Boechout

Zitting van 09 februari 2021

Van 12:00 uur tot 12:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 09 februari 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 februari 2021

 

Dagorde Raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

Secretariaat

G.1.Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

G.2.Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 januari 2021 - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.3.Patrimonium - Gronden te Lier - Verkoop fase 2 - Proces-verbaal van opening van de biedingen onder gesloten omslag - Stemming

 

Welzijn

G.4.Uitbreiding aantal doorgangswoningen - Stemming

 

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 februari 2021

 

Forfaitaire bedragen LOI

 

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van de forfaitaire bedragen LOI 2021.

De subsidies voor bezette en onbezette opvangplaatsen werden geïndexeerd.

De wekelijks uit te keren bedragen leefgeld blijven ongewijzigd tov. 2020.

 

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 februari 2021

 

Patrimonium - Gebruiksovereenkomst en reglement van inwendige orde - Het Populierenhof - Heemkundige kring

 

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau neemt kennis van de ontwerpteksten in bijlage, zijnde:

         de gebruiksovereenkomst

         het reglement van inwendige orde

Artikel 2

Het vast bureau gaat over tot bespreking van beide documenten en geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om deze documenten aan te passen en opnieuw te agenderen.

 

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 februari 2021

 

Patrimonium - Gronden te Lier - Verkoop fase 2 - Proces-verbaal van opening van de biedingen onder gesloten omslag

 

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau neemt kennis van de bieding en keurt het proces-verbaal van opening goed.

Artikel 2

Het vast bureau legt het dossier ter kennis voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.