Boechout

Zitting van 16 januari 2024

Van 09:00 uur tot 11:40 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Agenda gemeenteraad 29 januari 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

besloten zitting

Personeel

G.1. Statutaire benoeming algemeen directeur na proeftijd - Stemming

G.2. Vervanging financieel directeur bij afwezigheid - Stemming

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.3. Aanvaarden van het ontslag van een gemeenteraadslid - Ines De Keulenaer - Kennisname

G.4. Aanstelling en eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid - Mieke Kaniszai - Stemming

G.5. Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden - Kennisname

G.6. Notulen van de gemeenteraadszitting van 18 december 2023 - Stemming

 

Algemeen directeur

G.7. Jaarrapport klachtenbehandeling 2023 - Kennisname

G.8. Interlokale Vereniging Zora Werkt! - aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2023) - Stemming

 

Financieel directeur

G.9. AGB aanpassing MJP 2024 Schema M3 - Stemming

G.10. Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage 2024 aan de Politiezone 5351 MINOS - Stemming

G.11. Vaststelling gemeentelijke bijdrage 20234 aan de hulpverleningszone Rand - Stemming

 

Financien

G.12. Belasting op afgifte getuigschriften of andere documenten - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming

G.13. Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming

G.14. Vaststellen modaliteiten verhuur autostaanplaats - Stemming

G.15. Retributiereglement vastgoedinformatie - Stemming

 

GIS

G.16. Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform - Stemming

 

Omgeving

G.17. Omgevingsvergunning - AQF 22.680 Boechout/Ranst: Sanering Broechemsesteenweg - Ranstsesteenweg - Zaak der wegen - Stemming

 

Secretariaat

G.18. Kerkfabriek Sint-Jan-in-d'Olie - Budget 2024 - Kennisname

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Belasting op drijfkracht 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart belastingkohier drijfkracht aanslagjaar 2023 uitvoerbaar ten bedrage van 21.281,98 euro.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

IKA - Verslag van de raad van bestuur van 4 september 2023 en van de buitengewone algemene vergadering van 21 november 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van 4 september 2023 en van de buitengewone algemene vergadering van 21 november 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Kerkfabriek Sint-Bavo - Verslag van de vergadering van de Kerkraad van 20 november en 11 december 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de vergadering van de Kerkraad van 20 november en 11 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

BKO - Vrijwilligerswerk

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat er een pool voorzien wordt van max 15 vrijwilligers voor de ondersteuning van BKO. Deze kunnen ingezet worden naargelang de nood. Zij ontvangen een vergoeding van 5 euro per uur, 12,5 euro voor een halve dag en 25 euro voor een volledige dag.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Zomerwerking 2024

 

BESLUIT

Artikel1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de algemeen voorgestelde zomerwerkingvandevrijetijdsdienst en BKO de WIgwamgoed.

Artikel2

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde inschrijvingsdagen op  maandag15 aprilen woensdag17april2024 goed.

Artikel3

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel rond de Wiebelkriebelkrant enbijhorendecommunicatie goed.

Artikel4

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de inzet van  jobstudentenin BKO deWigwam.

Artikel5

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanwerving van jeugdanimatoren ensportmonitorengoed.

Artikel6

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde tarieven voordeelnemersvan zomerwerking2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Fruithofwijk winterdrink op 27 januari 2024 in de Baron Carolylaan

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Karin Gils van de vereniging Fruithofwijk voor het organiseren van de Fruithofwijk winterdrink in de Baron Carolylaan op 27 januari 2024 van 16u00 tot 18u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 27 januari 2024 van 16u00 tot 18u00.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Baron Carolylaan ter hoogte van het kruispunt met de Acacialaan

Periode van de inname: 27 januari 2024 van 15u00 tot 19u00

Type van de inname: Afsluiting straat

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Nadarbareel met verkeersbord C3 en dagslapers dient geplaatst te worden ter hoogte van het kruispunt met de Acacialaan. Indien er een vrije doorgang voor fietsers gegarandeerd kan worden, dient er o.i. geen afsluiting ter hoogte van de Welvaartstraat voorzien worden.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Alle signalisatie wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kleine vuurhaard openlucht

     Kooktoestel

     Sfeerversiering en -verlichting

     Vuurmanden

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Uitkering buurtsubsidie Zuiderdal 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen besluit om deze aanvraag voor buurtsubsidies goed te keuren en geeft opdracht aan de dienst financiën om de betaling uit te voeren.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

2020-006 (9) Project Kardinaal Sterckxplein - Goedkeuring bestek

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het bestek GOW/BOE/06-22 opgemaakt door Gowaco  mits rekening te houden met de interne nota van de dienst openbare werken en mobiliteit.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

2023/023 (10) Vremdesesteenweg - Vernieuwing toplaag asfalt roodbruin en middengeleider - Goedkeuring voorlopige oplevering

 

BESLUIT

Artikel 1

De opdracht “Vernieuwing toplaag asfalt roodbruin en middengeleider - Vremdesesteenweg” wordt voorlopig opgeleverd.

