Boechout

Zitting van 14 maart 2023

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

verontschuldigd

Els Augustinus, Philip Verstappen, schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Dagorde gemeenteraad 27 maart 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Aanvaarden van het ontslag van een gemeenteraadslid - Lotte Vanstraelen - Kennisname

G.2. Aanstelling en eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid - Stef Voets - Stemming

G.3. Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden - Kennisname

G.4. Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 februari 2023 - Stemming

 

Algemeen directeur

G.5. Deontologische code voor mandatarissen - Stemming

G.6. Samenstelling deontologische commissie - Stemming

 

Omgeving

G.7. Patrimonium - Gronden Wolfsput - Verkoop - Stemming

 

Sport

G.8. Verslag Algemene Vergadering sportregio Midden-Provincie ilv 2023 - Stemming

 

Secretariaat

G.9. Kerkfabriek Protestantse Kerk - Jaarrekening 2022 - Advies - Stemming

 

Algemeen directeur

G.10. Stopzetting jacht en bestrijding op houtduiven op percelen omwille van veiligheid en overlast - Arrest Raad van State - Kennisname

Omgeving

G.11. Motie - Standpunt Captain Jack - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Toekenning toelage logopedieprojecten 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het voorziene budget wordt aangewend om het lopende logopedieproject voort te zetten, nl. 9.750 euro wordt toegekend aan de Boechoutse onderwijsinstellingen en de Speelhoeve als volgt :

- Jan Frans Willemsschool : 9.750 euro

- Sint-Gabriël : 9.750 euro

- Dorpsschool Vremde : 9.750 euro

- De Speelhoeve : 9.750 euro

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Stopzetting jacht op houtduiven - arrest Raad van State - kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest nr. 255.931 van de Raad van State van 2 maart 2023 waarin de Raad volgende besluiten vernietigt:

 1. Het besluit van de burgemeester van de gemeente Boechout van 28 juli 2021 tot 'stopzetting jacht en bestrijding op houtduiven op percelen omwille van veiligheid en overlast'
 2. het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Boechout van 27 september 2021 waarbij de voormelde beslissing van de burgemeester van 28 juli 2021 wordt bekrachtigd
 3. het besluit van de burgemeester van de gemeente Boechout van 30 november 2021 tot stopzetting jacht op houtduiven en de bestrijding ervan met vuurwapens op de percelen A 239 w en y, A 241 a, A 247 b, A 248 en A 249 te Vremde omwille van openbare veiligheid en overlast” en
 4. het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Boechout van 20 december 2021 waarbij de voormelde beslissing van de burgemeester van 30 november 2021 wordt bekrachtigd.

 

De gemeente wordt verwezen in de kosten van het beroep tot nietigverklaring, begroot op een rolrecht van 600 euro, een bijdrage van 22 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 770 euro, die verschuldigd is aan de verzoekers.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Protestantse kerk - Aanstelling bestuurder

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanstelling van een bestuurder in de Protestantse kerk van Boechout die niet woonachtig is te Boechout, indien er geen kandidaat gevonden wordt die in de parochie woont, en indien deze persoon vertrouwd is met de werking van de kerkfabriek, zodat de continuïteit kan worden verzekerd.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

IGEAN DV - Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

IGEAN MV - Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Kerkfabriek Sint-Jozef Mortsel - Verslagen van de vergaderingen van 21 november 2022, 27 december 2022 en 30 januari 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de Kerkraad Sint-Jozef Mortsel van 21 november 2022, 27 december 2022 en 30 januari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Bestuursraad Verenigde Protestantse Kerk in België - Notulen van de vergadering van de bestuursraad van 7 februari 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de vergadering van de bestuursraad van 7 februari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Vacantverklaring administratief medewerker burger - vervangingscontract en wervingsreserve - 38/38e - C1-C3

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van administratief medewerker burger - 38/38 - C1-C3 wordt vacant verklaard bij aanwerving (contract voor de duur van de afwezigheid wegens ziekte en/of bevallingsverlof).

