Boechout

Zitting van 16 maart 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

schepen Dirk Crollet verlaat de vergadering vanaf punt 23

schepen Dirk Crollet vervoegt de vergadering vanaf punt 24

 

 

Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Dagorde gemeenteraad 29 maart 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1.Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

G.2.Notulen van de gemeenteraadszitting van 22 februari 2021 - Stemming

G.3.Toelichting bij dossier 'de dreef' - Kennisname

G.4.COVID-19 - Verslaggeving vaccinatiecentrum

G.5.Kerkfabriek Protestantse Kerk - Jaarrekening 2020 - Advies - Stemming

 

Algemeen directeur

G.6.Jaarrapport klachtenbehandeling 2020 - Kennisname

 

Sport

G.7.Verslag Algemene Vergadering Sportregio Midden-Provincie ilv 2021 - Stemming

 

Vrije tijd en onderwijs

G.8.Huishoudelijk reglement vakantiewerking vrije tijd - Stemming

 

Omgeving

G.9.Verkaveling BMT-site deel 3 - Overeenkomst infrastructuurwerken en zaak der wegen - Stemming

G.10.Verkaveling Mussenhoeve deel 2 noord - Overeenkomst infrastructuurwerken en zaak der wegen - Stemming

G.11.Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten - Aanpassing verordening en beperken geldigheidsduur van het conformiteitsattest - Stemming

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

IGEAN DV - Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

IGEAN MV - Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Bestuursraad Verenigde Protestantse Kerk in België - Notulen van de vergadering van de bestuursraad van 9 februari 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de vergadering van de bestuursraad van 9 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen Telenet Group bvba (Base Company) - Aanslagjaar 2015 - Arrest van het Hof van Beroep Antwerpen

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van het Hof van Beroep Antwerpen van 2 maart 2021 waarbij het hoger beroep, ingesteld door de gemeente Boechout tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg, gegrond werd verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen Telenet Group bvba (Base Company) - Aanslagjaar 2016 - Arrest van het Hof van Beroep Antwerpen

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van het Hof van Beroep Antwerpen van 2 maart 2021 waarbij het hoger beroep, ingesteld door de gemeente Boechout tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg, gegrond werd verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen Telenet Group bvba (Base Company) - Aanslagjaar 2017 - Arrest van het Hof van Beroep Antwerpen

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van het Hof van Beroep Antwerpen van 2 maart 2021 waarbij het hoger beroep, ingesteld door de gemeente Boechout tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg, gegrond werd verklaard.

Geeft opdracht aan de dienst financiën tot aanmaning van de niet-betaalde aanslag.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Vacant verklaring van de functie van directeur basis onderwijs

 

BESLUIT

Artikel 1

De betrekking of functie van directeur aan de gemeentelijke kleuter- en basisschool  Jan Frans Willems voltijds vacant te verklaren.

Artikel 2

De kandidaturen dienen uiterlijk 16 april 2021 te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Boechout, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout of via email bezorgd aan vacatures@boechout.be

Artikel 3

De gemotiveerde kandidatuurstelling dient vergezeld van volgende documenten :

         curriculum vitae;

         uittreksel uit geboorteakte;

         een kopie van alle nodige diploma's en getuigschriften;

         een uittreksel uit het strafregister;

         een bewijs van nationaliteit;

Artikel 4

De functie wordt toegewezen aan één persoon.

Artikel 5

De functie is bij wijze van aanwerving te begeven.

Artikel 6

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van twee jaar.

Artikel 7

De externe bekendmaking voor de aanwerving zal gebeuren op de gebruikelijke manieren, onder andere :

         VDAB

         de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

         #BoechoutBeweegt

         regionaal verschijnende krant of weekblad

         andere

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Aanwijzend schatter werkwijze

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde werkwijze die de aanwijzend schatter van IGEAN zal volgen, goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Informatieveiligheid - aanstelling DPO en goedkeuring samenstelling veiligheidscel

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen duidt Ben Verhasselt aan als data protection officer (DPO) / Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenstelling van de veiligheidscel, bestaande uit DPO, Algemeen directeur, Stafmedewerker beleid en kwaliteit, Diensthoofd ICT, Deskundige ICT, Coördinator burger en welzijn, Diensthoofd burger, goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Belasting op aanplakborden - AJ2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier 'aanplakborden AJ2020' uitvoerbaar voor een bedrag van 30.495 euro.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Vacantverklaring vakman/vrouw groen D1-D3

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van vakman/vrouw groen - contractueel - 38/38e - D1-D3 wordt vacant verklaard zoals hierboven bepaald.

