Voorgeschiedenis

Het OCMW beschikt over een reglement 'afvalzakken gesteunden' goedgekeurd in de RMW op 25 januari 2021.

Sinds 17 oktober 2023 is het bezitten en gebruiken van een restafvalcontainer met chip voor het aanbieden van huisvuil verplicht voor huishoudens. Het wegen van het afval zorgt voor een eerlijke toepassing van het principe 'de vervuiler betaalt'. Door dit principe toe te passen, worden inwoners aangezet afvalstoffen die niet worden voorkomen of herbruikt, maximaal te sorteren aan de bron.

In alle gemeenten van het samenwerkingsgebied van IGEAN milieu & veiligheid wordt dezelfde retributie- en diftarsysteem toegepast om afvaltoerisme binnen de regio te vermijden.

De retributies worden geïnd via het voorschottensysteem waarvan de gebruikte dienstverlening zal afgehouden worden. De voorschotten moeten worden betaald op een rekening van de gemeente. Voor sommige personen wegen de kosten voor de afvalophaling relatief zwaarder door dan voor anderen.

Boechout voorziet daarom een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor deze categorieën van inwoners. De toelage is bedoeld om de afvalkosten ingevolge bovengenoemde reden te drukken. 

De ondersteuning gebeurt door het diftarsaldo van het desbetreffende gezin te verhogen met een toelage. Igean biedt de mogelijkheid aan om door middel van een verhoging van het diftarsaldo een toelage te geven op basis van lijsten die door de gemeente worden aangeleverd. Dit voor sociale redenen.

Argumentatie

Om de doelgroep verder te ondersteunen in de kosten van de afvalophaling, om het sorteren van afval te bevorderen, is het wenselijk het reglement aan te passen.

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn voorzien

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

§1. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt een reglement goed voor de toekenning van een toelage voor afvalophaling omwille van sociale redenen.

§2. De toelage wordt twee maal per jaar toegekend aan elkeen die in de gemeente Boechout woont en die op 1 mei en 1 december van het lopend jaar financiële steun geniet vanwege het OCMW met uitzondering van:

        zij die op die datum slechts eenmalig gesteund werden

        zij die voorschotten ontvangen op eender welke vorm van uitkeringen

        zij die het leefloon of een financiële steun gelijk aan het leefloon ontvangen én bij  ascendenten of descendenten inwonen, die zelf over financiële middelen beschikken die het bedrag van het leefloon overstijgen

        zij die opgevangen worden in het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers

        zij die illegaal in het land verblijven.

§3. De toelage wordt eveneens toegekend aan elkeen die in de gemeente Boechout woont en die in budgetbeheer is bij het OCMW.

§4. Bij verblijf in een rusthuis of een andere vorm van gemeenschapsleven is er geen recht op deze toelage. Voor de toepassing van dit reglement worden initiatieven inzake beschut zelfstandig wonen niet als vormen van gemeenschapsleven beschouwd.

Artikel 2

§1. De toelage – die bestaat uit het verhogen van het diftarkrediet - bedraagt € 25 per half jaar voor 1 persoon, € 37,5 per half jaar voor een gezin van 2 of meer personen. 

§2. Daarnaast ontvangen de gezinnen in december 20 blauwe PMD zakken.

Artikel 3

§1. Over de toekenning van deze toelage wordt beslist door het bijzonder comité voor de sociale dienst tijdens de zittingen van mei en december op basis van een voorstel van de sociale dienst.

§2. Het bijzonder comité voor de sociale dienst is gemachtigd om tot individuele afwijkingen inzake toekenning of niet toekenning van deze toelagen te beslissen.

§3. Alle betwistingen betreffende de toepassing van dit reglement worden beslecht door het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Artikel 4

Dit reglement vervangt het reglement van 25 januari 2021 en treedt in werking op heden.