OCMW Boechout

Zitting van 14 december 2020

Van 20:20 uur tot 21:00 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, raadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 december 2020

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 november 2020 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 november 2020.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 30 november 2020 goed.

 

Publicatiedatum: 26/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2020

 

Vaststelling van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 deel van het OCMW  en de kredieten 2021 - Stemming

 

Feiten en context

Vanaf 2020 maken de gemeente en het OCMW een gezamenlijk meerjarenplan op.
Op die manier kan een geïntegreerd sociaal beleid gerealiseerd worden.
Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden tegelijk de kredieten van  2021
'vastgesteld'. Praktisch betekent dit dat de transactiekredieten van het boekjaar 2021 beschikbaar worden voor uitvoering: onder meer voor het boeken van bestelbonnen, kosten en opbrengsten.

 

Beide rechtspersonen hebben 1 gezamenlijke doelstellingenboom waarin de doelstellingen, actieplannen en acties van de gemeente en het OCMW vervlochten zijn. Ook het financieel evenwicht wordt voor beide besturen samen beoordeeld. In die optiek wordt ook geen gemeentelijke toelage aan het OCMW  in het meerjarenplan meer  ingeschreven. Wel moet de gemeente  ervoor zorgen dat het OCMW aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Omdat beide rechtspersonen blijven instaan voor hun eigen verbintenissen en verplichtingen blijft in het meerjarenplan het onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en van het OCMW.

In het schema M3 worden deze voor elk bestuur weergegeven.

In de uitvoeringsbesluiten over de BBC wordt bepaald dat de uitgavenkredieten die we in het M3 schema terugvinden per bestuur  enkel nog limitatief zijn op volgende niveau’s:

1. het totaal van de exploitatie-uitgaven;

2. het totaal van de investeringsuitgaven;

3. het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;

4. het totaal van de ontvangsten uit leningen en leasings.

 

 

Advies

Het gunstig advies van het MAT van 13 november 2020.
 

Juridische grond
 

         Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

         Artikel 249 t.e.m. 256 van het DLB betreffende de beleidsrapporten.

         Artikel 171 §4, 3° en artikel 176 1° van het DLB betreffende de opmaak van het ontwerp van de beleidsrapporten door de algemeen directeur en de financieel directeur.

         Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen. 

         Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

         Omzendbrief ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen.

 

Argumentatie

Voor de besluitvorming is het noodzakelijk dat de OCMW raad eerst zijn deel van het meerjarenplan vaststelt, vervolgens stelt de gemeenteraad zijn deel van het meerjarenplan vast en tenslotte keurt de gemeenteraad het deel goed dat de OCMW raad heeft vastgesteld.

 

Financiële gevolgen

 

         De kredieten voor het OCMW zijn in volgende tabel weergegeven:

 

Kredieten OCMW Boechout

2020

2020

2021

2021

 

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

2.228.983

 

1.662.602

 

2.224.175

 

1.672.715

 

Investeringen

51.800

 

44.831

 

20.000

 

2.345.182

 

 

         de verplichte evenwichten voor het geïntegreerd meerjarenplan zijn gerespecteerd:
- het beschikbaar budgettair resultaat blijft elk jaar voor de periode 2020-2025
  positief.

- de autofinancieringsmarge is positief in 2025.

 

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

5 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

4 onthoudingen

Wally Liekens, Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2020, vast.

Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de kredieten voor 2021 vast.

Artikel 3

Deze beslissing zal bekend gemaakt worden overeenkomstig DLB art.286 §1 3°: het raadsbesluit en de documenten van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2020, worden via het digitale loket ter beschikking gesteld aan toezicht.

 

Publicatiedatum: 26/01/2021
Punt bijlagen/links Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2020.pdf Download
Bijlage1_Doelstellingenboom_2020_2025_Aanpassing_2020.pdf Download
Bijlage2_Kruistabel_doelstellingen_en_SDGs.pdf Download
AGB - Bijlage_3_Investeringskredieten_AGB_MJP_2020-2025_aanpassing_2025.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2020

 

Patrimonium - Gronden te Lier - Verkoop fase 2 - Voorkooprecht NV Xeikon - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Gronden te Lier, meer bepaald 'Hagenbroeckzuid', behoren reeds in eigendom toe aan de voorloper van het OCMW in 1838 bij de inschrijving in de kadastrale legger van de stad Lier onder artikel 72:

Kadastrale gegevens

Oppervlakte

Oorspronkelijk beschrijving

Aard

2e afdeling, sectie A, nummer 193 a

46a 10 ca

bouwland

agrarisch

2e afdeling, sectie A, nummer 195 a

50a 80 ca

bouwland

agrarisch

Beslissing van het vast bureau dd. 19 mei 2020.

