Boechout

Zitting van 23 april 2024

Van 09:00 uur tot 12:05 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Audit Vlaanderen - opvolging forensische audit gemeente Boechout

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de gouverneur houdende vernietiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 februari 2024 houdende toestemming om opnieuw in te stappen in het telecomcontract van de Vlaamse Overheid voor mobiele telefonie.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Schattingsverslag Provinciesteenweg 596 - kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schattingsverslag van 18 april 2024 van het perceel aan de Provinciesteenweg nr. 596.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Belasting op leegstand AJ2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier 'leegstand van gebouwen en woningen - aanslagjaar 2023' uitvoerbaar voor het bedrag van € 15.000.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Belasting op verwaarloosde woningen & gebouwen - AJ2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart belastingkohier 'verwaarloosde woningen en gebouwen - AJ2023' uitvoerbaar voor een bedrag van 3.000 €.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Fluvius OV - Notulen Raad van Bestuur van 28 februari 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 28 februari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Veegwagen V65t huurkoop

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan offerte van huur van minimaal 12 maanden tot maximaal 36 maanden van VOLVO FL816 – BUCHER V65t VEEGOPBOUW.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 23 april 2024

 

Verk.24/022 (58) Nachtegaalstraat brandweg parkeerverbod

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het leggen van de grasbetontegels, het verduidelijken van de brandweg en het stilstaan- en parkeerverbod.

De dienst openbare werken en mobiliteit dient de bewoners in te lichten over de aanleg en het gebruik van de "afvalcontainerzone".

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt duidelijk gemaakt door plaatsing verkeersbord E3 met onderbord "BRANDWEG" en "opwaartse pijl".

Artikel 3

In hoofdstuk 5 art. 15 van het aanvullend reglement toe te voegen:

Nachtegaalstraat - vanaf grastegels naast inrit ondergrondse parking over een lengte van 20 meter.

Artikel 4

Dit aanvullend reglement gaat over een gemeenteweg en wordt gemeld aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Nutuitbr2024-013 (60) Werken Eurofiber - Binnensteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring aan de gevraagde werken. Voorgesteld wordt om contact te nemen met Eurofiber om te bekijken of de fiber rechtstreeks van het domein van Vandeputte Safety Experts langs de spoorweg kan gelegd worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

2012/012 (61) Project Fietsostrade - Verbreding tussen Spoorweglei/Alexander Franckstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorgestelde plan.

        Tussen profiel 3 en 5 dient het groen maximaal behouden te blijven

        De gemeente voorziet klimop tegen de geluidswal en lagere beplanting aan het Pastoorsleike

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Project aanwijzend schatter - eindverslag

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindrapport van het project aanwijzend schatter.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Gemeentelijke bouwcode - Herziening

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt het aangepaste ontwerp van de gemeentelijke bouwcode - versie 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Natuur - Schrijven Natuurpunt

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van Natuurpunt van 11 april 2024 m.b.t. met als titel 'Natuur als oplossing en niet als probleem'.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Handhaving - Intergemeentelijke samenwerking IGEAN

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen stelt Annelies Beckers, werkzaam bij IGEAN, aan als intergemeentelijk verbalisant ruimtelijke ordening om op te treden op haar grondgebied.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan IGEAN.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Leegstandsregister - Molenlei 8 - Schrapping

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de woning Molenlei 8, 2530 Boechout te schrappen uit het leegstandsregister.

Artikel 2

De zakelijk gerechtigden worden op de hoogte gebracht van dit besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Vremdesesteenweg 199 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder voorwaarden :

1.De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.

2.De volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

        De bronbemaling wordt voor 70 (kalender)dagen toegestaan, evenwel vanaf de datum van de aanvang van de werken. De exploitant stelt de dienst omgeving per mail in kennis bij de start en de stopzetting van de bemaling. Alleen zo kan een evt. uitstel toegestaan worden.

        De gegevens van de debietmeter (serienummer en tellerstand), filter en gegevens watervoerende laag dienen voor de aanvang van de bemalingswerken overgemaakt te worden aan de dienst omgeving.

        Er dient op de werf een logboek bijgehouden te worden waarin o.a. de meterstand bij de start van de werken genoteerd wordt, het bemalingsdebiet en evt. onregelmatigheden worden min. wekelijks genoteerd. Dit logboek ligt steeds ter inzage op de werf.

        Er dient een voorafmelding in het e-DOV meldpunt te gebeuren cfr. Vlarem II artikel 53.6.7

        De nodige maatregelen dienen genomen te worden om bomen in de omgeving te beschermen tegen verdroging.

        Het bemalingswater wordt geloosd in de gracht vooraan.

        De lozing van het bemalingswater mag geen slib, overmatige ijzerafzetting of andere mogelijke hinder aan de waterloop/gracht veroorzaken. Een zandvang dient standaard voorzien te worden. Indien nodig, moet ook een systeem voorzien worden voor ontijzering.

        De lozingsdarm dient met de stroomrichting mee gelegd worden en mag geen hinder vormen voor de doorstroming van de waterloop/gracht.

        Er dient geëvalueerd te worden of de kwaliteit van het opgepompte water voldoet aan de Vlarem normen. Bovendien mogen bodemverontreinigingen in geen geval vrijkomen als gevolg van de bemaling. Rekening houdend dat het achter liggende perceel 11004A 384 H een risicogrond is.

         De start van de bronbemaling moet altijd vooraf gemeld worden aan de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen via diw@provincieantwerpen.be

        Al de communicatie naar de dienst omgeving dient verzonden te worden naar: omgeving@boechout.be met uitdrukkelijke vermelding van het dossiernummer.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Beemdweg 8 - Functiewijziging van bedrijfswoning met bijgebouwen (tuinbouw) naar particuliere woning met bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Binnensteenweg 187 - Verbouwen van een kantoorgebouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Heerbaan 54 - Aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 34 - Afwijking verkavelingsvoorschriften en gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Vellen bomen - Dorpsplaats 14 - 1 boswilg

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 1  bladverliezende halfstamboom met een minimale plantmaat, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om de nieuwe aanplanting te registeren in het https://groenblauwpeil.be/.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Vellen bomen - Heuvelstraat 23 - 1 Catalpa

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één  bladverliezende streekeigen boom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om de nieuwe aanplanting te registeren in het https://groenblauwpeil.be/.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Dossier onbetaalde GAS 1,2,3 boete doorgeven aan Modero

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Dossier onbetaalde GAS 1,2,3 boete doorgeven aan Modero

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Dossier onbetaalde GAS 1,2,3 boete doorgeven aan Modero

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Dossier onbetaalde GAS 1,2,3 boete doorgeven aan Modero

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Dossier onbetaalde GAS 1,2,3 boete doorgeven aan Modero

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2024

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.