Boechout

Zitting van 26 maart 2024

Van 09:31 uur tot 12:31 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen wordt als volgt goedgekeurd:

 

Bijeenroeping van het college

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe wekelijks om 9 uur in het kabinet van de burgemeester of in de raadzaal.

In uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester* beslissen om hybride of digitaal te vergaderen. Om hybride of digitaal te vergaderen dienen de volgende voorwaarden vervuld te zijn:

        de leden die digitaal deelnemen volgen de vergadering via een audiovisuele liveverbinding.

        de leden zijn zichtbaar en hoorbaar herkenbaar voor de andere leden op een wijze waardoor hun identiteit kan worden vastgesteld.

Het college vergadert zo dikwijls als nodig.

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar.

De burgemeester* kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen op de dag en uur dat hij bepaalt.

 

Aanwezigheidsquorum

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen kan enkel beraadslagen en beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende collegeleden aanwezig is.

 

Wijze van vergaderen

Artikel 3

De burgemeester* zit de vergaderingen van het college voor. De burgemeester* opent en sluit de vergaderingen.

Artikel 4

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de burgemeester* de vergadering voor geopend.

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de burgemeester* vast dat de vergadering niet kan doorgaan. De zitting wordt dan geannuleerd.

Artikel 5

De burgemeester* behandelt de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij het college er anders over beslist.

Het is de burgemeester* en schepenen verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarbij zij belang hebben, waarvan zij niet met voldoende zekerheid kunnen geacht worden afstand te kunnen nemen, zoals bepaald in artikel 27 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 6

Nadat de burgemeester* het agendapunt heeft toegelicht, vraagt de burgemeester* welk lid aan het woord wenst te komen over het voorstel.

Het agendapunt met betrekking tot het opstellen van de dagorde van de gemeenteraad wordt in aanwezigheid van de voorzitter van de gemeenteraad behandeld. Het is de voorzitter van de gemeenteraad die beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en de agenda van de vergadering opstelt.  De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld.

 

De burgemeester* kan aan de algemeen directeur vragen om toelichting te geven.  Ambtenaren en externe deskundigen kunnen eveneens gehoord worden.

Artikel 7

Het woord kan door de burgemeester* niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten.

Artikel 8

Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de burgemeester oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de burgemeester* de bespreking.

 

Wijze van stemmen

Artikel 9

Vóór elke stemming omschrijft de burgemeester* het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken.

De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid (de helft + 1) van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

Bij staking van stemmen verdaagt het college de zaak tot de volgende vergadering. Als de meerderheid van het college de zaak vóór de behandeling ervan echter spoedeisend heeft verklaard, is de stem van de burgemeester* beslissend. Hetzelfde geldt als er op twee achtereenvolgende vergaderingen over eenzelfde zaak een staking van stemmen is.

In afwijking van het eerste lid is het voorstel, in geval van staking van stemmen, verworpen, als het college van burgemeester en schepenen optreedt als tuchtoverheid als vermeld in artikel 201, eerste lid.

Er zijn twee mogelijke werkwijzen van stemmen:

de mondelinge stemming

de geheime stemming

Artikel 10

De mondelinge stemming geschiedt door elk collegelid ja, neen of onthouding te laten zeggen. De burgemeester* stemt het laatst.

Artikel 11

Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke voordracht van kandidaten, benoeming tot een ambt, terbeschikkingstelling, preventieve schorsing in het belang van de dienst en de toepassing van een tuchtstraf.

De collegeleden stemmen ja, neen of onthouden zich.

Als er geheim gestemd wordt over meerdere kandidaten, kan men dan één van de kandidaten aanduiden of zich onthouden of blanco stemmen.  In dat geval volstaat dus "ja, neen of onthouding" niet.

Artikel 12

Als bij de benoeming of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

Hebben bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald, dan wordt de jongste kandidaat tot herstemming toegelaten.

De benoeming of de voordracht bij herstemming geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien bij de herstemming de stemmen staken, krijgt de jongste kandidaat de voorkeur.

 

Notulen

Artikel 13

De algemeen directeur* woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bij en is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen ervan, alsook voor de bewaring van de originelen.

De notulen worden, behoudens overmacht, goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het college van burgemeester en schepenen.

De goedgekeurde notulen worden binnen de week ondertekend door burgemeester* en algemeen directeur*.

De notulen worden, na goedkeuring en ondertekening, elektronisch verstuurd naar de gemeenteraadsleden.

Artikel 14

De notulen vermelden in chronologische volgorde het verloop van de vergadering, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent het college geen beslissing genomen heeft.

 

Werking

Artikel 15

De collegeleden bereiden de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor. Het college van burgemeester en schepenen voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.

Het college van burgemeester en schepenen beslist collegiaal.

