Feiten en context

Het uitvoerend orgaan moet voor 1 maart van het lopende boekjaar bepalen welk gedeelte van de kredieten voor investeringen en financiering die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, worden overgedragen naar het lopende boekjaar. Na de beslissing moet de gemeente de digitale rapportering met de stand van het meerjarenplan na de overdrachten aan ABB bezorgen. Ook besturen die geen kredieten overdragen moeten voor 1 maart  2021 een digitale rapportering over de stand van het meerjarenplan na de overdrachten bezorgen

Door het verdwijnen van de investeringsenveloppes, vervalt ook het concept van de verbinteniskredieten en de automatische overdracht van investeringskredieten naar het volgende jaar. Om te vermijden dat de besturen bij het begin van elk jaar een aanpassing van het meerjarenplan moeten doorvoeren om de ongebruikte kredieten van het vorige jaar opnieuw op te nemen, krijgt het uitvoerend orgaan (het college, het vast bureau, de deputatie) voortaan de bevoegdheid om te bepalen welk gedeelte van de ongebruikte investeringskredieten en bijbehorende financiering wordt overgedragen naar het volgende jaar.

 

In bijlage het voorstel voor de overdracht van de geselecteerde projecten.
Het saldo van de niet-gebruikte en niet overgedragen investeringskredieten zal bij het afsluiten van de jaarrekening mee worden opgenomen in het budgettair resultaat van het boekjaar (positief effect) en kan in de volgende aanpassing MJP opnieuw worden toegewezen.

 

Argumentatie

Het overdragen van investeringskredieten op dit moment geeft het voordeel dat het overgedragen krediet ineens zichtbaar wordt in 2021 en verder kan worden aangewend.

Juridische grond

Art 258 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering die in het vorig boekjaar niet werden aangewend, naar het lopend boekjaar kunnen worden overgedragen.

Financiële gevolgen

Door de overdracht naar 2021 van een deel van de investeringskredieten worden deze budgetten onmiddellijk beschikbaar in 2021. De niet overgedragen en niet aangewende  kredieten voor 2020 komen als positief effect in het budgettair resultaat van het boekjaar bij het afsluiten van de jaarrekening.

 

 

Besluit

 

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst met over te dragen investeringskredieten van 2020 goed.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.