Feiten en context

Vanaf 2020 maken de gemeente en het OCMW een gezamenlijk meerjarenplan op. Op die manier kan een geïntegreerd sociaal beleid gerealiseerd worden. Beide rechtspersonen hebben 1 gezamenlijke doelstellingenboom waarin de doelstellingen, actieplannen en acties van de gemeente en het OCMW vervlochten zijn. Ook het financieel evenwicht wordt voor beide besturen samen beoordeeld. In die optiek wordt ook geen gemeentelijke toelage aan het OCMW in het meerjarenplan meer ingeschreven. Wel moet de gemeente ervoor zorgen dat het OCMW aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Omdat beide rechtspersonen blijven instaan voor hun eigen verbintenissen en verplichtingen blijft in het meerjarenplan dus het onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en van het OCMW. In het nieuwe schema M3 worden deze voor elk bestuur weergegeven.

Advies

Het gunstig advies van het MAT van 1 december 2021.

Juridische grond

        Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

        Artikel 249 t.e.m. 256 van het DLB betreffende de beleidsrapporten.

        Artikel 171 §4, 3° en artikel 176 1° van het DLB betreffende de opmaak van het ontwerp van de beleidsrapporten door de algemeen directeur en de financieel directeur.

        Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen. 

        Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

        Omzendbrief ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen.

 

Argumentatie

Gemeente en OCMW hebben een geïntegreerd aangepast meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad van maatschappelijk welzijn moeten eerst hun eigen deel van het aangepaste meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het aangepast meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor de aanpassing definitief is vastgesteld. De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt.

Financiële gevolgen

De verplichte evenwichten worden gerespecteerd:

- het beschikbaar budgettair resultaat blijft elk jaar van de periode 2021-2025 positief

- de autofinancieringsmarge is positief in 2025

 

Stemming

 

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het besluit van raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 aangaande het vaststellen van zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2021, en aangaande het vast stellen van de kredieten 2022 goed.

Artikel 2

Deze beslissing zal bekend gemaakt worden overeenkomstig DLB art.286 §1 3°.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.