Boechout

Zitting van 10 oktober 2023

Van 09:00 uur tot 11:49 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Agenda gemeenteraad 23 oktober 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Aanvaarden van het ontslag van een gemeenteraadslid - Fernando Marques da Silva - Kennisname

G.2. Aanstelling en eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid - Katelijn Sebrechts- Stemming

G.3. Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden - Kennisname

G.4. Notulen van de gemeenteraadszitting van 25 september 2023 - Stemming

 

Algemeen directeur

G.5. Agentschap Binnenlands Bestuur - Anonieme klacht - Vergunning Sfinks festival 2023 - Schrijven ABB van 22 september 2023 - Kennisname

 

Financieel directeur

G.6. Aanpassing prijssubsidie 2023 - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.7. WSE oproep 64 Lokale partnerschappen - Projectaanvraag en begrotingsvoorstel - goedkeuring – stemming

 

Intergemeentelijke samenwerking

G.8. Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 13 december 2023 - Stemming

G.9. Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Opdrachthoudende Vereniging- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 6 december 2023 - Stemming

G.10. Intergemeentelijke samenwerking IKA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 21 november 2023 - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Fluvius OV - Notulen Raad van Bestuur van 14 juni 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 14 juni 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Pidpa - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 1 september 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 1 september 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

IGEAN DV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 13 september 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 13 september 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

IGEAN MV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 13 september 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 13 september 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Agentschap Binnenlands Bestuur - Anonieme klacht - Vergunning Sfinks festival 2023 - Schrijven ABB van 22 september 2023

 

KENNISNAME

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 25 september 2023 aan de klager en brengt dit ter kennis op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Optimalisatie loonlasten vrijstelling bedrijfsvoorheffing  2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport van E&Y, met als resultaat een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor 2022 van €48.312,66

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Vergadering Stuurgroep Burgerloket 25/9/2023 - project "Gemeente zonder Gemeentehuis"

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Stuurgroep Burgerloket van het project "Gemeente zonder Gemeentehuis" dd. 25 september 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Kortingstarief kinderopvang voor personeelsleden

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het aanbod voor kinderopvang voor schoolgaande kinderen gratis ter beschikking te stellen voor personeelsleden van de gemeente Boechout en leerkrachten van de scholen in Boechout en Vremde waar de kinderopvang georganiseerd wordt.

Artikel 2

Dit besluit zal met terugwerkende kracht ingaan op 1 oktober 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Promo Lokaal Loket Kinderopvang

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het plaatsen van de opblaasbare eenden als promo voor het Lokaal Loket Kinderopvang.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Toelage Boechout Bekert - uitbetaling Sporting Vremde

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een toelage van € 600 te voorzien aan Sporting Vremde voor hun medewerking aan de organisatie van Boechout Bekert.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de dienst financiën om de uitbetaling te voorzien.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Verslag van de seniorenraad van 1 september 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 1 september 2023 onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de SAR tijdens de volgende vergadering.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Aanpassing reglement geschenkbon Boechout en Vremde

 

BESLUIT

Enig artikel

Het aangepaste reglement voor de geschenkbon Boechout en Vremde, in bijlage, wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Verslag van de middenstandsraad van 19 september 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de middenstandsraad van 19 september 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Opritten 2024 (173) Aanleg opritten en kleinere herbestratingen DJ 2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het bestek met nr. Oprit 2024 en de raming voor de opdracht “Aanleg opritten en kleinere herbestratingen DJ 2024”,opgesteld door Openbare werken & mobiliteit. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 28.000,00 euro/jaar incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

        BMV Wegenwerken, Kasteelstraat 8 te 3130 Begijnendijk;

        F-Build bvba, Achterbrug 2 te 2990 Wuustwezel;

        Houwelyckx wegenbouw, Wilsonstraat 84 te 2860 Sint Katelijne Waver;

        Vangeel Wegenbouw, Bleukenlaan 19 te 2300 Turnhout.

