Boechout

Zitting van 12 januari 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Dagorde gemeenteraad 25 januari 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1.Aanvaarden van het ontslag van een gemeenteraadslid - Nancy Vanhees

G.2.Aktename beëindiging mandaat Heleen Rymen, beëindiging verhindering en opname mandaat van gemeenteraadslid Lotte Vanstraelen

G.3.Aanstelling en eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid - Fernando Marques da Silva

G.4.Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

G.5.Notulen van de gemeenteraadszitting van 14 december 2020 - Stemming

G.6.Wijziging samenstelling raadscommissie financiën - Kennisname

 

Beleidsondersteuning

G.7.Regiovorming - Toelichting - Kennisname

G.8.Vaccinatiestrategie - Toelichting - Kennisname

G.9.COVID-19 - Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen van 12 januari 2021 over de controle en handhaving van verplichte quarantaine en isolatie - Protocolakkoord - Stemming

G.10.COVID-19 - Samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie van de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken - Stemming

G.11.Audit Vlaanderen - Goede praktijken in Boechout - Aanpak organisatiebeheersing en toelichting financiële toestand - Kennisname

G.12.Welzijn op het werk : actualisering globaal preventieplan 2020-2025 - Jaaractieplan 2021 - Stemming

 

Openbare werken & mobiliteit

G.13.Aanleg Wommelgemsesteenweg - Samenwerkingsovereenkomst Wommelgem - Stemming

 

Cultuur

G.14.Gebruikersreglement Bibkwintet - Stemming

 

Onderwijs

G.15.Vaststelling van het verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van het personeel in de schoolraad - Stemming

 

besloten zitting

 

Personeel

G.16.Personeel - Aanduiden Stijn Aerts - Omgevingsambtenaar en vaste secretaris Gecoro - Stemming

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

COVID-19 - Controle en handhaving van verplichte quarantaine en isolatie - Protocolakkoord - Stemming

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de burgemeester op te geven als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het protocolakkoord in bijlage en het ondertekend te bezorgen aan Zorg en Gezondheid.

Artikel 3

Het college legt deze beslissing ter bekrachtiging voor aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

COVID-19 - vzw Wattan - Concessie - Kwijtschelding 4

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen kent opnieuw een kwijtschelding van concessiegelden toe aan vzw Wattan, voor de maand januari 2021 evenals de komende maanden waarin de zaak verplicht gesloten dient te blijven, en dit met een maximum van 5 aaneensluitende maanden.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Organisatie zomerwerking 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de in bijlage voorgestelde zomerwerking van de vrijetijdsdienst goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen keurt de in bijlage voorgestelde inschrijvingsdagen op maandag 26 april en woensdag 28 april 2021 goed.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verlaten van de afsluitdatum van de Wigwam goed, nl. een verschuiving van 1 naar 28 mei.
Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om mogelijks extra budget te voorzien wegens de uitbreiding van de Fun-kampen met 1 dag. Het extra budget dat hiervoor nodig is wordt wel evenwaardig gecompenseerd met meer inkomsten van de deelnemers.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel rond de Wiebelkriebelkrant en bijhorende communicatie goed.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen keurt de in bijlage voorgestelde aanwerving van een vrijwilliger in de Wigwam goed.

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanwerving van jeugdanimatoren en sportmonitoren goed.

Artikel 8

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om op woensdag de Wigwam te Vremde te sluiten wegens te lage bezetting.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

CBE open school begroting 2020-2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gewijzigde begroting 2020 en de begroting 2021 CBE - Open School.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Bibkwintet - verslag beheerscomité 4 december 2020

 

KENNISNAME

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering op 4 december 2020 van het beheerscomité van Bibkwintet.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van het beheerscomité Bibkwintet om met het samenwerkingsverband in de loop van 2021 in groep 3A (voor samenwerkingsverbanden) in te stappen in het Vlaams Eengemaakt Bibliotheeksysteem Wise.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Subsidies Buurt- en Wijkverenigingen Kerst

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de berekening van de

subsidies voor buurtactiviteiten en wijkfeesten en geeft opdracht aan de dienst financiën om de betaling uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Verkeer.20/019 Zorgparkeren

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het project Zorgparkeren en het gebruiksreglement en geeft opdracht aan de dienst openbare werken en mobiliteit om dit verder uit te werken en op te starten.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