Voor een efficiënte beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie wordt een taakverdeling onder de collegeleden vastgelegd.

Deze taakverdeling wordt bij afzonderlijke collegebeslissing vastgesteld.

Artikel 16

Bij een gewone vergadering worden de agenda en ontwerpbesluiten donderdagavond voorafgaand aan de zitting om 17 uur elektronisch ter beschikking gesteld via meeting.mobile.  De leden van het college van burgemeester en schepenen formuleren hun opmerkingen via het elektronisch document "stemming der discussie" in meeting.mobile uiterlijk maandag voorafgaand aan de zitting om 12 uur.

 

 

 

* Noot: of zijn vervanger

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Paastornooi K. Lyra-Lierse - 30 maart 2024 - 1 april 2024 - Sneppenbos - aanpassing

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om artikel 6 van het besluit van 11 maart 2024 over het paastornooi 2024 in te trekken.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Forensische audit - Juridische bijstand

 

BESLUIT

Enig artikel

Duidt GSJ advocaten met adres Borsbeeksebrug 36/bus 9, 2600 Antwerpen aan om, indien nodig, de nodige bijstand te verlenen ter verdediging van de belangen van het lokaal bestuur Boechout in de procedure van het forensisch onderzoek van Audit Vlaanderen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Aziz Majidi - Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan de heer Aziz Majidi met ondernemingsnummer 0792 405 371 en maatschappelijke zetel Mussenhoevelaan 110 te 2530 Boechout voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer op het grondgebied van het Vlaams Gewest. De vergunning is geldig voor een periode van 5 jaar, aanvang nemend op 27 maart 2024 en eindigend op 26 maart 2029.

Artikel 2

De exploitant wordt gemachtigd om 1 voertuig in te zetten met onderstaande kenmerken:

 

ID-nr

Type wagen

Nr.plaat

Chassisnummer

0005188

Toyota C-HR

T-XAN-108

NMTK33BX10R105184

 

Twee vergunningskaarten worden gegenereerd door de applicatie Centaurus2020 en moeten in het voertuig bevestigd worden.

Artikel 3

De exploitant betaalt voor deze vergunning een gemeentelijke retributie als vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2023 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Fluvius Antwerpen - Notulen van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 31 januari 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 31 januari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Fluvius Antwerpen - Notulen Raad van Bestuur van 31 januari 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 31 januari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

10-jarig bestaan Oud Conynsbergh op 14 april 2024 - Konijnenbergstraat 2

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wijndomein Oud Conynsbergh voor het organiseren van het 10-jarig bestaan van Oud Conynsbergh aan de Konijnenbergstraat 2 op 14 april 2024 van 8 uur tot 20 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op 14 april van 10 uur tot 16 uur, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Vremd Danst op 20 april 2024 in zaal Den Boom

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Bart Joostens van Voetbalclub Sporting Vremde voor het organiseren van Vremd Danst in zaal Den Boom op 20 april 2024 van 10 uur tot 3 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op 20 april 2024 van 10 uur tot 3 uur, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Duvel on Tour op 1 mei 2024 - toertocht door Boechout

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Lukas Vanderick van We Ride voor het organiseren van Duvel on tour te Boechout op 1 mei 2024 vanaf 7.30 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating om bewegwijzering langsheen de gemeentewegen (aan de verlichtingspalen) aan te brengen zoals aangevraagd. De bewegwijzering mag opgehangen worden vanaf vrijdag 26 april 2024 en dient uiterlijk op 4 mei 2024 verwijderd te worden. Er mag in geen geval bewegwijzering aangebracht worden aan verkeerslichten of -borden.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Finales Beker Van Antwerpen op 5 mei 2024 op Sneppenbos

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Bart Joostens van Voetbalclub Sporting Vremde voor het organiseren van Finales Beker Van Antwerpen -
Recreatief voetbal op Sneppenbos op 05/05/2024 van 11u tot 23u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 90 dB(A) toe op 05/05/2024 van 12u tot 20u, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Het aantal beschikbare parkeerplaatsen zal beperkt zijn gezien er op dat moment ook andere evenementen zijn. Bezoekers en leden dienen hiervan op de hoogte gebracht te worden en alternatieven moeten aangeboden worden.

     Parkeerverbod op de Vremdesesteenweg dient gerespecteerd te worden.

     Op voorhand doorgeven indien er clubs/ploegen met bussen komen zodat plaats kan voorzien worden en de circulatie op de parking niet verhinderd wordt door de bussen.

     Brandwegen dienen vrijgelaten te worden tot aan inkom van zaal de Sneppe. (min. 4 meter breed vrije ruimte).

