OCMW Boechout

Zitting van 22 mei 2023

Om 22:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 22 mei 2023

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 april 2023 - Stemming

Feiten en context

De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 april 2023.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 24 april 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 mei 2023

 

Opvolging organisatiebeheersing 2022-2023 - OBP202212 - Kennisname

Voorgeschiedenis

De RMW keurde op 24 juni 2019 het ‘Kader voor organisatiebeheersing 2019’ goed, zoals opgemaakt door de stafmedewerker Beleid en Kwaliteit .

De zelfevaluatie (voorjaar 2022) resulteerde in een organisatiebeheersingsrapport

(OBR_2022) en een organisatiebeheersingsplan (OBP_2022) die ter kennisname werden voorgelegd aan de RMW op 30/05/2022.

Feiten en context

In het Decreet Lokaal Bestuur, artikel 219, staat:

Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur,

na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het

organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de

bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn

onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor

maatschappelijk welzijn. De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college

van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk

welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt

jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar.

In ons geldend Kader organisatiebeheersing gemeente Boechout, punt 7.2

Rapportering ikv organisatiebeheersing , staat:

halfjaarlijkse rapportering aan MAT en CBS

OBR (2-jaarlijks) + OBP: uiterlijk voor 15 juni van het daaropvolgende jaar.

Periodieke opvolging OBP: uiterlijk voor 15 december.

jaarlijkse rapportering aan GR

OBR (2-jaarlijks) + OBP: uiterlijk voor 15 juni van het daaropvolgende jaar.

Argumentatie

In bijlage de interne nota ‘OBP_organisatiebeheersing 2022-2023: Thema 5 Organisatiestructuur, Thema 9 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten, Thema 6 Personeelsbeleid,  (OBP_202212), die het organisatiebeheersingsplan en de stand van zaken voor december 2022 beschrijft.

Op basis van de in voorjaar 2022 uitgevoerde zelfevaluatie door het managementteam

(MAT) werd beslist om 3 thema’s aan te pakken in de periode 2022-2023:

• Thema 5 Organisatiestructuur,

• Thema 9 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten,

• Thema 6 Personeelsbeleid

Voor elk van deze thema's werden specifieke werkgroepen samengesteld die acties hebben bepaald, geïnitieerd en opgevolgd om de vastgelegde risico's te verminderen en te beheersen.

De interne nota ‘OBP_organisatiebeheersing 2022-2023' werd reeds op 12 december 2022 voorgelegd aan CBS ter kennisname.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het bijzonder

artikelen 217 tot en met 220, betreffende organisatiebeheersing.

Kennisname

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de interne nota ‘OBP_organisatiebeheersing 2022-2023’ (OBP_202212) van 1 december 2022, opgemaakt door de Stafmedewerker beleid en kwaliteit.

 

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 mei 2023

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 22 juni 2023 - Stemming

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 23.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de algemene vergadering van 19.06.2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening in het kader van de zelfstandige groepering goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 25.01.2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de algemene vergadering van 25.06.2021 werd een statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd in functie van het digitaal vergaderen. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 23.11.2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening.

 

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

 

De raad van bestuur van 26.04.2023 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2022 evenals aan de jaarrekening 2022. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

 

Aanvaarden toetreding WoonZorgNetwerk Edegem en OCMW Boom

Met het besluit van de raad van bestuur van het WoonZorgNetwerk Edegem van 8.06.2022 en met het besluit van de raad van het OCMW Boom van 16.03.2023 wordt ingestemd met de toetreding tot IGEAN dienstverlening.

In uitvoering van artikel 420 van het decreet lokaal bestuur en artikel 7 van de statuten van IGEAN wordt de vraag tot toetreding ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Art. 11 van de statuten van IGEAN stelt dat de algemene vergadering de bedragen bepaalt die moeten geplaatst worden door de deelnemers. De algemene vergadering bepaalt tenslotte het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

Naar analogie met de andere “niet-gemeentelijke” deelnemers, worden er aan het WoonZorgNetwerk Edegem én aan het OCMW Boom 5 aandelen toegekend, elk met een waarde van 12,50 euro of een totaal bedrag van 62,50 euro per deelnemer. 

Dit bedrag moet volledig geplaatst en volstort worden

 

Uitnodiging algemene vergadering - dagorde

De raad van bestuur van 26.04.2023 heeft beslist om de jaarvergadering van 22.06.2023 om 18.30 uur te organiseren in de burelen van IGEAN, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem.

 

De dagorde werd als volgt vastgelegd:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2022

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2022

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2022

5. Toetreding aanvaarden van WoonZorgNetwerk Edegem en van OCMW Boom

 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 27.04.2023 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 22.06.2023 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

 1. uittreksels uit de beslissingen van de 471ste raad van bestuur van 26.04.2023
 2. het jaarverslag 2022 met de jaarrekening 2022.

 

Vertegenwoordiger en mandaat algemene vergadering

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid.

