Boechout

Zitting van 22 februari 2022

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Belastingkohier drijfkracht 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart belastingkohier drijfkracht aanslagjaar 2021 uitvoerbaar voor een bedrag van 16.209,34 euro

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2020-Kwartaal 2 - Vonnis rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen van 9 februari 2022 waarbij de vordering ingediend door Gamma België, tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2020-kwartaal 2 werd afgewezen als ongegrond.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Overdracht investeringskredieten 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst met over te dragen investeringskredieten van 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Patrimonium - Bunderhoeve - Renovatiewerken - Evolutie

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de documenten in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Verslag infovergadering heraanleg Broechemsesteenweg (maandag 14 februari 2022)

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de infovergadering op maandag 14 februari 2022 in De Sneppe over de heraanleg van de Broechemsesteenweg.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Straatnaamborden met duiding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitvoering van dit plan. In nauwe samenwerking met dienst Openbare Werken en Mobiliteit zal overgegaan worden tot de aankoop en plaatsing van de nieuwe straatnaamborden.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Verk.17/015 (21) vervoerregio voorstel tramnet

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring aan de Vervoerregio om de opdracht aan De Lijn te geven voor het doorrekenen van het huidig voorgelegde scenario.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

2020/002 (28) Project Broechemsesteenweg  - aanpassingen nutsleidingen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan optie één.

Artikel 2

Fiberklaar vragen om in het volledige project glasvezel of een wachtbuis te voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Raad Van State -  Afschrift verzoeksdossier tot nietigverklaring

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bovenvermelde verzoekschrift en stelt GSJ advocaten, Borsbeeksebrug 36 bus 9 te 2600 Antwerpen, aan ter verdediging van de belangen van de gemeente in deze zaak.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Gemeentelijk register verwaarloosde woningen en gebouwen - Vremdesesteenweg 199 en Lispersteenweg 63 - Schrapping

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de panden Vremdesesteenweg 199 en Lispersteenweg 63 te schrappen uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Artikel 2

De zakelijk gerechtigden worden op de hoogte gebracht van dit besluit.

Artikel 3

De wijziging uit het register wordt doorgegeven aan het AGIV

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Leegstandsregister - Lispersteenweg 63 - Schrapping

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de woning Lispersteenweg 63, 2530 Boechout te schrappen uit het gemeentelijk leegstandsregister.

Artikel 2

De zakelijk gerechtigden worden op de hoogte gebracht van dit besluit.

Artikel 3

De wijziging uit het leegstandsregister wordt doorgegeven aan het AGIV om deze woning te schrappen uit het geografisch bestand van Vlaamse voorkooprechten.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Leegstandsregister - Provinciesteenweg 235 - Schrapping

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de woning Provinciesteenweg 235, 2530 Boechout te schrappen uit het gemeentelijk leegstandsregister.

Artikel 2

De zakelijk gerechtigden worden op de hoogte gebracht van dit besluit.

Artikel 3

De wijziging uit het leegstandsregister wordt doorgegeven aan het AGIV om deze woning te schrappen uit het geografisch bestand van Vlaamse voorkooprechten.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Leegstandsregister - Vremdesesteenweg 199 - Schrapping

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de (gesloopte) woning Vremdesesteenweg 199, 2530 Boechout te schrappen uit het gemeentelijk leegstandsregister.

Artikel 2

De zakelijk gerechtigden worden op de hoogte gebracht van dit besluit.

Artikel 3

De wijziging uit het leegstandsregister wordt doorgegeven aan het AGIV om deze (gesloopte) woning te schrappen uit het geografisch bestand van het Vlaamse voorkooprecht.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Boningrode 2A - Bouwen van een veranda aan een eengezinswoning (OB).

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Omgevingsberoep - Spokenhofstraat 26 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het omgevingsberoep  aangetekend bij de deputatie.

Artikel 2

Het college stelt dat de argumentatie en de voorwaarden zoals opgenomen in het vergunningenbesluit van 26 oktober 2021 behouden blijven.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om dit collegebesluit te bezorgen aan de Provinciale Omgevingsvergunnningscommissie.

Artikel 4

Het college neemt kennis van de vergadering van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie en vaardigt niemand af.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Bergstraat z/n - Vellen van 8 hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Bergstraat z/n - Vellen van 4 hoogstambomen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning deels, het vellen van de 3 cultuurpopulieren wordt gemachtigd mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 2

Het college weigert de omgevingsvergunning voor het vellen van de zomereik.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Omgevingsvergunning  stedenbouwkundige handelingen - Berthoutstraat 70 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de bouwhoogte en dakvorm van constructies in de zijtuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Binnensteenweg 240C bus 1 - Regularisatie van wijzigen aantal woongelegenheden(van 2 naar 1)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hugo Verrieststraat 39 - Bouwen van een dakkapel.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Sint-Bernardsstraat 54 - Verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB) en regularisatie van aanbouwen carport.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Toeffelhoek 38 - Bouwen van een carport

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Omgevingsvergunning verkavelen van gronden - Kapelleveldstraat 118-120 - Verkavelen van 2 percelen voor gesloten bebouwing

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Vervanging onderwijzer wegens ziekte

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Contractvermindering 20% - technicus groen

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Kennisname Ontslag wegens pensioen - werkman metser

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Kennisname Ontslag - administratief medewerker bibliotheek

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2022

 

Opdracht aan tuchtonderzoeker tot opstarten tuchtonderzoek - Kennisname feiten

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2022