Boechout

Zitting van 19 december 2023

Van 16:10 uur tot 18:42 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Evaluatie van de algemeen directeur tijdens de proeftijd van 1 februari 2023 tot 31 januari 2024

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaar 2022 - Verzoekschrift ingediend door Telenet Group nv - Kennisgeving van de rechtsdag - Aanduiden van een advocaat ter verdediging van de belangen van de gemeente

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rechtsdag, bepaald op vrijdag 5 januari 2024 om gehoord te worden omtrent het verzoekschrift ingediend door Telenet Group nv, tegen de belasting op masten en pylonen, aanslagjaar 2022.

Artikel 2

Stelt GSJ-advocaten, Borsbeeksebrug 36 bus 9 te 2600 Antwerpen, aan ter verdediging van  de belangen van de gemeente in deze zaak.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

IGEAN DV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 18 oktober en 15 november 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 18 oktober en 15 november 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

IGEAN MV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 18 oktober en 15 november 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 18 oktober en 15 november 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Vacantverklaring administratief medewerker HR

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van administratief medewerker human resources C1-C3 - contractueel - wordt vacant verklaard zoals hierboven bepaald.

Artikel 2

In eerste instantie wordt de wervingsreserve van administratief medewerker human resources aangewend.

In tweede instantie wordt de reservepoule van de vorige aanwervingsprocedure voor administratief medewerker wordt aangewend. Hierbij is een bijkomende proef (gesprek) afgestemd op de functie vereist. Dit dient te gebeuren door een selectiecommissie samengesteld uit 3 interne leden, met diverse focus.

Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om af te wijken van de voorziene 1 VTE, indien een aanstelling kan gerealiseerd worden met de bestaande wervingsreserve of uit de reservepoule, door een combinatie van twee deeltijdsen, en dit tot een maximum van 1,3 VTE.

In derde instantie wordt een nieuwe aanwervingsprocedure voor administratief medewerker opgestart op vergelijkbare wijze zoals de vorigen, nl. met een eerste algemene selectieproef voor de functie van administratief medewerker C1-C3 en een tweede onderdeel afgestemd op de vacante functie in kwestie. 

Er wordt in dat geval een selectiecommissie samengesteld uit 3 interne leden, met diverse focus.

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Het bezit van een rijbewijs wordt als aanwervingsvoorwaarde geschrapt voor deze functie.

Artikel 3

Indien een nieuwe aanwervingsprocedure moet worden gevoerd, dan zal de externe bekendmaking voor aanwerving gebeuren op de volgende manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        de VDAB

        de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Opstart digitale nieuwsbrief voor verenigingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opstart van een digitale nieuwsbrief op regelmatige tijdstippen naar Boechoutse sport, senioren, jeugd, cultuur... verenigingen.

De uitwerking van de digitale nieuwsbrief ligt in handen van dienst vrije tijd en communicatiedienst.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Speeltoestellen Kriekenhof - Goedkeuring gunning - Referentie : 2023/010

 

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 13 december 2023, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit. 

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Artikel 3

De opdracht “Speeltoestellen Kriekenhof” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Eibe Benelux, Pastoor Claesenstraat 1 te 2440 Geel tegen het nagerekende offertebedrag van € 55.658,79 inclusief btw. 

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2023/010. 

Artikel 5

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 075000 23000000. 

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Verslag jeugdraad 4 december 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de jeugdraad die plaats had op 4 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Erkenning Boechoutse culturele vereniging Roodvonk vzw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen erkent Roodvonk vzw als Boechoutse vereniging.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Subsidies Culturele Verenigingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verdeling van de subsidies voor de culturele verenigingen en geeft opdracht aan de dienst financiën om de betalingen uit te voeren.

