Boechout

Zitting van 12 december 2023

Van 09:00 uur tot 11:00 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Belasting bouwen en verbouwen 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier bouwen en verbouwen aanslagjaar 2023 uitvoerbaar voor een bedrag van 41.133,99 euro.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Intrekken sanctie Mundial vzw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college trekt zijn besluit van 14 maart 2023 in waarin beslist werd om het gebruik van Theater Vooruit niet toe te staan aan vzw Mundial voor het EK 2024 mits voor aanvang van het EK een duidelijke afsprakennota werd opgesteld waarover zowel de zaalverantwoordelijken als Mundial vzw hun engagement uitspreken.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Fluvius OV - Notulen Raad van Bestuur van 25 oktober 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 25 oktober 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Kerstspel Vremde op 24 december 2023

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Gudrun Vanderbeck van KOBA Voorkempen Dorpsschool Vremde voor het organiseren van Kerstspel te Dorpsplaats 22, Vremde op zondag 24 december 2023 van 17u00 tot 18u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op zondag 24/12/2023 van 17u00 tot 18u00.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Op zondag 24/12/2023 wordt de Dorpsplaats te Vremde van 15u00 tot en met 19u00 afgesloten voor alle verkeer tussen Reigersmolenstraat en Boomkensstraat met volgende signalisatie:

        nadarbarelen voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 op het kruispunt Dorpsplaats - Reigermolenstraat zodanig dat verkeer komende uit de Lindelei nog de Reigermolenstraat kan indraaien

        nadarbarelen voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 op het kruispunt Dorpsplaats – Boomkensstraat

        nadarbarelen voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 op de Kerkweg thv de Dorpsplaats

        een extra bord op de Kerkweg ‘Uitrit via Speelhofweg’

        nadarbarelen met dagslapers en een verkeersbord C3 met onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' op volgende kruispunten: Boomkensstraat – Broechemsesteensweg; Reigersmolenstraat – Vremdesesteenweg;, Lindelei – Vremdesesteenweg

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Alle signalisatie wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

Artikel 5

Gezien de feedback van de gemeentewerf op de praktische vragen van de organisator, geeft het college van burgemeester en schepenen de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de kerststal, het voorzien van elektriciteit in de stal; het plaatsen van de kerstster en het groenwerk zoals beschreven in de aanvraag.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Sfeerversiering en -verlichting

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Afterparty Feest van de Sport op 02 februari 2024 in zaal De Sneppe

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Siemen Gurny van The Flying B's voor het organiseren van Afterparty Feest van de Sport in zaal De Sneppe op vrijdag 02 februari 2024 vanaf 21u30 tot en met zaterdag 03 februari 2024 03u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het geluidsniveau vanmaximum 95 dB(A)toe op vrijdag 02/02/2024 vanaf 21u30 tot en met zaterdag 03/02/2024 03u00, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

Het einduur van het evenement dient strikt gerespecteerd te worden en het college van burgemeester en schepenen vraagt de hantering van een uitdoofscenario als volgt:

     einde verkoop drankbonnetjes om 02u30

     einde verkoop drank + verlagen van het geluidsniveau tot 85dB(A) om 02u45

     einde muziek + lichten aan om 03u00

Artikel 4

Er dient een interne bewakingsdienst te worden voorzien met minimum 1 verantwoordelijke en 2 beveiligingspersonen. Vanaf 400 bezoekers dient er per 200 aanwezigen een extra beveiligingspersoon voorzien te worden. De bewakingsdienst dient duidelijk herkenbaar te zijn en zowel binnen als buiten continu toezicht te houden.

