Gemeente Boechout

Zitting van 27 februari 2023

Van 20:00 uur tot 01:17 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Fernando Marques da Silva, Lotte Vanstraelen, gemeenteraadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, gemeenteraadsleden

 

Burgemeester Koen T'Sijen verlaat de vergadering vanaf punt B.9 wegens belangenconflict

Gemeenteraadslid Filip Peeters verlaat de vergadering vanaf punt B.9 wegens belangenconflict

Burgemeester Koen T'Sijen vervoegt de vergadering vanaf punt G.12

Gemeenteraadslid Filip Peeters vervoegt de vergadering vanaf punt G.12

Burgemeester Koen T'Sijen verlaat de vergadering vanaf punt B.10 wegens belangenconflict

Gemeenteraadslid Filip Peeters verlaat de vergadering vanaf punt B.10 wegens belangenconflict

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Verplaatsing agendapunt forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen naar de openbare zitting

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

Het agendapunt over het forensisch rapport van Audit Vlaanderen wordt verplaatst naar de openbare vergadering.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 30 januari 2023 - Stemming

Stemming

18 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Fernando Marques da Silva en Lotte Vanstraelen

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 30 januari 2023 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 februari 2023

 

Financiën - Retributie voor de selectieve inzameling en verwerking van huisvuil en GFT met diftar AJ2023-2025 - Stemming

Stemming

10 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Fernando Marques da Silva en Lotte Vanstraelen

1 stem tegen

Erik Philibert

8 onthoudingen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

Met ingang van 15 oktober 2023 legt de gemeenteraad volgende retributie vast voor de inzameling en verwerking van huisvuil en gft via het diftarsysteem:

 

 

40 l

120 l

240 l

1.100 l

servicekost huisvuilcontainer (€/maand)

0,2892

1,0412

1,7353

8,3293

servicekost gft-container (€/maand)

0,2892

1,0412

-

8,3293

lediging (€/lediging)

0,1388

0,3471

0,6941

3,4705

verwerking huisvuil (€/kg)

0,2892

0,2892

0,2892

0,2892

verwerking gft (€/kg)

0,1157

0,1157

0,1157

0,1157

 

De aanrekening van de servicekost gebeurt maandelijks. Bij een wisseling van volume in de loop van de maand, zal het maandelijkse bedrag voor het initiële volume aangerekend worden tot het einde van die maand. De volgende maand zal het maandbedrag van het nieuwe volume aangerekend worden.

 

Er wordt een retributie van € 1,90 gevestigd op het aanbieden van huisvuil in een ondergrondse container indien dit voor de inwoner als extra dienstverlening wordt gebruikt naast de huis-aan-huisinzameling. Indien nodig kan de inwoner hier een toegangskaart voor aanvragen.

 

Voor de vervanging van een toegangskaart, wegens verlies, beschadiging of vernietiging, wordt een retributie aangerekend van € 10,00

Artikel 2

De retributie is hoofdelijk verschuldigd door volgende personen of instanties die deel uitmaken van een aansluitpunt:

     de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister,

     de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister en die beroep doet op de dienstverlening,

     iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent  en die beroep doet op de dienstverlening,

     verenigingen, gemeenschapshuizen, openbare en semi-openbare instellingen, enz. die beroep doet op de dienstverlening,

Artikel 3

Voorschot

De retributie wordt betaald met voorschotten. In opdracht van de gemeente wordt er een uitnodiging tot betaling van een voorschot verstuurd.

Elk betaald voorschot blijft verbonden aan het betrokken aansluitpunt dat beroep wenst te doen op de dienstverlening. Telkens een aansluitpunt beroep doet op de selectieve inzameling van huisvuil of gft of afval aanbiedt via de ondergrondse huisvuilcontainer, wordt het daarmee samenhangend bedrag van de retributies van het voorschot afgehouden.

