Boechout

Zitting van 15 maart 2022

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Rudi Goyvaerts, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Dagorde gemeenteraad 28 maart 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 21 februari 2022 - Stemming

G.2. Kerkfabriek Protestantse Kerk - Jaarrekening 2021 - Advies - Stemming

G.3.  Hulp voor Oekraïne - Toelichting stand van zaken - Kennisname

 

Personeel

G.4. Noodplancoördinator, wijziging intergemeentelijke samenwerking - Stemming

 

Sport

G.5. Verslag Algemene Vergadering Sportregio Midden-Provincie ilv 2022 - Stemming

 

Omgeving

G.6. Nieuwe straatnaam - Bulletje en Boonestaakpad (voet- en fietsverbinding tussen Populierenhof en Pastoorsleike in het George Van Raemdonckpark) - Stemming

G.7. Huisvesting - Afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant vanaf 1 maart 2022 voor een periode van 3 jaar voor het bouwen van 29 bijkomende sociale huurwoningen - Stemming

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

IGEAN - Evaluatie van de intergemeentelijke GAS-werking en het verderzetten van de werking vanaf 2022

 

BESLUIT

Artikel 1 – kennisname nota

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota van IGEAN over 15 jaar intergemeentelijke GAS-werking evenals van de daarbij horende cijfergegevens en de aangepaste verdeelsleutel voor de vaste kosten.

Artikel 2 – intergemeentelijke werking GAS 1, 2, 3 en 4

Het college van burgemeester en schepenen onderschrijft volgende elementen van het besluit van voormelde nota en addendum, die ter goedkeuring aan de raad van bestuur zullen worden voorgelegd:

  1. IGEAN zal in de eindafrekening 2021 aan de betrokken gemeenten een bijkomende aanrekening doen van 6,963 euro per dossier openbare overlast en blauwe zone.
  2. In 2022 zal de huidige werking voor GAS 1, 2, 3 en 4 verder gezet worden, rekening houdend met een aangepaste wijze van aanrekening (vast - verdeelsleutel 30% inwoners en 70% dossiers en variabel deel - verdeelsleutel 100% dossiers) en met de nieuwe tarieven en drempels.
  3. IGEAN zal een aangepast softwarepakket voorzien in samenwerking met C-smart.

Artikel 3 – intergemeentelijke werking GAS 5

Het college van burgemeester en schepenen kan nog geen beslissing nemen in deze omdat dit dossier nog ter studie ligt binnen de politiezone Minos.

Artikel 4 – besluit bezorgen
Een ondertekend exemplaar van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt aan IGEAN milieu & veiligheid bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2020/KW1 - Vonnis van rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen van 28 februari 2022 waarbij de vorderingen ingediend door Gamma België nv, Leen Bakker België nv en Casa International tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2020/KW1 werden afgewezen als ongegrond.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

JZP/2022/001 - Dienstfietsen - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 7 maart 2022, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Dienstfietsen” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Fietsen De Beuckeleer, Van den Nestlaan 49 te 2520 Ranst tegen het nagerekende offertebedrag van € 15.315,43 excl. btw of € 18.531,67 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 3

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2022/001.

Artikel 4

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 24200100/020000-2020/1-3020-2020017.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

JZP/2022/005 - Onderhoud verwarmingsinstallaties gemeentelijke gebouwen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2022/005 en de raming voor de opdracht “Onderhoud verwarmingsinstallaties gemeentelijke gebouwen”, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 20.000,00.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor iedereen).

Artikel 3

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Abati NV, Ingberthoeveweg 19 te 2630 Aartselaar;

- TIV - Technische Installaties Verelst, Rotenaard 72 te 2650 Edegem;

- Verlinden Thomas, Sint-Bavoplein 6 te 2530 Boechout;

- Verwarmingsbedrijf De Bruyne, Belcrownlaan 18 te 2100 Deurne.

Artikel 4

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18 mei 2022 om 10.00 uur.

Artikel 5

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2022 e.v. op het exploitatiebudget 61030400/099000.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Vacantverklaring technicus bestrater D4-D5

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van technicus bestrater D4-D5 - 38/38 - contract van onbepaalde duur/statutair en invullen bij aanwerving zonder diplomavoorwaarde.

Een statutaire aanstelling is voorbehouden voor kandidaten die nu elders statutair zijn aangesteld.

