Boechout

Zitting van 11 maart 2024

Van 16:00 uur tot 17:20 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Kris Swaegers, schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Agenda gemeenteraad 25 maart 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter wnd. beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 26 februari 2024 - Stemming

G.2. Delegatie ondertekening verwerkersovereenkomsten GDPR - Stemming

 

Algemeen directeur

G.3. Klachten van de gemeenteraadsleden Sven Snyders en Lode Van den Brande tegen het verderzetten van de gemeenteraad van 29 januari 2024 - Schrijven ABB van 4 maart 2024 - Kennisname

 

Beleidsondersteuning

G.4. Opvolging organisatiebeheersing 2022-2023 - OBP202212 - Kennisname

 

Financien

G.5. Retributie op beperkt parkeren in blauwe zone - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming

 

Omgeving

G.6. Natuur - Subsidie bestrijding Aziatische hoornaar

G.7. Patrimonium - Heraanleg Broechemsesteenweg - Grondinneming 10 - Verkoop - Stemming

G.8. Vlaams Handhavingsplatform - Protocol met Agentschap Justitie en Handhaving - Stemming

 

Sport

G.9. Verslag Algemene Vergadering sportregio Midden-Provincie ilv 2024 - Stemming

 

Senioren

G.10. Ondersteuning project Zorgzame buurt - Stemming

 

Welzijn

G.11. Protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne - Stemming

 

Intergemeentelijke samenwerking

G.12. PIDPA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Pidpa van 19 april 2024 - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Fluvius OV - Notulen Raad van Bestuur van 20 december 2023 en 10 januari 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 20 december 2023 en 10 januari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Bestuursraad Verenigde Protestantse Kerk in België - Notulen van de vergadering van de bestuursraad van 30 januari 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de vergadering van de bestuursraad van 30 januari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Kerkfabriek Sint-Bavo - Verslag van de vergadering van de Kerkraad van 19 februari 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Kerkraad van 19 februari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Vacantverklaring polyvalent vakmedewerker D1-D3

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van polyvalent vakmedewerker D1-D3 - contractueel - voltijds (38/38) wordt vacant verklaard zoals hierboven bepaald, met uitdrukkelijke vermelding dat de medewerker ook inzetbaar is voor de groendienst alsook voor bestratingswerken.

Artikel 2

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de gebruikelijke manieren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Paastornooi K. Lyra-Lierse - 30 maart 2024 - 01 april 2024 - Sneppenbos

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eveline Caenen van Koninklijke Lyra-Lierse voor het organiseren van Internationaal Paastornooi K. Lyra-Lierse op Sneppenbos van 30 maart 2024 8 uur tot 1 april 2024 20 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden van 30 maart 2024 8 uur tot 1 april 2024 20 uur.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden incl. bewoners van de Lindelei tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kooktoestel

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Een sluitend plan voor het parkingprobleem dient te worden voorgelegd rekening houdend met het advies gegeven door Politiezone Minos op 24 januari 2024.

     Stewards dienen te worden ingezet om over de parkeerdruk op de parking van Sneppenbospark zelf te waken, en de bezoekers op de Vremdesesteenweg door te verwijzen naar parkings, opdat er op de Vremdesesteenweg zelf zo min mogelijk verkeershinder zou ontstaan.

     Een steward dient aan de toegangspoort te controleren dat er geen eten of glas meegenomen wordt langs de sportterreinen.

     De organisatie dient extra vuilbakken te voorzien

Artikel 6

Het college geeft geen toestemming aan de organisatoren om geld te vragen voor het gebruik van de parking.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Faire Ronde op 11 mei 2024 - Oxfam Wereldwinkel - Dr. Theo Tutsstraat 32

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Ann Geerts van Oxfam Wereldwinkel Boechout - Hove voor het organiseren van Faire Ronde in de Dr. Theo Tutsstraat 32 op 11 mei 2024 van 10u00 tot 16u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Dr. Theo Tutsstraat 32

Periode van de inname: 11 mei 2024 10u00 tot 16u00

Type van de inname: Plaatsen van tent (ong. 2,5 x 3 m.) op stoep

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Doorgang voor eventuele rolstoelgebruikers of personen met een kinderwagen moet maximaal mogelijk gemaakt worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Stan Ockers Classic GP dd. 20 mei 2024, route door Boechout en Borsbeek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Peter Van Hoof van Vliegend Wiel VZW voor het organiseren van Stan Ockers Classic GP  te Boechout op 20 mei 2024 van 14 uur tot 17.30 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 20 mei 2024 van 14 uur tot 17.30 uur.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Afsluiten straten en parkeerverbod Parcours wielerwedstrijd (Pietingbaan, Wommelgemsestwg, Boomkensstraat, Lindelei, Vremdsestwg, Gillegomstraat, Binnenstwg, Veldkant Borsbeeksestwg geen tegenliggende verkeer)

