Boechout

Zitting van 18 augustus 2020

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Bezwaarschrift Adminor belasting reclamedrukwerk

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bezwaar van Adminor voor hun klant Opel van 26 juni 2020 wordt ingewilligd voor een bedrag van 160€.

Artikel 2

Het aanslagbiljet 2000002 zal aangepast worden in de boekhouding voor een bedrag van 160€. Er blijft nog 160€ te betalen door Adminor. Wij zullen hen op de hoogte stellen per brief.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

COVID-19 : reglement Boechout.bon

 

BESLUIT

Enig artikel

Het reglement voor de Boechoutbon, in bijlage, wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

COVID 19 - Catering Baron Domenicus - Dominic Spanoghe - Aanvraag belvergunning 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Aan de heer Dominic Spanoghe, zaakvoerder van Catering Baron Domenicus, wonende te Boechout, Hellestraat 17, wordt een belvergunning toegekend voor zijn soepkar voor het jaar 2020, volgens de bepalingen vervat in het gemeentelijk politiereglement van de gemeente Boechout.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Igean Milieu en Veiligheid -Gemeenteraadsbeslissing Boechout - Motie tegen bouw ISVAG

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van Igean milieu en veiligheid over de motie tegen de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven ISVAG te Wilrijk, die de gemeenteraad heeft aangenomen op 29 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Klacht - Nietig verklaren van een motie - ISVAG - Antwoord gouverneur

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het antwoord van de gouverneur op de klacht, ingediend door raadslid Sven Snyders, over het nietig verklaren van de motie tegen de bouw van de nieuweafvalverbrandingsoven van ISVAG in Wilrijk.

De gouverneur treedt niet op in dit dossier.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Optredens Café De Pelikaan Vremde - 22 en 29 augustus 2020

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om een optreden te organiseren op het terras van café De Pelikaan in Vremde op zaterdag 22 en zaterdag 29 augustus 2020 van 20.00u tot 23.00u.

Artikel 2

Het maximaal toegestane geluidsniveau is 95 dB(A).  Dit geluidsniveau moet de volledige activiteit gemeten worden en zichtbaar zijn, minstens voor de geluidsverantwoordelijke.

Het is aangeraden om gratis oordopjes ter beschikking te stellen van de bezoekers.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Advies SAR relance plan gemeente

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies SAR voor het gemeentelijk relance plan #samentegencorona.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Plantjesweekend KOTK onlineverkoop

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om de onlineverkoop van het KOTK plantjesweekend te promoten via de gemeentelijke communicatie.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de seniorenconsulent om een afhaalpunt te organiseren en zo de onlineverkoop van het plantjesweekend te ondersteunen.

Suggestie van seniorenconsulent is afhaalpunt Oud-gemeentehuis in Vremde op vrijdag 25 en zaterdag 26 september in de voormiddag.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

2005/004 (106) Pidpa - goedkeuring ruiming baangrachten en exploitatie

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen in bijlage mbt de lokale afspraken met Pidpa.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de zonering van het ruimen van de grachten zoals opgesteld door Pidpa waardoor elke gracht om de 4 jaar wordt geruimd, behoudens alle grachten langsheen de Vinkenstraat en de Boshoek die om de 3 jaar dienen geruimd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Nutuitbr2020-008 (107) Werken Fluvius - Boshoek

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         melding te maken van de werken bij NATO

         het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

         kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

         veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

         5 meter goot te voorzien ter hoogte van Boshoek nr 105

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

2012/012 (109) Oude Steenweg - Parkeren voorbehouden voor personenauto's, motorfietsen, auto's voor dubbel gebruik en minibussen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om in het algemeen aanvullend reglement mee op te nemen dat ter hoogte van Oude Steenweg 71-99 het parkeren wordt voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

2020/015-03 (110) Vernieuwen toplaag: gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 augustus 2020, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De opdracht “Toplaag asfalt” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Colas Noord nv - Agentschap Noord, Merksemsebaan 298 te 2110 Wijnegem, tegen het nagerekende offertebedrag van

€ 53.509,16 excl. btw of € 64.746,08 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020/003.

Artikel 7

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 22500000/020000-2020/1-3020-2020013.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

2020-002 (111) Broechemsesteenweg - bepaling rooilijnbreedte

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de plaatsing van bomen op segment 1 en op segment 3 tot voor de boomgaard.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Verkeer.20/022 (112) Werken ring Lier - Verkeersmaatregelen - Tijdelijke verkeersverordening

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de tijdelijke verkeersverordening opgemaakt door de dienst openbare werken en mobiliteit waarbij 3 straten worden geknipt om sluipverkeer te weren.

Artikel 2

Vanaf donderdag 20 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020 zullen volgende straten worden geknipt d.m.v. betonblokken zodat doorgaand gemotoriseerd verkeer niet mogelijk is, zachte weggebruikers kunnen steeds door.