Artikel 2

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar voor de functie van administratief medewerker C1-C3 voor alle diensten.

De aanwervingsprocedure voorziet een eerste algemene selectieproef voor de functie van administratief medewerker C1-C3. Een tweede onderdeel van de selectieproef wordt afgestemd op de vacante functie in kwestie.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de gebruikelijke manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        de VDAB

        de gemeentelijke website

        het gemeentelijke infoblad

        sociale mediakanalen...

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Vacantverklaring medewerker groen

 

BESLUIT

Artikel 1

De beide functies van medewerker E1-E3 en vakmedewerker D1-D3 worden vacant verklaard.

Er is één vacante functie die bij aanwerving kan worden ingevuld.

Een statutaire aanstelling bij een andere overheid (als vakmedewerker) kan behouden blijven.

Artikel 2

Voor beide functies wordt een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar aangelegd.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving gebeurt doorlopend via de gebruikelijke kanalen, waaronder minstens:

        op regelmatige basis een bekendmaking in een regionaal verschijnende krant of weekblad

        de VDAB

        de gemeentelijke website en sociale mediakanalen.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Vacantverklaring omgevingsambtenaar/DH Omgeving - statutair

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van Omgevingsambtenaar/diensthoofd Omgeving - statutair - voltijds (38/38) of deeltijds (30,4/38) - A1a-A3a wordt vacant verklaard zoals hierboven bepaald.

Artikel 2

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Het bezit van een rijbewijs wordt als aanwervingsvoorwaarde geschrapt voor deze functie.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de volgende manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        de VDAB

        de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Verslag van de infovergadering over de vernieuwing van het Kardinaal Sterckxpleintje op 2 maart 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de infovergadering over de vernieuwing van het Kardinaal Sterckxpleintje op donderdag 2 maart 2023 in zaal De Sneppe.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Internationaal Paastornooi Lyra op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 april 2023 op Sneppenbos

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Raf Bormans van de voetbalclub Lyra-Lierse voor het organiseren van het Internationaal Paastornooi op het Sneppenbos op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 april 2023 telkens van 8 tot 20u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

        De adviezen van de coördinatie Minos van 27 februari 2023 inzake parkeerbeleid dienen strikt opgevolgd te worden. Het voorgestelde parkeerplan dient toegepast te worden, met uitzondering van punt 4 van het parkeerplan (de weg naar het containerpark dient te allen tijde volledig vrijgelaten te worden).

        Er dienen stewards ingezet te worden ter controle van het parkeerverbod en ter controle aan de sportvelden.

        Er worden extra vuilbakken voorzien door de organisator.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Sanctie Mundial vzw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college besluit om het gebruik van Theater Vooruit niet toe te staan aan vzw Mundial voor het EK 2024 op groot scherm.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Standpunt college kwijtschelding boete bibliotheek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitzonderlijke kwijtschelding van 50% van de boete met betrekking tot dossier 1.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vraag tot kwijtschelding met betrekking tot dossier 2 niet goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

2023/001 (46) Project Lispersteenweg - Aanstelling studiebureau

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het gunningsverslag opgesteld door Pidpa waarin Gowaco bvba uit Ranst wordt aangesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

1993-072.091 (51) Aanvraag bewegwijzering - KSA

 

BESLUIT

Enig artikel

Het schepencollege van burgemeester en schepenen volgt het advies van de dienst openbare werken en mobiliteit en geeft geen goedkeuring voor de aangevraagde bewegwijzering.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

2007/033 (52) Rup Mussenhoeve - Goedkeuring groenaanleg fase 2

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel van Matexi voor de groenaanplant van fase 2 mits volgende aanpassingen:

Op het woonerf:

        Gleditsia triacanthos te vervangen door Gleditsia triacanthos ‘Skyline’

