Boechout

Zitting van 11 januari 2022

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Fluvius Antwerpen - Notulen van de raad van bestuur van 27 en 28 oktober 2021 en van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van 27 en 28 oktober 2021 en van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

IGEAN DV - Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 15 december 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 15 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

IGEAN MV - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 15 december 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 15 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Personen belast met het voeren van plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Verslag jeugdraad 13 december 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de jeugdraad die plaats had op 13 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Projectsubsidie Notengalm Grenzeloos Accordeon

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een projectsubsidie te voorzien voor De Notengalm Boechout vzw

-80% van de onkosten met een maximum van 1.500 euro

-alleen de kosten voor de organisatie van het evenement kunnen ingebracht worden (geen eten of drinken)

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Projectsubsidie Music For Life

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een projectsubsidie te voorzien voor FV Real Music For Life

-80% van de onkosten met een maximum van 1.000 euro

-alleen de kosten voor de organisatie van het evenement kunnen ingebracht worden (geen eten of drinken)

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Deelname actie 10.000 stappen: elke stap telt - 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om verder deel te nemen aan het project “10.000 stappen: Elke stap telt” in 2022. De sportconsulent krijgt de opdracht om de engagementsverklaring tegen ten laatste 21 januari in te dienen bij de organisatie Logo / Sport Vlaanderen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan sportconsulent om actiepunt 1, zijnde startborden te voorzien op de 4 huidige wandelroutes, lokaal voor te bereiden en te coördineren in samenwerking met diensten welzijn / toerisme / ruimtelijke ordening / gemeentewerf.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de werkgroep om de mogelijkheden voor actiepunt 2, zijnde beweegroutes, uit te zoeken met de externe organisaties. Mogelijkheden en eventueel budgetswijziging dienen dan opnieuw voorgelegd te worden aan het college.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 11 januari 2022

 

Gebruikersreglement Bibkwintet - Stemming

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt het nieuwe gebruikersreglement van de openbare bibliotheek van Boechout, dat afgestemd werd met de bibliotheken van Bibkwintet, principieel goed.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

1993/072.089 (2) Bewegwijzering - Pegode

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanvraag en volgens de schets in bijlage.

Artikel 2

Opdracht te geven aan de dienst financiën om een factuur op te maken voor de

verschuldigde retributie van 600 euro (200€/st x 3).

Artikel 3

Opdracht te geven aan de gemeentewerf tot aankoop/plaatsing van de bewegwijzering na betaling door de aanvrager van de verschuldigde retributie.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Nutuitbr.algemeen (4) Jaarvergunning Pidpa 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de jaarvergunning 2022 voor Pidpa en zijn aannemers mits:

         de werken degelijk af te schermen en te signaleren

         de werken met beperkte hinder op de rijbaan volgens schets in bijlage te signaliseren

         herstel van het openbaar domein in zijn oorspronkelijke toestand

         melding van de werken over te maken aan de dienst openbare werken en mobiliteit

         plaatsen bord met coördinaten van de werfleider en de nutsmaatschappij

         vergunning aan te vragen aan het Vlaamse Gewest voor werken op de N10 (Provinciesteenweg)

         melding te maken van de werken bij de dienst IntegraalWaterbeleid/Solvic/NATO/Fluxys indien de werken zich in de nabijheid vinden van waterlopen en/of pijpleidingen

         werken op de gebiedsontsluitingswegen (Lispersteenweg, Hovesesteenweg, Alexander Franckstraat, Molenlei (tussen Heuvelstraat en Oude Steenweg), Oude Steenweg, Weverstraat, Gillegomstraat, Vremdesesteenweg, Berthoutstraat, Broechemsesteenweg, Borsbeeksesteenweg en Wommelgemsesteenweg) mogen enkel buiten de spitsuren worden uitgevoerd

         op schooldagen mogen er geen werken op de schoolroutes plaatsvinden tussen 7:30u en 9u en 15:30u en 16:30u. Op woensdag wordt er op deze routes niet gewerkt tussen 7:30u en 9u en 11:30u en 12:30u

         het voorzien van een duidelijke en veilige omleiding voor fietsers en voetgangers

         er wordt volgens de afspraken opgenomen in de code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen gewerkt.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Nutuitbr.algemeen (5) Jaarvergunning Telenet 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de jaarvergunning 2022 voor Telenet en zijn aannemers mits:

         de werken degelijk af te schermen en te signaleren

         de werken met beperkte hinder op de rijbaan volgens schets in bijlage te signaliseren

