Boechout

Zitting van 06 april 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Jaaroverzicht meldingen 2020 - kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaaroverzicht meldingen 2020.

Het jaaroverzicht zal ter kennisname geagendeerd worden op de zitting van de gemeenteraad van 26 april aanstaande.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Patrimonium - Aankoop gronden Hellestraat aansluitend bij het brongebied van de Molenbeek - Cofinanciering

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overeenkomst in bijlage en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Kempens Landschap - Herbevestiging van de reeds bestaande samenwerking

 

KENNISNAME

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de samenwerkingsovereenkomst met de stichting Kempens Landschap zoals deze werd toegevoegd in bijlage, en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Mayors for Peace - Lidmaatschap gemeente Boechout

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het lidmaatschap van Mayors for Peace verder te zetten en een bedrag van € 50,00 over te schrijven.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen is bereid om het netwerk tussen 6 en 9 augustus zichtbaar te maken door de vlag van Mayors for Peace op te hangen aan het gemeentehuis.

Artikel 3

Het college wenst graag een geprinte versie van de postertentoonstelling ontvangen over de impact van het gebruik van kernwapens.

Artikel 4

Ondertekent de ICAN Cities Appeal. Hierdoor kan men als lokaal bestuur de federale overheid vragen om werk te maken van de intentie die hierover in de regeerverklaring is opgenomen.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Fluvius Antwerpen - Notulen van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 3 februari 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 3 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Fluvius Antwerpen - Notulen Raad van Bestuur van 3 februari 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 3 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Inventaris kunstwerken

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vernieuwde inventaris van de kunstwerken van de collectie gemeente Boechout.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Verkeer 21/009 (24) aanvraag foodtruck op private oprit - Lijsterstraat 13

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating aan de aanvragers om een foodtruck te mogen plaatsen en uitbaten op de private oprit ter hoogte van de Lijsterstraat 13, Site Zuiderdal, te Boechout omwille van de hoger aangehaalde redenen.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

2014/004 (34) Definitief archeologisch onderzoek dorpskern Boechout

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindverslag en de definitieve archeologienota's.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op het voorstel om de resultaten naar het publiek kenbaar te maken en geeft hiervoor de opdracht aan de diensten cultuur en communicatie.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan dienst openbare werken om de vondsten over te brengen naar het depot van de provincie Antwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

2005/004 (35) Pidpa - Stroomgebiedsbeheerplannen 2022-2027

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontwerpplannen van de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027. De door Pidpa geformuleerde bemerkingen en suggesties op het openbaar onderzoek worden bijgetreden en goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Nutuitbr2018-019 (36) Werken Pidpa - Provinciesteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

         veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Verkeer.20/025 (37) Stoofstraat verplaatsen locatie knip

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan verplaatsing van de knip in de Stoofstraat.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Nutuitbr2021-007 (38) Werken Telenet - Heuvelstraat/Janssenlei 4

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

         kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

         veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Nutuitbr2021-006 (39) Werken Proximus - Gillegomstraat/Provinciesteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

         veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg 100 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor het bouwen van een dakkapel

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kapelleveldstraat 66 - Bouwen van een eengezinswoning (HOB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Victor Heylenlei 16 - Bouwen van een eengezinswoning (HOB) - Aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Weverstraat 59F - Aanleggen van een openluchtzwembad en regularisatie van verhardingen in de zij- en achtertuinstroken-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen - Mussenhoevelaan 149 - Bouwen van een glastuinbouwcomplex met bedrijfswoning, terreinaanlegwerken (vellen bomen, reliëfwijzigingen, omleggen geklasseerde waterloop, aanleggen verharding) en exploitatie van een glastuinbouwcomplex

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 11 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Bouwberoep - Mussenhoevelaan 149 - Bouwen van een glastuinbouwcomplex met bedrijfswoning, terreinaanlegwerken (vellen bomen en wijziging van vegetatie, reliëfwijzigingen, omleggen geklasseerde waterloop, aanleggen verharding) en exploitatie van een glastuinbouwcomplex

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging voor de digitale zitting van de GOVC en vaardigt schepen Dirk Crollet af.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Bouwberoep - Oudebaan 10 - Verwijderen van verharding buitensportterreinen, bouwen van sportcomplex met parking, reliëfwijziging, aanleggen van verhardingen en wadi + exploitatie van aan sportcomplex

 

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging voor de Skype-vergadering van de POVC en vaardigt schepen Philip Verstappen af.

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Samenstelling selectiecommissie vakmedewerker D1-D3 en medewerker groen E1-E3

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Samenstelling selectiecommissie Omgevingsambtenaar A1a-A3a

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Aanstelling - begeleidster BKO- 38/38 - C1-C3 - contract onbepaalde duur

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Aanstelling waarnemend Omgevingsambtenaar/Diensthoofd omgeving

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 april 2021

 

Disponibiliteit wegens ziekte

 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021