Boechout

Zitting van 09 januari 2024

Van 17:00 uur tot 19:30 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Antwoord ivm geluidsstudie Sneppenbos - kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het antwoord van de heer Asselberghs ivm de geluidsstudie over het sportpark Sneppenbos.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaar 2021 - Vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 20 december 2023 waarbij de aanslag in de gemeentebelasting op masten en pylonen voor het aanslagjaar 2021 met kohierartikel 97100001, gevestigd in hoofde van Proximus, wordt vernietigd. De gemeente Boechout wordt veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten, tegen de belasting op masten en pylonen, aanslagjaar 2021.

Artikel 2

Het college beslist geen hoger beroep in te stellen tegen dit vonnis en over te gaan tot het betalen van de gerechtskosten, begroot op een rechtsplegingsvergoeding van 975 euro en een bijdrage voor het begrotingsfonds van 22 euro.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan de dienst financiën om het reglement aan te passen zodat een uitdrukkelijke aangiftetermijn wordt voorzien in het reglement zelf en niet enkel op het aangifteformulier.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Huurcontract autostaanplaats Peckius

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verhuur van een autostaanplaats aan mevrouw Gemma Somers, op basis van het huurcontract in bijlage met ingang van  15 januari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Differentiatie opcentiemen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met het voorstel van de firma Moniquet &Company om een voorstel uit te werken in het kader van de differentiatie van de opcentiemen voor de prijs van € 23.041 excl BTW.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Fluvius Antwerpen - Notulen van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 25 oktober 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 25 oktober 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Fluvius Antwerpen - Notulen Raad van Bestuur van 25 oktober 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 25 oktober 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

IGEAN DV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 13 december 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 13 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

IGEAN MV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 13 december 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 13 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Pidpa - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 17 en 30 november 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 17 en 30 november 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

PIDPA - Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Kerkfabriek Sint-Jan-in-d'Olie - Verslag van de vergadering van 30 november 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Kerkraad van 30 november 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Bestuursraad Verenigde Protestantse Kerk in België - Notulen van de vergadering van de bestuursraad van 5 december 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de vergadering van de bestuursraad van 5 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Nieuwe vakantiewetgeving vanaf 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

De nieuwe vakantiewetgeving die vanaf 2024 geldt voor contractueel personeel wordt uitgebreid naar de statutaire personeelsleden. Deze wijziging zal worden opgenomen in een eerstvolgende aanpassing van de RPR en het arbeidsreglement, maar wordt al toegepast vanaf 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Vacantverklaring Projectmedewerker Vrije Tijd

 

BESLUIT

Enig artikel

De functie van projectmedewerker vrije tijd en evenementen C1-C3 - vervangingscontract minstens tot 15 september 2024 - voltijds of deeltijds (80%) - wordt vacant verklaard  zoals hierboven en in bijlagen bepaald.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Fakkeltocht scouts Vremde op 12 januari 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Seppe Fabry van Scouts Vremde voor het organiseren van Fakkeltocht op 12 januari 2024 van 19u00 tot 20u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 12 januari 2024 van 19u00 tot 20u00 .

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van de adviezen van de politie van 4 januari 2024 inzake verkeersveiligheid en -signalisatie en in het bijzonder mbt de zichtbaarheid van de begeleiders van de fakkeltocht.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Manifestatie met sfeerverlichting

