Boechout

Zitting van 15 juni 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

verontschuldigd

Rudi Goyvaerts, schepen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Dagorde gemeenteraad 28 juni 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

Secretariaat

G.1.Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

G.2.Notulen van de gemeenteraadszitting van 31 mei 2021 - Stemming

G.3.COVID 19 - Verslaggeving vaccinatiecentrum - Kennisname

 

Financieel directeur

G.4.Jaarrekening 2020 - gedeelte gemeente - Stemming

G.5.Jaarrekening 2020 - gedeelte OCMW - Stemming

G.6.Jaarrekening AGB 2020 - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.7.Aanpassing uniform gemeentelijk politiereglement - goedkeuring

G.8.Huurovereenkomst pleintje gelegen hoek Heuvelstraat en Molenlei - Stemming

 

Omgeving

G.9.Natuur - Goedkeuring Bomenplan - Stemming

 

Openbare werken & mobiliteit

G.10.Kerk Vremde - Restauratie - Beheersovereenkomst met Stichting Kempens Landschap - Stemming

 

Burgerzaken

G.11.Huwelijk - Aanwijzing locatie om huwelijk te voltrekken buiten het gemeentehuis - Stemming

 

Intergemeentelijke samenwerking

G.12.Intergemeentelijke samenwerking met IGEAN dienstverlening die optreedt als zelfstandige groepering ter ondersteuning van het lokaal bestuur - Stemming

 

Vrije tijd en onderwijs

G.13.Overdracht gemeentelijke basisschool De Lintwijzer naar de scholengemeenschap Fluxus, gemeenschapsonderwijs GO! - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Feest- en jaarmarktcomité - Verslag vergadering 9 juni 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van het feest- en jaarmarktcomité van 9 juni 2021.

Artikel 2

De financieel directeur wordt verzocht om het voorschot voor Boshoek te storten.

Artikel 3

Toelating wordt gegeven voor het afschieten van vuurwerk op de jaarmarkt van dinsdag 5 oktober 2021.

Artikel 4

Er wordt nota genomen van de voorziene optredens in de grote tent en in de tent van de Boshoek.

Artikel 5

Voor het plaatsen van de tent van de Boshoek, zal de Appelkantstraat worden afgesloten voor alle verkeer en dit vanaf 29 september tot en met 6 oktober 2021.

Er zal parkeerverbod worden voorzien in de Heuvelstraat aan Den Heuvelt voor parking.

Artikel 6

Voor  het maken van een grondplan dient het feestcomité tijdig contact op te nemen met onze noodplanningsambtenaar.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Uitvoerbaarverklaring belastingkohier activeringsheffing aanslagjaar 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Verklaart belastingkohier activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden in woongebied en op onbebouwde kavels aanslagjaar 2020 uitvoerbaar ten bedrage van

71.508,74 euro

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2020-kwartaal 4 - Bezwaarschrift Gamma, Casa en Leen Bakker

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende bezwaarschriften van ABD advocaten tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2020 KW4 - kohierartikels 900000050, 900000061 en 900000069.

Artikel 2

Beslist dat het bezwaar van ABD advocaten namens Gamma België, Leen Bakker België en Casa International ontvankelijk is, doch niet wordt ingewilligd.

Artikel 3

Deze beslissing wordt per aangetekende zending betekend aan de belastingplichtige. Hij kan hiertegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Reglement telewerk - aanpassing en inwerkingtreding

 

BESLUIT

Artikel 1

De aangepaste tekst van het reglement telewerk, in bijlage, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De afsprakennota telewerk, in bijlage, wordt goedgekeurd.

Artikel 3

Het reglement telewerk treedt in werking op 15 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Punt bijlagen/links Reglement telewerk.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Migratie datacenter & MS365 traject - Goedkeuring starten procedures

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming om een bestek op te stellen voor de migratie van het datacenter.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming om een MS365 traject op te starten en hiervoor een planning en budget op te stellen.

Artikel 3

De begeleiding van het MS365 traject wordt gegund via het C-Smart raamcontract aan de firma Synergics.

Artikel 4

Het budget voor het MS365 traject zal vanaf 2022 in het meerjarenplan opgenomen worden via budgetwijziging.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Verslag infovergadering woensdag 2 juni 2021 over heraanleg Dr. Theo Tutsstraat en Jan Frans Willemsstraat

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de digitale infovergadering op woensdag 2 juni 2021 over de heraanleg van de Dr. Theo Tutsstraat en Jan Frans Willemsstraat.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Principiële toestemming voor Sfinksevent augustus 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de organisatie van een sfinksevent van 26 tot en met 29 augustus 2021 op het Molenveld.

Artikel 2

Het college geeft de dienst vrije tijd en de noodplanningsambtenaar de opdracht om de organisatie van het event verder op te volgen en in een latere zitting voor definitieve goedkeuring en vergunningen voor te leggen aan het college.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Wijndomein Oud Conynsbergh - Wijnfeesten op zondag 4 juli 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het organiseren van de wijnfeesten op 4 juli 2021 van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 2

De Groene Stap en de Konijnenbergstraat mag voor dit evenement verkeersvrij gemaakt worden, met uitzondering voor de bewoners.

In de verkeersvrije zone zal er parkeerverbod ingesteld worden.