 

Drempelbedrag

Wanneer het voorschot daalt onder het drempelbedrag, ontvangt het aansluitpunt een nieuwe uitnodiging tot betaling van een voorschot. Dit voorschot kan afwijken van het initiële voorschot en wordt berekend op het geraamde gebruik van de dienstverlening voor het volgende jaar. Het geraamde verbruik is gebaseerd op reële verbruik van het aansluitpunt van de afgelopen periode die minstens uit 3 maanden bestaat.

 

Minimum bedrag

Als het voorschot onder het minimum bedrag daalt, zal er geen dienstverlening meer zijn of zal geen toegang meer verkregen kunnen worden tot de ondergrondse huisvuilcontainer totdat er opnieuw een voldoende voorschot betaald werd.

 

De voorschot-, drempel- en minimumbedragen zijn:

 

huisvuil

40 l

120 l

240 l

1.100 l

voorschotbedrag (€)

30

50

80

350

drempelbedrag (€)

6

8

12

80

minimumbedrag (€)

1,5

3

5

25

 

 

 

 

 

gft

40 l

120 l

240 l

1.100 l

voorschotbedrag (€)

20

20

-

250

drempelbedrag (€)

6

8

-

80

minimumbedrag (€)

1,5

3

-

25

 

Als een aansluitpunt gebruik maakt van meerdere huisvuil- en/of gft-containers worden de voorschot-, drempel- en minimumbedragen samengeteld.

Artikel 4

Tarief omruiling container

De retributie voor het plaatsen of wisselen van volume bedraagt 15 euro. De retributie voor het plaatsen of wisselen van volume worden van het voorschot afgehouden onmiddellijk na de uitvoering van deze opdracht. De plaatsing of wisseling is gratis voor een nieuw aansluitpunt tot 30 kalenderdagen na de inhuizing.

Artikel 5

Tarief plaatsen slot of wieltjes

De retributie voor het leveren en plaatsen van een slot of wieltjes bedraagt 20 euro. De retributie voor het leveren en plaatsen van een slot of wieltjes worden van het voorschot afgehouden onmiddellijk na de uitvoering van deze opdracht.

Artikel 6

Eindafrekening

Bij het beëindigen van de dienstverlening ontvangt het aansluitpunt een eindafrekening en wordt het eventueel overblijvend saldo van het voorschot terugbetaald.

Artikel 7

Voor evenementen kunnen tijdelijk containers aangevraagd worden. Dit voor een minimum periode van 1 dag en een maximum periode van 1 maand. De containers worden op de gevraagde datum door de gemeentelijke diensten geplaatst en na lediging terug opgehaald. Voor deze dienstverlening wordt een vast bedrag per container aangerekend: 10 euro per container van 240 l en 20 euro per container van 1.100 l. De lediging met weging gebeurt tijdens de ophaalronde van de huis-aan-huisinzameling. De ledigingskost (per ophaling) en verwerkingskost (per kg) zoals vastgelegd in artikel 1 zijn hier op van toepassing. Na de huurperiode wordt er een factuur opgemaakt aan de organisator van het evenement.

Artikel 8

De retributies vermeld in artikel 1, met uitzondering van het tarief voor vervanging van een toegangskaart, worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt naar boven afgerond op vier decimalen.

De totale retributie zal bij elke afrekening afgerond worden op 2 decimalen.

Artikel 9

Bij niet-minnelijke regeling zal de inning bij burgerlijke rechtsvordering gebeuren.

Artikel 10

De gemeenteraad heft het retributiereglement voor de selectieve inzameling en verwerking van gft met diftar van 16 december 2019 op met ingang van 15 oktober 2023. Het tarief voor de huisvuilzak zoals opgenomen in het retributiereglement van 16 december 2019 voor de verdeling van huisvuilzakken wordt eveneens opgeheven op 15 oktober 2023.

