Boechout

Zitting van 14 juli 2020

Van 09:00 uur tot 14:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, schepenen

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

verontschuldigd

Philip Verstappen, schepen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Pidpa financieel plan Hidrogem 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt het financieel plan van Pidpa Hidrogem voor het jaar 2020 goed zoals bijgevoegd in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Reglement telewerk

 

BESLUIT

Artikel 1

Het reglement telewerk, in bijlage, goed te keuren en voor te leggen op de vergadering van het Onderhandelingscomité van 17 juli 2020, mits in artikel 5 van het reglement de zin : "Er kan maximum 2 volledige dagen of 4 halve dagen telewerk per maand verricht worden" geschrapt wordt.

Deze bepaling staat haaks op het principe van telewerk en de geest van het reglement.

Artikel 2

De datum waarop het reglement in voege treedt zal later bepaald worden door het college in functie van de voorafgaande communicatie aan het personeel en de opleiding van de leidinggevenden.

Artikel 3

Eén jaar na de invoegetreding zal het reglement geëvalueerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Jef Van Hoofplein -  Schurmans Christine t/gemeente Boechout - GSJ advocaten- Minnelijke schikking - uitnodiging 06/07/2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dagvaarding in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Personeelsbeheersysteem en loonadministratie voor lokaal bestuur Boechout - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. ICT/2020/0105 en de raming voor de opdracht “Personeelsbeheersysteem en loonadministratie voor lokaal bestuur Boechout”, opgesteld door de Dienst ICT worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

         CIPAL SCHAUBROECK NV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel;

         Cevi nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent;

         ACERTA Consult, Diestsepoort 1 te 3000 Leuven;

         SD Worx Belgium, Brouwersvliet 2 te 2000 Antwerpen;

         Liantis HR consult, Sint-Clarastraat 48 te 8000 Brugge;

         PARTENA - SSW VZW, Kartuizersstraat 45 te 1000 Brussel.

Artikel 4

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 25 augustus 2020 om 10.00 uur.

Artikel 5

De uitgave voor deze opdracht wordt via begrotingswijziging voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 24100100/011901-2020/1-3020-2020022.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Vrede vzw - Internationale Dag van de Vrede op 21 september 2020

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen is bereid om op 21 september 2020, de Internationale Dag van de Vrede, de vredesvlag uit te hangen op een zichtbare plek in onze gemeente.

Artikel 2

Het college is tevens bereid om de brief te ondertekenen aan de premier en de parlementsvoorzitter om een open democratisch parlementair debat te vragen over de aanwezigheid van kernwapens op Belgisch grondgebied.

Artikel 3

Het college is ook bereid om het ICAN Cities Appeal te ondertekenen waardoor onze gemeente steun geeft aan het VN-kernwapenverbod en de regering oproept om het Verdrag te ondertekenen.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Gemeente Boechout e.a. /Belgische Staat - Brandweerkosten - werkingsjaren 2006 - 2010 - Eerste beroepsconclusie ingediend door de raadsman van de gemeente Boechout e.a.

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de eerste beroepsconclusie, ingediend door de raadsman van de gemeente Boechout e.a. dd. 29 juni 2020 bij het Hof van Beroep te Antwerpen, in de procedure mbt de achterstallige brandweerbijdragen voor de jaren 2006 t.e.m. 2011.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Fluvius Antwerpen - Notulen Raad van Bestuur van 6 mei 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 6 mei 2020.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Fluvius Antwerpen - Notulen Algemene vergadering van 17 juni 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Algemene Vergadering van 17 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

IKA - Verslagen van de Raad van Bestuur van 17 december 2019, 13 januari 2020, 10 februari 2020, 10 april 2020 en 11 mei 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur van 17 december 2019, 13 januari 2020, 10 februari 2020, 10 april 2020 en 11 mei 2020.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

IKA - Verslag van de algemene vergadering van 15 juni 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van 15 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Aankoop erfgoedobject B.M.T.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van dit erfgoedobject.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

De Rollebeek - Jumping - 31 juli tem 2 augustus 2020

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming om een jumping te organiseren in de manege te Groenstraat 20 in Boechout.

Artikel 2

De bewoners dienen op voorhand geïnformeerd te worden dit evenement. 

Artikel 3

Opdracht aan de heer Van Linden om een lint te plaatsen tussen de bomen ter hoogte van de fokkerij ter voorkoming van schade aan de bermen.

