoevelaan +149 - Vellen van hoogstambomen en ontbossen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

Het gunstig advies zoals opgenomen in het vergunningsbesluit van 24 september 2019 blijft behouden.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

VB- Vraag geen heraanplant - Heerbaan 29

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen legt geen heraanplant op naar aanleiding van het schrijven van Mevrouw Kiebooms.

Artikel 2

Aangezien Mevrouw Kiebooms wordt vrijgesteld van het aanplanten van 1 bladverliezende hoogstamboom met een minimale plantmaat <10/12>, zoals eerder gesteld en het collegebesluit van 28 juli 2020; dat de kost van een dergelijke aanplant van plantmaat <10/12> ongeveer 50 à 70 euro bedraagt, wordt Mevrouw Kiebooms verzocht een bedrag van 50 euro te storten aan Natuurpunt, Land Van Reyen op rekeningnummer BE94 0001 0025 0914.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Heropstart busje Mussenhoevelaan - BKO De Wigwam Boechout - intrekking afschaffing

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de beslissing van 18 februari 2020 in te trekken en voorziet vanaf 1 september zoals voorheen een busje tussen de campus Mussenhoevelaan en BKO Boechout.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Aanstelling jobstudent archief - verlenging

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Opname in de wervingsreserve - Vincent Van Santfoort - BKO-begeleider + contractueel - 19/38e

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Samenstelling selectiecommissie deskundige ICT (B1-B3)

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Samenstelling selectiecommissie technici D4-D5 - voltijds - statutair/contractueel

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Samenstelling selectiecommissie coördinator Vrije tijd & Onderwijs - A1a-A3a - Voorstel

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Ontslag - omgevingsambtenaar/diensthoofd omgeving

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 september 2020

 

Vacantverklaring Omgevingsambtenaar/DH Omgeving

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van Omgevingsambtenaar/diensthoofd Omgeving - statutair - 38/38 - A1a-A3a wordt vacant verklaard zoals hierboven bepaald.

Deze functie wordt niet aanzien als “knelpuntberoep”.

Artikel 2

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de volgende manieren:

         regionaal verschijnende krant of weekblad

         de VDAB

         de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

         #boechoutbeweegt

         andere gebruikelijke kanalen

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2020