Boechout

Zitting van 30 januari 2024

Van 09:05 uur tot 10:33 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Pidpa - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 15 december 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 15 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Vacantverklaring  zaalwachter D1-D3

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van 0,5 VTE zaalwachter - 19/38 - D1-D3 wordt vacant verklaard met een contract onbepaalde duur.

Artikel 2

Een wervingsreserve voor de functie van zaalwachter wordt aangelegd voor de duur van 1 jaar.

Artikel 3

Naargelang het aanbod van kandidaten kan de wervingsreserve worden aangewend om extra aanwerving te realiseren indien de afwezigheden wegens ziekte van lange duur zouden zijn waardoor extra vervanging noodzakelijk wordt.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Princiepsbeslissing Jobstudenten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord dat er jobstudenten kunnen ingezet worden op de verschillende diensten in 2024. Deze kunnen ingeschakeld worden naargelang de nood en na akkoord van de algemeen en de financieel directeur.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Carnavalstoet basisschool Sint-Gabriëlcollege op 9 februari 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Karin De Meyer van Basisschool Sint-Gabriëlcollege voor het organiseren van een carnavalstoet door de straten van Boechout op 09 februari 2024 van 09u30 tot 11u30.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 09 februari 2024 van 08u00 tot 12u30.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Schoolbal Sint-Gabriëlcollege op 20 april 2024 of 22 juni 2024, Lange Kroonstraat 72 (PRINCIPIËLE AANVRAAG)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft principiële toestemming aan Kris Vandevoorde van het Sint-Gabriëlcollege voor het organiseren van een Schoolbal te Lange Kroonstraat 72 op 20 april of 22 juni 2024 van 21u00 tot 2u00, op voorwaarde dat de volledige vergunningsaanvraag wordt ingediend binnen de geldende aanvraagtermijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

't Waait in 't Park op 19 mei 2024 in het George Van Raemdonckpark

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Dave Van Hecke van 't Waait in 't Park voor het organiseren van 't Waait in 't Park in het George Van Raemdonckpark op 19 mei 2024 van 12u00 tot 20u30.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op 19 mei 2024 van 12u00 tot 20u30, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: parking Populierenhof

Periode van de inname: van 18/05/2024 tem 20/05/2024

Type van de inname: parkeerverbod

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Parkeerverbod op de parking aan het populierenhof door plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord "van 18/05/24 tem 20/05/24"

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

De parkeerverbodsborden worden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel.

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Grote tijdelijke inrichting

     kooktoestel

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Er dient een interne bewakingsdienst te worden voorzien met minimum 1 verantwoordelijke en 2 beveiligingspersonen. De bewakingsdienst dient duidelijk herkenbaar te zijn en zowel binnen als buiten continu toezicht te houden.

     De namen van de vrijwillige beveiligingspersonen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen voor het evenement worden overgemaakt aan het evenementenloket via Eaglebe (uploaden in vergunningsaanvraag) of per mail naar evenementen@boechout.be voor screening door de politie. Gelijktijdig dient ook een kopie overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be.

     Er dienen borden te worden geplaatst waardoor bezoekers erop gewezen worden dat de vijver gevaar kan opleveren voor kleine kinderen.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Culturele partner Vrienden van Sint-Jan

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de vrienden van Sint-Jan vzw als culturele partner.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Verslag cultuurraad 3 mei, 6 september en 6 december 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de cultuurraad van 3 mei, 6 september en 6 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Boechout Trailt editie '24 - openstellen gemeentelijke gebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de nodige permanentie te voorzien door personeelsleden in de gemeentelijke gebouwen. De personeelsleden mogen de gewerkte uren doorgeven aan de personeelsdienst.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Deelname actie 10.000 stappen: elke stap telt - 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit jaar niet deel te nemen aan deel 1 (Elke beweegactie telt) van het project “10.000 stappen: Elke stap telt” in 2024. Ons bestuur zet reeds voldoende in op de voorgestelde acties en boekte op die thema's al heel wat resultaten. In 2024 zijn er zo de acties Boechout Trailt en Boechout Wandelt.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit jaar niet deel te nemen aan deel 2 (Vlaamse stappenclash) van het project “10.000 stappen: Elke stap telt” in 2024. Ons bestuur zet reeds voldoende in op de voorgestelde acties en boekte op die thema's al heel wat resultaten.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Schoolfuif Jan Frans Willemsschool - aanpassing

 

BESLUIT

Artikel 1:

Het besluit van 12 december 2023 in verband met de schoolfuif in de Jan Frans Willemsschool wordt ingetrokken.

Artikel 2:

Het college geeft toestemming aan de oudervereniging van de Jan Frans Willemsschool om de polyvalente zaal van de kleuterschool te gebruiken voor de jaarlijkse schoolfuif die doorgaat op 20 april 2024 mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

Het schoolteam zorgt ervoor dat alle materialen in de polyvalente zaal (fietsen, L.O.-blokken, kasten en de klasgangetjes) worden opgeruimd en/of leeggemaakt voor de activiteit.

Voor de gebruiker (in dit geval de oudervereniging):

        De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het materiaal en de ruimte die ter beschikking wordt gesteld.

        De gebruiker levert de zaal terug af in oorspronkelijke staat d.w.z. netjes gepoetst en al het afval verwijderd en gesorteerd in de juiste containers.

        De gebruiker zorgt ervoor dat de (geluids)overlast voor de buren beperkt wordt door o.a. het steeds gesloten houden van de buitendeuren.

        Enkel personen met een band met de school zijn welkom. Er zal dan ook geen uitgebreide reclame gemaakt worden.

        Er mogen geen glazen gebruikt worden (wel herbruikbare bekers).

        Er mag geen gebruik gemaakt worden van de toiletten van de school.