        Osmanthus burkwoodii onder de kruin van de Gleditsia’s te vervangen door Hedera helix ‘Arborescens’

        Osmanthus burkwoodii onder de kruin van de Gleditsia’s te vervangen door Hypericum ‘Hidcote’

        De bodem beplanten met Geranium xmacrorrhizum ‘Spessart’

In de tuinstraat:

        De geschoren massieven van Osmanthus burkwoodi vervangen door geschoren massieven van Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’ (voor de perceelsnummers:

 112-115-116-120-121+ aan overkant van 117-118 en voor 165 en 168)

        De geschoren massieven van Osmanthus burkwoodi vervangen door gesnoeide massieven van Cornus mas (voor de perceelsnummers: 114 en aan de overkant van 115-116, de overkant van 117 en 118 en de overkant van 120-121 + voor 164 en 167)

        Volgende vaste planten te schrappen:

  Geranium x macrorhizum’Spessart’

  Liatris spicata

  Monarda didyma

  Persicaria amplexicaulis

  Phlomis russeliana

  Salvia nemerosa ‘Caradonna’

  Calamagrostis acutiflora x  ‘K.Forster’

 en deze te vervangen door:

  Foeniculum vulgare (‘Bronze’)

  Geranium macrorhizum 'Czakor'

  Stachys officinalis

  Saponaria officinalis

  Eupatorium cannabinum

  Lythrium salicaria

  Deschampsia cespitosa

        Pyrus calleriana ‘Chantecleer’ vervangen door Sophora japonica 'Regent'

        Rosa ‘Rugby’ vervangen door Rosa short track

       Voorstel gemengde kruidlaag (bodembedekkers): Geranium x cantabrigiense ‘Biokovo’ met Nepeta

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Verkeer2018/024 (53) Vinkenstraat - Goedkeuring groenaanplant

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om in de plantvakken in de Vinkenstraat onderstaande beplanting te voorzien:

 Plantvoorstel bomen > Prunus padus

 Onderbeplanting > Spirea thunbergii sco.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

2014/004 (54) Project Dorpskern Boechout - Definitieve oplevering

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het PV van definitieve oplevering.

Artikel 2

De tweede helft van de borg bij ING België met referentie 01-606134 mag worden vrijgegeven.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

2014/004 (55) Restauratie hekwerk George van Raemdonckpark - Definitieve oplevering

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de oplevering van het hekwerk aan het George Van Raemdonckpark mits de verlengde waarborgtermijn op de onderste lat.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen, geeft opdracht aan Kempens Landschap om de premie bij het Agentschap Onroerend Erfgoed aan te vragen.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Verk.23/020 (56) Solidaris - plaatsen brievenbus

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming tot het plaatsen van een girale "xpresbus" ter hoogte van de IJzerlei door ziekenfonds Solidaris.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Afval - Diftar huisvuil - Verloop van het traject en praktische afspraken - Stand van zaken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verloop van het traject en de praktische afspraken.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Afval - Nazorg Diftarproject vanaf 1 maart 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de presentatie.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Omgevingsvergunning exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Gands – J. Cockxplein en E. Vanderstraetenlei - Bemaling bouwkundige werken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan volgende voorwaarden:

- Algemene en sectorale milieuvoorwaarden zoals vermeld in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be

- Volgende bijzondere voorwaarden:

 1. Afwijking op de sectorale voorwaarden

Vrijstelling voor het plaatsen van een meetgoot, mits plaatsing van een staalnamekraantje.

 1. Lozing van het bemalingswater

De lozing dient te gebeuren op de RWA-riolering van de Molenlei.

De lozing van het opgepompte grondwater in de openbare riolering DWA is verboden.

De lozing van het opgepompte bemalingswater dient te gebeuren via een zandvanger.

Deze lozing mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

De gegevens van de pomp en debietmeter moeten overgemaakt worden voor de bemaling in gebruik genomen wordt.