2021/012 (1) Fietsostrade Antwerpen/Lier - Verlichting

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de verlichting, met als opschortende voorwaarde het verkrijgen van subsidies, te plaatsen in de Langsweg.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Nutuitbr2021-001 (3) Werken Telenet - Vinkenstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

         kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

         veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Nutuitbr.algemeen (4) Werken Telenet - jaarvergunning 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de jaarvergunning

2021, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         de werken degelijk af te schermen en te signaleren.

         de werken met beperkte hinder op de rijbaan volgens schets in bijlage te

signaliseren

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand

melding van de werken over te maken aan de dienst openbare werken en mobiliteit

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappij

         vergunning aan te vragen aan het Vlaams Gewest voor de werken op de N10

(Provinciesteenweg)

         melding te maken van de werken bij de dienst Integraal

Waterbeleid/SOLVIC/NATO/Fluxys indien de werken zich in de nabijheid vinden van waterlopen en pijpleidingen

         werken categorie 3 op de gebiedsontsluitingswegen (Lispersteenweg,

Hovesesteenweg, Alexander Franckstraat, Molenlei (tussen Heuvelstraat en Oude

Steenweg), Oude Steenweg, Weverstraat, Gillegomstraat, Vremdesesteenweg,

Berthoutstraat, Broechemsesteenweg, Borsbeeksesteenweg en

Wommelgemsesteenweg) uit te voeren buiten de spitsuren

         het voorzien van een duidelijke en veilige omleiding voor fietsers en voetgangers.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Nutuitbr.algemeen (5) Werken Pidpa - jaarvergunning 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de jaarvergunning

2021, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         de werken degelijk af te schermen en te signaleren.

         de werken met beperkte hinder op de rijbaan volgens schets in bijlage te

signaliseren

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand

melding van de werken over te maken aan de dienst openbare werken en mobiliteit

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappij

         vergunning aan te vragen aan het Vlaams Gewest voor de werken op de N10

(Provinciesteenweg)

         melding te maken van de werken bij de dienst Integraal

Waterbeleid/SOLVIC/NATO/Fluxys indien de werken zich in de nabijheid vinden van waterlopen en pijpleidingen

         werken categorie 3 op de gebiedsontsluitingswegen (Lispersteenweg,

Hovesesteenweg, Alexander Franckstraat, Molenlei (tussen Heuvelstraat en Oude

Steenweg), Oude Steenweg, Weverstraat, Gillegomstraat, Vremdesesteenweg,

Berthoutstraat, Broechemsesteenweg, Borsbeeksesteenweg en

Wommelgemsesteenweg) uit te voeren buiten de spitsuren

         het voorzien van een duidelijke en veilige omleiding voor fietsers en voetgangers.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

2014/004 (6) Project Dr Theo Tutsstraat - verplaatsen tellerkast scouts

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de elektriciteitsmeter van de scouts te verplaatsen naar de Van Colenstraat 18, naast de tellerkast van de gas.

De dienst openbare werken en mobiliteit doet een aanvraag om de tellerkast te verplaatsen bij Fluvius.  De gemeentewerf voorziet de nodige kabels.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit: Air Liquide locatie 5 & 6 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Vinkenstraat 67A - bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Attest verdeling - Boshoek

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Attest verdeling - Pietingbaan

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Alexander Franckstraat 265 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de dakvorm van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 249-251 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte tov de tuindiepte

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 46 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Vellen bomen - Boshoek 232 - 6 lindebomen en 2 haagbeuken

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning voor 2 lindebomen namelijk voor de lindeboom 2 (voorkant) en lindeboom 5 (zijkant) mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de hoogstambomen met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen weigert de kapvergunning voor de andere lindebomen en de 2 haagbeuken. Voor de lindebomen dienen de overhangende takken gesnoeid te worden en de haagbeuken kan men knotten.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Proces-verbaal tot vaststelling van niet-oprichting van een pedagogische raad

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het niet-oprichten van een pedagogische raad..

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Aanvraag annulatie ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Aanvraag hernieuwing grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Aanstelling aanwijzend schatter

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Ontslag - Coördinator vrije tijd en onderwijs

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2021

 

Ontslag - vakman

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.