Artikel 4

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 20 november 2023 om 12.00 uur.

Artikel 5

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Verk.23/048 (178) Standplaats - Begraafplaats Boechout

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om van 28 oktober 2023 tot en met 1 november 2023 een standplaats in te nemen van 20 m² op het einde van de toegangsweg van het kerkhof van Boechout, zoals aangegeven op het plan in bijlage.

Artikel 2

Er mogen geen plastieken bloemen en bloemstukken te koop aangeboden worden.

Artikel 3

Er dient een standgeld te worden betaald van 75,00 € (0,55 euro/m² per dag met een maximum van 2,75 euro/m² per week en een éénmalige administratiekost van 20,00 €)

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

2023/015-01 (179) Project Sint-Bernardsstraat/Eekstraat - Goedkeuring studiebureau

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het gunningsverslag opgemaakt door Pidpa om de opdracht te gunnen aan Landmeters- en studiebureau Van Opstal uit Puurs. 

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

2024/016 (180) Buitengewoon onderhoud voetpaden, fietspaden, ... DJ 2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2024/016 en de raming voor de opdracht “Buitengewoon onderhoud voetpaden, fietspaden, ... DJ 2024”, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 313.960,00 excl. btw of € 379.891,60 incl. 21% btw (inclusief eventuele verlengingen).

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024 onder 020000-22500000-IP:2020/1-3020/2020008.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Kriekenhof - goedkeuring lastvoorwaarden en procedure

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2023/010 en de raming voor de opdracht “Speeltoestellen Kriekenhof”, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 47.000,00 excl. btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in investeringsnummer 2020007.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Afval - Ophaalkalender 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ophaalkalender 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Afval - Recyclagepark - vraag voor hout

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming om hout te halen op het recyclagepark. Dit voor veiligheid en verzekeringstechnisch redenen.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Natuur - Draaiboek plantweekend Molenbeekbron 16 - 19 november 2023

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het draaiboek in bijlage.

Artikel 2

Het college keurt het plantplan in bijlage goed.

Artikel 3

De samenwerking met de gemeentewerf wordt verder uitgewerkt zodat het duidelijker wordt over hoeveel personeel en uren dit gaat.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

GECORO – Inloopmoment RUP Vijverhof – Aanbeveling

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanbevelingen van de GECORO van 28 september 2023 met betrekking tot het Inloopmoment RUP Vijverhof.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

GECORO – Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor heraanleggen van plein en omgevingswerken -  Kardinaal Sterckxstraat – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het  gunstig advies met aandachtspunten van de GECORO van 3 oktober 2023 met betrekking tot aanvraag omgevingsvergunning voor heraanleggen van plein en omgevingswerken Kardinaal Sterckxstraat.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

GECORO – verslag vergadering – kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde definitief verslag van de GECORO-vergadering 28 juni 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Olieslagerijstraat 19 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder volgende voorwaarden.

  1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.
  2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

        De bronbemaling wordt voor 60 (kalender)dagen toegestaan, evenwel vanaf de datum van de aanvang van de werken. De exploitant stelt de dienst omgeving per mail in kennis bij de start en de stopzetting van de bemaling. Alleen zo kan een evt. uitstel toegestaan worden.

        De gegevens van de debietmeter (serienummer en tellerstand), filter en gegevens watervoerende laag dienen voor de aanvang van de bemalingswerken overgemaakt te worden aan de dienst omgeving.

        Er dient een voorafmelding in het e-DOV meldpunt te gebeuren cfr. Vlarem II artikel 53.6.7

        De nodige maatregelen dienen genomen te worden om bomen in de omgeving te beschermen tegen verdroging.

        De lozing van het bemalingswater mag geen slib, overmatige ijzerafzetting of andere mogelijke hinder aan de waterloop veroorzaken. Een zandvang dient standaard voorzien te worden. Indien nodig, moet ook een systeem voorzien worden voor ontijzering.