Artikel 4

De huidige Corona-maatregelen dienen strikt te worden opgevolgd en nageleefd.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Fietstocht Toerisme Ranst - 9 augustus 2020 - Kennisgeving beperkte doortocht grondgebied Boechout

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de doortocht van de fietstocht georganiseerd door Toerisme Ranst op zondag 9 augustus 2020.

 

De deelnemers dienen stipt het verkeersreglement na te leven, rekening houden met de plaatselijke toestanden inzake verkeer en de huidige Corona-maatregelen strikt toepassen.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Velt - Appelpers op 13 september 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college geeft toestemming aan Velt om voor de Wigwam een appelpers te plaatsen op zondag 13 september 2020.  Men mag elektriciteit tegen vergoeding gebruiken van de Wigwam Vremde en water van het Oud Gemeentehuis.  Het afval dient door de aanvrager afgevoerd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Verslag van de middenstandsraad van 16 juni 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de middenstandsraad van 16 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Aanvraag standplaats (2) n'Ice Cream - Jef Van Hoofplein

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de standplaats voor n'Ice Cream mits opleggen van volgende voorwaarden:

         Plaatsing ter hoogte van de bibliotheek mits voldoende vrije doorgang voor fietsers, voetgangers en brandweer

         Aan- en afrijroute via brandweg Konijnenbergstraat.

         Fiets- en wandelboulevard (gele strook) volledig vrij laten.

         Wachtrijen mogen zich niet afwikkelen op de fiets- en wandelboulevard.

         Aanvrager dient zelf stroom en of water te voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Nutuitbr2020-007 (99) Werken Fluvius - Provinciesteenweg 654a (Bacwalde)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         de werken te melden bij het Vlaams Gewest via wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be

         toestemming te verkrijgen van de eigenaars van de getroffen percelen (zie bijlage)

         het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

         kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

         veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Afval - Nieuwe openinguren recyclageparken - aangepast voorstel raad van bestuur

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aangepast voorstel van de raad van bestuur van IGEAN betreffende de openingsuren recyclageparken.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen op het aangepaste voorstel van de raad van bestuur van IGEAN namelijk dat er wordt gewerkt met 2 werkschema 's en bijhorende openingsuren voor de recyclageparken. (werkschema 's en bijhorende  openingsuren in bijlage)

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Afval - Voorstel nieuwe planning ophalingen aan huis vanaf 1.01.2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college neemt kennis van het voorstel nieuwe planning ophalingen aan huis van 1 januari 2021

Artikel 2

Het college geeft de voorkeur aan het ophalen van huisvuil, PMD en GFT op 1 dag, het ophalen van papier en karton op 1 vaste dag per maand en het ophalen van grof vuil eb snoeiafval op afroep.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Afval - Rapportering Operatie Proper schooljaar 2019-2020 - Kwb

 

BESLUIT

Enig artikel

De rapportering van Operatie Proper van schooljaar 2019-2020 van Kwb wordt goedgekeurd en uitbetaald.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Natuur - Tegeltuin -  Jan Frans Willemstraat 65

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating om een geveltuin of tegeltuin aan te leggen in de Jan Frans Willemstraat 65 - 2530 Boechout.

Artikel 2

Het college stelt dat de beplanting niet mag groeien buiten het geveltuintje over het voetpad.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Milieuraad - Advies milieuraad bomenplan

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen bedankt de milieuraad voor dit grondig uitgewerkte advies. Ze neemt kennis van dit advies Bomenplan. Dit document dient nu ambtelijk afgetoetst te worden en ter advies voorgelegd te worden aan de Gecoro.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Milieuraad - Verslag milieuraad maart 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 10 maart 2020.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Omgevingsvergunning - Bijstelling milieuvergunningsvoorwaarden luchthaven Deurne

 

KENNISNAME

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningenbetwistingen met nummer RvVb-A-1920-0970 in de zaak met rolnummer 1819-RvVb-0764-A. De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningenbetwistingen met nummer RvVb-A-1920-0971 in de zaak met rolnummer 1819-RvVb-0748-A van de gemeente Borsbeek en de stad Mortsel.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Pietingbaan 91 -  Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Belasting bouwen, verbouwen en herbouwen - Lindelei 38 - Bezwaarschrift

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ingediende bezwaarschrift.

