Gemeente Boechout

Zitting van 25 mei 2020

Van 20:00 uur tot 23:25 uur.

 

 

aanwezig

Philip Verstappen, voorzitter wnd.

Koen T'Sijen, burgemeester

Ria Van Den Heuvel, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, gemeenteraadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Nancy Vanhees, gemeenteraadslid

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 april 2020 - Stemming

 

Stemming

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 27 april 2020 goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Overzicht van de maatregelen genomen in het kader van corona covid-19 ten behoeve van burgers, bedrijven en personeel - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de overzichtslijst met maatregelen genomen in het kader van de corona covid-19 crisis ten behoeve van burgers, bedrijven en personeel.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Schaliehoevelaan - Openbare groenzone - Verkoop - Stemming

 

Stemming

15 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

6 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters en Greet Van Brussel

1 onthouding

Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van:

1)     het schattingsverslag in bijlage;

2)     het ontwerp - document in aanloop naar de effectieve verkoop van desbetreffend deel binnen deze openbare groenzone, zodat alle gegevens van de betrokken partijen evenals het onroerend goed en de prijs kunnen worden overeengekomen;

3)     het feit dat landmeterskantoor Van Eester bvba, Wommelgemsetsenweg 134 te 2531 Vremde een opmetingsplan zal opmaken overeenkomstig de offerte in bijlage.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de verkoop van desbetreffende deel binnen de openbare groenzone zoals voorgesteld, en geeft aan akkoord te zijn met het feit dat notaris Stephane Van Roosbroeck zal worden gecontacteerd om de akte voor zijn ambt te laten verlijden.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Vaststelling van de plaatsingsprocedure voor (1) een overheidsopdracht voor het leveren van energie, en (2) een overheidsopdracht voor adviesverlening bij de aankoop van aardgas - in house samenwerking met Aspiravi Energy - Stemming

 

Stemming

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel om via de in house - theorie een beroep te doen op Aspiravi Energy voor de overheidsopdrachten in kader van elektriciteit en aardgas.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om voor de plaatsing van de toekomstige overheidsopdracht voor:

1)     de levering van elektriciteit voor de leveringsperiode 2022 tot en met 2025 een beroep te doen op Aspiravi Energy.

2)     de adviesverlening bij de voorbereiding en de plaatsingsprocedure van opdrachten voor de levering van aardgas, in de periode vanaf sluiting van de opdracht tot aan het einde van de leveringsperiode zijnde einde 2025, een beroep doen op Aspiravi Energy.

Artikel 3

De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om de voorwaarden van de in artikel 2 bedoelde overeenkomsten met Aspiravi Energy vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Verlenging van de huidige scholengemeenschap De Link voor de periode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2026 - Stemming

 

Stemming

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de huidige overeenkomst inzake scholengemeenschap De Link in de vorm van een interlokale vereniging met zes schooljaren te verlengen vanaf 1 september 2020.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het huishoudelijk reglement beheerscomité voor de scholengemeenschap De Link. 

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 25 juni 2020 - Stemming

 

Stemming

21 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 25 juni 2020 goedgekeurd.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal  van 25 juni 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 19 juni 2020 - Stemming

 

Stemming

19 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen, Greet Van Brussel en Joost Derkinderen

3 stemmen tegen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1.Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

2.Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019

3.Goedkeuren van de jaarrekening 2019

4.Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019

5.Presentiegelden – aanpassen

6.Goedkeuren van de statutenwijziging.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 19.06.2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Milieu & Veiligheid van 19 juni 2020 - Stemming

 

Stemming

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1.Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

2.Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019

3.Goedkeuren van de jaarrekening 2019

4.Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019

5.Presentiegelden – aanpassen

6.Benoemen leden raad van bestuur en adviescomités.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 19.06.2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Intergemeentelijke samenwerking IKA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van IKA van 15 juni 2020 - Stemming

 

Stemming

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, hecht de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 15 juni 2020.

 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering

2. Jaarrekening 2019

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering

4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris

5. Statutaire benoemingen en mededelingen

         Mandaat van de commissaris

Artikel 2 - in geval van schriftelijke algemene vergadering

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst 'houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers' die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde algemene vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

Artikel 3 - in geval van een fysieke algemene vergadering

De vertegenwoordigers van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging werd(en) aangeduid voor de legislatuur 2019-2024, en die zal/zullen deelnemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 15 juni 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) op te dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres lieven.ex@fluvius.be

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Intergemeentelijke samenwerking PIDPA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 19 juni 2020- Stemming

 

Stemming

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2019, de jaarrekening over het boekjaar 2019 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd.

Artikel 2

Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2019, wordt goedgekeurd.

Artikel 3

Goedkeuring wordt verleend aan de toetredingen/uitbreidingen van opdracht.

Artikel 4

Goedkeuring wordt verleend aan de benoemingen.

Artikel 5

Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 19 juni 2020 overeenkomstig deze beslissing te stemmen,  evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Pontes - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Pontes van 10 juni 2020 - Stemming

 

Stemming

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van de agenda van de gewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging PONTES van 10 juni 2020, die er als volgt uit ziet:

 

1) Algemene vergadering: verslag 18 december 2019 - goedkeuring

2) Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2019 - goedkeuring

3) Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2019 - aktename

4) Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2019 - goedkeuring

5) Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris - goedkeuring

6) Varia en rondvraag.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van PONTES op 10 juni 2020 wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

 

Of in geval dat de vergadering plaats vindt via een schriftelijke procedure:

Artikel 3

Voor elk van de voorliggende agendapunten wordt akkoord verleend. Dit akkoord geeft het standpunt van de gemeente weer en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als bindend akkoord te worden beschouwd dat zal worden opgenomen in een overzichtslijst houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers die gevoegd zal worden bij het verslag van bovenvermelde algemene vergadering.

 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te bezorgen aan de intergemeentelijke samenwerking PONTES, Jules Moretuslei 2 te 2610 Wilrijk

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Intergemeentelijke samenwerking - Water-link - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging water-link ov van 11 juni 2020 - Stemming

 

Stemming

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging water-link ov van 11 juni 2020 en verleent goedkeuring aan zijn inhoud;

Artikel 2

De afgevaardigde(n), die bij afzonderlijke beraadslaging werd(en) aangeduid voor de legislatuur 2019-2024, op de algemene vergadering van water-link ov van 11 juni 2020 of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden, te mandateren om overeenkomstig bovenstaande beslissingen te nemen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing en onverwijld een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan water-link ov, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Motie budgetwijziging - Stemming

 

Stemming

9 stemmen voor

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

13 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn en Heleen Rymen

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Motie hondenweide - Stemming

 

Stemming

8 stemmen voor

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

13 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

1 onthouding

Ines De Keulenaer

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Motie - Hondenweide bis - Stemming

 

Stemming

19 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen, Greet Van Brussel en Joost Derkinderen

1 stem tegen

Filip Peeters

2 onthoudingen

Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Interpellatie - Patrimonium

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Interpellatie - Dierenverdriet

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Interpellatie - Waternood

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Interpellatie - Motie van Treurnis

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

Aanstelling financieel directeur - Cathérine Gabriels - Geheime stemming

 

Bij geheime stemming

Cathérine Gabriels behaalt 22 stemmen voor.

 

BESLUIT

Enig artikel

Cathérine Gabriels, adjunct-financieel directeur wordt aangesteld als voltijds financieel directeur vanaf 1 juli 2020.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2020