Boechout

Zitting van 27 oktober 2020

Van 09:00 uur tot 11:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

JZP/2020/014 - 2 Pakjesautomaten – Domeinconcessie en de concessie van openbare dienst van 9 jaar - Stopzetting

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het proces – verbaal van opening van 16 oktober 2020, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium.

Artikel 2

De procedure voor het toekennen van de domeinconcessie en de concessie van openbare dienst ten aanzien van 2 pakjesautomaten, wordt stopgezet. De concessies worden m.a.w. niet toegekend en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart worden.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

JZP/2020/024 - Dak gemeentelijke magazijnen - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 oktober 2020, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

De opdracht “Dak gemeentelijke magazijnen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Crabbé, Ossenwegstraat 34A te 3440 Zoutleeuw, tegen het nagerekende offertebedrag van         € 86.993,59 excl. btw of € 105.262,24 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 15 werkdagen.

Artikel 3

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2020/024.

Artikel 4

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 22100100/020000-2020/1-6000-2020036.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Molenbeekbron - Strategische verwervingssubsidieaanvraag - Integraal aanvraagdossier - Goedkeuring

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de documenten in bijlage goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Bestuursraad Verenigde Protestantse Kerk in België - Notulen van de vergadering van de bestuursraad van 6 oktober 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de vergadering van de bestuursraad van 6 oktober 2020.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Erkenning Boechoutse vereniging - Boechout veerkrachtig

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de erkenningsaanvraag goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Reglement strooidienst

 

BESLUIT

Enig artikel

Het voorliggende reglement voor de strooidiensten wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

COVID-19 - Extra werkingssubsidies verenigingen relanceplan

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord voor de verwerking en uitbetaling van 30 % extra aan werkingssubsidies via de middelen van het Vlaams Noodfonds jeugd-sport-cultuur.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de betrokken consulenten om de berekening te voorzien van 30 % extra aan werkingssubsidies en zorgt ook voor duidelijke communicatie naar de verenigingen toe.
De dienst financiën voorziet de uitbetaling van deze extra subsidies tegen ten laatste 31 december. De uitbetaling dient afzonderlijk van de overige werkingssubsidies te gebeuren.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Verslag sportraad september 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de sportraad die plaatsvond op 10 september 2020.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

2012/006 (128) Project BMT Fase 1 - Volledige vrijgave bankwaarborg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de laatste schijf van de bankwaarborg ten bedrage van 29.250,00 euro vrij te geven.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

2014/004 (129) Project Dorpskern Boechout - Gedeeltelijke vrijgave waarborg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de algemene waarborg bij ING België met referentie 01-606134 voor de eerste helft vrij te geven en dit voor het bedrag van 60.615 euro. De aanvullende waarborg bij ING België met referentie 01-606132 mag volledig (40.790 euro) worden vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Nutuitbr2020-009 (130) Werken Fluvius - Binnensteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         toestemming te verkrijgen van de eigenaars van de getroffen percelen (zie bijlage)

         het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

         kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

         veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Nutuitbr2020-011 (131) Werken Fluvius - Mussenplein

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Milieuvergunning - Grondwaterwinning sportpark Sneppenbos - Brief provinciale dienst IWB

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college neemt kennis van de bijgevoegde mail.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Masterplan begraafplaatsen Boechout en Vremde (BGP) - Verwerking feedback

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verzamelde feedback op de ontwerpplannen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werkgroep van 22 oktober 2020.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen beslist

voor BGP Boechout:

- dat de bochtstralen van de ceremoniewagen duidelijk moeten uitgezet worden op het plan

- enkel de functionele paden te verharden (oa centrale kruisvormige toegangswegen + padje naar de recent aangelegde strooiweide en naar de nieuwe afscheidsruimte. De andere paden worden ingegroend

- dat verharding  (om kostenbesparend te werken) eventueel ook in Roubaix of in half-verharding kan worden uitgevoerd

- het concept met de gemetste muren te behouden

- de waterpartij in de afscheidsruimte te schrappen

- de cirkelvormige bank te behouden

- het lokaaltje van de grafdelver (voorlopig) te behouden

- de beslissing over de keuze van de urnenmonumenten pas te nemen als de reële kost ervan gekend is (t.o.v. 4 concessies of t.o.v. 8 concessies)

voor BGP Vremde:

- dat de bochtstralen van de ceremoniewagen duidelijk moeten uitgezet worden op het plan

