Boechout

Zitting van 08 juni 2021

Van 09:00 uur tot 12:20 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

verontschuldigd

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Belasting op leegstand AJ2020 -  Lispersteenweg 63

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart 'belastingkohier leegstand van gebouwen en woningen (Lispersteenweg 63)' uitvoerbaar voor het bedrag van 6.000€.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Aanpassing uniform gemeentelijk politiereglement (UGP)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan het uniform gemeentelijk politiereglement en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Invoering GAS 5 (snelheid) - standpuntbepaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college wenst pas over te gaan tot de invoering van GAS 5 van zodra alle juridische en praktische bezwaren opgelost zijn. De gemeente Boechout volgt hier het standpunt van de VVSG en de andere gemeenten van de politiezone MINOS.

Artikel 2

Het college wenst dat er voorafgaandelijk aan de invoering van GAS 5 grondig overleg wordt gepleegd tussen de betrokken gemeentelijke diensten, IGEAN en de politiezone MINOS. De rol van elke partij moet duidelijk vastgelegd worden in een samenwerkingsprotocol en afsprakenkader.

Artikel 3

Het college wenst een zicht te krijgen op de verwerkingskosten die IGEAN zal aanrekenen per verwerkte overtreding binnen GAS 5.

Artikel 4

Het college vraagt IGEAN om zich bij de politiezone MINOS te informeren omtrent de locaties van bestaande camera's en de hoeveelheid jaarlijkse overtredingen.

Artikel 5

Het college wenst dat de aankoop van eventuele bijkomende vaste of mobiele camera's en de inplanting hiervan op het politiecollege van de politiezone MINOS wordt besproken. Het is ook belangrijk dat de politiezone MINOS binnen het politiecollege een concreet engagement aangaat rond de inzet van personeel met betrekking tot GAS 5.

Artikel 6

Dit besluit zal aan IGEAN overgemaakt worden.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Organisatiebeheersing _ OBP 31mei2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van Organisatiebeheersingsplan OBP van 31 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Post-corona personeelsmoment

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college gaat akkoord met het uitgebreide personeelsmoment op dinsdag 14/09/2021.

Artikel 2

Het college gaat akkoord met de sluiting van BKO in de namiddag van dinsdag 14/09/2021

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Fluvius OV - Notulen van de algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 26 mei 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de  algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 26 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Toelating EK voetbal op groot scherm door Boechout VV

 

BESLUIT

Artikel 1

Het College van burgemeester en schepenen geeft k Boechoutse VV toestemming voor de organisatie van het uitzenden van het EK Voetbal 2021 op groot scherm van 10 juni tot en met 12 juli 2021, waarbij zij rekening moeten houden met de aangeleverde voorwaarden op basis van de geldende regelgeving en covid19-maatregelen die op dat moment geldig zijn.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om bovenvermelde niet-ingedeelde muziekactiviteit te laten doorgaan met een maximaal geluidsniveau van 85dB(A).

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

verslag jeugdraad 10 mei 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de jeugdraad die plaats had op 10 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Plantjesweekend 2021 Kom op tegen Kanker 17, 18 en 19 september

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om deel te nemen aan de actie "plantjesweekend Kom op tegen Kanker" op 17, 18 en 19 september 2021.

Artikel 2

Het college stelt de seniorenconsulent aan voor het coördineren van de plantjesverkoop en het ondersteunen van de verenigingen die willen deelnemen aan de plantjesverkoop.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan de werf tot het leveren van plantjes en materiaal in

Boechout en in Vremde.

Artikel 3

Het college geeft toestemming een afhaalpunt te organiseren in Oud gemeentehuis van Vremde in samenwerking met de verenigingen.

Artikel 4

Het plantjesweekend gaat door onder voorbehoud van maatregelen in gevolge van

coronavirus Covid-19.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Verslag vergadering SAR 7 mei 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de seniorenadviesraad van 7 mei 2021 onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van SAR tijdens de volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

NA - Tegeltuin - Borsbeeksesteenweg 62

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating voor de aanleg van de tegeltuin zoals beschreven in bijlage in de Borsbeeksesteenweg 62 - 2530 Boechout.

Artikel 2

Het college stelt dat er steeds voldoende passage dient te zijn voor de voetgangers via de kasseistrook voor de woning.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Dokter Theo Tutsstraat - bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

GECORO – verslag vergadering – kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde definitief verslag van de GECORO-vergadering 29 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Berthoutstraat 125-131 - Bouwen van 4 gekoppelde eengezinswoningen (HOB), aanleggen van verharding in de voortuinstrook en vellen van 9 hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Dorpssplaats 19 - Regularisatie en verbouwing van een eengezinswoning (HOB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Frans Segersstraat 46 - Reliëfwijziging, aanleggen van trap en verharding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Heerbaan 43 - Regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 132 - Verbouwen van een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Weverstraat 41 - Verbouwen van een eengezinswoning (GB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijziging - Holleweg z/n - Vellen van hoogstambomen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 74 bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Omgevingsvergunning verkavelen van gronden - Broechemsesteenweg 73-75 - Verkavelen van 1 perceel voor open bebouwing (heraanvraag)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Vervanging  leermeester LO wegens ziekte

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Samenstelling selectiecommissie Omgevingsambtenaar A1a-A3a

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 juni 2021

 

Aanstelling BKO-begeleidster

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.