Artikel 3

Voorgaande maatregelen zullen worden aangeduid d.m.v. de verkeersborden F45b of C3 met onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en onderbord M11 (uitgezonderd fietsers en speedpedelecs)

Artikel 4

Overtredingen worden gestraft overeenkomstig het Algemeen reglement op de Politie van het wegverkeer of het Algemeen Politiereglement.

Artikel 5

Dit reglement wordt ter kennis gebracht van het publiek, orde- en hulpdiensten.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Afval - Igean herbruikbare bekers

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Afval - Sociaal auditrapport Opnieuw & Co vzw 2019

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de cijfers en het sociaal auditrapport.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Conformiteitsattest gefaseerd bodemsaneringsproject Molenlei 73 - 75 - Boechout

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het conformiteitsattest voor het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject Bacob cv Boechout, deel kernzone, Molenlei 73 - 75 te 2530 Boechout.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

GECORO – verslag vergadering – kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde definitief verslag van de GECORO-vergadering 25 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Leegstandsregister - Aangifte tweede verblijf en vraag tot schrapping uit het leegstandsregister - Broechemsesteenweg 105A - Besluit

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat de woning met het tuinhuis Broechemsesteenweg 105A, 2531 Boechout geen tweede verblijf is.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen schrapt de woning Broechemsesteenweg 105A, 2531 Boechout niet uit het leegstandsregister.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen brengt de aanvragers op de hoogte van het besluit.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Leegstandsregister - Belasting - Sint-Bernardsstraat 61 - Bezwaarschrift

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bezwaar van mevrouw Lisette Van Eester, Sint-Bernardsstraat 58, 2531 Vremde,   tegen de leegstandsheffing voor het pand Sint-Bernardsstraat 61, 2531 Vremde wordt niet ingewilligd en het te betalen bedrag van € 625 blijft verschuldigd.

Artikel 2

Deze beslissing wordt per aangetekende zending betekend aan de belastingplichtige.

Artikel 3

De financieel directeur wordt ter kennis gebracht van deze beslissing.

Artikel 4

Tegen deze beslissing kan een beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. De vormen, termijnen en de rechtsbedeling voor de bevoegde rechtbanken en hoven worden geregeld zoals inzake rijksinkomstenbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Regionaal Landschap Rivierenland - Kennisname vernietigingsbesluit gouverneur

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2020 door de gouverneur van de provincie Antwerpen op 6 augustus 2020 en zal de vraag tot toetreding opnieuw voorleggen aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Provinciale omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Wommelgemsesteenweg 125 - Regularisatie van transfo, bouwen van een loods en een middenspanningscabine, aanleggen van verharding en exploitatie van een glastuinbouwbedrijf: verandering door wijziging en uitbreiding

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsvergunning verleend door de deputatie van de provincie Antwerpen op 30 juli 2020.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Oudebaan 10 - Verwijderen van verharding buitensportterreinen, bouwen van sportcomplex met parking, reliëfwijziging, aanleggen van verhardingen en wadi + exploitatie van een sportcomplex

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eksterstraat 4 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eksterstraat 8 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en aard gevelmaterialen van bijgebouwen - Wijzigingsverzoek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige vergunning - Eksterstraat 10 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en aard gevelmaterialen van bijgebouwen - Wijzigingsverzoek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Het Veld 3 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte van de dakverdieping

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Het Veld 9 - Aanleggen van verharding in de voortuinstrook-niet conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Frans Van Der Muerenstraat 26 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de scheidingsmuur

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg z/n - Afwijking gewestplanvoorschriften (VCRO art. 4.4.6)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert 13 bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Rozenlaan 14 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB))

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Schransstraat 22 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Speelhofweg 5 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van zwembad en verhardingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 78 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Withofstraat 11 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB) en regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Wommelgemsesteenweg 121 - Slopen en herbouwen van bijgebouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen - Mussenhoevelaan +149 - Vellen van hoogstambomen en ontbossen

 

KENNISNAME

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de hoorzitting en vaardigt niemand af.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Vellen bomen - St. Gabrielstraat 38 - 2 Coniferen, 1 Magnolia, 1 Taxus, 1 Prunus Cerasifera

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning voor de 2 Coniferen mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 2 halfstam bomen, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen weigert de kapvergunning voor de Magnolia en de Taxus, deze dienen behouden te blijven en kunnen ingesnoeid worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat de aanvraag van de Prunus Cerasifera dient te gebeuren bij de aanvraag van de verbouwingswerken van de woning via een omgevingsvergunning.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring 'uitvoering heraanplant' onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Gemeentelijke diensten - jaarmarktdag

 

BESLUIT

Enig artikel

Door de coronamaatregelen kan de jaarmarkt dit jaar niet doorgaan.

