Boechout

Zitting van 08 februari 2022

Van 09:00 uur tot 10:45 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

verontschuldigd

Els Augustinus, Rudi Goyvaerts, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Dagorde gemeenteraad 21 februari 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

Secretariaat

G.1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 31 januari 2022 - Stemming

G.2. COVID 19 - Verslaggeving Vaccinatiecentrum - Kennisname

 

Beleidsondersteuning

G.3. Molenbeekbron - Natuurpunt - Beheerovereenkomst voor het uitvoeren van natuurbeheerwerken - Stemming

G.4. Patrimonium - Openbaar domein t.h.v. Hovesesteenweg 65 - Voorbereiding dossier inzake verkoop van een onroerend goed - Stemming

G.5. Patrimonium - Schaliehoevelaan - Voorbereiding dossier inzake verkoop - Stemming

G.6. Patrimonium - Woning Smishoek - Verkoop fase 4 - Schattingsverslag - Stemming

G.7. Patrimonium - Loods - vzw Scouts Groepscomité - Vestiging van een recht van opstal - Stemming

 

Omgeving

G.8. Wijziging straatnaam - De Cletse naar Julia Schuytenlei - Principiële goedkeuring - Stemming

G.9. Straatnamen - RUP Mussenhoeve - Verkaveling deel 2 noord - Principiële goedkeuring - Stemming

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen Telenet Group nv - Aanslagjaar 2019 - Verzoekschrift tot hoger beroep

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoekschrift tot hoger beroep ingesteld door Telenet Group nv tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen van 6 oktober 2021.

Artikel 2

Stelt GSJ-advocaten, Borsbeeksebrug 36 bus 9 te 2600 Antwerpen, aan ter verdediging van de belangen van de gemeente in deze zaak.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Molenbeekbron - Natuurpunt - Beheerovereenkomst voor het uitvoeren van natuurbeheerwerken

 

KENNISNAME

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van beheerovereenkomst en legt het desbetreffend ontwerp ter goedkeuring voor aan de  gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Patrimonium - Openbaar domein t.h.v. Hovesesteenweg 65 - Voorbereiding dossier inzake verkoop van een onroerend goed

 

KENNISNAME

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de documenten in bijlage.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen legt dit dossier voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Patrimonium - Schaliehoevelaan - Voorbereiding dossier inzake verkoop

 

KENNISNAME

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de documenten in bijlage.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen legt dit dossier voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Patrimonium- Loods - vzw Scouts Groepscomité - Vestiging van een recht van opstal

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bovenstaande en legt het dossier ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Verslag sportraad januari 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de sportraad die plaatsvond op 10 januari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Verk.17/015 (15) deelfietsensysteem Donkey Republic overeenkomst

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de overeenkomst tussen Lantis, Donkey Republic en de gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Nutuitbr2022-003 (16) Werken Fluvius - Janssenlei/George Van Raemdoncklaan

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Nutuitbr2022-004 (17) Werken Fiberklaar - Janssenlei/George Van Raemdoncklaan

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende extra voorwaarde mee te geven:

         voor de aanleg van de huisaansluiting is het akkoord van de eigenaars vereist. Deze aanleg gebeurt in samenspraak met de eigenaars.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 08 februari 2022

 

Verkeer.21/028 Vinkenstraat - Verkeersmaatregelen - Evaluatie en wijzigingen - AAR

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het evaluatiedossier en geeft goedkeuring aan het voorstel van de dienst openbare werken en mobiliteit om bijkomend 6 parkeerplaatsen te voorzien.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van aanpassingen van de markeringen.

Artikel 3

In hoofdstuk 6 art. 22 van het aanvullend reglement te wijzigen:

Vinkenstraat:

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnr. 9 en 11

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnr. 36

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnr. 33 en 35

In hoofdstuk 6 art. 22 van het aanvullend reglement toe te voegen:

Vinkenstraat:

- 1 parkeerplaats ter hoogte van huisnr. 13

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnr.'s 32 en 32a

Artikel 4

Dit aanvullend reglement betreft een gemeenteweg en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

GECORO – verslag vergadering – kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde definitief verslag van de GECORO-vergadering 27 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Woningkwaliteit - Oude Steenweg 63 - Einde procedure

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van vaststelling van uitvoering van arrest (herstelvordering voor Oude Steenweg 63).

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eksterstraat z/n - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor het aantal parkeerplaatsen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Pastoorsleike 15-16 - Bouwen van 2 eengezinswoningen (OB), wijzigen van ondergrondse parking, regularisatie van bouwen dakkapellen en gevelwijzigingen garage/hobbyruimte, en van plaatsen poort

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de administratieve lus toe te passen.

Artikel 2

Het college gaat opnieuw over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Sint-Bernardsstraat 54 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de dakvorm van een carport

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 3 - het bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 5 - het bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Janssenlei/George Van Raemdoncklaan - Herinrichten van rijbaan, uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken + bronbemaling in het kader van wegenis- en rioleringswerken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Vellen bomen - Van Colenstraat 16a - gemengde haag (Carpinus, Sorbus en hulst)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning voor de gemengde haagplanten tussen scoutsterrein en pastorij George van Raemdonckpark.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de groendienst om de heraanplant te bekijken binnen het project van het terrein.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Vellen bomen - Jef Van Hoofplein 15 - 1 den

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 1 bladverliezende hoogstamboom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Kapmachtiging Agentschap voor Natuur en Bos - Vellen van zwarte els (hakhoutkap)

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging onder voorwaarden verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos op 1 februari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

Samenstelling selectiecommissie BKO-begeleider/ster

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

JEUGD - Monitoren krokusvakantie 2022

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 februari 2022

 

SPORT - Monitor - Sport Overdag - Badminton

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.