(mevrouw Kris Swaegers - 1ste afgevaardigde en de heer Philip Verstappen - plaatsvervanger). Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

2. Juridisch kader

• Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

• Statuten van IGEAN dienstverlening.

 

3. Financiële gevolgen

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

 

4. Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 op de raad van bestuur van 26.04.2023.

 

5. Bijkomende bespreking

BESLUIT

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem op donderdag 22 juni 2023 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2022

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2022

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2022

5. Toetreding aanvaarden van WoonZorgNetwerk Edegem en van OCMW Boom.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 22 juni 2023 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing worden aan IGEAN dienstverlening bezorgd.

 

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 mei 2023

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Milieu & Veiligheid van 22 juni 2023 - Stemming

Motivering

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de algemene vergadering van 25.06.2021 werd een statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd in functie van het digitaal vergaderen. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 23.11.2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

 

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

 

De raad van bestuur van 26.04.2023 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2022 evenals aan de jaarrekening 2022. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

 

Benoemen leden adviescomités

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” en een adviescomité “veiligheid” opgericht wordt.

Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en blijft in aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die belang hebben bij de betrokken doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.

Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.

Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité.

De heer Karel Van Elshocht werd als schepen van leefmilieu in de gemeente Kontich vervangen door mevrouw Sophie Baeckelmans en maakt in die functie deel uit van het adviescomité milieu.

De heer Karel Van Elshocht werd als lid van het adviescomité veiligheid voor de gemeente Kontich, het OCMW Kontich en het AGB Kontich eveneens vervangen door mevrouw Sophie Baeckelmans.

Mevrouw Brigitte Vermeulen-Goris wordt door het WoonZorgNetwerk Edegem voorgedragen als lid van het adviescomité veiligheid.

De benoeming van deze leden wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

 

Aanvaarden toetreding WoonZorgNetwerk Edegem en OCMW Boom

Met het besluit van de raad van bestuur van het WoonZorgNetwerk Edegem van 8.06.2022 en met het besluit van de raad van het OCMW Boom van 16.03.2023 wordt ingestemd met de toetreding tot IGEAN milieu & veiligheid.

In uitvoering van artikel 420 van het decreet lokaal bestuur en artikel 7 van de statuten van IGEAN wordt de vraag tot toetreding ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Art. 11 van de statuten van IGEAN stelt dat de algemene vergadering de bedragen bepaalt die moeten geplaatst worden door de deelnemers. De algemene vergadering bepaalt tenslotte het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

Naar analogie met de andere “niet-gemeentelijke” deelnemers, worden er aan het WoonZorgNetwerk Edegem én aan het OCMW Boom 5 aandelen toegekend, elk met een waarde van 12,50 euro of een totaal bedrag van 62,50 euro per deelnemer. 

Dit bedrag moet volledig geplaatst en volstort worden

 

Uitnodiging algemene vergadering - dagorde

De raad van bestuur van 26.04.2023 heeft beslist om de jaarvergadering van 22.06.2023 om 18.30 uur te organiseren in de burelen van IGEAN, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem.

 

De dagorde werd als volgt vastgelegd:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2022

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2022

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2022

5. Benoemen van leden adviescomités

6. Toetreding aanvaarden van WoonZorgNetwerk Edegem en van OCMW Boom

 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 27.04.2023 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 22.06.2023 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

 1. uittreksels uit de beslissingen van de 171ste raad van bestuur van 26.04.2023
 2. het jaarverslag 2022 met de jaarrekening 2022.

 

Vertegenwoordiger en mandaat algemene vergadering

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. (mevrouw Kris Swaegers - 1ste afgevaardigde en de heer Philip Verstappen - plaatsvervanger)Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

2. Juridisch kader

     Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

     Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

 

3. Financiële gevolgen

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

 

4. Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 op de raad van bestuur van 26.04.2023.

 

5. Bijkomende bespreking

BESLUIT

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem op donderdag 22 juni 2023 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2022

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2022

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2022

5. Benoemen van leden adviescomités

6. Toetreding aanvaarden van WoonZorgNetwerk Edegem en van OCMW Boom.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 22 juni 2023 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing worden aan IGEAN milieu & veiligheid bezorgd.

 

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 mei 2023

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 22 juni 2023 - Stemming

Voorgeschiedenis

Het OCMW is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal;

Het raadsbesluit van het OCMW van 25 februari 2019 waarbij de heer Philip Verstappen en mevrouw Marleen Dolfeyn voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Feiten en context

Het OCMW werd per mail van 16 mei 2023 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal die zal plaatsvinden op donderdag 22 juni 2023 om 16.00 uur.

 

De agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 22 juni 2023 bevat volgende agendapunten:

 

 1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
 2. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022
 3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022
 4. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022
 5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022
 6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris van Cipal voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2022
 7. Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering
 8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

De toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze algemene vergadering.

De voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal.

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

De statuten van Cipal.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 ("DLB") en in het bijzonder op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de intergemeentelijke samenwerking.

BESLUIT

Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 22 juni 2023 goedgekeurd.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 22 juni 2023 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

Publicatiedatum: 17/05/2023