De namen van de vrijwillige beveiligingspersonen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen voor het evenement worden overgemaakt aan het evenementenloket via Eaglebe (uploaden in vergunningsaanvraag) of per mail naar evenementen@boechout.be voor screening door de politie. Gelijktijdig dient ook een kopie overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Boechout Trailt op 28 april 2024 - principiële aanvraag

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft principiële toestemming aan Karine Pyl van Sportdienst Gemeente Boechout voor het organiseren van Boechout Trailt op 28 april 2024 (09u30-13u30), op voorwaarde dat de volledige vergunningsaanvraag wordt ingediend binnen de geldende aanvraagtermijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Open Molenterras 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eddy Van De Velde van Den Steenen Molen vzw voor het organiseren van het Open Molenterras te Konijnenbergstraat 2, Boechout op volgende data:

        zo 26/05/2024 (10u00-20u00)

        zo 30/06/2024 (10u00-20u00)

        zo 28/07/2024 (10u00-20u00)

        zo 25/08/2024 (10u00-20u00)

        zo 29/09/2024 (10u00-20u00)

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden tijdens het Open Molenterras.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiches:

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Terrassen

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Uitkering Buurtsubsidies 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college gaat akkoord met de berekening van de subsidies ter ondersteuning van buurtactiviteiten en wijkfeesten en geeft opdracht aan de dienst financiën om de betalingen uit te voeren volgens onderstaande tabel.

 

Vereniging

 bedrag

Buurtcomité Lazerij, Toeffelhoek

       125,00

Passeridae

       125,00

Bessemcomité

       125,00

BEMW

       105,58

KWB Boechout

         51,84

Buurtcomité Midden

       125,00

Weverstraat

       125,00

Buurtcomité Appelkant-,Zagerij-,E.De Ridderstraat

       125,00

FV De Kroon

       125,00

Buurtcomité Withofstraat

       125,00

Comité Veldloopstraat

       125,00

Witte Wijk

       125,00

WZC Sint Mathildis

       125,00

Buurtcomité De Mussen

       125,00

Buurtcomité Alexianenweg

       125,00

 

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Tiener 2-daagse i.s.m. Sportregio Midden-Provincie

 

BESLUIT

Enig artikel
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een sociaal tarief toe te passen (-40% op deelnameprijs) bij de avonturen 2-daagse die in samenwerking met Sportregio Midden-Provincie ilv georganiseerd wordt.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Verslag vergadering SAR 3 november 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 3 november  2023 onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de SAR tijdens de volgende vergadering.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Verslag van de middenstandsraad van 21 november 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de middenstandsraad van 21 november 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Kwis Jan Frans Willemsschool

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college geeft toestemming aan de oudervereniging van de Jan Frans Willemsschool om de polyvalente zaal van de kleuterschool te gebruiken voor de jaarlijkse schoolkwis die doorgaat op 23 maart 2024 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

        Het schoolteam zorgt ervoor dat alle materialen in de polyvalente zaal (fietsen, L.O.-blokken, kasten en de klasgangetjes) worden opgeruimd en/of leeggemaakt voor de activiteit.

        De oudervereniging is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het materiaal en de ruimte die ter beschikking wordt gesteld.

        De oudervereniging levert de zaal terug af in oorspronkelijke staat d.w.z. netjes gepoetst en al het afval verwijderd en gesorteerd in de juiste containers.

        De oudervereniging zorgt ervoor dat de (geluids)overlast voor de buren beperkt wordt door o.a. het steeds gesloten houden van de buitendeuren.

.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Schoolfuif Jan Frans Willemsschool

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college geeft toestemming aan de oudervereniging van de Jan Frans Willemsschool om de polyvalente zaal van de kleuterschool te gebruiken voor de jaarlijkse schoolfuif die doorgaat op 20 april 2024 mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

Het schoolteam zorgt ervoor dat alle materialen in de polyvalente zaal (fietsen, L.O.-blokken, kasten en de klasgangetjes) worden opgeruimd en/of leeggemaakt voor de activiteit.

Voor de gebruiker (in dit geval de oudervereniging):

        De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het materiaal en de ruimte die ter beschikking wordt gesteld.

        De gebruiker levert de zaal terug af in oorspronkelijke staat d.w.z. netjes gepoetst en al het afval verwijderd en gesorteerd in de juiste containers.

