Feiten en context

De bewoners van de Nachtegaalstraat 9-11-13-15 en 17 plaatsen momenteel hun afvalcontainers op het gras van de brandweg op ophaaldagen (foto in bijlage).

Het groenperk naast de inrit van de ondergrondse garage wordt kapot gereden.

Het gaat over een gemeenteweg.

Argumentatie

Na overleg met de brandweercommandant blijkt dat we geen enkel obstakel op de brandweg mogen toestaan.

Advies

De dienst openbare werken en mobiliteit adviseert om een "afvalcontainerzone" aan te leggen in het grasperk naast de inrit naar de ondergrondse garage. We zouden een oppervlakte van +/- 4m² in grasbetontegels voorzien. Inplanting volgens foto in bijlage.

Om het bestaan van de brandweg te verduidelijken en stilstaan- en parkeerverbod te bevestigen wordt er een parkeerverbodsbord E3 met onderbord "BRANDWEG" en "opwaartse pijl 20m" geplaatst.

De dienst openbare werken licht de bewoners in over de aanleg en het gebruik van de "afvalcontainerzone". (ontwerp bewonersbrief in bijlage)

Juridische grond

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Latere wijzigingen van bovenstaande wetten, decreten en besluiten.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Delegatiebesluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019.

Artikel 56 § 1 van het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017

Het college van burgemeester en schepenen voert de besluiten van de gemeenteraad uit.

Financiële gevolgen

Nog niet gekend. Materialen en uren door de gemeentewerf.

 

 

Besluit

 

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het leggen van de grasbetontegels, het verduidelijken van de brandweg en het stilstaan- en parkeerverbod.

De dienst openbare werken en mobiliteit dient de bewoners in te lichten over de aanleg en het gebruik van de "afvalcontainerzone".

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt duidelijk gemaakt door plaatsing verkeersbord E3 met onderbord "BRANDWEG" en "opwaartse pijl".

Artikel 3

In hoofdstuk 5 art. 15 van het aanvullend reglement toe te voegen:

Nachtegaalstraat - vanaf grastegels naast inrit ondergrondse parking over een lengte van 20 meter.

Artikel 4

Dit aanvullend reglement gaat over een gemeenteweg en wordt gemeld aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.