- het (te verplaatsen gedeelte van het) bestaande urnenveld op de bestaande plaats te laten

- de bomen (aangeduid als te rooien) zoveel mogelijk te bewaren

- het lokaaltje van de grafdelver (voorlopig) te behouden

- het concept met de gemetste muren te behouden

- de beslissing over de keuze van de urnenmonumenten pas te nemen als de reële kost ervan gekend is (t.o.v. 4 concessies of t.o.v. 8 concessies)

De Masterplannen dienen te worden aangepast aan deze opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Hinder - Verlenging geluidsmeting Jef Van Hoofplein

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijkomende offerte goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

GECORO – Omgevingsvergunning voor bouwen en exploitatie van een sportcomplex met parking – Oudebaan 10 – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ongunstig advies met opmerkingen van de GECORO gefinaliseerd per e-mail op 20 oktober 2020 na vergadering van 8 oktober 2020.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en verkavelen van gronden - Tussen Mussenhoevelaan en Spechtstraat - Afwijking stedenbouwkundige voorschriften RUP Mussenhoeve voor handelingen van algemeen belang met beperkte ruimtelijke impact (VCRO art. 4.4.7) mbt de openbare wegen, dakvorm, kroonlijst- en nokhoogte en de inplanting (voor lot 137 en 138) van het hoofdgebouw, afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting (voor lot 137 en 138) van de hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Frans Segersstraat 8 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte gelijkvloers

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 8 - Aanleggen van een openluchtzwembad

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 203-207/Gillegomstraat 2 - Regularisatie van reliëfwijzigingen (grondophoging en van toegangen tot woningen)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Sint Bernardsstraat 61 - Slopen van woning en bijgebouwen, herbouwen van zonevreemde woning, vellen van bomen en aanleg van zuiveringsbassin

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 78 - Slopen van afdak, verbouwen van een eengezinswoning (GB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Vellen bomen - Molenlei 18 - 1 den

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 1 bladverliezende boom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Vellen bomen - Victor Heylenlei 8 - meerstammige berk, appelboom en onbekende boom

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende  hoogstamboom en één fruitboom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Vellen bomen - Zilverenhoek 23 - 1 den

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 1 bladverliezende boom , vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Vacantverklaring vaste benoeming

 

BESLUIT

Artikel 1

Volgens de personeelsformatie van 15 oktober 2020 worden de volgende betrekkingen vacant verklaard bij het schoolbestuur van de gemeente Boechout:

- 1 voltijdse betrekking van onderwijzer (opdracht 24/24)

- 1 deeltijdse betrekking van onderwijzer (opdracht 19/24)

- 1 deeltijdse betrekking van onderwijzer (opdracht 7/24)

- 1 voltijdse betrekking van kleuteronderwijzer (opdracht 24/24)

- 1 deeltijdse betrekking van kleuteronderwijzer (opdracht 8/24)

- 1 deeltijdse betrekking van leermeester LO (opdracht 4/24)

Artikel 2

De kandidaturen voor een vaste benoeming in één of meer van de hierboven omschreven vacante betrekkingen moeten ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen op het volgende adres : Heuvelstraat 91, 2530 Boechout.

Artikel 3

De kandidaturen moeten voor 15 december 2020 via een aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs worden ingediend.

Artikel 4

De kandidaten vermelden duidelijk in hun schrijven voor welke vacante betrekking(en) ze kandideren. Ze vermelden eventueel de voorrang waarop ze zich beroepen. Iedere kandidatuur is vergezeld van de nodige documenten die aantonen dat de kandidaat aan de voorwaarden voldoet, van de nodige dienstattesten, een omstandige motivatie en een uittreksel uit het strafregister.

Artikel 5

Alle personeelsleden van de scholengemeenschap worden op de hoogte gebracht van deze vacantverklaring.

Artikel 6

Deze beslissing wordt overgemaakt aan het schoolhoofd, mevrouw Marleen Janssens.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Vrijwilligerswerk - Postverdeling

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 oktober 2020

 

Personeel - Dossier onthaalmedewerker

 

Bij geheime stemming

 

6 stemmen voor.

 

BESLUIT

Artikel 1

De arbeidsovereenkomst met mevrouw Joyce Van Noten wordt verbroken en dit met ingang van 1 november 2020.

Artikel 2

Deze beslissing wordt haar kenbaar gemaakt op vrijdag 30 oktober 2020.

Artikel 3

De nodige administratieve afhandeling zal geschieden door de personeelsdienst.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020