         herstel van het openbaar domein in zijn oorspronkelijke toestand

         melding van de werken over te maken aan de dienst openbare werken en mobiliteit

         plaatsen bord met coördinaten van de werfleider en de nutsmaatschappij

         vergunning aan te vragen aan het Vlaamse Gewest voor werken op de N10 (Provinciesteenweg)

         melding te maken van de werken bij de dienst Integraal Waterbeleid/Solvic/NATO/Fluxys indien de werken zich in de nabijheid vinden van waterlopen en/of pijpleidingen

         werken op de gebiedsontsluitingswegen (Lispersteenweg, Hovesesteenweg, Alexander Franckstraat, Molenlei (tussen Heuvelstraat en Oude Steenweg), Oude Steenweg, Weverstraat, Gillegomstraat, Vremdesesteenweg, Berthoutstraat, Broechemsesteenweg, Borsbeeksesteenweg en Wommelgemsesteenweg) mogen enkel buiten de spitsuren worden uitgevoerd

         op schooldagen mogen er geen werken op de schoolroutes plaatsvinden tussen 7:30u en 9u en 15:30u en 16:30u. Op woensdag wordt er op deze routes niet gewerkt tussen 7:30u en 9u en 11:30u en 12:30u

         het voorzien van een duidelijke en veilige omleiding voor fietsers en voetgangers

         er wordt volgens de afspraken opgenomen in de code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen gewerkt.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Verk.18/012 (2) Vernieuwen toplaag asfalt - Goedkeuring definitieve oplevering

 

BESLUIT

Artikel 1

De opdracht “Vernieuwen toplaag asfalt - Perceel 6 (Pietingbaan)” wordt definitief opgeleverd.

Artikel 2

De volledige resterende borgtocht nr. 10/313397 van € 2.190,00 mag worden vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Verk.21/059 (152) Intentieverklaring voor R-E-FLEX Laadpleinen Subsidiedossier EnergieTransitieFonds

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de intentieverklaring

voor R-E-FLEX Laadpleinen Subsidiedossier EnergieTransitieFonds.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Burgemeestersconvenant - Burgerparticipatieproject Avansa - Verslagen

 

KENNISNAME

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de acht verslagen in bijlage. Deze worden aan het klimaatteam van Igean overgemaakt voor verdere verwerking in het klimaatactieplan.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Burgemeestersconvenant - Klimaatadviezen gemeentelijke adviesraden

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen wenst de adviesraden te bedanken voor de geleverde adviezen. Deze adviezen worden aan het klimaatteam van Igean overgemaakt voor verdere verwerking in het klimaatactieplan.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Brandveiligheid - Multiversum PVT Den Heuvel - Heuvelstraat 166

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de brandweer Zone Rand van 14 december 2021.

Artikel 2

De burgemeester levert een attest van brandveiligheid af overeenkomstig bovenvermeld koninklijk besluit van 6 november 1979.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Stedenbouwkundig attest - Hovesesteenweg 110 - Bouwen van een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen adviseert gunstig en levert een positief stedenbouwkundig attest af mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Dorpsplaats 7 - Verbouwen en functiewijziging van fc wonen naar fc dienstverlening en vrije beroepen (kinepraktijk)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kievitstraat 18 - Bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kievitstraat 20 - Afwijking verkavelingsvoorschriften en afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Olieslagerijstraat 19 - Aanleggen van overdekte padelvelden, parkeerplaatsen, verhardingen, wadi en verbouwen van sportcentrum

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 3 bezwaarschriften en 1 collectief bezwaarschrift met 3 handtekeningen.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Rozenlaan 8 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Schaliehoevelaan 40 - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en bouwen van een carport met fietsenberging - niet-conform verkavelingsvoorschriften (>15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Veldkant 26 - Functiewijziging van bedrijfswoning met bijgebouw (tuinbouw) naar particuliere woning met bijgebouw

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Welvaartstraat 33 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB) en aanleggen van een wadi

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Verslag milieuraad 14 december 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college neemt kennis van het verslag van de milieuraad.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Vellen bomen - Hof van Boechout 6 - 3 beuken

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning voor de 3 bomen.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Vellen bomen - Provinciesteenweg 428 - 7 bomen (Amerikaanse Eik, esdoorn en linde)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 5 bladverliezende hoogstambomen met een minimale grootteklasse 2 (6-12m), vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Vellen bomen - Welvaartstraat 24 - 1 den en 2 coniferen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste één halfstamboom of fruitboom, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Kapmachtiging Agentschap voor Natuur en Bos - Vellen van populieren

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging onder voorwaarden verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos op 24 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Aanstelling - coördinator Vrije tijd en Onderwijs - statutair - A1a-A3a - 38/38e

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 januari 2022

 

Aanstelling BKO-begeleider

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022