Boechout

Zitting van 14 februari 2023

Van 09:00 uur tot 12:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Krista Schepmans, algemeen directeur wnd.

verontschuldigd

Jan Geudens, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Dagorde gemeenteraad 27 februari 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 30 januari 2023 - Stemming

 

Financien

G.2. Financiën - Retributie voor de selectieve inzameling en verwerking van huisvuil en GFT met diftar AJ2023-2025 - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.3. Concessieovereenkomst TaaS (trajectcontrole as a service) - Goedkeuring - Stemming

G.4. Digibank ZORA Werkt - Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring - Stemming

G.5. Rapportering lokaal- energie- en klimaatpact - Kennisname

G.6. Toetreding tot Poolstok cv - Goedkeuring - Stemming

 

Omgeving

G.7. Provinciaal beleidsplan Ruimte Antwerpen - Ontwerp - Advies - Stemming

G.8. Sociaal woonproject BMT-site - Omgevingsaanleg - Zaak der wegen - Stemming

 

Onderwijs

G.9. Aanmeldsysteem en capaciteitsbepaling - Stemming

G.10. Ondersteuningsnetwerken worden leersteuncentra - Stemming

 

Ontwikkelingssamenwerking

G.11.  Noodhulp Turkije en Syrië via 12-12 – Stemming

 

besloten zitting

 

Personeel

G.12. Vervanging algemeen directeur bij afwezigheid - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Fluvius Antwerpen - Notulen Raad van Bestuur van 14 december 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 14 december 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Fluvius Antwerpen - Notulen van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 14 december 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 14 december 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Teamdag 9 mei 2023 - Sluiting gemeentelijke diensten

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om de jaarlijkse teamdag te organiseren op 9 mei 2023 in de namiddag op sportpark Sneppenbos.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om alle gemeentelijke diensten te sluiten.

Artikel 3

De sluiting wordt gecommuniceerd via website, social media en #boechoutbeweegt.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Retributies voor de selectieve inzameling van gft en huisvuil met diftar

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de keuze voor de evenementencontainers en de agendering van het retributiereglement op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Overdracht investeringskredieten 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst met over te dragen investeringskredieten van 2022 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Verslag startvergadering digibank ZORA Werkt 3 februari 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de startvergadering digibank ZORA Werkt van 3 februari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Verslag cultuurraad 9 november 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 9 november 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Verslag cultuurraad 7 december 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 7 december 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Verslag sportraad 9 januari 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de sportraad die plaatsvond op 9 januari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Verslag vergadering SAR 6 januari 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 6 januari 2023 onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de SAR tijdens de volgende vergadering.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Verk.23/005 (20) Breemlaan - Speelpleintje

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van de burger en het advies van de dienst openbare werken en mobiliteit.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om borden "spelende kinderen" te plaatsen ter hoogte van het speelpleintje.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Verk.23/003 (21) Lange Kroonstraat - bijkomende paaltjes

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel van de dienst openbare werken en mobiliteit om bijkomende octopuspalen te plaatsen ter afscherming voor de zachte weggebruikers.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Verk.23/002 (22) Fietspunt/Blue-bike - jaarverslag

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag van Fietspunt en Blue-bike.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

2008/008 (32) BOE3012- Dorpskern Vremde - Weg- en rioleringswerken - Proces-verbaal van

definitieve oplevering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het opgestelde addendum bij de definitieve oplevering voor het project BOE2013 Vremde Centrum.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Afval - Aanvraag Wijveld - Levering bladeren en compost

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de gemeentewerf om compost te leveren in de mate van de beschikbaarheid bij Igean en binnen de planning van de gemeentewerf. De aanvrager dient dit verder af te spreken met de gemeentewerf. De gemeentewerf volgt dit verder op.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Provinciaal beleidsplan Ruimte Antwerpen - Ontwerp - Advies

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

        het ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen zoals voorlopig vastgesteld door de provincieraad op 27 oktober 2022

        het ontwerp-plan-MER voor het Provinciaal Beleidsplan

        de nota met de aanduiding en omschrijving van de specifieke onderdelen uit het GRS die niet langer geldig zijn.

Artikel 2

Het college heeft geen opmerkingen over bovenstaande documenten en geeft gunstig advies over het ontwerp-plan-MER.

Artikel 3

Het ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en de nota betreffende de onderdelen uit het GRS worden voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Brandveiligheid - Assistentiewoningen - Jacques Corstienslei 1

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het brandpreventieverslag van de brandweer Zone Rand van 24 januari 2023 en verzoekt de organisatie om zo snel mogelijk aan de opmerkingen van de brandweer te willen voldoen.

Artikel 2

De burgemeester levert een brandveiligheidsattest B af met een geldigheidsduur van 1 jaar.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - Inventaris

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentelijke lijst van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten door aan het departement Omgeving in RWO Datamanager.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Attest verdeling - Sombekestraat

 

KENNISNAME

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Alexander Franckstraat 199 - Voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Gillegomstraat 36 - Voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Heuvelstraat 80A - Voorgevelwijziging: vergroten van een raam

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Janssenlei 9 - Heraanleggen van verhardingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 135 - Regularisatie van wijzigen van het aantal woonentiteiten (van 2 naar 1)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 211 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van de oprit

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Aanmelden basisonderwijs

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toepassing van het inschrijvingsdecreet onderwijs in Boechout gaat akkoord dat het bestuur (afdeling vrije tijd en onderwijs) fungeert als coördinator van het aanmeldsysteem voor de drie Boechoutse basisscholen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het contract tussen Agodi en de drie scholen. 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het reglement en de samenstelling van de ombudsdienst.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

SPORT - Sport na School - uitbreiding lessen

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

JEUGD - Monitoren en vrijwilliger krokus 2023

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Vrijwilliger dienst communicatie - infoblad - fotograaf

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Alternatieve tewerkstelling

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Aanstelling - deskundige ICT - contractueel - B1-B3 - 38/38e

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Aanstelling tijdelijk diensthoofd BKO - vervanging

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Deeltijdse werkhervatting

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Wijziging  kader, RPR en aanwervingsvoorwaarden

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Heraanstelling personeelslid

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Extra uren personeel bibliotheek

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Aanstelling waarnemend Diensthoofd Bibliotheek - Verlenging

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

BIB - Aanstelling jobstudent

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 februari 2023

 

Beëindiging arbeidsovereenkomst

 

 

Publicatiedatum: 21/02/2023