Boechout

Zitting van 28 september 2021

Van 09:00 uur tot 12:15 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Dirk Crollet, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Rioolbeheer Waterlink definitieve resultaten 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de definitieve afrekening van Rioolbeheer Waterlink.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Ondersteuning boekhouding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel voor samenwerking mat Q&A voor de controle van de jaarrekeningen van gemeente, OCMW en AGB en de extra prestaties voor de begeleiding in het AGB.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

JZP/2021/013 - Bunderhoeve - Centrale verwarming - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2021/013 en de raming voor de opdracht “Bunderhoeve - Centrale verwarming”, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 35.000,00.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De opdracht wordt gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor iedereen).

Artikel 4

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 22100000/090000-2020/1-6000-2020041.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Jef Van Hoofplein -  De Groof/ Schurmans  vs gemeente Boechout - Heropening van de debatten

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het document in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Fluvius Antwerpen - Notulen van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 23 juni 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 23 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Fluvius Antwerpen - Notulen Raad van Bestuur van 23 juni 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 23 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Fluvius OV - Notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 26 mei 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 26 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

IGEAN DV - Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 8 september 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 8 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

IGEAN MV - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 8 september 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 8 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Groepstraject belevingsonderzoek

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de deelname aan het traject belevingsonderzoek van Bataljong.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Verk.17/015 (106) Vervoerregio Antwerpen deelfietsensysteem en vervoer op maat

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de voorgestelde haltes vervoer op maat mits enkel te voorzien in elektrische fietsen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de dienst openbare werken mobiliteit de opdracht om 5 deelfietsen door te geven per knooppunt van het aanvullend netwerk aan de vervoerregioraad. De knooppunten zijn:

         Vremde dorp/kerk

         Sportpark Sneppenbos

         Jef Van Hoofplein

Artikel 3

Beslist om het huidige blue-bike systeem stop te zetten. Besluit tot opzegging van deze overeenkomst dient opgemaakt te worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Verk.21/034 (107) deelbakfiets Zuidtrant

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan volgende locatie voor de fietsenstalling voor de deelbakfiets die door Zuidtrant zal geplaatst worden: Vremdesesteenweg aan het woonerf op de hoek van Gillegomstraat, korte Vremdesesteenweg als middelpunt tussen korte Vremdesesteenweg en de Gillegomwijk.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Verk.21/045 (108) Ludiek bord aanduiding fietsstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist een ludiek bord te plaatsen, en de vraag te stellen aan de stad Gent om hun bord ook in de gemeente Boechout te mogen gebruiken, mits toevoeging van een persoonlijke touch.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Nutuitbr.alg (109) Openbare verlichting - Breemlaan

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring om de verlichting ter hoogte van de Breemlaan 1 te wijzigen naar nachtregime zodat deze lamp de volledige nacht brandt.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Oprit2020-071 (110) Hellestraat 18A - openleggen baangracht

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om ter hoogte van Hellestraat 18A van 4m ingebuisde baangracht een open baangracht te maken.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Activeringsheffing 2020 - Terbankstraat - Bezwaarschrift

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen willigt het bezwaar van de heer en mevrouw Dua-Schuermans niet in. De activeringsheffing blijft verschuldigd.

Artikel 2

Deze beslissing wordt per aangetekende zending betekend aan de belastingplichtigen. Deze aangetekende brief vermeldt ook de instantie waarbij beroep wordt ingesteld, evenals de terzake geldende termijnen en vormen.

Artikel 3

De financieel directeur wordt ter kennis gebracht van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Milieuraad - Verslag vergadering 14 september 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 14 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Sint Bavoplein 4+ - back-up batterijen in technische kast

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Nijverheidsstraat 13 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Omgevingsvergunning  exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit - Spokenhofstraat 26 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Boshoek 278B - Aanleggen van wadi en reliëfwijzigingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning, mits naleving van de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - De Lochtlaan 25 - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB)-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eikhof 17 - Bouwen van een eengezinswoning (HOB) (heraanvraag)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lispersteenweg 107 - Voorgevelwijziging: raamopening en gevelbekleding (wijzigingen t.o.v. vergunde plannen)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Terbankstraat 10 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van hoofdgebouw en van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Weverstraat 166 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB) en regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Vergund geacht - Boshoek 181 - Bijgebouw

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het bijgebouw op te nemen als vergund geacht in het vergunningenregister.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat het hellend afdak aan de voorzijde van het bijgebouw niet opgenomen wordt als vergund geacht en moet verwijderd worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Eigendommen op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Ambtshalve inschrijving

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Aanstelling jobstudent archief - verlenging

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2021

 

Aanstelling tijdelijke extra ondersteuning diensthoofd BKO

 

 

Publicatiedatum: 08/10/2021