        De gebruiker let op dat de vloer niet beschadigd wordt en voorziet desnoods de nodige bescherming bij het opstellen van muziekinstallatie, toog, enz.

        De gebruiker zet in op sfeerbeheerders.

        Op basis van de formule (1 persoon per cm nooduitgang) kunnen we in de polyvalente zaal 180 personen toelaten voor de schoolfuif.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Verkiezingen 9 juni 2024: aanstelling gemeentelijk verantwoordelijke (contactpunt)

 

BESLUIT

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen wijst Dave Van Bouwel aan als contactpunt of gemeentelijk verantwoordelijke voor de organisatie van de verkiezingen van 9 juni 2024 en 13 oktober 2024.

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen wijst Tanja Van Tuyn aan als digitaal coördinator voor de verkiezingen van 9 juni 2024 en 13 oktober 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Verkeer.24/003 (11) Indigo - handhaving van de blauwe zones met beperkte parkeertijd - Addendum I

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om deelwagensystemen in de toekomst vrij te stellen van retributie binnen alle zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones)

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepen geeft goedkeuring aan het Addendum I waarin de vergoeding is opgenomen voor de opdrachtgever per betaalde retributiebon en geeft opdracht deze toe te voegen aan de overeenkomst van 11 april 2016 tussen de gemeente Boechout en Indigo Park Belgium NV.

Artikel 3

Geeft opdracht aan de dienst Financiën om de nieuwe wetgeving omtrent "schulden van de consument" en de procedure voor de minnelijke fase op te nemen in het retributiereglement.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 30 januari 2024

 

Verk.23/013 (14) Strategische locatie laadpaal - Vremdesesteenweg 218 - Wijziging locatie

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de laadpaal op de laatste 2 parkeerplaatsen van de parking van Sneppenbos aan de zijde van de Vremdesesteenweg te plaatsen. Dit zonder kosten voor de gemeente en de omgeving waar hij nu is geplaatst wordt in de oorspronkelijke staat hersteld.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van E9a met het nodige onderbord.

Artikel 3

Hoofdstuk 5 art. 17-2-1 van het aanvullend reglement aan te passen naar.

        Vremdesesteenweg: de laatste 2 parkeerplaatsen op de grasdals aan de straatzijde op de parking van huisnummer 224

Artikel 4

Dit aanvullend reglement betreft een gemeenteweg en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 30 januari 2024

 

Verk.24/006 (15) Paal volgt paal - Jef Van Hoofplein

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de laadpaal voor elektrische voertuigen te voorzien ter hoogte van Sint-Bavoplein 12.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van het verkeersbord E9a met de gepaste onderborden.

Artikel 3

Hoofdstuk 5 art. 17-2-1 van het aanvullend reglement aan te vullen met:

        Sint-Bavoplein: 2 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 12 - tijdslot van 4uur.

Artikel 4

Dit aanvullend reglement betreft een gemeenteweg en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 30 januari 2024

 

Verkeer.23/015 (16) Oudebaan - wijziging parkeerreglementering

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om het stilstaan- en parkeerverbod in de Oudebaan op te heffen en te vervangen door een parkeerverbod vanaf de Borsbeeksesteenweg tot aan de parking/gebouwen van het Hof Van Reyen.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden E1.

Artikel 3

In hoofdstuk 5 art. 15 van het aanvullend reglement te schrappen

- Oudebaan

 van Borsbeeksesteenweg tot sportcentrum VOCO.

In hoofdstuk 5 art. 14 van het aanvullend reglement toe te voegen

- Oudebaan

 - van Borsbeeksesteenweg tot de parking van het Hof Van Reyen aan de zijde van de  even huisnummers

 - van de Borsbeeksesteenweg tot huisnummer 11 aan de zijde van de oneven   huisnummers

 - na huisnummer 13 tot aan huisnummer 39 aan de zijde van de oneven huisnummers

Artikel 4

Dit aanvullend reglement betreft een gemeenteweg en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Attest verdeling - Pietingbaan 20

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Binnensteenweg 187 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de kroonlijsthoogte en bouwdiepte van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 81 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwbreedte van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Omgevingsberoep - Binnensteenweg 242 - Verkavelen van 1 perceel voor open bebouwing

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het omgevingsberoep aangetekend bij de deputatie.

Artikel 2

Het college stelt dat het ongunstig advies en de argumentatie zoals opgenomen in het weigeringsbesluit van 7 november 2023 behouden blijven.

Artikel 3

Het college neemt kennis van de hoorzitting en vaardigt schepen Philip Verstappenaf.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst omgeving om dit collegebesluit te bezorgen aan de deputatie.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Omgevingsberoep - Broechemsesteenweg 143 - Slopen van een zonevreemde woning met bijgebouwen, herbouwen van een zonevreemde woning en reliëfwijziging + melding van de exploitatie van een warmtepomp

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het omgevingsberoep aangetekend bij de deputatie en van de beslissing over de ontvankelijkheid en volledigheid van het beroep.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Vellen bomen - Broechemsesteenweg 27 - 1 berk, 1 esdoorn en 3 eiken.

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning voor de berk mits heraanplant van tenminste 1 bladverliezende hoogstamboom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen. Dit mag kaderen in het bouwproject.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen weigert de kapvergunning voor de 3 eiken en de esdoorn.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving en de heraanplant te registreren op de website www.groenblauwpeil.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Vellen bomen - Lindelei 25 - 1 wilde kastanje

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende boom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om de nieuwe aanplanting te registeren in het https://groenblauwpeil.be/.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Kennisname resultaat aanwervingsprocedure zaalwachter

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

JEUGD - Monitoren en vrijwilliger krokus 2024

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Deeltijdse werkhervatting

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Pensioen personeelslid

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 januari 2024

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2024