 

naam vereniging

 

bedrag

BOOC

CUL

580,37

Davidsfonds

SOC

460,78

Femma

SOC

384,97

FERM vremde

SOC

565,48

Fotoclub Focus

AK

415,21

Gezinsbond Boechout

SOC

367,25

Gezinsbond Vremde

SOC

362,63

KWB Boechout

SOC

613,73

Markant

SOC

419,67

Narrenclub

CUL

342,68

Notengalm

AK

767,50

Ouderraad gidsen

SOC

175,43

Oudscouts Boechout

SOC

612,99

Parochiekoor St.Cecilia

AK

258,38

Pasar

SOC

184,51

Puur zonder Tejater

AK

74,90

Salsa lovers vzw

SOC

644,11

Tardi

AK

444,40

 

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Subsidies Vaste Bedragen 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitbetaling van volgende subsidies:

Stomaclub Boechout

250 euro

Rode Kruis Boechout

800 euro

Los Zaperos

900 euro

 

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Winterhappening Withofstraat op 6 januari 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Peggy Van Aert van Feestcomité Withofstraat voor het organiseren van Winterhappening Withofstraat in de Withofstraat op 6 januari 2024 van 15u00 tot 21u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 6 januari 2024 van 15u00 tot 21u00 .

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Withofstraat

Periode van de inname: 6/01/2024 van 14u00 tot 22u00

Type van de inname: afsluiting straat

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Afsluiten van de straat door middel van een nadarbareel met dagslapers en een verkeersbord C3 dient te gebeuren ter hoogte van huisnummer 18. Bij het plaatsen van constructies moet voldoende vrije ruimte gegarandeerd worden om doorgang te kunnen voorzien voor de hulpdiensten.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Kerstboomverbranding op 27 januari 2024 aan de Doornstraat

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Victor Verduyn van Patrimonium KSA-Bacwalde voor het organiseren van de kerstboomverbranding aan de Doornstraat op 27 januari 2024 van 20u tot 1u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 27 januari 2024 van 20u tot 1u .

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Kampvuur

     Kooktoestel

Artikel 5

Er dient een interne bewakingsdienst te worden voorzien met minimum 1 verantwoordelijke en 2 beveiligingspersonen. Vanaf 400 bezoekers dient er per 200 aanwezigen een extra beveiligingspersoon voorzien te worden. De bewakingsdienst dient duidelijk herkenbaar te zijn en zowel binnen als buiten continu toezicht te houden.

De namen van de vrijwillige beveiligingspersonen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen voor het evenement worden overgemaakt aan het evenementenloket via Eaglebe (uploaden in vergunningsaanvraag) of per mail naar evenementen@boechout.be voor screening door de politie. Gelijktijdig dient ook een kopie overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Nieuwjaarsreceptie Millegem op 13 januari 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Luc Berckelaer van Buurtcomité BEMW voor het organiseren van Nieuwjaarsreceptie Millegem te Millegemweg op 13 januari 2024 van 16u00 tot 24u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 13 januari 2024 van 16u00 tot 24u00 .

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Millegemweg, kant van onpare huisnummers

Periode van de inname: 13/01/2024 vanaf 11u00 tot 24u00

Type van de inname: Gedeeltelijke afsluiting Millegemweg

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

De Millegemweg wordt gedeeltelijk verkeersvrij gemaakt. Hiertoe worden 2 nadarbarelen geplaatst te worden, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3. Aangezien plaatselijk en doorgaand verkeer verzekerd blijft langs de pare kant van de straat, zijn er o.i. geen bijkomende maatregelen nodig. Op het ogenblik van de nieuwjaarsreceptie passeert de vergunde lichtjestocht Vremde (EagleID 1958602) door de Millegemweg. De constructies die geplaatst worden, moeten zodanig geplaatst worden dat indien voetgangers niet veilig kunnen passeren door het gedeelte van de straat dat niet is afgesloten, zij door het afgesloten gedeelte waar het feest plaatsvindt, kunnen passeren.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Alle signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

     Sfeerversiering en -verlichting

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

ParkParty DJ Contest op 01 maart 2024 in zaal De Sneppe

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Merijn Clerckx van de Scouts Boechout voor het organiseren van ParkParty DJ Contest in zaal De Sneppe op 01 maart 2024 van 21u tot 3u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op 01 maart 2024 van 21u tot 3u, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

Er dient een interne bewakingsdienst te worden voorzien met minimum 1 verantwoordelijke en 2 beveiligingspersonen. Vanaf 400 bezoekers dient er per 200 aanwezigen een extra beveiligingspersoon voorzien te worden. De bewakingsdienst dient duidelijk herkenbaar te zijn en zowel binnen als buiten continu toezicht te houden.

