Boechout

Zitting van 23 januari 2024

Van 09:00 uur tot 10:25 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

Burgemeester Koen T'Sijen verlaat de vergadering vanaf punt 15 wegens belangenconflict

Burgemeester wnd. Dirk Crollet vervoegt de vergadering vanaf punt 15

Burgemeester Koen T'Sijen vervoegt de vergadering vanaf punt 16

Schepen Dirk Crollet vervoegt de vergadering vanaf punt 16

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Toekenning toelage logopedieprojecten 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

Het voorziene budget wordt aangewend om het lopende logopedieproject voort te zetten, nl. 9.750 euro wordt toegekend aan de Boechoutse onderwijsinstellingen en de Speelhoeve als volgt :

- Jan Frans Willemsschool : 9.750 euro

- Sint-Gabriël : 9.750 euro

- Dorpsschool Vremde : 9.750 euro

- De Speelhoeve : 9.750 euro

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Fluvius Antwerpen - Notulen + notariële akte van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen en de notariële akte van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Aanbestedingsdossier skatepark - herpublicatie

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gewijzigde bestek met nr. CVT/LB/2023-01 en de raming voor de opdracht “Ontwerpen en bouwen van een skatepark te Boechout”, opgesteld door dienst Vrije Tijd, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 140.495,90 excl. btw, zijnde € 170.000 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De opdracht wordt gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor iedereen).

Artikel 4

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024, op budgetcode 23000000/075000-2020/1-3020-2020007.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

92e Grote Trek naar Scherpenheuvel op 5 mei 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eric De Cleyn van Grote Trek voor het organiseren van 92e Grote Trek naar Scherpenheuvel via de Provinciesteenweg op 5 mei 2024 van 06u05 tot 06u45.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 5 mei 2024 van 06u05 tot 06u45 .

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van het advies van de politie Minos. Vooraan en achteraan de tocht rijdt een signalisatievoertuig waarop een gevaarsbord aangebracht wordt, met de mededeling dat het om een voettocht of bedevaart gaat. Bij duisternis dienen deze voertuigen duidelijk verlicht te zijn. Wanneer de bedevaart over een openbare weg gaat, waar de maximale snelheid hoger ligt dan 50 km per uur, gebruiken de bedevaarders indien mogelijk de gelijkgrondse berm. De politie zal indien mogelijk de stoet begeleiden, hiertoe kan tot op de datum van vandaag geen garantie geboden worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Sinkse tornooi korfbal op 25 en 26 mei 2024 aan de Kerkweg 1A

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Joris De Clercq van Korfbal Boechout Vremde voor het organiseren van Sinkse tornooi korfbal te Kerkweg 1A op 25 mei 2024 en 26 mei 2024 van 08u00 tot 20u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 25 mei 2024 en 26 mei 2024 van 08u00 tot 20u00 .

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Alle signalisatie wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Er dient een interne bewakingsdienst te worden voorzien met minimum 1 verantwoordelijke en 2 beveiligingspersonen. Vanaf 400 bezoekers dient er per 200 aanwezigen een extra beveiligingspersoon voorzien te worden. Gezien het verwachte bezoekers- en deelnemersaantal dienen minimaal 6 beveiligingspersonen voorzien te worden. De bewakingsdienst dient duidelijk herkenbaar te zijn en zowel binnen als buiten continu toezicht te houden.

     Rekening houdend met het advies van politiezone Minos vraagt het College van burgemeester en schepenen om twee extra stewards in te zetten om de verkeershinder tot een minimum te beperken.

     De namen van de vrijwillige beveiligingspersonen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen voor het evenement worden overgemaakt aan het evenementenloket via Eaglebe (uploaden in vergunningsaanvraag) of per mail naar evenementen@boechout.be voor screening door de politie. Gelijktijdig dient ook een kopie overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Erkenning Boech. politieke vereniging PVDA

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen erkent PVDA vzw als Boechoutse vereniging.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Erkenning Waaiende Woorden vzw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen besluit Waaiende Woorden vzw te erkennen als Boechoutse culturele vereniging.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Tentoonstellen items HK vergaderzaal Populierenhof

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming om rails aan te brengen in de vergaderzaal van het Populierenhof om werken van de Heemkundige Kring tentoon te stellen.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Wijziging openingsuren voorjaar 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

het college van burgemeester gaat akkoord met het voorstel om de openingsuren van de bibliotheek vanaf 5 februari 2024 tot en met 30 juni 2024 als volgt te wijzigen:

- dinsdag van 14u tot 17u (ipv 13u tot 19u)

- woensdag van 13u tot 17u (ipv 13u tot 19u)

- vrijdag sluitingsdag (ipv 10u tot 12u)

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Verslag Welzijns-en gezondheidsraad van 20 december 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de welzijns- en gezondheidsraad van 20 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Nutuitbr.algemeen (12) Verledding - retrofit LED-toestellen 2019

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om op de OV-palen, geplaatst in 2019 en 2020 die nog niet voorzien zijn van een sturingsmodule, deze module te voorzien.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Afval - De intergemeentelijke werking 2024 van het EnergieK huis

 

BESLUIT

Artikel 1 -nota onderschrijven

Het college van burgemeester en schepenen onderschrijft de nota over de intergemeentelijke werking van het EnergieK huis 2023 – 2024 met een overzicht van de concrete werking voor 2024 evenals de daarbij horende voorwaarden en wijze van aanrekening.

Artikel 2  -bijkomend acties

Aanvullend bij de basiswerking van het EnergieK huis en de algemene ondersteuning van de lokale besturen wenst het college van burgemeester en schepenen voor 2024 in te tekenen op volgende bijkomende acties(s) die IGEAN aanbiedt vanuit het EnergieK huis:

        VK Tegelwippen – aanrekenen aan de gemeente van zuiver steenpuin dat gratis aangeboden wordt aan het recyclagepark door de inwoners van Boechout

        EnergieKe Krant – reële kost voor opmaak, drukken en verdelen van de krant

Artikel 3 -aanrekenen kostprijs

De kostprijs voor de intergemeentelijke werking van het EnergieK huis met de bijkomende acties voor 2024 wordt volgens de gemaakte afspraken aangerekend aan de deelnemende gemeenten in het kader van de jaarlijkse afrekening van het EnergieK huis.

Artikel 4 – beslissing bezorgen

Een ondertekend exemplaar van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt aan IGEAN dienstverlening bezorgd.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Afval - Toelage diftar om medische redenen - deels 2023 & 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring over de aanvaarding van de dossiers in bijlage.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Natuur - Project levend water - Subsidie voor investeringen in gezonde waterlopen - Toekenning subsidie

 

KENNISNAME

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van dit Ministerieel Besluit van 19 december 2023 en informeert dienst financiën om dit in de budgetten te voorzien.

Artikel 2

Er wordt een werkvergadering belegd met de betrokkenen om o.a. de financiële nota verder onder te verdelen en te detailleren.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

JZP/2022/003 - Levering, plaatsing en onderhouden bebloeming op het grondgebied van Boechout - verlenging gunning voor 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent voor 2024 de goedkeuring voor de verlenging van de opdracht “Leveren, plaatsen en onderhouden bebloeming op het grondgebied van Boechout”  met het bestek nr. JZP/2022/003 ,tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

Artikel 2

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2022/003.

Artikel 3

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2024, op budgetcode 22800000/06800

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Provinciaal beleidsplan Ruimte Antwerpen - Definitieve vaststelling en bekendmaking

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brieven van de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie Antwerpen dd. 11 januari 2024 en van de definitieve vaststelling van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen dd. 26 oktober 2023.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om de bekendmaking van het definitieve Beleidsplan Ruimte en de definitieve plan-MER aan te kondigen voor 30 januari 2024 via de verplichte gemeentelijke aankondigingskanalen.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Attest verdeling - Broechemsesteenweg 57

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Omgevingsvergunning  IIOA - Reigersmolenstraat 31-29  - uitbaten van een tankstation

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - AQF 22.680 Boechout/Ranst: Sanering Broechemsesteenweg - Rantsesteenweg

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 7 bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Frans Segersstraat 12 bus 1 - Bouwen afdak aan tweewoonst (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Het Veld 1 - Bouwen van een eengezinswoning (OB) met bijgebouw, aanleggen van verharding in de voortuinstrook en reliëfwijziging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Molenlei 100 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Omgevingsberoep - Kapelleveldstraat 81 - Bouwen van fietsenberging in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de hoorzitting en vaardigt niemand af.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Vellen bomen - Groene Stap 6 - 10 berken

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 5 bladverliezende hoogstambomen met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om de nieuwe aanplanting te registeren in het https://groenblauwpeil.be/.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Samenstelling selectiecommissie projectmedewerker vrije tijd

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Opdrachthouderschap dienst HR

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024