Artikel 3

Indien de organisatoren elektronisch versterkte muziek zullen spelen, dient de maximum norm van 85 dB(A) gerespecteerd te worden.

Artikel 4

De benodigde verkeerssignalisatie, ter plaatse gebracht door de gemeentelijke werf, dient door de organisatoren bij aanvang van het feest te worden geplaatst en bij het einde ervan onmiddellijk te worden verwijderd.

Er dient wel ten allen tijde een doorgang van minimaal 4 meter vrij te blijven voor de hulpdiensten.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Optreden op terras van Café De Pelikaan Vremde op 19 juni 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om een optreden te organiseren op het terras van café De Pelikaan in Vremde op zaterdag 19 juni 2021 van 20.00u tot 22.00u.

Artikel 2

Het maximaal toegestane geluidsniveau is 95 dB(A).  Dit geluidsniveau moet de volledige activiteit gemeten worden en zichtbaar zijn, minstens voor de geluidsverantwoordelijke.

Het is aangeraden om gratis oordopjes ter beschikking te stellen van de bezoekers.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Inrichten van een speelstraat -  Mussenhoevelaan ter hoogte van nrs. 23 tot 39 - 26 juni 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het inrichten van een speelstraat In de Mussenhoevelaan tussen de huisnummers 23 en 39 op zaterdag 26 juni 2021.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepen geeft opdracht aan de werf tot het leveren van nadarbarelen en verkeerssignalisatie zoals beschreven in het signalisatieplan.

Artikel 3

Er dient steeds een minimale doorgang van 4 meter vrij blijven voor de hulpdiensten.

Artikel 4

De organisatie dient de buurtbewoners vooraf in te lichten van het inrichten van de speelstraat en de beperkingen aan mobiliteit die hieruit volgen.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

2012/012 (64) Project fietsostrade - Eindstaat

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de eindstaat V22bis.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Kerk Vremde Restauratie

 

BESLUIT

Enig artikel

Het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Boechout gaat akkoord met de bijgevoegde beheersovereenkomst en het schrijven van Stichting Kempens Landschap inzake financiële verantwoordelijkheid.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Ondersteuning bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag m.b.t. de dreef (Holle Weg)

 

BESLUIT

Enig artikel

Na onderhandeling en gelet op de geboden marktconforme prijzen beslist het College van Burgemeester en Schepenen om Arcadis aan te stellen om tot een onderbouwde aanbeveling te komen die door de behandelende waarnemend Omgevingsambtenaar kan gebruikt worden om een beslissing door het College van Burgemeester en Schepenen voor te bereiden over de omgevingsvergunningsaanvraag met betrekking tot de dreef van Moretus, deel Holleweg, conform de offerte in bijlage met referte 10494435.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Burgemeesterconvenant - Avansa - Verslagen participatietraject

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

GECORO – Omgevingsvergunning BVBA Wijndomein Oud Conynsbergh – Hovesesteenweg z/n – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO van 8 juni 2021 met betrekking tot aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het aanleggen van een parking (heraanvraag) gelegen in Hovesesteenweg z/n.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

GECORO – Omgevingsvergunning Reynald Moretus Plantin de Bouchout – Holleweg z/n – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ongunstig advies van de GECORO van 7 juni 2021 met betrekking tot aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijziging voor het vellen van hoogstambomen gelegen in Holleweg z/n.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Milieuraad - Omgevingsvergunning Reynald Moretus Plantin de Bouchout – Holleweg z/n – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de milieuraad van 7 juni 2021 met betrekking tot aanvraag omgevingsvergunning voor

stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijziging voor het vellen van hoogstambomen gelegen in Holleweg z/n.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Van der Grachtstraat 33 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit - Spokenhofstraat 26 - Bouwen van een bedrijfsgebouw ifv wijnbouw, aanleggen van parking en verhardingen en reliëfwijzigingen + de exploitatie van een wijnbedrijf (heraanvraag)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Frans Segersstraat 35 - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB), regularisatie van aanbouwen carport en bouwen van tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Gillegomstraat 46 - Bouwen van scheidingsmuren, regularisatie van verbouwen eengezinswoning (GB), van tuinberging en van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Mussenhoevelaan 63 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Weverstraat 77 - Aanleggen van een openluchtzwembad met aanliggende verharding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Vergund geacht - Gillegomstraat 75 - Achterbouw/magazijn (gelijkvloers met bouwdiepte >17 meter) aan een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de achterbouw/magazijn op het gelijkvloers (met een bouwdiepte >17 meter) op te nemen als vergund geacht in het vergunningenregister.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Vellen bomen - Merelstraat 15 - 2 dennen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende hoogstamboom met klassegrootte 3 (<6m), vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Vellen bomen - Sneppenbosweg - Italiaanse populier

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende hoogstamboom, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Ambtshalve inschrijving

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

WERF - jobstudenten zomer 2021

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Arbeidsongeval 20 januari 2020 - Consolidatie

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Arbeidsongeval 13 november 2020 - Consolidatie

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Arbeidsongeval 13 november 2020 - Consolidatie

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Niet-aanvaarding arbeidsongeval

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Aanstelling directeur basisonderwijs

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Kennisname ontslagname zaalwachter

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021