 1. Bijzondere lozingsnormen

De algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater en de volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:

 1. Voor de start van de werken dient de waterkwantiteitsbeheerder van de Grensscheidingsbeek z’n uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te verlenen (dienst integraal waterbeleid, provincie Antwerpen). De start van de bronbemaling moet vooraf gemeld worden aan de districtscontroleur via simon.DEPRETER@provincieantwerpen.be of 0479 59 00 17.

PFAS De kwaliteit van het bemalingswater wordt geanalyseerd in de bemalingsfilter/put

(naschoonpompen van de installatie) of op voorhand in een representatieve peilbuis max. 1 jaar voor de opstart van de bemaling.

De te analyseren parameters zijn minstens de kwantificeerbare PFAS-componenten

opgenomen in het WAC_IV_A_025. De bemaling mag pas in gebruik genomen worden als de analyseresultaten beschikbaar zijn en getoetst werden aan de geldende normen. Monitoringsfrequentie:

Week 1: 3 analyses

Bij een gunstig resultaat:

- Week 2 tot en met week 4: 2 analyses per week

- Na de 1e maand: 1 analyse per week.

Bij één ongunstige analyse, die niet aan de lozingsnorm voldoet, valt de analysefrequentie terug om minstens 2 analyses per week. Na aansluitend 3 gunstige analyseresultaten op rij valt, in dit geval (na de 1e lozingsmaand), de meetfrequentie terug op 1 maal per week.

Deze analyses worden ter inzage worden gehouden van de controlerende overheid.

 1. Monitoring van het bemalingswater – overige parameters

Voor de start van de onttrekking moeten analyses uitgevoerd worden én het bemalingswater moet gedurende de pompwerken gemonitord worden i.f.v. afdoende zuivering conform het normenkader.

 1. Op het moment dat de bemaling wordt opgestart (na ca. 30 minuten), dient er een staal genomen te worden van het bemalingswater. Na de eerste staalname wordt de bemaling stilgelegd tot de resultaten van de analyses bekend zijn. De te analyseren parameters zijn minstens deze waarvoor bijzondere lozingsnormen voor bekomen werden.
 2. Bij lozing in oppervlaktewater dient afgetoetst te worden aan de lozingsnorm voor oppervlaktewater en bovenstaande bijzondere lozingsnormen

Aandachtspunt

Voorafmelding boringen in het e-DOV meldpunt:

De voorafmelding van boorwerkzaamheden is een rapporteringsverplichting voor alle boorbedrijven volgens Vlarem II artikel 53.6.7. De voorafmelding kan op het meldpunt boringen gebeuren via de portaalpagina van DOV. De voorafmelding is verplicht voor een grondwaterwinning, multi-level peilput, geothermische boringen, bemalingen en drainages. Deze voorafmelding zien we als de start van de looptijd van de bronbemaling.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en verkavelen van gronden - Jan Frans Willemsstraat 72 - Verkavelen van 1 perceel voor gesloten bebouwing, slopen van gebouwen en vellen van 4 hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Berthoutstraat 125-131 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van terrassen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - O.-L.-Vrouweplein 1 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Omgevingsberoep - Spokenhofstraat 26/Konijnenbergstraat 2/Mussenhoevelaan 123 - Bouwen van een bedrijfsgebouw ifv wijnbouw, aanleggen van parking en verhardingen, reliëfwijzigingen + de exploitatie van een wijnbedrijf en bronbemaling (heraanvraag)

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de inwilliging van het omgevingsberoep en van de omgevingsvergunning zoals verleend door de deputatie op 23 februari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Vellen bomen - Appelkantstraat 96 - 1 prunus en 2 esdoorns

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 2 bladverliezende bomen met een plantgrootte < 6 meter, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Aanstelling - deskundige ICT - contractueel - B1-B3 - 38/38e

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

BKO - Busvervoer - vrijwilliger

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Individuele weddevaststelling algemeen directeur

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023