De namen van de vrijwillige beveiligingspersonen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen voor het evenement worden overgemaakt aan het evenementenloket via Eaglebe (uploaden in vergunningsaanvraag) of per mail naar evenementen@boechout.be voor screening door de politie. Gelijktijdig dient ook een kopie overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be.

Artikel 4

Het schenken van sterke dranken wordt niet toegelaten.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Buitenspeeldag op 17 april 2024 op het Jef Van Hoofplein

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Lieselotte Fonteyne van de Gemeente Boechout - Vrijetijdsdienst voor het organiseren van de Buitenspeeldag op het Jef Van Hoofplein op 17 april 2024 van 14u00 tot 17u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 17 april 2024 van 14u00 tot 17u00 .

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Jef Van Hoofplein

Periode van de inname: 17/04/2024 van 8u00 tot 19u00

Type van de inname: Parkeerverbod, zijde JFW school verkeersvrij, omkeren rijrichting aan de oostzijde van het plein

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 op het Jef Van Hoofplein ter hoogte van de Hovesesteenweg (zijde J.F.Willemsschool) en op het Jef Van Hoofplein ter hoogte van de "uitgang" van de weg over het plein.

De enkelrichtingregeling aan de oostzijde van het plein dient omgekeerd te worden (afdekken huidige borden C1 en F19 dienen en bord C1 op het Jef Van Hoofplein ter hoogte van de Bistweg).

Bord F19 op het Jef Van Hoofplein ter hoogte van het Sint Bavoplein en een pijl "omleiding" wordt geplaatst richting van de Bistweg.

De signalisatie mag geplaatst worden vanaf 08.30 u.

Parkeerverbod op de parking op het Jef Van Hoofplein op 17/04 van 06.00 tot 20u.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Voor het geldende parkeerverbod worden de parkeerverbodsborden minimaal 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Discover op 4 mei 2024 in de Van Colenstraat 16A

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Merijn Clerckx van de Scouts Boechout voor het organiseren van Discover in de Van Colenstraat 16A op 04 mei 2024 van 14u00 tot 22u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op 04 mei 2024 van 14u00 tot 22u00, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement en garanderen dat 22u als strikt eind uur gehanteerd wordt.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

     Sfeerversiering en -verlichting

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Geen boetes tijdens noodopvang / periode van aangepaste capaciteit

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het wegvallen van de boetes in periodes waarin een oproep tot noodopvang geldt of de opvangcapaciteit verminderd is. Wanneer de situatie gestabiliseerd is, zal hierover worden gecommuniceerd aan de ouders. Pas op dat moment worden de boetes terug geactiveerd.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Tussentijdse evaluatie naschoolse opvang - boetes

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepen gaat principieel akkoord met het structureel opheffen van de boetes op de naschoolse opvang. Dit besluit zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad van januari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Vrijgave borg Biesewijke

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het inhouden van 8 werkuren van de borg van Jaarmarkt Kermis.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de kosten voor het herstellen van de schade aan het park ten laste te nemen van de gemeente.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om een overleg te beleggen met de organisatoren om goede afspraken te maken voor volgende edities.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Nutuitbr.algemeen (208) Jaarvergunning Proximus 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de jaarvergunning 2024

voor Proximus en zijn aannemers mits:

        de werken degelijk af te schermen en te signaleren

        er moet een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers worden voorzien

        de werken met beperkte hinder op de rijbaan volgens schets in bijlage te signaleren. Op de rijbaan moet er steeds een vrije doorgang van 3m worden voorzien.