Schattingsverslag zoals dit naar aanleiding van het plaatsbezoek dd. 22 juni 2020 werd opgemaakt door landmeterskantoor Van Eester dd. 24 juni 2020.

Kennisname van dit schattingsverslag door het vast bureau in zitting van 14 juli 2020.

Beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn dd. 28 september 2020 waarbij er opdracht werd gegeven om ten aanzien van het perceel kadastraal gekend onder 2e afdeling, sectie A, nummer 193a eerst contact op te nemen met NV Xeikon zoals werd bepaald in de akte verleden door notaris Kiebooms dd. 13 november 2000 ter neerlegging van de eerder gesloten onderhandse akte dd. 27 juli 2000 met betrekking tot de aanleg van een overloop voor regenwater over het perceel t.v.v. de NV Xeikon.

Feiten en context.

De CEO van Accentis NV deelt in zijn schrijven dd. 14 oktober 2020 mee dat Accentis NV de eigenaar is van het volledige NV Xeikon complex te Lier, zijnde de rechtsopvolger op het vlak van eigendom. Een eerste blijk van interesse en de vraag tot het bekomen van het schattingsverslag worden eveneens ter kennis gebracht aan het lokaal bestuur.

Het schattingsverslag wordt via mail dd. 10 november 2020 bezorgd aan Accentis NV.

Schrijven dd. 12 november 2020 waarin Accentis NV bevestigt dat zij effectief gebruik wenst te maken van het voorkooprecht.

Kennisname door het vast bureau in zitting van 24 november 2020.

Juridische grond

Artikel 78 en 84 van het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018) en latere wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

Hagenbroeckzuid, perceel 193 a: verkoopprijs overeenkomstig de geschatte waarde, zijnde 44.000 €.

 

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

8 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

1 onthouding

Wally Liekens

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad van maatschappelijk welzijn neemt kennis van het feit dat de rechtsopvolger van NV Xeikon, zijnde Accentis NV, effectief gebruik wil maken van zijn voorkooprecht ten aanzien van perceel 193 a.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft opdracht aan de stafmedewerker om notaris Stéphane Van Roosbroeck hiervan op de hoogte te stellen zodat de notariële akte betreffende de verkoop van dit perceel kan worden opgemaakt en verleden.

 

Publicatiedatum: 26/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2020

 

Patrimonium - Landbouwgrond in de Eggerseelstraat - Verkoop fase 1a - Proces-verbaal van opening van de biedingen onder gesloten omslag - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Het OCMW heeft volgende onroerend goed in eigendom:

Kadastrale gegevens

Oppervlakte

Oorspronkelijke beschrijving

Aard

 

afdeling 1 sectie B nummer 377

675 m²

bouwland

agrarisch

Beslissing van het vast bureau dd. 19 mei 2020 teneinde een schattingsverslag te laten opmaken door het landmeterskantoor Van Eester bvba in kader van het raamcontract cGGZ/2019/029, aangezien er op dit ogenblik geen lopende pachtovereenkomst meer is ten aanzien van het bovenvermelde perceel bouwland.

Schattingsverslag zoals werd opgemaakt door het landmeterskantoor Van Eester bvba dd. 24 juni 2020.

Kennisname van dit schattingsverslag door het vast bureau in zitting van 18 augustus 2020 en opstart van de procedure 'Biedingen onder gesloten omslag', waarbij men zijn/ haar bieding kon indienen tot 16 november 2020 om 10u.

Feiten en context

Opening van de biedingen dd. 16 november 2020 met aansluitend de opmaak van het proces- verbaal van biedingen.  (zie bijlage)

Kennisname van het proces-verbaal door het vast bureau in zitting van 24 november 2020.

Juridische grond

Artikel 78 en 84 van het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018) en latere wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

Er zijn financiële gevolgen, nl. de inkomsten n.a.v. de effectieve verkoop van het desbetreffende perceel. Het betreft een bedrag van 12,50 €/ m² of een totaal van 8.437,50 €.

