Voorgeschiedenis

Het reglement huurwaarborgen werd goedgekeurd in de RMW van 25 januari 2021.

Argumentatie

Begunstigden komen pas in aanmerking voor een huurwaarborg van het OCMW indien zij niet in aanmerking komen voor een huurwaarborg van Wonen Vlaanderen.  In het nieuwe reglement wordt dit expliciet benadrukt.

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's

Vlaams Woninghuurdecreet van 9 november 2018

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn voorzien

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist op basis van een sociaal verslag van de sociale dienst over de individuele aanvragen tot het bekomen van een huurwaarborg. Indien de gerechtigde in aanmerking komt voor de huurwaarborglening van Wonen Vlaanderen komt hij in principe niet in aanmerking voor een huurwaarborg van het OCMW.

Artikel 2

In dringende gevallen kan ook de voorzitter van het BCSD een huurwaarborg toekennen onder de vorm van dringende steun, conform artikel 114 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 3

§1. Het maximumbedrag van een huurwaarborg wordt vastgesteld op (cijfers 10/2023)

- € 2.154,75 voor een alleenstaande (max huurprijs € 718,25 *3 maanden)

- € 2.585,70 voor twee personen (max huurprijs € 861,90 *3 maanden)

- € 3.016,65 vanaf drie personen (max huurprijs € 1.005,55 *3 maanden)

§2. Deze maximumbedragen zijn gebaseerd op de niet verhoogde bedragen die Wonen Vlaanderen hanteert voor het verstrekken van een huursubsidie.  Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast volgens de bedragen die Wonen Vlaanderen communiceert via zijn website.

§3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst kan in uitzonderlijke gevallen beslissen om van dit maximumbedrag af te wijken.

Artikel 4

De huurwaarborg dient op een geblokkeerde huurwaarborgrekening bij een bank naar keuze gestort te worden.

Artikel 5

De gerechtigde dient steeds een schuldbekentenis te ondertekenen wanneer hem een huurwaarborg wordt toegekend.

Artikel 6

§1. Vanaf de eerste maand volgend op de maand van de toekenning dient de gerechtigde de toegekende huurwaarborg terug te betalen in maandelijkse schijven van minimum € 50.

§2. Het bijzonder comité voor de sociale dienst kan in uitzonderlijke gevallen beslissen om van deze terugbetalingsregeling af te wijken.

Artikel 7

Dit reglement vervangt het reglement van 25 januari 2021 en treedt in werking op 1 januari 2024.