        herstel van het openbaar domein in zijn oorspronkelijke toestand, inclusief groenvoorziening en beplanting

        melding van de werken over te maken aan de dienst openbare werken en mobiliteit

        plaatsen bord met coördinaten van de werfleider en de nutsmaatschappij

        vergunning aan te vragen aan het Vlaamse Gewest voor werken op de N10

(Provinciesteenweg)

        melding te maken van de werken bij de dienst IntegraalWaterbeleid/Solvic/ NATO/Fluxys indien de werken zich in de nabijheid vinden van waterlopen en/of pijpleidingen

        werken op de gebiedsontsluitingswegen (Lispersteenweg, Hovesesteenweg, Alexander Franckstraat, Molenlei (tussen Heuvelstraat en Oude Steenweg), OudeSteenweg, Weverstraat, Gillegomstraat, Vremdesesteenweg, Berthoutstraat, Broechemsesteenweg, Borsbeeksesteenweg en Wommelgemsesteenweg) mogen enkel buiten de spitsuren worden uitgevoerd

        op schooldagen mogen er geen werken op de schoolroutes plaatsvinden tussen 7:30u en 9u en 15:30u en 16:30u. Op woensdag wordt er op deze routes niet gewerkt tussen 7:30u en 9u en 11:30u en 12:30u

        op donderdagen tussen 5u en 15u vindt de wekelijkse markt plaats in de Boomkensstraat. Er kunnen dan geen kleine werken doorgaan.

        er wordt volgens de afspraken opgenomen in de code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen gewerkt.

        bij hinder voor de omwonenden dienen deze verwittigd te worden met een bewonersbrief

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Nutuitbr.alg (209) Fiberklaar - Jaarvergunning 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de jaarvergunning 2024

voor Fiberklaar en zijn aannemers mits:

        de werken degelijk af te schermen en te signaleren

        er moet een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers worden voorzien

        de werken met beperkte hinder op de rijbaan volgens schets in bijlage te signaleren. Op de rijbaan moet er steeds een vrije doorgang van 3m worden voorzien.

        herstel van het openbaar domein in zijn oorspronkelijke toestand, inclusief groenvoorziening en beplanting

        melding van de werken over te maken aan de dienst openbare werken en mobiliteit

        plaatsen bord met coördinaten van de werfleider en de nutsmaatschappij

        vergunning aan te vragen aan het Vlaamse Gewest voor werken op de N10

(Provinciesteenweg)

        melding te maken van de werken bij de dienst IntegraalWaterbeleid/Solvic/ NATO/Fluxys indien de werken zich in de nabijheid vinden van waterlopen en/of pijpleidingen

        werken op de gebiedsontsluitingswegen (Lispersteenweg, Hovesesteenweg,Alexander Franckstraat, Molenlei (tussen Heuvelstraat en Oude Steenweg), OudeSteenweg, Weverstraat, Gillegomstraat, Vremdesesteenweg, Berthoutstraat, Broechemsesteenweg, Borsbeeksesteenweg en Wommelgemsesteenweg) mogen enkel buiten de spitsuren worden uitgevoerd

        op schooldagen mogen er geen werken op de schoolroutes plaatsvinden tussen 7:30u en 9u en 15:30u en 16:30u. Op woensdag wordt er op deze routes niet gewerkt tussen 7:30u en 9u en 11:30u en 12:30u

        op donderdagen tussen 5u en 15u vindt de wekelijkse markt plaats in de Boomkensstraat. Er kunnen dan geen kleine werken doorgaan.

        er wordt volgens de afspraken opgenomen in de code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen gewerkt.

        bij hinder voor de omwonenden dienen deze verwittigd te worden met een bewonersbrief

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Nutuitbr.alg (210) Pidpa - Jaarvergunning 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de jaarvergunning 2024

voor Pidpa en zijn aannemers mits:

        de werken degelijk af te schermen en te signaleren

        er moet een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers worden voorzien

        de werken met beperkte hinder op de rijbaan volgens schets in bijlage te signaleren. Op de rijbaan moet er steeds een vrije doorgang van 3m worden voorzien.

