OCMW Boechout

Zitting van 30 mei 2022

Van 23:15 uur tot 23:30 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, raadsleden

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

verontschuldigd

Kris Swaegers, Christel Naenen, Filip Peeters, Fernando Marques da Silva, raadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2022

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 april 2022 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 april 2022.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 25 april 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2022

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 23 juni 2022 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Het OCMW is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal;

Het raadsbesluit van het OCMW van 25 februari 2019 waarbij de heer Philip Verstappen en mevrouw Marleen Dolfeyn voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Feiten en context

Het OCMW werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal die zal plaatsvinden op donderdag 23 juni 2022 om 16.00 uur.

 

De agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 23 juni 2022 bevat volgende agendapunten:

 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, afgesloten op 31 december 2021

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, afgesloten op 31 december 2021

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021

7. Benoeming commissaris en vaststelling vergoeding

8. Vervanging bestuurder

9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

 

De toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze algemene vergadering.

De voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal.

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

De statuten van Cipal.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 ("DLB") en in het bijzonder op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de intergemeentelijke samenwerking.

 

Stemming

17 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen en Lotte Vanstraelen

2 onthoudingen

Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 23 juni 2022 goedgekeurd.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 23 juni 2022 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2022

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 24 juni 2022 - Stemming

 

Motivering

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 23.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de algemene vergadering van 19.06.2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening in het kader van de zelfstandige groepering goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 25.01.2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de algemene vergadering van 25.06.2021 werd een statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd in functie van het digitaal vergaderen. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 23.11.2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening.

 

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

 

De raad van bestuur van 4.05.2022 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2021 evenals aan de jaarrekening 2021. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

 

Uitnodiging algemene vergadering - dagorde

De raad van bestuur van 4.05.2022 heeft beslist om de jaarvergadering van 24.06.2022 om 18.30 uur te organiseren in feestzaal s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439-445 te 2970 Schilde.

 

De dagorde werd als volgt vastgelegd:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2021

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2021

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2021.

 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 5.05.2022 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 24.06.2022 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

  1. uittreksels uit de beslissingen van de 462ste raad van bestuur van 4.05.2022
  2. het jaarverslag 2021 met de jaarrekening 2021.

 

Vertegenwoordiger en mandaat algemene vergadering

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid.

(mevrouw Kris Swaegers - 1ste afgevaardigde en de heer Philip Verstappen - plaatsvervanger). Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

2. Juridisch kader

      Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

      Statuten van IGEAN dienstverlening.

 

3. Financiële gevolgen

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

 

4. Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 op de raad van bestuur van 4.05.2022.

 

5. Bijkomende bespreking

 

Stemming

17 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen en Lotte Vanstraelen

2 onthoudingen

Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de feestzaal s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439-445 te 2970 Schilde op vrijdag 24.06.2022 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2021

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2021

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2021.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 24.06.2022 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2022

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Milieu & Veiligheid van 24 juni 2022 - Stemming

 

De voorzitter schorst de vergadering om 23.20 uur - einde openbare zitting.

 

De voorzitter opent de vergadering opnieuw om 23.22 uur voor de behandeling van het agendapunt in besloten zitting.

 

Motivering

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de algemene vergadering van 25.06.2021 werd een statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd in functie van het digitaal vergaderen. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 23.11.2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

 

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

 

De raad van bestuur van 4.05.2022 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2021 evenals aan de jaarrekening 2021. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

 

Benoemen bestuurder - raad van bestuur

Artikel 431 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat IGEAN milieu & veiligheid naast een algemene vergadering over een raad van bestuur beschikt. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur stelt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.

 

Einde 2021 heeft Harry Debrabandere, burgemeester Lint, al zijn mandaten beëindigd waardoor hij ook geen lid meer is van de raad van bestuur.

De gemeenteraad van Lint heeft Rudy Verhoeven voorgedragen als kandidaat-bestuurder.

De benoeming van deze bestuurder wordt voorgelegd aan de jaarvergadering van 24.06.2022.

 

Benoemen leden adviescomités

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité milieu en een adviescomité veiligheid opgericht wordt.

Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en blijft in aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die belang hebben bij de betrokken doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.

Het adviescomité milieu bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.

Het adviescomité veiligheid bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité.

De leden van de adviescomités worden benoemd door de algemene vergadering.

 

Uitnodiging algemene vergadering - dagorde

De raad van bestuur van 4.05.2022 heeft beslist om de jaarvergadering van 24.06.2022 om 18.30 uur te organiseren in feestzaal s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439-445 te 2970 Schilde.

 

De dagorde werd als volgt vastgelegd:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2021

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2021

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2021.

5. Benoemen van een bestuurder en leden adviescomités.

 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 5.05.2022 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 24.06.2022 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

  1. uittreksels uit de beslissingen van de 165ste raad van bestuur van 4.05.2022
  2. het jaarverslag 2021 met de jaarrekening 2021.

 

Vertegenwoordiger en mandaat algemene vergadering

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. (mevrouw Kris Swaegers - 1ste afgevaardigde en de heer Philip Verstappen - plaatsvervanger)Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

2. Juridisch kader

      Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

      Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

 

3. Financiële gevolgen

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

 

4. Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 op de raad van bestuur van 4.05.2022.

 

5. Bijkomende bespreking

 

Stemming

17 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen en Lotte Vanstraelen

2 onthoudingen

Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de feestzaal s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439-445 te 2970 Schilde op vrijdag 24.06.2022 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2020

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020

5. Benoemen van een bestuurder en leden adviescomités.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 24.06.2022 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 28/06/2022