De gemeentelijke diensten blijven open op de jaarmarktdag. Er geldt geen dienstvrijstelling voor het personeel.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Vacantverklaring adm. medewerker bib - Contractueel - 15/38e - C1-C3

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van administratief medewerker bibliotheek - contractueel - 15/38 - C1-C3 wordt vacant verklaard zoals hierboven bepaald.

Deze functie wordt niet aanzien als “knelpuntberoep”.

Artikel 2

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de volgende manieren:

         regionaal verschijnende krant of weekblad

         de VDAB

         de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

         #boechoutbeweegt

         andere gebruikelijke kanalen

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Vacantverklaring BKO-begeleider/ster - contractueel - 19/38e - D1-D3/C1-C3

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van BKO-begeleider/ster - contractueel - 19/38 - D1-D3/C1-C3 - wordt doorlopend vacant verklaard zoals hierboven bepaald, teneinde steeds snel tot vervanging, al dan niet voor onbepaalde duur, te kunnen overgaan.

Deze functie wordt aanzien als “knelpuntberoep” indien die op het moment van de aanstelling op de VDAB-lijst staan van knelpuntberoepen.

Artikel 2

Bij elke aanwervingsronde wordt een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar aangelegd.

Artikel 3

Er wordt op regelmatige tijdstippen een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd voor deze functie, en dit via de gebruikelijke kanalen:

         regionaal verschijnende krant of weekblad

         de VDAB

         de gemeentelijke website

         sociale mediakanalen

         het gemeentelijk infoblad

         ...

Artikel 4

Bij elke aanwervingsronde bestaat de selectiecommissie bij voorkeur uit:

         het diensthoofd BKO,

         een diensthoofd BKO van een andere organistatie,

         de coördinator Vrije tijd & Onderwijs, tevens secretaris van de selectiecommissie.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Vacantverklaring BKO-begeleider/-ster - Contractueel - 19/38e - C1-C3 (totaal 10 FE) - Bevordering

 

BESLUIT

Artikel 1

De functies van BKO-begeleider/-ster - contractueel - C1-C3 - halftijds - worden vacant verklaard bij bevordering.

Artikel 2

De personeelsleden worden op de hoogte worden gesteld van deze vacantverklaring en worden opgeroepen tot kandidaatstelling.

De medewerkers die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden ontvangen een persoonlijke oproep.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Vacantverklaring beheerder Gemeenschapscentrum - Contactueel - B1-B3 - Halftijds - Bevordering

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van beheerder Gemeenschapscentrum - B1-B3 - contractueel - 19/38 - wordt vacant verklaard bij bevordering.

Artikel 2

De personeelsleden worden op de hoogte worden gesteld van deze vacantverklaring en worden opgeroepen tot kandidaatstelling.

De medewerkers die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden ontvangen een persoonlijke oproep.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Vacantverklaring Deskundige ICT - Contractueel - B1-B3 - Voltijds

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van deskundige ICT - contractueel - 38/38 - B1-B3 wordt vacant verklaard zoals hierboven bepaald.

Deze functie wordt aanzien als “knelpuntberoep”. 

Artikel 2

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren zoals de rechtspositieregeling vereist.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Vacantverklaring technici - D4-D5 - Bevordering

 

BESLUIT

Artikel 1

De functies van technicus D4-D5 worden vacant verklaard bij bevordering.

Artikel 2

De personeelsleden worden op de hoogte worden gesteld van deze vacantverklaring en worden opgeroepen tot kandidaatstelling.

De medewerkers die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden ontvangen een persoonlijke oproep.

Artikel 3

Bij bevordering blijft het huidige statuut (contractueel of statutair) behouden alsook lopende stelsels van loopbaanvermindering/onderbreking, zorgkrediet, ed.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Vacantverklaring - ploegbazen - 38/38e - C1-C3 - Bevordering

 

BESLUIT

Artikel 1

De functies van

         ploegbaas werken in eigen beheer - C1-C3 - voltijds

         ploegbaas openbaar groen en begraafplaatsen  - C1-C3 - voltijds

         ploegbaas onderhoud, materiaal en vervoer - C1-C3 - voltijds

         ploegbaas zaalwachters en infrastructuur - C1-C3 - voltijds

worden vacant verklaard bij bevordering.

Artikel 2

De personeelsleden worden op de hoogte gesteld van deze vacantverklaring en worden opgeroepen tot kandidaatstelling.

De medewerkers die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden ontvangen een persoonlijke oproep.

Artikel 3

Bij bevordering blijft het huidige statuut (statutair of contractueel) behouden.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Samenstelling selectiecommissie ploegbazen - C1-C3 (bevordering)

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

BKO - Vrijwilligerswerk - Rijbegeleiding - Marleen Eelen

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Evaluatie personeelsleden - Kennisname resultaten

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Personeel - Samenstelling beroepscommissie - ongunstige evaluatie

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Asverspreiding niet-inwoner

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Aanvraag grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Aanvraag grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Hernieuwing grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020