Boechout

Zitting van 09 januari 2023

Van 17:00 uur tot 18:45 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Belasting drijfkracht 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart belastingkohier drijfkracht

aanslagjaar 2022 uitvoerbaar ten bedrage van 19.299,33 euro.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2022-kwartaal 2 - Bezwaarschrift Gamma België nv

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ingediende bezwaarschrift van Lex Advocaten namens Gamma België nv tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2022/KW2 - kohierartikel 902000067.

Artikel 2

Beslist dat het bezwaar van Lex Advocaten namens Gamma België nv, Amsterdamstraat 18 te 2000 Antwerpen na controle op tijdigheid onontvankelijk is.

Artikel 3

Deze beslissing wordt per aangetekende zending betekend aan de raadsman van de belastingplichtige. Hij kan hiertegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving van deze beslissing.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2022-kwartaal 2 - Bezwaarschrift Leen Bakker België nv

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ingediende bezwaarschrift van Lex Advocaten namens Leen Bakker België nv tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2022/ KW2 - kohierartikel 902000074.

Artikel 2

Beslist dat het bezwaar van Lex Advocaten namens Leen Bakker België nv, Bredabaan 1209-1213 te 2900 Schoten na controle op tijdigheid onontvankelijk is.

Artikel 3

Deze beslissing wordt per aangetekende zending betekend aan de raadsman van de belastingplichtige. Hij kan hiertegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving van deze beslissing.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Fluvius Antwerpen - Notulen Raad van Bestuur van 6 september en 19 oktober 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 6 september en 19 oktober 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Gemeente Boechout e.a./Belgische Staat - Brandweer Cassatieberoep - memorie van antwoord van de Belgische Staat

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van meester Declerck van 5 januari 2023 met als bijlage de memorie van antwoord van de Belgische Staat. Het arrest van het Hof van Cassatie wordt verwacht in de tweede helft van het jaar.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Fluvius Antwerpen - Notulen van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 19 oktober 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 19 oktober 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

IGEAN DV - Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 12 oktober, 26 oktober en 7 december 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 12 oktober, 26 oktober en 7 december 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

IGEAN MV - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 12 oktober, 26 oktober en 7 december 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 12 oktober, 26 oktober en 7 december 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 18 november 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 18 november 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Verslag jeugdraad 12 december 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de jeugdraad die plaats had op 12 december 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Nieuwjaarsreceptie/straatfeest buurtcomité BEMW - 14 januari 2023

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Luc Van Berckelaer van Buurtcomité BEMW voor het organiseren van een Nieuwjaarsreceptie/straatfeest te Millegemweg op 14 januari 2023 van 14u t.e.m. 24u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van de adviezen van de politie van 14 december 2022 inzake verkeersveiligheid en -signalisatie.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de nodige nadarhekken/signalisatie/parkeerverbodsborden zoals beschreven in het advies van de politie.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Aanvraag Benen-fit op 11 februari 2023

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Antoon Schupp van Scouts Vremde voor het organiseren van Benen-fit te Lispersteenweg 71 op zaterdag 11 februari 2023 van 14u t.e.m. zondag 12 februari 2023 3u. Opbouw vrijdag 10 februari 2023 om 18u en afbraak zondag 12 februari 2023 tot 20u.  De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van 85 dB(A) toe tot 20u en daarna maximum 95 dB(A) toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Nutuitbr2022-045 (001) Werken Telenet - Eikhof

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        toestemming te verkrijgen van de eigenaars van de getroffen percelen

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Nutuitbr2022-034 (002) Werken Telenet - Dorpsplaats

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        toestemming te verkrijgen van de eigenaars van de getroffen percelen (zie bijlage)

        werken af te stemmen met de verbouwingswerken aan de dorpsschool

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Nutuitbr2022-043 (003) Werken Telenet -  WP03 CL09 - Kapelleveldstraat, Vinkenstraat (deel), Provinciesteenweg (deel)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de werken in de Kapelleveldstraat en de Provinciesteenweg uit te voeren.

Artikel 2

De werken in de Vinkenstraat mogen niet worden uitgevoerd.

Artikel 3

De werken worden in synergie met Fiberklaar (=piloot) uitgevoerd.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Nutuitbr2022-044 (004) Werken Telenet - Nijverheidsstraat, Binnensteenweg, Borsbeeksesteenweg (deel), Frans Segersstraat, Heuvelstraat (deel), Provinciesteenweg (deel), Smalleweg (deel)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de werken uit te voeren, behalve deze ter hoogte van Binnensteenweg 160-178.

Artikel 2

De werken worden in synergie met Fiberklaar (=piloot) uitgevoerd.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Verk.22/069 (5) Molenlei - kennisname reacties bewoners

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van alle ontvangen reacties van de bewoners.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst openbare werken en mobiliteit om een antwoordbrief op te maken en om een bewonersvergadering te organiseren.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Nutuitbr.algemeen (6) Werken Fiberklaar - vrijstelling sperperiode

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om de sper op te heffen op de Oude Steenweg (voetpad Oude Steenweg moet hiervoor opengelegd worden). Het college geeft opdracht aan Fiber4Flanders om terdege te onderzoeken of de aanleg in de Oude Steenweg, tussen de Victor Heylenlei en de spoorweg, door middel van een gestuurde boring kan gebeuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

2007/033 (7) Zuiderdal - Groenaanplant Pimpelmeestraat

 

BESLUIT

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan Philippe D. Gardens tot uitvoering van de tuinwerken, zoals bepaald in de opgesplitste offertes aan de bewoners van de Spechtstraat-Kievitstraat, Matexi en de gemeente Boechout;

