Boechout

Zitting van 09 november 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Toekenning toelage logopedieprojecten 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het voorziene budget wordt aangewend om het lopende logopedieproject voort te zetten, nl. 26.500 euro wordt toegekend aan de Boechoutse onderwijsinstellingen en de Speelhoeve als volgt :

- Jan Frans Willemsschool : 6.625 euro

- Sint-Gabriël : 6.625 euro

- Dorpsschool Vremde : 6.625 euro

- De Speelhoeve : 6.625 euro

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Agressiereglement

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het ontwerp van agressiereglement en legt het voor advies voor aan het hoogoverlegcomité PBW en ter goedkeuring aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

JZP/2021/011 - Buitenschrijnwerk en zonwering Jan Frans Willems lagere school - Blok 2 - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 oktober 2021 voor alle percelen, zoals opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

De opdracht “Buitenschrijnwerk en zonwering Jan Frans Willems lagere school - Blok 2” wordt gegund aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde Alu-Xtra bvba als volgt:

Perceelnr.                      offertebedrag excl. btw incl. 6% btw        werkdagen

Perceel 1 (8 ramen glvl):      € 20.640,00            € 21.878,40             2

Perceel 2 (21 ramen 1e v):      € 54.180,00            € 57.430,80             5

Perceel 3 (16 ramen glvl):      € 30.448,00            € 32.274,88             5

Perceel 4 (16 ramen 1e v):      € 30.448,00            € 32.274,88             5

mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 3

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2021/011 van 25 augustus 2021.

Artikel 4

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 22100000/080000-2020/1-6000-2020039.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Fluvius Antwerpen - Notulen van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 8 september 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 8 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Fluvius Antwerpen - Notulen van het Regionaal Bestuurscomité Antwerpen van 8 september 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Antwerpen van 8 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Fluvius Antwerpen - Notulen Raad van Bestuur van 8 september 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 8 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 24 september 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 24 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Vacantverklaring administratief medewerker vrije tijd & evenementen

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van administratief medewerker vrije tijd en evenementen - contract onbepaalde duur - 22,8/38e - C1-C3 wordt vacant verklaard zoals hierboven bepaald.

Deze functie wordt niet aanzien als “knelpuntberoep”.

Artikel 2

Alle kandidaten die slaagden voor de schriftelijke en de praktische proeven van de aanwervingsprocedures voor de functies van administratieve medewerker (onthaal en omgeving) zijn opgenomen in een reserve voor de duur van 1 jaar voor elke functie van administratief medewerker in onze organisatie. Deze resultaten blijven behouden voor de nieuwe vacature.

Artikel 3

De kandidaten uit de reserve worden opgeroepen voor de nieuwe vacature. Er wordt een aanvullende proef voorzien afgestemd op de functie van administratief medewerker vrije tijd en evenementen.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Corona: alternatief Sinterklaas

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van een alternatief voor het Sinterklaasfeest.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Organisatie Kunstendag voor Kinderen 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de kunstendag voor kinderen 2021.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

WK voetbal op groot scherm in Theater Vooruit

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van het WK voetbal door de vzw Mondial in Theater Vooruit tussen 21 november en 18 december 2022, mits er gehuurd wordt volgens de geldende voorwaarden zoals bepaald in het gebruikersreglement socioculturele en sportinfrastructuur.

Artikel 2

De organisatie dient geen dranken af te nemen van theater Vooruit. Over de huurprijs wordt nog onderhandeld.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Verslag sportraad oktober 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de sportraad die plaatsvond op 11 oktober 2021.

Standpunt van het college in verband met de "digitale lichtkrant" luidt als volgt: het college gaat niet in op de suggestie tot het voorzien van digitale lichtkranten, vermits er voldoende andere communicatiekanalen voorhanden zijn om activiteiten aan te kondigen.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Markt in Vremde op 11 november 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de markt in de Boomkensstraat in Vremde doorgaat op donderdag 11 november 2021.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Verslag van de middenstandsraad van 19 oktober 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de middenstandsraad van 19 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Aanbod Recht van Voorkoop-27102021_0006 - kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mogelijkheid tot het uitoefenen van recht van voorkoop voor de woning op het perceel 11047A0416/00C000 tot 26 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

oprit2021-031 (128) Aanleg oprit - Appelkantstraat 94

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanleg zoals aangegeven op bijgaande schets en detail.

Artikel 2

De retributie bedraagt 630 euro. Het aandeel van de bouwheer voor het herstel van het openbaar domein bedraagt 134,83 euro.

Artikel 3

Uitvoering wordt ingepland na betaling van de retributie.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Burgemeestersconvenant - Aankoop drinkwatersysteem gemeentewerf

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college keurt de aankoop van 1 toestel type Aqualex 65 TOP ACWG, 3 herbruikbare CO2-patronen en onderhoudscontract goed excl. de aankoop van de herbruikbare flessen.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Bodem - Gemotiveerde verklaring risicogrond - Heuvelstraat 53

 

BESLUIT

Artikel

Het college van burgemeester en schepenen schrapt het perceel gelegen in de Heuvelstraat 53 met als kadastrale gegevens-1 de afdeling sie D nr 455 K2 als risicogrond uit de gemeentelijke inventaris voor risicogronden aan de hand van de gemotiveerde verklaring van de firma GMC-A.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

GECORO – verslag vergadering – kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde definitief verslag van de GECORO-vergadering 29 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - De Lochtlaan 25 - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - George Van Raemdoncklaan 5 - Verbouwen van een arbeidszorgcentrum (OB) en aanleggen van verharding in zij- en achtertuin

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Koeveldstraat 18 - Slopen van een serre

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lazerijstraat 18 - Slopen van een serre

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Welvaartstraat 30B - Bouwen dakkapel-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Vellen bomen - Onze Lieve Vrouweplein - 1 paardenkastanje

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 3 bomen met een minimale plantmaat <20/25>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de groendienst om in het najaar over te gaan tot vellen en de heraanplant uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Heerbaan 19 - Zorgwonen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Vergund geacht - Boshoek 329 - Bijgebouw: een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het bijgebouw op te nemen als vergund geacht in het vergunningenregister.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Principevraag - Oudebaan 9 - Verbouwen voor omvorming van binnenspeeltuin naar klimzaal

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het voorgestelde bouwvolume, het hoge afdak en met de parkeervisie voor wat betreft het voorgestelde aantal parkeerplaatsen op eigen terrein.

Artikel 2

Het college deelt mee dat er een aanvraag tot omgevingsvergunning moet ingediend worden voor stedenbouwkundige handelingen en voor de exploitatie van een IIOA.

Er moet een IBA voorzien worden.

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Aanstelling jobstudent archief - verlenging

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Aanstelling jobstudent bibliotheek

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 november 2021

 

Mandatarispensioen

 

 

Publicatiedatum: 17/11/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.