     Een steward dient aan de toegangspoort te controleren dat er geen eten of glas meegenomen wordt langs de sportterreinen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Bijenvriendelijke fietstocht in de Antwerpse Zuidrand - van 3 juni 2024 tot 31 augustus 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Jasna Schramme van Lokaal bestuur Lint voor het organiseren van Bijenvriendelijke fietstocht in de Antwerpse Zuidrand waaronder onze gemeente Boechout van 3 juni 2024 tot 31 augustus 2024 van 8 uur tot 20 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating om bewegwijzering langsheen de gemeentewegen (aan de verlichtingspalen) aan te brengen zoals aangevraagd. De bewegwijzering mag opgehangen worden vanaf zaterdag 1 juni 2024 en dient uiterlijk op 2 september 2024 verwijderd te worden. Er mag in geen geval bewegwijzering aangebracht worden aan verkeerslichten of -borden.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

EK op groot scherm op 17-22-26 juni 2024 in Theater Vooruit

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan  Kevin Snyders van VZW Mondial voor het organiseren van EK op groot scherm in Theater Vooruit op 17-22-26 juni 2024 van 17 uur tot 23 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op 17-22-26 juni 2024 van 17u tot 23u, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     De maximum capaciteit aanwezigen van de zaal mag niet overschreden worden.

     De voorwaarden van de omzendbrief OOP 42bis (of een latere versie als die nog verschijnt) dienen nageleefd te worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Verslag jeugdraad 11 maart 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 11 maart 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Aankoop 2 schilderijen van Jan Cockx

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college gaat over tot de aankoop van twee schilderijen van Jan Cockx.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Erkenning Vrienden van Sint-Jan vzw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen besluit De Vrienden van Sint-Jan vzw te erkennen als Boechoutse culturele vereniging.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Verk.24/016 Terrasvergunning - Bar Auguste

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepen geeft toelating tot het plaatsen van het horecaterras door Bar Auguste zoals aangegeven op het plan in bijlage.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de volgende voorwaarde zal worden opgelegd in de vergunning inname openbaar domein:

        Tijdens de duur van de aanvraag dient er steeds een veilige en vrije doorgang van minstens 1,50m te worden gerespecteerd voor voetgangers.

        Wanneer Bar Auguste van uitbater verandert dient een nieuwe vergunning inname openbaar domein in samenspraak met de gemeente Boechout te worden opgemaakt. Dit ongeacht de einddatum van de bestaande terrasvergunning.

Artikel 3

De vergunning inname openbaar domein voor een horecaterras wordt kosteloos verleend.

Artikel 4

De vergunning inname openbaar domein gaat in vanaf de goedkeuring ervan door het college van burgemeester en schepenen, zijnde 25 april 2023 en loopt tot en met 31 december 2025.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

2023/001 (35) Project Lispersteenweg - Goedkeuring bestek en plannen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de ontwerpplannen en het bestek mits aanpassing van de bemerkingen van de dienst openbare werken en mobiliteit.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Verkeer.14/013 (36) Binnensteenweg - zichtbaarheid

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de dienst openbare werken en mobiliteit en geeft geen goedkeuring aan de vraag om opnieuw verkeersspiegels te plaatsen op openbaar domein. De eigenaar dient in eerste instantie de mogelijkheden op eigen terrein verder te onderzoeken om de zichtbaarheid grondig te verhogen. 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

2014/007 (37) Alexander Franckstraat afrekening studiebureau

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de voorgestelde eindafrekening van het studiebureau S.Bilt.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 81 - verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Molenlei 100 - verbouwen van een eengezinswoning (GB), slopen en herbouwen bij gebouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Veldkant 26 - Slopen en herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB) en bijgebouw, aanleggen van een afwateringsgracht en infiltratiekom

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 219 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Vellen bomen - Heerbaan 17 - Prunus

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende boom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om de nieuwe aanplanting te registeren in het https://groenblauwpeil.be/.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Vellen bomen - Schransstraat 2 - 8 coniferen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om in de plaats van de bomen enkele struiken of een haag aan te planten.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Welzijns- en Gezondheidsraad - verslag van 29 februari 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Welzijns- en Gezondheidsraad van 29 februari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Inschrijving meerderjarige EU-burgers voor de Europese verkiezingen in 2024

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Dossier onbetaalde GAS 1,2,3 boete doorgeven aan Modero

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Dossier onbetaalde GAS 1,2,3 boete doorgeven aan Modero

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Dossier onbetaalde GAS 1,2,3 boete doorgeven aan Modero

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Dossier onbetaalde GAS 1,2,3 boete doorgeven aan Modero

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

SPORT - Monitor avonturen2daagse voor tieners

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

SPORT - Sport na School - Monitoren Sport na School periode april - juni 2024

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Herplaatsing vakman elektriciteit naar zaalwachter

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Kennisname ontslag

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.