        herstel van het openbaar domein in zijn oorspronkelijke toestand, inclusief groenvoorziening en beplanting

        melding van de werken over te maken aan de dienst openbare werken en mobiliteit

        plaatsen bord met coördinaten van de werfleider en de nutsmaatschappij

        vergunning aan te vragen aan het Vlaamse Gewest voor werken op de N10

(Provinciesteenweg)

        melding te maken van de werken bij de dienst IntegraalWaterbeleid/Solvic/ NATO/Fluxys indien de werken zich in de nabijheid vinden van waterlopen en/of pijpleidingen

        werken op de gebiedsontsluitingswegen (Lispersteenweg, Hovesesteenweg,Alexander Franckstraat, Molenlei (tussen Heuvelstraat en Oude Steenweg), OudeSteenweg, Weverstraat, Gillegomstraat, Vremdesesteenweg, Berthoutstraat, Broechemsesteenweg, Borsbeeksesteenweg en Wommelgemsesteenweg) mogen enkel buiten de spitsuren worden uitgevoerd

        op schooldagen mogen er geen werken op de schoolroutes plaatsvinden tussen 7:30u en 9u en 15:30u en 16:30u. Op woensdag wordt er op deze routes niet gewerkt tussen 7:30u en 9u en 11:30u en 12:30u

        op donderdagen tussen 5u en 15u vindt de wekelijkse markt plaats in de Boomkensstraat. Er kunnen dan geen kleine werken doorgaan.

        er wordt volgens de afspraken opgenomen in de code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen gewerkt.

        bij hinder voor de omwonenden dienen deze verwittigd te worden met een bewonersbrief

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Nutuitbr.alg (211) Wyre - Jaarvergunning 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de jaarvergunning 2024

voor Wyre en zijn aannemers mits:

        de werken degelijk af te schermen en te signaleren

        er moet een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers worden voorzien

        de werken met beperkte hinder op de rijbaan volgens schets in bijlage te signaleren. Op de rijbaan moet er steeds een vrije doorgang van 3m worden voorzien.

        herstel van het openbaar domein in zijn oorspronkelijke toestand, inclusief groenvoorziening en beplanting

        melding van de werken over te maken aan de dienst openbare werken en mobiliteit

        plaatsen bord met coördinaten van de werfleider en de nutsmaatschappij

        vergunning aan te vragen aan het Vlaamse Gewest voor werken op de N10

(Provinciesteenweg)

        melding te maken van de werken bij de dienst IntegraalWaterbeleid/Solvic/ NATO/Fluxys indien de werken zich in de nabijheid vinden van waterlopen en/of pijpleidingen

        werken op de gebiedsontsluitingswegen (Lispersteenweg, Hovesesteenweg,Alexander Franckstraat, Molenlei (tussen Heuvelstraat en Oude Steenweg), OudeSteenweg, Weverstraat, Gillegomstraat, Vremdesesteenweg, Berthoutstraat, Broechemsesteenweg, Borsbeeksesteenweg en Wommelgemsesteenweg) mogen enkel buiten de spitsuren worden uitgevoerd

        op schooldagen mogen er geen werken op de schoolroutes plaatsvinden tussen 7:30u en 9u en 15:30u en 16:30u. Op woensdag wordt er op deze routes niet gewerkt tussen 7:30u en 9u en 11:30u en 12:30u

        op donderdagen tussen 5u en 15u vindt de wekelijkse markt plaats in de Boomkensstraat. Er kunnen dan geen kleine werken doorgaan.

        er wordt volgens de afspraken opgenomen in de code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen gewerkt.

        bij hinder voor de omwonenden dienen deze verwittigd te worden met een bewonersbrief

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Nutuitbr.alg (212) Fluvius - Jaarvergunning 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de jaarvergunning 2024 voor

Fluvius en zijn aannemers mits:

        de werken degelijk af te schermen en te signaleren

        er moet een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers worden voorzien

        de werken met beperkte hinder op de rijbaan volgens schets in bijlage te signaleren. Op de rijbaan moet er steeds een vrije doorgang van 3m worden voorzien.

        herstel van het openbaar domein in zijn oorspronkelijke toestand (inclusief de groenvoorziening en de beplanting)

        melding van de werken over te maken aan de dienst openbare werken en mobiliteit

        plaatsen bord met coördinaten van de werfleider en de nutsmaatschappij

        vergunning aan te vragen aan het Vlaamse Gewest voor werken op de N10 (Provinciesteenweg)

        melding te maken van de werken bij de dienst IntegraalWaterbeleid/Solvic/ NATO/Fluxys indien de werken zich in de nabijheid vinden van waterlopen en/of pijpleidingen