Artikel 11

Onderhavig reglement treedt in voege op 15 oktober 2023 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Een afschrift van dit retributiereglement wordt tevens bezorgd aan IGEAN milieu & veiligheid, die instaat voor de verdere uitvoering hiervan, gelet op de beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Concessieovereenkomst TaaS (trajectcontrole as a service) - Goedkeuring - Stemming

Stemming

11 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Fernando Marques da Silva en Lotte Vanstraelen

1 stem tegen

Filip Peeters

7 onthoudingen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad gaat over tot goedkeuring van de concessie-overeenkomst met TM TaaS (Macq-Trafiroad), met administratieve zetel te 1140 Brussel, Luchtschipstraat 2 en met ondernemingsnummer BE762.621.324, in de vorm van een concessie – overeenkomst van diensten met oog op het implementeren van automatische trajectcontroles op het gehele grondgebied van de gemeente bij toepassing van GAS 5.

Artikel 2

De gemeenteraad delegeert, in uitvoering van artikel 41 van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, de bevoegdheid tot het selecteren van de trajecten binnen het grondgebied van de gemeente Boechout aan het College van Burgemeester en Schepenen.

De selectie van de trajecten kan enkel gebeuren door het College van Burgemeester en Schepenen zolang de waarde van de concessie lager blijft dan het grensbedrag zoals opgenomen in artikel 3 §1, tweede lid van de concessiewet van 17 juni 2016.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Digibank ZORA Werkt - Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mortsel, als promotor, en de gemeentebesturen van Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Wommelgem, als partners, over de implementatie van Digibank ZORA Werkt goed.

Artikel 2

Dit besluit wordt overgemaakt aan de stad Mortsel.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Punt bijlagen/links Digibank ZORA Werkt_Implementatie_Samenwerkingsovereenkomst Digibank ZORA Werkt.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Rapportering lokaal- energie- en klimaatpact - Kennisname

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering 2022 in verband met het lokaal energie- en klimaatpact.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Toetreding tot Poolstok cv - Goedkeuring - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeente Boechout treedt toe tot Poolstok cv voor ondersteuning inzake het P&O-beleid.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt (elektronisch) bezorgd aan Poolstok cv.

Artikel 3

De administratie wordt belast met de afhandeling van de formaliteiten.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Provinciaal beleidsplan Ruimte Antwerpen - Ontwerp - Advies - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van:

        het ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen zoals voorlopig vastgesteld door de provincieraad op 27 oktober 2022

        het ontwerp-plan-MER voor het Provinciaal Beleidsplan

        de nota met de aanduiding en omschrijving van de specifieke onderdelen uit het GRS die niet langer geldig zijn.

Artikel 2

Het gemeenteraad heeft geen opmerkingen over bovenstaande documenten en geeft gunstig advies over het ontwerp Provinciaal beleidsplan Ruimte Antwerpen en over de nota met de specifieke onderdelen uit het GRS die niet langer geldig zijn.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Sociaal woonproject BMT-site - Omgevingsaanleg - Zaak der wegen - Stemming

Stemming

16 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Greet Van Brussel, Fernando Marques da Silva en Lotte Vanstraelen

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het dossier voor de omgevingsaanleg met voorgestelde rooilijn en de overige stukken.

Artikel 2

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het rooilijnplan in het kader van het sociaal woonproject op de BMT-site, kadastraal bekend als 1e afd. sie D nrs. 405L4 en 405Z, zoals opgemaakt door BUUR Part of Sweco te Leuven.

Artikel 3

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het dossier voor de omgevingsaanleg en de inrichting van het publiek toegankelijke park  in het kader van het sociaal woonproject op de BMT-site, kadastraal bekend 1e afd. sie D nr. 405Ln4 en 405Z, zoals opgemaakt door BUUR Part of Sweco te Leuven.

Artikel 4

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorwaarden in lijn met het technisch advies van de dienst openbare werken en mobiliteit dd. 10 februari 2023.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Aanmeldsysteem en capaciteitsbepaling - Stemming

Stemming

16 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Greet Van Brussel, Fernando Marques da Silva en Lotte Vanstraelen

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

Het schoolbestuur stelt voor de Jan Frans Willemsschool (Jef van Hoofplein 22, 2530 Boechout) een digitale aanmeldingsprocedure in voor inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024.

