Boechout

Zitting van 19 juli 2022

Van 11:40 uur tot 11:45 uur.

 

 

aanwezig

Els Augustinus, voorzitter wnd.

Frank Coenen, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Leden

verontschuldigd

Koen T'Sijen, voorzitter

Philip Verstappen, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

JZP/2022/011 - Onderhoud verwarmingsinstallaties OCMW - woningen - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau verleent de goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 5 juli 2022 ten aanzien van alle percelen, zoals opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

Alle percelen binnen deze opdracht worden gegund aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieder, zijnde TIV - Technische Installaties Verelst, Rotenaard 72 te 2650 Edegem tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver en mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 3

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2022/011.

Artikel 4

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 22100100/011900 en in het budget van de volgende jaren.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

JZP/2022/014 - Aanstellen beëdigd landmeter - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau, net zoals het college van burgemeester en schepenen, keurt het bestek met nr. JZP/2022/014 en de raming voor de opdracht “Aanstellen beëdigd landmeter”, zoals opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 3.652,89 excl. btw of € 4.000,00 incl. btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt tevens gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor iedereen).

Artikel 3

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Mark Bernaerts, Dennenlaan 28 te 2520 Ranst;

- Ceulemans Erik bvba, Guido Gezellelaan 112 te 2640 Mortsel;

- IGEAN ontwerp, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem;

- Landmeterskantoor Collin, Hovesesteenweg 46 te 2530 Boechout;

- Landmeter Stefan Van Herwegen, Leon Dumortierstraat 80 te 2540 Hove.

Artikel 4

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 augustus 2022 om 10.00 uur.

Artikel 5

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2022, op budgetcode 61420110/020000.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Patrimonium - Energierijk gas - Fluvius

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau neemt kennis van het schrijven in bijlage en de mogelijke impact van deze omschakeling naar energierijk gas.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Intergemeentelijke samenwerking - Minder Mobielen Centrale Mimosa verhoging km-vergoeding + werkingsafspraak

 

BESLUIT

Artikel 1

De verhoging van de kilometervergoeding die gehanteerd wordt binnen de mindermobielencentrale MiMoSa tot het bedrag van 0,4170 euro per gereden kilometer vanaf 1 augustus 2022, goed te keuren.

Artikel 2

Aan het Vast Bureau voor te stellen om in de toekomst de kilometervergoeding die gehanteerd wordt binnen de mindermobielencentrale MiMoSa automatisch conform de wijzigingen die op Vlaams niveau worden doorgevoerd.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022