        werken op de gebiedsontsluitingswegen (Lispersteenweg, Hovesesteenweg, AlexanderFranckstraat, Molenlei (tussen Heuvelstraat en Oude Steenweg), Oude Steenweg, Weverstraat, Gillegomstraat, Vremdesesteenweg, Berthoutstraat, Broechemsesteenweg, Borsbeeksesteenweg en Wommelgemsesteenweg) mogen enkel buiten de spitsuren worden uitgevoerd

        op schooldagen mogen er geen werken op de schoolroutes plaatsvinden tussen 7:30u en 9u en 15:30u en 16:30u. Op woensdag wordt er op deze routes niet gewerkt tussen 7:30u en 9u en 11:30u en 12:30u

        op donderdagen tussen 5u en 15u vindt de wekelijkse markt plaats in de Boomkensstraat. Er kunnen dan geen kleine werken doorgaan.

        er wordt volgens de afspraken opgenomen in de code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen gewerkt.

        bij hinder voor de omwonenden dienen deze verwittigd te worden met een bewonersbrief

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Nutuitbr2023-047 (213) Werken Fiberklaar - boring Oudesteenweg/Binnensteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        vergunning aan te vragen bij Infrabel

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Nutuitbr2023-048 (214) Werken Fluvius - Lange Kroonstraat/Heuvelstraat/Den Heuvelt

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        Wegens de aanwezigheid van de middelbare school mogen de werken enkel in schoolvakanties worden uitgevoerd.

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        de kruisingen met de rijbanen gebeuren door gestuurde boringen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand

        OV-paal 690 in Den Heuvelt te verplaatsen naar de scheiding van de percelen

        het voetpad over de volledige breedte te herstellen.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Nutuitbr2023-049 (215) Werken Fiberklaar - Lange Kroonstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken. De voorwaarden opgelegd aan Fluvius zijn van toepassing.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Nutuitbr2023-050 (216) Werken Wyre - Lange Kroonstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken. De voorwaarden opgelegd aan Fluvius zijn van toepassing.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Nutuitbr2023-051 (217) Werken Pidpa - Lispersteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        melding te maken van de werken bij Solvic

        de werken op openbaar domein moeten uitgevoerd worden

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        naleving afspraken gemaakt op de coördinatievergaderingen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Nutuitbr2023-052 (218) Werken Fluvius - Lispersteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken. De voorwaarden opgelegd aan Pidpa zijn van toepassing.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Nutuitbr2023-053 (219) Werken Fiberklaar - Lange Kroonstraat (Over Sint-Gabiëlcollege)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de extra werken van Fiberklaar in de Lange Kroonstraat. De voorwaarden opgelegd aan Fluvius op 24 oktober 2023 zijn van toepassing.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

2005-004 (220) Hemelwater- en droogteplan

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het hoofddocument, presentaties en verslagen.

Artikel 2

Het college stelt een werkgroep samen om het verdere verloop vast te leggen.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Nutuitbr2023-054 (221) Werken Wyre - Frans Segersstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand

        het voetpad over de volledige breedte te herstellen.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Nutuitbr2023-055 (222) Werken Wyre - Vredeborgstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        toestemming te verkrijgen van de eigenaars van de getroffen percelen (zie bijlage)

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

2020-006 (223) Project Kardinaal Sterckxplein - goedkeuring offerte sloopopvolgingsplan en technisch verslag

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offerte van Studiebureau Van Opstal  voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan en het technisch verslag.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

2023-001 (224) Project Lispersteenweg - Goedkeuring offertes sloopopvolgingsplan en technisch verslag

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offertes van Studiebureau Van Opstal van 19 december 2023 voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan en het technisch verslag.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Natuur - Subsidie kwaliteitsvolle werking milieuverenigingen werkjaar 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde berekening door de dienst omgeving voor de subsidies voor milieuverenigingen voor het werkingsjaar 2022 en besluit volgende bedragen toe te kennen als subsidie:

        Natuurpunt: € 1.024,31 (maximumsubsidie)

        Biebond: € 674,77

        Velt: € 450,93

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan dienst financiën om de betaling van de subsidies uit te voeren.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

GECORO – verslag vergadering – kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde definitief verslag van de GECORO-vergadering 27 september 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023