OCMW Boechout

Zitting van 29 juni 2020

Van 20:00 uur tot 20:20 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, raadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Nancy Vanhees, Marleen Dolfeyn, raadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 mei 2020 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 mei 2020.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 25 mei 2020 goed.

 

Publicatiedatum: 06/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Jaarrekening 2019 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Boechout is sinds 1 januari 2014 met de BBC-boekhouding van start gegaan.

Feiten en context

In de filosofie van de beleids- en beheerscyclus hoort de jaarrekening bij de fase van de

beleidsevaluatie. De jaarrekening geeft een zicht op de mate waarin de (prioritaire)

doelstellingen werden gerealiseerd.

De jaarrekening volgt heel nauw de structuur, vorm en inhoud van het budget. Op deze

wijze wordt maximale transparantie en toegankelijkheid gegarandeerd. Het laat een

duidelijke vergelijking toe van wat was gepland (budget) en wat uiteindelijk is gerealiseerd

(jaarrekening).

De jaarrekening bestaat uit drie delen :

- De beleidsnota,

- De financiële nota,

- De samenvatting van de algemene rekeningen,

- Hierbij is een toelichting voorzien.

In bijlage wordt het beleidsrapport van de rekening weergegeven met opname van alle

verplichte rapporteringsschema’s en bijgevoegde toelichtingen en verklaringen, en waarderingsregels.

Juridische grond

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW, inzonderheid art. 91, 144, 145, 172 tot 176.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's, met opvolgende wijzigingen.

Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW's, met opvolgende wijzigingen. In de toelichting bij de jaarrekening worden die waarderingsregels zo samengevat dat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De jaarrekening 2019 vast te stellen met volgende kerncijfers:

de exploitatierekening eindigt met een saldo van -66.456 euro;

de investeringsrekening eindigt met een saldo van 0 euro;

het resultaat op kasbasis bedraagt 651.081 euro;

de autofinancieringsmarge bedraagt -99.980 euro;

er zijn geen bestemde gelden.

 

Publicatiedatum: 06/10/2020
Punt bijlagen/links OCMW Jaarrekening 2019.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Welzijn op het werk : globaal preventieplan 2020-2025 en jaarlijks actieplan 2020 - Stemming

 

Feiten en context

De regelgeving over welzijn op het werk verplicht werkgevers om via een dynamisch risicobeheersingssysteem gevaarlijke arbeidsomstandigheden te voorkomen en maatregelen te nemen om het welzijn van de medewerkers te beschermen.

Op basis van risicoanalyses worden preventiemaatregelen vastgesteld die worden opgenomen in een globaal preventieplan (GPP) en jaarlijkse actieplannen (JAP) die daaruit voortvloeien.

Het globaal preventieplan en de jaarlijkse actieplannen dienen voor advies voorgelegd te worden aan het hoogoverlegcomité voor preventie en bescherming op het werk (PBW) en vervolgens ter goedkeuring aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Tot op heden werd er enkel in het OCMW gewerkt met een globaal preventieplan en jaarlijkse actieplannen.

Voortaan maken we die plannen op voor de gemeente en het OCMW samen.

Argumentatie

Het is aangewezen om te werken met een globaal preventieplan en jaarlijkse actieplannen voor het lokaal bestuur als geheel (gemeente en OCMW).

Op die manier kan er een eenvormig en coherent beleid gevoerd worden inzake welzijn op het werk.

Advies

Het College van Burgemeester en Schepenen nam in zitting van 28 januari 2020 kennis van het ontwerp.

Het ontwerp werd toegelicht aan het MAT in zitting van 6 mei 2020.

Het hoogoverlegcomité voor preventie en bescherming op het werk gaf positief advies over het globaal preventieplan 2020-2025 en het jaarlijks actieplan 2020 in zitting van 4 juni 2020.

Juridische grond

Codex welzijn op het werk

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk

 

Financiële gevolgen

De middelen die nodig zijn om het GPP 2020-2025 en het JAP 2020 uit te voeren zijn voorzien in het meerjarenplan of zullen in geval van een bijsturing voorzien worden.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

Het globaal preventieplan 2020-2025 en het jaarlijks actieplan 2020, in bijlage, worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 06/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Welzijn op het werk : beleidsverklaring welzijn op het werk - Stemming

 

Feiten en context

In zitting van heden werd het globaal preventieplan 2020-2025 en het jaarlijks actieplan 2020 goedgekeurd.

De eerste doelstelling in beide plannen is de goedkeuring van een beleidsverklaring welzijn op het werk (punt 2.0 welzijnsbeleid, nr. 1).

Argumentatie

De beleidsverklaring geeft aan welk soort organisatie het bestuur wil zijn op vlak van welzijn op het werk.

Door zo'n verklaring goed te laten keuren door de gemeenteraad en OCMW-raad onderstreept het bestuur het belang dat eraan gehecht wordt.

Juridische grond

Codex welzijn op het werk

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De beleidsverklaring welzijn op het werk van gemeente en OCMW Boechout, in bijlage, wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 06/10/2020