 

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

8 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

1 onthouding

Wally Liekens

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het proces-verbaal van opening.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardt het bod van 12,50 €/m² voor deze landbouwgrond in de Eggerseelstraat. 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt:

1)     de opdracht aan de stafmedewerker om de procedure tot verkoop van dit onroerend goed verder te belopen.

2)     de aanduiding van notaris Stéphane Van Roosbroeck in kader van de opmaak en het verlijden van de notariële verkoopakte.

 

Publicatiedatum: 26/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2020

 

Patrimonium - Woning met tuin op de Dorpsplaats - Verkoop fase 1b - Proces-verbaal van opening van de biedingen onder gesloten omslag - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Het OCMW heeft volgende onroerende goed in eigendom:

Kadastrale gegevens

Oppervlakte

Oorspronkelijke beschrijving

Aard

 

afdeling 2 sectie B nr 117 H

130 m²

huis

 

CHE

afdeling 2 sectie B nr 118 E

369,45 m²

 

tuin

 

woongebied

 

Beslissing van het vast bureau dd. 19 mei 2020 teneinde een schattingsverslag te laten opmaken door het landmeterskantoor Van Eester bvba in kader van het raamcontract cGGZ/2019/029 aangezien:

         de overeenkomst met De Ideale Woning betreffende de woning incl. tuin gelegen te Dorpsplaats 19 werd beëindigd,

         het ook geen huurinkomsten genereert n.a.v. de niet - bewoning van het pand,

         maar er anderzijds reeds 2 geïnteresseerden zich hebben gemeld voor eventuele aankoop.

Schattingsverslag zoals dit werd opgemaakt door het landmeterskantoor Van Eester bvba dd. 24 juni 2020.

Kennisname van dit schattingsverslag door het vast bureau in zitting van 18 augustus 2020 en door de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 28 september 2020.

Feiten en context

Opening van de biedingen dd. 16 november 2020 met aansluitend de opmaak van het proces- verbaal van biedingen.  (zie bijlage)

Kennisname van het proces-verbaal door het vast bureau in zitting van 24 november 2020.

Juridische grond

Artikel 78 en 84 van het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018) en latere wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

Er zijn financiële gevolgen, nl. de inkomsten n.a.v. de effectieve verkoop van het desbetreffende perceel. Het betreft een bedrag van 302.600 €.

 

Stemming

18 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

5 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het proces-verbaal van opening.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardt het bod van 302.600 € voor deze woning met zuidgerichte tuin. 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt:

1)     de opdracht aan de stafmedewerker om de procedure tot verkoop van dit onroerend goed verder te belopen.

2)     de aanduiding van notaris Stéphane Van Roosbroeck in kader van de opmaak en het verlijden van de notariële verkoopakte.

 

Publicatiedatum: 26/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2020

 

Voormalig OCMW gebouw - Huurovereenkomst - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Verhuis van de diensten van het OCMW uit het onroerend goed gelegen in het George van Raemdonckpark, Dokter T. Tutsstraat 20 te 2530 Boechout.

Nota betreffende de bestemming van het onroerend goed zoals werd opgemaakt door schepen Philip Verstappen.

Besprekingen met de VZW Sfinks Animatie.

Beslissing van het vast bureau dd. 1 december 2020 betreffende de kennisname van het ontwerp van huurovereenkomst.

Feiten en context

Het ontwerp van huurovereenkomst betreffende een deel van het landhuis 'Les Peupliers', zoals werd opgemaakt door de stafmedewerker Juridische zaken en Patrimonium en werd aangepast aan de opmerkingen van de leden van het vast bureau waar nodig en mogelijk. De uiteindelijke ontwerptekst werd bijgevoegd in bijlage.

Juridische grond

Het Burgerlijk Wetboek, zijnde de artikel 1101 en volgende betreffende de contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen, evenals artikel 1702 e.v.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, onder meer de artikelen 78 en 84 §3, 8°b betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau in het bijzonder betreffende daden van beschikking zoals verhuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn financiële gevolgen, meer bepaald:

         de huurprijs van 700 € per maand lopende vanaf 1 januari 2021;

         de waarborg ten belopen van 1 maand huur.

 

Stemming

15 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

8 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Enig artikel

De contractvoorwaarden zoals weergegeven in het document in bijlage, worden goedgekeurd. De bijgevoegde voorwaarden maken integraal deel uit van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 26/01/2021