     Sfeerverlichting op basis van verbranding

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

De begeleiders van de fakkeltocht dienen duidelijk onderscheiden te zijn van de deelnemers door de dracht van een fluo hesje. Indien de kolonne zich op de rijbaan begeeft, dient de tocht voorafgegaan, en gevolgd te worden door een voertuig met daarop de vermelding dat er zich een fakkeltocht op de rijbaan begeeft. Indien hier niet in kan voorzien worden, dienen de deelnemers zich te houden aan de geldende verkeersreglementering en dus het trottoir te volgen waar dit er is. De begeleiders van de fakkeltocht zien erop toe dat de deelnemers in een aaneengesloten groep zich verplaatsen. Gezien de laattijdige aanvraag, kan de politie geen garantie geven dat er begeleiding aanwezig zal zijn. Politie die ingepland is met een actie zal tijdelijk geheroriënteerd worden voor de begeleiding aan kruispunten, mits zij geen dringende opdrachten hebben. Eventuele afwijkende instructies door de aanwezige politiemensen dienen onmiddellijk en punctueel te worden opgevolgd. Indien er geen politiebegeleiding aanwezig is, gelden de gewone verkeersregels - inclusief de voorrangsregels. Scoutsleiding met een fluovest is niet bevoegd om verkeer te regelen. Bijgevolg moet de begeleiding van de fakkeltocht (in geval van afwezigheid van politie) de groep tegenhouden wanneer er voertuigen aankomen in de straat die gekruist wordt en niet de voertuigen tenzij er gebruik wordt gemaakt van een gemarkeerde oversteekplaats voor voetgangers.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Winterdrink in de IJzerlei op 27 januari 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Nancy De Nys van Buurtcomité Midden voor het organiseren van een Winterdrink op 27 januari 2024 8u00 tot 20u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 27 januari 2024 8u00 tot 20u00 .

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

     Sfeerversiering en -verlichting

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Nieuwjaarsdrink in de Alexianenweg op 28 januari 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Hanka Verbeeck van Buurtcomité Alexianenweg voor het organiseren van een Nieuwjaarsdrink in de Alexianenweg op 28 januari 2024 van 15u00 tot 18u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 28 januari 2024 van 15u00 tot 18u00 .

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Sfeerversiering en -verlichting

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Nieuwjaarsdrink Jan Frans Theo op 28 januari 2024 op de parking van het Populierenhof

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wout Lever van Vrienden van Jan Frans Theo voor het organiseren van de Nieuwjaarsdrink 'Jan Frans Theo' in de Dr. Theo Tutsstraat op 28 januari 2024 14u00 tot 20u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 28 januari 2024 14u00 tot 20u00 .

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Parking Populierenhof

Periode van de inname: vanaf 28 januari 2024 9u00 tot 24u00

Type van de inname: Parkeerverbod

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Signalisatie bij inrit parking

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

De parkeerverbodsborden worden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel.

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kleine vuurhaard openlucht

     Sfeerverlichting op basis van verbranding

     Sfeerversiering en -verlichting

     Vuurmanden

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Straatfeest Withofstraat op 29 juni 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Peggy Van Aert van Feestcomité Withofstraat voor het organiseren van een straatfeest in de Withofstraat op 29 juni 2024 15u00 tot 00u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 29 juni 2024 15u00 tot 00u00 .

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Withofstraat

Periode van de inname: vanaf 29 juni 2024 14u00 tot 30 juni 2023 12u00

Type van de inname: afsluiting straat

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Afsluiten van de straat door middel van een nadarbareel met dagslapers en een verkeersbord C3 dient te gebeuren ter hoogte van huisnummer 18. Bij het plaatsen van constructies moet voldoende vrije ruimte gegarandeerd worden om doorgang te kunnen voorzien voor de hulpdiensten.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Alle signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kleine vuurhaard openlucht

     Kooktoestel

     Sfeerversiering en -verlichting

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Regionaal Mobiliteitsplan Antwerpen (Routeplan 2030) - Ontwerp - Afsluiten openbaar onderzoek en eigen advies

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan van de Vervoerregio Antwerpen en ontwerp plan-MER goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aandacht voor volgende punten:

        Uitbouw HOV bus Lier – Boechout p 14

        P&R Boechout vergroten qua capaciteit wordt niet vermeld bij de acties uitbouw P+R p 23

        N10 is volgens de wegencategorisering en interlokale weg als deel van het dragend netwerk. Deze zou dezelfde functie moeten hebben vanaf Mortsel tot Lier. In de praktijk ziet deze weg er nochtans verschillend uit afhankelijk of je in Mortsel , Boechout of Lier bent. Bij dezelfde categorisering en/of functie zou de weginfrastructuur er quasi hetzelfde moeten uitzien en dus ook leesbaar moeten zijn. In het kader van het MER onderzoek zou je dan ook mogelijks verschillende effecten hebben.