Artikel 2

De functie van bestrater wordt aanzien als knelpuntberoep (zie lijst VDAB).

Artikel 3

Een wervingsreserve aanleggen voor de functie van technicus metser - contractueel - D4-D5 voor de duur van 1 jaar.

Artikel 4

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de volgende manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        VDAB

        gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        #boechoutbeweegt

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Vacantverklaring technicus elektricien D4-D5

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van technicus elektricien D4-D5 - 38/38, vacant verklaren met contract van onbepaalde duur en invullen bij aanwerving, met diplomavoorwaarde secundair diploma elektriciteit.

Artikel 2

De functie van elektricien wordt aanzien als knelpuntberoep (zie lijst VDAB).

Artikel 3

Een wervingsreserve aanleggen voor de functie van technicus elektricien - contractueel - D4-D5 voor de duur van 1 jaar.

Artikel 4

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de volgende manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        VDAB

        gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        #boechoutbeweegt

        andere gebruikelijke kanalen.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Vacantverklaring vakman groen D1-D3

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van vakman groen D1-D3 - 3 x 38/38 - contract onbepaalde duur/statutair vacant verklaren en invullen bij aanwerving.

Een statutaire aanstelling is voorbehouden voor kandidaten die nu elders statutair zijn aangesteld.

Artikel 2

Deze functie wordt aanzien als knelpuntberoep (zie lijst VDAB).

Artikel 3

Een wervingsreserve aanleggen voor de functie van vakman groen - contractueel - D1-D3 voor de duur van 1 jaar.

Artikel 4

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de volgende manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        VDAB

        gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        #boechoutbeweegt

        andere gebruikelijke kanalen.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Verslag beheerscomité scholengemeenschap De Link van 22 februari 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het overleg van het beheerscomité van scholengemeenschap DE LINK van 22 februari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Erkenning Jamboree scouts Vremde

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de erkenning van Jamboree Scouts Vremde.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Tienerwerking

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de voorgestelde tienerwerking, maar gaat niet akkoord met de inname van de voorgestelde locatie, vermits het de intentie blijft de pastorij af te breken.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Gidsen Boechout - Aanvraag inrichten Gidsenfeesten op 1, 2 en 3 april 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de organisatie van de Gidsenfeesten op 1, 2 en 3 april 2022.

Artikel 2

Toelating wordt gegeven om bovenvermelde niet-ingedeelde muziekactiviteit (kinderfuif gevolgd door jeugdfuif "BigBang Comback") te laten doorgaan op 1 april 2022 van 18.00 uur tot 03.00 uur in zaal De Sneppe.

Toelating wordt gegeven om bovenvermelde niet-ingedeelde muziekactiviteit ("Flashbackfuif voor 25+") te laten doorgaan op 2 april 2022 van 20.00 uur tot 02.00 uur in zaal De Sneppe.

De familiedag mag ingericht worden op 3 april 2022 van 11.00 uur tot 20.00 uur in de Bistweg + speelplaats Sint-Gabriël Jef Van Hoofplein 7.

Artikel 3

Het maximum toegestane geluidsniveau is 95 dB(A).

Voor de kinderfuif moet een maximum geluidsniveau van 85 dB(A) gehanteerd worden.

Artikel 4

Het einduur van de jeugdfuif op 1 april en de 30+fuif op 2 april is stip 03.00 uur

Om 02.30 uur dient een aanvang genomen te worden met het afbouwen van het geluidsniveau.

Artikel 5

Voor de fuiven op 1 en 2 april dient een interne bewakingsdienst te worden voorzien: 1 per 200 aanwezigen, dit wil zeggen minimaal 3 bij een verwachte opkomst van 540 bezoekers.  Deze bewakingsdienst dient duidelijk herkenbaar te zijn en zowel binnen als buiten continu toezicht te houden.  De sportvelden mogen niet betreden worden.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Verslag van de middenstandsraad van 22 februari 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de middenstandsraad van 22 februari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Verk.22/014 (36) Molenlei - skatepark - zebrapad

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepen keurt de aanleg van het zebrapad ter hoogte van het skatepark, kant Jacques Cortienslei goed. De aanleg zal gebeuren zoals voorgesteld in scenario 2 in bijlage. Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de dienst openbare werken en mobiliteit om een aanvullend reglement in functie van voornoemde keuze uit te werken.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de raming in bijlage.