        De gebruiker zorgt ervoor dat de (geluids)overlast voor de buren beperkt wordt door o.a. het steeds gesloten houden van de buitendeuren.

        Er worden maximaal 150 personen toegelaten.

        Enkel personen met een band met de school zijn welkom. Er zal dan ook geen uitgebreide reclame gemaakt worden.

        Er mogen geen glazen gebruikt worden (wel herbruikbare bekers).

        Er mag geen gebruik gemaakt worden van de toiletten van de school.

       De gebruiker let op dat de vloer niet beschadigd wordt en voorziet desnoods de nodige bescherming bij het opstellen van muziekinstallatie, toog, enz.

       De gebruiker zet in op sfeerbeheerders.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Nutuitbr2023-041 (202) Werken Fluvius - Kerkweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Nutuitbr2023-043 (203) Werken Wyre - Mastenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        toestemming te verkrijgen van de eigenaars van de getroffen percelen (zie bijlage)

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        de kruising met de Mastenweg gebeurt door een gestuurde boring

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Nutuitbr2023-042 (204) Werken Wyre - Weverstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Nutuitbr2023-043 (205) Werken Fluvius - Provinciesteenweg

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken. De voorwaarden opgelegd aan Pidpa zijn van toepassing.

Artikel 2

In de Binnensteenweg wordt de kabel onder het fietspad geplaatst.

Artikel 3

Op de Vremdesesteenweg mag er niet in het nieuwe asfalt gewerkt worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Nutuitbr2023-044 (206) Werken Wyre - Provinciesteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken. De voorwaarden opgelegd aan Pidpa zijn van toepassing.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Nutuitbr2023-045 (207) Werken Pidpa - Provinciesteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        vergunning per mail aan te vragen aan het Vlaams Gewest voor de werken op de N10 (Provinciesteenweg) via wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be

        melding te maken van de werken bij Solvic  en NATO

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        de kruisingen met de rijbanen gebeuren door een gestuurde boring

        naleving afspraken gemaakt op de coördinatievergaderingen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Afval - Vraag financiële tegemoetkoming KSA - Sluikstort asbesthoudend afval in container Bunderfeesten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college gaat akkoord om de volledige meerkost ten bedrage van € 1.367,54 ten laste van de gemeente te nemen.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Subsidie aanleg & onderhoud van streekeigen groen (kleine landschapselementen) - 2023 deel 2

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag goed en dit voor een totaal bedrag van 112,5 euro.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Brandveiligheid - De Sportvriend - Dorpsplaats 11

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het brandpreventieverslag van de brandweer Zone Rand van 25 november 2023.

Artikel 2

De burgemeester levert een brandveiligheidsattest B af met een geldigheidsduur van 1 jaar.

Artikel 3

Het college verzoekt eveneens de exploitant om binnen de 6 maanden een uitgewerkt stappenplan te bezorgen aan de burgemeester om aan de opmerkingen en tekortkomingen te voldoen.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Melding Onroerend Erfgoed - Heuvelstraat 93 - Plaatsen van zonnepanelen op hellend dak van hoofdgebouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - AQF 22.680 Boechout/Ranst: Sanering Broechemsesteenweg - Ranstsesteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Beemdweg 8 - Regularisatie van bouwen veranda aan een bedrijfswoning bij een tuinbouwbedrijf

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Frans Van der Muerenstraat 36 - Voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 664-666 - Slopen van een eengezinswoning en aanleggen van parkeerplaatsen (bij een frituur) - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Reigersmolenstraat 36 - Regularisatie van verbouwen bijgebouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Welvaartstraat 85 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van een openluchtzwembad en van verhardingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Omgevingsberoep - Reigersmolenstraat 20 - Slopen van woning met bijgebouw, herbouwen van een eengezinswoning (GB) en reliëfwijziging

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de deputatie van 23 november 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

BIB - Aanstelling jobstudent

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Addendum contract - IFIC-schaal

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2023

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023