Artikel 2

De eerste helft van borgtocht nr. 20710152 van € 2.810,00 mag worden vrijgegeven.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Bodem - Gemotiveerde verklaring risicogrond - Lauwerijkstraat 23 - 1 perceel

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen schrapt de percelen gelegen in de Lauwerijkstraat 23 met als kadastrale gegevens -1 de afdeling sie B  554b als risicogrond uit de gemeentelijke inventaris voor risicogronden aan de hand van de gemotiveerde verklaring van de bodemdeskundige ABC Milieu, Zuut 13 - 2500 Lier.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Bodem - Schrappen van potentiële site uit inventaris van verontreinigde gronden

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college gaat akkoord om het bovenvermeld perceel te schrappen uit het gemeentelijk register.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

MR - Verslag milieuraad november

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 14 november 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

MR- Advies houtkantenplan

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college neemt kennis van het advies.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Alexander Franckstraat 248 – Voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Groene Stap 8 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de aard gevelmaterialen van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Guido Gezellestraat 27 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de aard materialen van een scheidingsmuur

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 18A - Bouwen van een carport met berging aan een open eengezinswoning - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 27 - Verbouwen van een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 496 - Verbouwen van winkel en appartement en regularisatie van zaakgebonden publiciteit

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt als wegbeheerder dat de rooilijn niet zal gerealiseerd worden binnen de 5 jaar na afgifte van deze vergunning.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Smeendijk/Nieuweweg - Herstel en aanleggen verharde bermen en uitwijkstroken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Termikkelaan 6 - Verbouwen garage aan een open eengezinswoning - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Veldkant 26 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte van hoofdgebouwen bij het slopen en herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB) en bijgebouw, aanleggen van een afwateringsgracht en infiltratiekom

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Stad Lier - Beleidsplan Ruimte - Voorontwerp

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorontwerp van het Beleidsplan Ruimte Lier zoals goedgekeurd door het schepencollege op 20 november 2023.

Artikel 2

Het college neemt kennis van de 8 ambities en wensbeelden, zoals geformuleerd in de strategische visie.

De concrete uitwerking ervan in de 5 beleidskaders werd door de gemeente Boechout doorgenomen met het oog op ruimtelijke overlappingen en mogelijks gemeenschappelijke actiepunten en/of opportuniteiten.

In onderstaande actiepunten zitten voor de gemeente Boechout mogelijks gemeenschappelijke belangen en/of aandachtspunten.

Algemene Acties:

        Opmaken van een RUP ‘open ruimte’ vertrekkende van een visie op de toekomst van land- en tuinbouw

        gelet op de bestaande visie op glastuinbouwbedrijven zoals voor Boechout reeds opgemaakt door de Provincie Antwerpen dienst Landbouw.

        Opmaken van een herinrichtingsplan voor de steenwegen en R16

        gelet op de aansluiting van tussen Lier en Boechout van de N10.

        Opmaken van een RUP ‘recreatieve voorzieningen’ De Hoefslag VOR (Bloemenhof 2) herbestemming van agrarisch gebied naar recreatiegebied

        gelet op de ruimtelijke ligging van ‘De Hoefslag’ dichtbij de gemeentegrens met Boechout.

        Opmaken van een traag wegenplan

        gelet op de link van een aantal trage wegen die grondgebiedsoverschrijdend zijn.

        Oprichten van een kwaliteitskamer

        gelet op een mogelijke samenwerking van een kwaliteitskamers over verschillende gemeenten heen.

Gebiedsspecifieke Acties:

        Opmaken van een natuurbeheerplan voor de valleien… Lachenebeek

        gelet op het feit dat sommige beken grondgebiedsoverschrijdend zijn.

        Opmaken van een beleidskader landbouw

        zie opmerking hierboven.

De gemeente Boechout wenst de acties die impact hebben op haar grondgebied met interesse te volgen en biedt hiervoor graag haar ruimtelijke expertise aan. Dit met het oog op een coherente ruimtelijke benadering die de gemeentegrenzen overschrijdt. Want uiteraard moeten de consequenties van de acties ook worden afgewogen naar de buurgemeenten toe.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Mutatie kleuteronderwijzer

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Mutatie leermeester LO  Kleuterschool

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Mutatie leermeester LO  Lagere school

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Voordracht vaste benoeming

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Voordracht vaste benoeming

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Voordracht vaste benoeming

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Voordracht vaste benoeming

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Voordracht vaste benoeming

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Opzegging contract 20% bibliotheekassistent - onderling akkoord

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024