        De lozingsdarm dient met de stroomrichting mee gelegd worden en mag geen hinder vormen voor de doorstroming van de waterloop.

        Bij eventuele schade aan de oever van de waterloop dient deze hersteld te worden in oorspronkelijke toestand.

        Er dient geëvalueerd te worden of de kwaliteit van het opgepompte water voldoet aan de Vlarem normen. Bovendien mogen bodemverontreinigingen in geen geval vrijkomen als gevolg van de bemaling.

        De start van de bronbemaling moet altijd vooraf gemeld worden aan de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen via diw@provincieantwerpen.be

       Al de communicatie naar de dienst omgeving dient verzonden te worden naar: omgeving@boechout.be met uitdrukkelijke vermelding van het dossiernummer.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Veldloopstraat 2 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder de volgende voorwaarden.

  1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.
  2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

        De bronbemaling wordt voor 20 (kalender)dagen toegestaan, evenwel vanaf de datum van de aanvang van de werken.

        exploitant stelt de dienst omgeving per mail in kennis bij de start en de stopzetting van de bemaling. Alleen zo kan een evt. uitstel toegestaan worden.

        De gegevens van de debietmeter (serienummer en tellerstand), filter en gegevens watervoerende laag dienen voor de aanvang van de bemalingswerken overgemaakt te worden aan de dienst omgeving.

        Er dient een voorafmelding in het e-DOV meldpunt te gebeuren cfr. Vlarem II artikel 53.6.7

        De nodige maatregelen dienen genomen te worden om bomen in de omgeving te beschermen tegen verdroging.

        Er wordt geloosd in de RWA van de openbare riolering.

        Extra beluchting en/of zandvang is verplicht bij lozing van ijzerrijk grondwater.

        Al de communicatie naar de dienst omgeving dient verzonden te worden naar: omgeving@boechout.be met uitdrukkelijke vermelding van het dossiernummer.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en verkavelen van gronden - Kapelleveldstraat 29-31 - Verkavelen van 2 percelen voor halfopen bebouwing en slopen van woning met bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Alexander Franckstraat 191 - Verbouwen van eengezinswoning (HOB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Boshoek 181 - Slopen en herbouwen van een bijgebouw bij een zonevreemde woning - Wijzigingsverzoek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Groenstraat 35 - Afwijking stedenbouwkundige voorschriften RUP Mussenhoeve voor de dakvorm van hoofdgebouwen en inplanting bijgebouwen, afwijking verkavelingsvoorschriften voor de dakvorm van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 50 - slopen en herbouwen van een zonevreemde woning (OB) met bijgebouwen - Administratieve lus

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de administratieve lus toe te passen.

Artikel 2

Het college gaat opnieuw over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Molenlei 16 - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Sint-Gabriëlstraat 19 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Smeendijk/Nieuweweg - Herstel en aanleggen verharde bermen en uitwijkstroken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Melding Onroerend Erfgoed - Janssenlei 4 - Plaatsen van zonnepanelen op platte daken van hoofdgebouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Omgevingsberoep - Jan Cockxplein en Emiel Vanderstraetenlei - Bronbemaling

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de niet-inwilliging van het bouwberoep door de deputatie op 21 september 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Vervangen brandcentrale Jan Frans Willemsschool

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offerte voor het vervangen van de brandcentrale van de Jan Frans Willemsschool en voorziet hiervoor extra budget.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Dossier wanbetaler doorgeven aan Modero

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Aanstelling aanwijzend schatter

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Samenstelling selectiecommissie administratief medewerker human resources

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Samenstelling selectiecommissie administratief medewerker Openbare werken en mobiliteit

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Samenstelling selectiecommissie administratief medewerker vrije tijd en evenementen

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Samenstelling selectiecommissie medewerkers groen - aanvulling

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Princiepsbeslissing Anciënniteit

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Gemengde service CIPAL SCHAUBROECK

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Vrije Tijd - inzetten vrijwilliger

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Aanstelling vrijwilliger BKO

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 oktober 2023

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023