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de dienst Openbare werken en Mobiliteit de opdracht om met de projectontwikkelaar Matexi de nodige afspraken te maken met betrekking tot het onderhoud en de inboet van de leibomen, de reeds geplante laurierhaag en de groenaanleg voor fase 2 en hierbij een aangepaste verrekening in functie van deze tuinwerken door te voeren.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de dienst Openbare werken en Mobiliteit de opdracht om een voorlopige en definitieve oplevering op te volgen tussen de gemeente Boechout en de tuinaannemer Philippe D. Gardens.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Natuur - Subsidie kwaliteitsvolle werking milieuverenigingen werkjaar 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde berekening door de dienst omgeving voor de subsidies voor milieuverenigingen voor het werkingsjaar 2021.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan dienst financiën om de betaling van de subsidies uit te voeren.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Brandveiligheid - Elfbunderhoeve - Bistweg 17

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het brandpreventieverslag van de brandweer Zone Rand van 8 december 2022.

Artikel 2

De burgemeester levert een brandveiligheidsattest A af met een geldigheidsduur van 10 jaar.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Handhaving - Intergemeentelijke samenwerking IGEAN - Aanpassing gemeentelijke handhavingsprioriteiten

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de formulering van de gemeentelijke handhavingsprioriteiten aan te passen als volgt:

1. Open ruimte

Het vrijwaren van het groene karakter dat eigen is aan de gemeente en het uitbouwen van een goede waterhuishouding, in de strijd tegen de klimaatverandering.

In dit kader zal gefocust worden op volgende overtredingen:

        vergunningsplichtige aanleg van verhardingen in voor-, zij- en/of achtertuinen

        bouwen van vergunningsplichtige aangebouwde en vrijstaande constructies

        rooien van bomen.

De ruimtelijk kwetsbare gebieden (zijnde bos-, bron-, park-, natuur- , natuurontwikkelings- , overstromings-, vallei- en groengebieden, natuurreservaten, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, agrarische gebieden met ecologisch belang en ecologische waarde en landschappelijk waardevolle agrarische gebieden) zijn een prioriteit voor het Parket en het Vlaamse Gewest en dienen niet herhaald te worden in de gemeentelijke prioriteiten. In de nota van IGEAN staat immers specifiek dat de gemeenten zich aansluiten bij de prioriteiten van het Parket en Gewest.

2. Woonkwaliteit

Boechout wenst in te zetten op een kwalitatieve woonomgeving. Elke woonentiteit moet over voldoende woonkwaliteit beschikken. Maar ook de woonkwaliteit voor de omwonenden dient te worden gegarandeerd.

Concreet zal er gefocust worden op onvergunde woonentiteiten (o.a. in bijgebouwen), het onvergund opdelen van een hoofdgebouw in woonentiteiten in combinatie met inbreuken op de Vlaamse Codex Wonen.

3. Functiewijzigingen

De gemeente streeft naar een gezonde en leefbare mix van functies teneinde de leefbaarheid voor haar inwoners te maximaliseren en overlast te voorkomen. Daarom zal zij prioritair handhaven op functiewijzigingen zonder of in strijd met een omgevingsvergunning.

Artikel 2

Het college legt de aangepaste formulering van de gemeentelijke handhavingsprioriteiten voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Leegstandsregister - Broechemsesteenweg 105A - Vonnis

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Kamer AFi4) van 21 december 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Attest verdeling - Vremdesesteenweg 197-199B

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Melding Onroerend Erfgoed - Heuvelstraat 29 - Plaatsen van zonnepanelen op plat dak van aanbouw aan hoofdgebouw en tegen de scheidingsmuur

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van het plaatsen van zonnepanelen op het plat dak van een aanbouw aan het hoofdgebouw.

Artikel 2

Het college stelt dat voor het plaatsen van zonnepanelen tegen de scheidingsmuur op de rechter perceelgrens een omgevingsvergunning moet aangevraagd worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit -  Alexander Franckstraat 34/Elfbunderweg 9 - Slopen van gebouwen, herbouwen van een rusthuis (15 assistentiewoningen en 64 kamers), vellen van 5 hoogstambomen, reliëfwijzigingen, aanleggen van verhardingen en een wadi + uitbaten van een rust- en verzorgingstehuis

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Omgevingsvergunning exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit IIOA - Provinciesteenweg 457 - Hervergunningsaanvraag TotalEnergies

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en verkavelen van gronden - Vremdesesteenweg 35-35A - Verkavelen van 2 percelen voor halfopen bebouwing, reliëfwijziging en vellen van 7 hoogstambomen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 18A - Regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook (wijziging t.o.v. vergunde bouwplannen) - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 63/Victor Heylenlei 1A - Bouwen van een meergezinswoning (10 woonentiteiten) met ondergrondse parking en aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 10 bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Smeendijk 51 - Voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding, regularisatie van verbouwen magazijn en bedrijfswoning

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Omgevingsberoep - Grensstraat z/n - Verwijderen van bomenrij

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de hoorzitting en vaardigt niemand af.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Omgevingsberoep - Spokenhofstraat 26 - Bouwen van een bedrijfsgebouw ifv wijnbouw, aanleggen van parking en verhardingen, reliëfwijzigingen + de exploitatie van een wijnbedrijf en bronbemaling (heraanvraag)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vergadering van de POVC en vaardigt schepen Kris Swaegers af.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Doorgeven dossier aan Modero gerechtsdeurwaarder

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Re-integratietraject

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023