Artikel 2

Het schoolbestuur kiest standaarddossier C.

Artikel 3

Het schoolbestuur kiest om deel te nemen aan een gezamenlijke aanmeldingsprocedure met volgende participanten:

       Jan Frans Willemsschool -  - Jef van Hoofplein 22 - 2530 Boechout

       Vrije basisschool Sint-Gabriëlcollege - Lange Kroonstraat 72 - 2530 Boechout

       Vrije basisschool Dorpsschool Vremde - Dorpsplaats 5 - 2531 Vremde

Artikel 4

Het schoolbestuur bepaalt de capaciteit als volgt:

Per geboortejaar (kleuterschool) of per leerjaar (lagere school) wordt de capaciteit vastgelegd op 48 leerlingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Ondersteuningsnetwerken worden leersteuncentra - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

JFW kiest voor het Leersteuncentrum: LSC Waasland (OVSG), met als startdatum 1 september 2023.

Motivatie:

        De pedagogische begeleiding vanuit pedagogische begeleidingsdienst van OVSG is nabij, efficiënt en doelgericht vanuit een gemeenschappelijk visie en project

        Professionaliseringsaanbod vanuit dezelfde begeleidingskaders als alle OVSG-scholen + inclusief deelnemen aan OVSG initiatieven

        Toegang tot en gebruik van OVSG materialen waardoor de herkenbaarheid en kans tot implementatie vergroot voor de scholen

        OVSG nieuwe leerplannen Basisonderwijs: LeerLokaal 

        Alle LSC OVSG samen: voldoende expertise

        Meer LSC’s dan de huidige ONW met dezelfde omkadering/personeelsbestand op macroniveau = een verschuiving van huidige ondersteuners en blijft een lokaal verhaal maar bij een andere werkgever voor de ondersteuners

        Intentie om de huidige ondersteuning te continueren

        Open-minded in samenwerking met andere partners (OVSG zal o.a. samenwerken/expertise delen met NOA waar we reeds ondersteuning van kregen)

        Nieuwe LSC = nieuw beleid: vanuit de scholen, bottom-up

        Lokale aanpak i.p.v. centrale aansturing

Artikel 2

Deze keuze werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 31 januari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Noodhulp Turkije en Syrië via Consortium 12-12 - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad beslist om 4.875 euro  vrij te maken voor “Noodhulp in Turkije en Syrië”. Dit bedrag zal overgeschreven worden op het algemeen noodnummer BE 19 0000 0000 1212 en in mindering worden gebracht van het krediet in het exploitatiebudget van 2023 - algemene rekening 64902501.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Motie - Standpunt Captain Jack - Stemming

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Motie - Gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Motie - Oprichting gemeenteraadscommissie - Fusiedebat - Stemming

Stemming

De motie wordt verworpen met

 

9 stemmen voor

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

10 stemmen tegen

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Fernando Marques da Silva en Lotte Vanstraelen

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Motie - Tekort aan geldautomaten - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Interpellatie - Voorrangsregels Smalleweg

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Interpellatie - Slechte staat wegdek en fietspad Lispersteenweg

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Interpellatie - Verkeersproblematiek Boechout centrum

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen - Stemming

Stemming

9 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Fernando Marques da Silva en Lotte Vanstraelen

8 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het volledige rapport over de auditopdracht 2208 004 - forensische audit bij de gemeente Boechout.

Artikel 2

De bespreking van het rapport wordt gehouden in besloten vergadering .

 

Artikel 2 van dit besluit is vernietigd door de gouverneur bij besluit van 19 april 2023

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Vervanging algemeen directeur bij afwezigheid - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 februari 2023

 

Forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen - Bespreking

 

 

 

Publicatiedatum: 07/03/2023