Deze functie wordt aanzien als “knelpuntberoep”.

Artikel 2

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de gebruikelijke manieren, onder andere

         regionaal verschijnende krant of weekblad

         de VDAB

         de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

         #BoechoutBeweegt

         ANDERE.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Vacantverklaring werkman/werkvrouw groen E1-E3

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van werkman/werkvrouw groen - contractueel - 38/38e - E1-E3 wordt vacant verklaard zoals hierboven bepaald.

Bij aanwerving wordt een contract van een half jaar aangeboden, verlengbaar met een half jaar. Na een jaar volgt een mogelijkheid tot bevordering tot vakman/vrouw D1-D3. Bij niet slagen eindigt de tewerkstelling.

De functie van "medewerker groene ruimten" wordt aanzien als “knelpuntberoep”.

Artikel 2

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de gebruikelijke manieren, onder andere

         regionaal verschijnende krant of weekblad

         de VDAB

         de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

         #BoechoutBeweegt

         ANDERE

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Principiële keuze locatie nieuw skatepark

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met recreatieterrein de Bunderkes als locatie voor het nieuwe skatepark.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het opvragen van de nodige omgevingsvergunningen voor de afgesproken locatie.

Artikel 3

Het college geeft de dienst vrije tijd de opdracht om de realisatie van het nieuwe skatepark verder uit te werken en in een latere zitting voor te leggen.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Verslag Algemene Vergadering Sportregio Midden-Provincie ilv 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de Algemene Vergadering 2021 en de bijhorende jaarrekening 2020 principieel goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Projectaanpak Speelgroenbeleving Zuidrand

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het verspreiden van promotiemateriaal voor de aanwerving van kinderreporters.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst met te promoten locaties als volgt vast:

         G. van Raemdonckpark

         Speelbos

         Wiebelplein

         Speelplein Kapelleveld

         Bisenweijke

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Milieuraad - Verslag milieuraad 13 oktober 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Hellestraat 18a - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Woonwagenterreinen - Monitoring

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van Wonen Vlaanderen van 1 maart 2021 en de tabellen met een overzicht van de woonwagenterreinen in Vlaanderen.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Principevraag - Vremdesesteenweg 65 - Bouwlagen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van de voorliggende ontwerpen om geen vierde bouwlaag toe te staan op de Vremdesesteenweg 65.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en verkavelen van gronden - Emiel Vanderstraetenlei 1-13/Molenlei 78/Jan Cockxplein 1-7 - Verkaveling BMT-site deel 3 van 23 loten, weg-, riolerings- en omgevingswerken

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 4 bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Boshoek 278B - Regularisatie van bouwen tuinberging en van aanleggen verhardingen - Aanleggen van wadi - Reliëfwijzigingen - Vellen van hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning gedeeltelijk mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eksterstraat 22 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting en oppervlakte van bijgebouwen, de verharding in de voortuinstroken en afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 34 - Bouwen van een meergezinswoning (3 woonentiteiten) en verbouwen van bergplaats tot parkeergelegenheid en inkom (heraanvraag)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 107 - Slopen van een magazijn

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 109 - Slopen en herbouwen van een eengezinswoning (GB), aanleggen van verharding in de voortuinstrook en vellen van 1 pruimenboom

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 24 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en oppervlakte van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen - Provinciesteenweg 290 - Bouwen en exploiteren van een nieuw tankstation met aanhorigheden en vellen van bomen

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Bouwberoep - Oude Steenweg 68 - Regularisatie van slopen en herbouwen achterbouw aan een gesloten tweewoonst

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de inwilliging van het bouwberoep door de deputatie op 25 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Vellen bomen - Hellestraat 24 - 3 berken

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste één  bladverliezende hoogstamboom met een minimale plantmaat <16/18> 1e grootte (>12-35), vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Vellen bomen - Hovesesteenweg 114 - 5 cypressen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 1 bladverliezende boom met een minimale plantmaat <10/12> en 2de grootte (6-12m), vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Vellen bomen - Groendienst gemeentewerf  - Pastoorsleike - 1 Sorbus aucuparia

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de groendienst om over te gaan tot vellen en de heraanplant uit te voeren na de heraanleg van toekomstig project.

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

JEUGD - Extra Monitoren paasvakantie 2021

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Aanstelling werkman groen (E1-E3) - 38/38 - contractueel

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Aanstelling - vakman groen contractueel - 38/38e - D1-D3

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

BKO - Wijkwerk - Rijbegeleiding - Stopzetting

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Ontslag - omgevingsambtenaar/diensthoofd omgeving

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021