Artikel 2

Het bezwaar wordt niet ingewilligd en de belasting blijft verschuldigd.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

GECORO – Dorpsschool Vremde - Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het gunstig advies met opmerkingen/aanbevelingen van de GECORO van 7 juli 2020 met betrekking tot de dorpsschool van Vremde, Dorpsplaats.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Attest verdeling - Alexander Franckstraat 4/Bistweg 4A

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Attest verdeling - Broechemsesteenweg (naast nr. 146)

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Handhaving - Intergemeentelijke samenwerking IGEAN

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van IGEAN van 10 juli 2020 met bijgevoegde bijlages.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen plant een werkvergadering in, in aanwezigheid van IGEAN, voor de bespreking van de handhavingsprioriteiten.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Regionaal Landschap Rivierenland - Kennisname verslag

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ambtelijk (digitaal) overleg van 22 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Masterplan Begraafplaatsen - Verslag vergadering werkgroep

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van 20 mei en 16 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Zuiderdal Fase 2 - Ontwerp Matexi - Verkavelingsplan en inrichting openbaar domein

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opmerkingen die worden geformuleerd door de dienst omgeving en de dienst openbare werken en mobiliteit op het voorstel van Zuiderdal fase 2 verkavelingsplan en -voorschriften + inrichting openbaar domein en gaat hier inhoudelijk mee akkoord.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht om deze opmerkingen te bezorgen aan Matexi met de vraag tot aanpassing van de documenten.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Provinciale omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Nijverheidsstraat 13-15 - Slopen, verbouwen en uitbreiden van deel drukkerij inclusief inpandige bedrijfswoning, slopen van fietsenstalling, slopen en aanleggen van verharding,  aanzienlijke reliëfwijziging en exploitatie van een drukkerij na verandering door wijziging en uitbreiding

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies over deze aanvraag en formuleert hierbij een aantal voorwaarden en aandachtspunten.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst omgeving om de documenten van het openbaar onderzoek en het advies te bezorgen aan de voorzitter van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC).

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Borsbeeksesteenweg 12 – Bouwen van een openluchtzwembad met aanliggende verharding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eikhof 16 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de kroonlijsthoogte van de aanbouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Elfbunderweg 5 - Regularisatie van gewijzigde inplanting hoofdgebouw (t.o.v. vergunde bouwplannen)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Elfbunderweg 7 - Regularisatie van gewijzigde inplanting hoofdgebouw (t.o.v. vergunde bouwplannen)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 68 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte en kroonlijsthoogte van een achterbouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Wommelgemsesteenweg 70 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen - Gemeentebestuur Boechout - Sint-Bernardsstraat/ Broechemsesteenweg - Bijstellen van een verkaveling: opheffen van de verkaveling voor lot 1 t.e.m. lot 9

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van GSJ-advocaten ontvangen op 23 juni 2020 en van de toelichtende nota namens het OCMW van 18 september 2019.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Bouwmisdrijf - Oude Steenweg 68 - Slopen en herbouwen van achterbouw (bouwdiepte >17m)

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het proces-verbaal zoals opgemaakt door de lokale politie dd. 23 juni 2020 en van de bekrachtigingsbeslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van 30 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Bouwberoep - Boshoek 331 - Ophogen en nivelleren van landbouwgrond

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de niet-inwilliging van het bouwberoep door de deputatie op 25 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Bouwberoep - Bergstraat z/n - Ophogen en nivelleren van landbouwgrond (deels regularisatie)

 

KENNISNAME

Het college neemt akte van de inwilliging van het bouwberoep door de deputatie op 2 juli 2020.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Vellen bomen - Fruithoflaan 34 - 1 Ceder

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één  bladverliezende hoogstamboom met een minimale plantmaat <16/18>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Vellen bomen - Oude Steenweg 44 - 1 berk

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende hoogstamboom met een minimale plantmaat <14/16>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Vellen bomen - Welvaartstraat 36 - 1 Italiaanse populier

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen legt geen heraanplant op omdat de tuin te smal is voor een nieuwe hoogstamboom. De gemeente Boechout heeft het "bomencharter" ondertekend en zou het op prijs stellen dat er een aangepast "klein landschapselement" wordt aangeplant.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Vellen bomen - Welvaartstraat 42 - 1 kerselaar

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen legt geen heraanplant op omdat de tuin te smal is voor een nieuwe hoogstamboom. De gemeente Boechout heeft het "bomenchater" ondertekend en zou het op prijs stellen dat er een aangepast "klein landschapselement" wordt aangeplant.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Vellen bomen - Zilverenhoek 5 - 6 sparren ,1 eik, 1 conifeer

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste vier  bladverliezende hoogstambomen met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Vacantverklaring Coördinator Vrije tijd & Onderwijs A1a-A3a - 38/38

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Deeltijdse werkhervatting

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Aanstelling - vakman metser- 38/38 - D1-D3 - contract onbepaalde duur

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

BKO - Extra uren

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Ontslag - Werkman

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020