Artikel 3

BMV Wegenwerken voert de aanpassingswerken tot verlaging van de boordstenen uit.

Artikel 4

De gemeentewerf voert de voetgangersoversteek in thermoplast uit.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

1993/072-090 (37) Bewegwijzering - Minigolf Boechout

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepen geeft goedkeuring aan de aanvraag voor de bewegwijzering, volgens bijgevoegde schets.

Artikel 2

Opdracht geven aan de gemeentewerf tot aankoop/plaatsing van de bewegwijzering na betaling door de aanvrager van de verschuldigde retributie van 1000 euro.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Brandveiligheid - Assistentiewoningen - IJzerlei 24/26

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het brandpreventieverslag van de brandweer Zone Rand van 21 februari 2022.

Artikel 2

De burgemeester levert een brandveiligheidsattest A af met een geldigheidsduur van 8 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Brandveiligheid - Kinderdagverblijf Paulien & Paulette - Heuvelstraat 91 A

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het brandpreventieverslag van de brandweer Zone Rand van 20 februari 2022 en van het afgeleverde attest B.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Dieren - Gebruikersreglement hondenloopzone

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college keurt het gebruikersreglement m.b.t. de hondenloopzone goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Hinder - Geluidsmetingen Jef Van Hoofplein - Kennisname vonnis en aanstelling deskundige

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis in bijlage.

Artikel 2

Punt 3a in het vonnis wordt betwist.

Artikel 3

Michel Schellens, geluidsdeskundige van het PIH, wordt voor de gemeente aangesteld als persoonlijk deskundige die het gerechtsdeskundigenonderzoek mee opvolgt.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Bronbemaling - Lispersteenweg 63

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

BMT-site deel 4 - Wegbedding en openbare groenzone

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mails van Triple Living dd. 23 februari 2022.

Artikel 2

Het college beslist om het advies te vragen van Astrea Advocaten te Antwerpen over de voorgestelde erfdienstbaarheid.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

GECORO – Omgevingsvergunning voor het bouwen van 14 gekoppelde eengezinswoningen met tuinbergingen, een parkvilla (23 woonentiteiten), 4 meergezinswoningen (48 woonentiteiten), en ondergrondse parkeergarage (heraanvraag) – Emiel Vanderstraetenlei 1-13/Molenlei 78/Jan Cockxplein 1-7 – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO van 11 maart 2022 met betrekking tot het bouwen van 14 gekoppelde eengezinswoningen met tuinbergingen, een parkvilla (23 woonentiteiten), 4 meergezinswoningen (48 woonentiteiten), en ondergrondse parkeergarage (heraanvraag) gelegen in Emiel Vanderstraetenlei 1-13/Molenlei 78/Jan Cockxplein 1-7.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

GECORO – Omgevingsvergunning voor het aanleggen van padelvelden, kunstgrasveld en verhardingen – Borsbeeksesteenweg 45 – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ongunstig advies van de GECORO van 9 maart 2022 met betrekking tot aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van padelvelden, kunstgrasveld en verhardingen gelegen in Borsbeeksesteenweg 45.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Borsbeeksesteenweg 45 - Aanleggen van padelvelden, kunstgrasveld en verhardingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vinkenstraat 48 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de dakvorm van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Jan Frans Willemsstraat 47 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van hoofdgebouwen, bouwen dakkapellen en vrije hoogte van leefruimten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Jan Frans Willemsstraat 52 - Aanleggen van een zwemvijver.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 145 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van parkeerplaats in voortuinstrook en vellen van 1 hoogstamboom.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 38 - Bouwen van een tuinberging.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2022

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen - Spokenhofstraat 26 - Bouwen van een bedrijfsgebouw ifv wijnbouw, aanleggen van parking en verhardingen en reliëfwijzigingen + de exploitatie van een wijnbedrijf (heraanvraag)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dd. 7 maart 2022 en van het verzoekschrift tot vernietiging zoals ingediend bij de Raad op 19 januari 2022.

Artikel 2

Het college beslist om niet tussen te komen in deze procedure met betrekking tot de vordering tot vernietiging van de beslissing van de provinciale omgevingsambtenaar van de provincie Antwerpen van 7 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.