        Openbaar vervoer op Provinciesteenweg staat vermeld als frequentie C: onvoldoende voor deze verbinding naar Lier. Het college van burgemeester en schepenen stelt frequentie A voor.

        Het college van burgemeester en schepenen drukt erop dat elke beslissing die op basis van dit document tot stand zal komen, moet gebeuren met respect voor de gemeentelijke autonomie.

Artikel 3

Dit besluit wordt overgemaakt aan de Vervoerregio Antwerpen.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Verk.24/(001) Standplaats Chicken Boy Mussenhoevelaan (Glenn)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de verlenging van de jaarvergunning voor de wekelijkse standplaats van het kippenkraam op de Mussenhoevelaan op vrijdag van 14.30u. tot 19.00u.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen legt bijkomende voorwaarden op:

        Het voetpad dient steeds vrij en toegankelijk te blijven met een minimum van 1,50 meter.

        Tijdens de duur van de aanvraag dient er steeds een vlotte en veilige doorgang te worden behouden voor alle verkeer, waarbij een minimum breedte van 3 meter vrije rijbaan ten alle tijde moet worden gerespecteerd.

Artikel 3

Er dient een retributie van 477,60 euro betaald te worden voor de jaarvergunning.

Artikel 4

De vergunning inname openbaar domein gaat in vanaf 1 januari 2024 en loopt tot en met 31 december 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Verk.24/(001) Standplaats Chicken Boy Dorpsplaats Vremde (Jan)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de verlenging van de jaarvergunning voor de wekelijkse standplaats van het kippenkraam op de Dorpsplaats in Vremde op donderdag van 14.30u. tot 19.00u.

Artikel 2

Er dient een retributie van 363,20 euro betaald te worden voor de jaarvergunning.

Artikel 3

De vergunning inname openbaar domein gaat in vanaf 1 januari 2024 en loopt tot en met 31 december 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Verk.23/022 (3) GreenMobility deelwagens

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de presentatie van GreenMobility.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring voor de grote zone in Boechout maar stelt voor om er 3 zones van te maken cfr plan dienst openbare werken en mobiliteit.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft volgende zones op als No parking zone:

        Boomkensstraat (ifv de markt op donderdag anders mogelijks miserie)

        Overal waar er blauwe zone van kracht is:

        Molenlei

        Heuvelstraat winkelzone

        Stukje Jan Frans Willemsstraat

        Jef Van Hoofplein achteraan

        Met uitzondering van Heuvelhof: daar mogen ze wel staan maar kan er dan max van bv 2 of 3 wagens zijn?

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Nutuitbr.2023-056 (04) Werken Wyre - Dorpsplaats

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        de werken moeten afgestemd worden met de lopende werken aan de dorpsschool

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Nutuitbr.2023-057 (05) Werken Proximus - Groenstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        melding te maken van de werken bij de dienst Integraal Waterbeleid wegens kruising met de Rollebeek

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        er wordt niet in het asfalt gewerkt

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Verk.22/002 (6) AWV update plannen

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van AWV van het overleg van 7 november 2023 en de plannen die verstuurd zijn op 4 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

2020/005 (8) Verslag bewonersvergadering 04122023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de bewonersvergadering van Wommelgemsesteenweg en geeft opdracht om deze op de website te plaatsen.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit -  Eggerseelstraat 3 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stilzwijgende goedkeuring van de aktename.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Groenstraat 35 - Verbouwen eengenzinswoning (HOB), slopen bijgebouw en aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Samenstelling selectiecommissie deskundige patrimoniumbeheer

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Samenstelling selectiecommissie zaalwachter D1-D3

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

SPORT - Sport na School - lesgevers voorjaar 2024

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Deeltijdse werkhervatting - verlenging

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Deeltijdse werkhervatting - verlenging

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Uitbreiding contract admin mw BKO naar 19 uren

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Vrije Tijd - inzetten vrijwilliger

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024