Periode van de inname: 20 mei 2024 van 12.30 uur tot 18 uur, parkeerverbod vanaf 10 uur

Type van de inname: Afsluiten straten en parkeerverbod

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Dit ganse traject dient parkeervrij gemaakt te worden over de ganse lengte langs beide zijden door plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord “op 20 mei 2024 tussen 10.00 en 19.00 u. Borden met een andersluidende parkeerregeling dienen te worden afgedekt. Op het bovenvermelde parcours dient éénrichtingsverkeer te worden ingesteld door plaatsing van verkeersborden C1 en F19. Het bestaande éénrichtingsverkeer in de Lindelei richting Dorpsplaats dient te worden afgedekt. De verkeersregeling op het terrein zal gebeuren door politieagenten die bijgestaan worden door signaalgevers. Tussen 12 u en de aankomst van de wedstrijd wordt er geen verkeer toegelaten in tegengestelde richting van de wielerwedstrijd.  Het zijn de politiemensen die aan de kruispunten staan die hierop zullen toezien. Er dient een verbod te worden ingesteld om vanop de Lierse- en Provinciesteenweg de Gillegomstraat in te rijden door plaatsing van nadarbarelen voorzien van dagslapers en een verkeersbord C31 op de afslagstroken richting Gillegomstraat, en een nadarbareel voorzien van verkeersbord C3 op het begin van de rijbaan in de Gillegomstraat richting Vremde.   Het verkeer richting Vremde dient vanuit Boechout geleid te worden over de Lispersteenweg en de Smeendijk. Er dienen voldoende grote aankondigingsborden te worden geplaatst op de Liersesteenweg (in beide rijrichtingen), én op de Borsbeeksesteenweg met de vermelding “BORSBEEK CENTRUM AFGESLOTEN op 20 mei”.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.  De parkeerverbodsborden worden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

        De signaalgevers moeten tenminste achttien jaar oud zijn en gemachtigd zijn door de burgemeester. Zij dragen om de linkerarm een band met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord "signaalgever".

        Seingevers dienen opgesteld te staan:

- Op het kruispunt Pietingbaan - Rozenlaan
- Op het kruispunt Pietingbaan – Van der Grachtstraat
- Op het kruispunt Pietingbaan – Berkenlaan
- Op het kruispunt Wommelgemsesteenweg - Millegemweg
- Op het kruispunt Boomkensstraat-Dorpsplaats
- Op het kruispunt Dorpsplaats-Lindelei
- Op het kruispunt Dorpsplaats-Kerkweg
- Op het kruispunt Dorpsplaats-Reigermolenstraat
- Aan de zijstraatjes in de Lindelei tussen huisnummers 18 en 20
- Op het kruispunt Lindelei-Boechoutveldweg
- Op het kruispunt Vremdesteenweg-Sneppebosweg
- Op het kruispunt Vremdesteenweg-Boningrode
- Op het kruispunt Vremdesteenweg-Groenstraat
- Op het kruispunt Vremdesteenweg met het woonerf
- Op het kruispunt Gillegomstraat-Kard. Sterckxstraat
- Op het kruispunt Binnensteenweg-Smalleweg
- Op het kruispunt Binnensteenweg-fietserstunnel
- Op het kruispunt Binnensteenweg-Nijverheidstraat
- Op de kruising van Veldkant met de oprit van Hof van Reyen
- Op het kruispunt Veldkant-Oude Baan
- Op het kruispunt Veldkant-Gasthuishoeven

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Verslag cultuurraad van 8 februari 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 8 februari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Projectsubsidie JABI 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om 2.500 euro projectsubsidie te verstrekken aan JABI.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Erkenning sportvereniging Cycling Vremde

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de erkenning als vereniging van Cycling Vremde goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Sport Na School - lessenreeks 2 voorjaar 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van 3 lessenreeksen Sport Na School in het tweede trimester van 2024 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Bermbeheer 2024 - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 6 maart 2024, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De opdracht “Bermbeheer 2024” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde L. VERMEIREN NV, Beeksestraat 15 te 2321 Meer tegen het nagerekende offertebedrag van € 32.436,88 excl. btw of € 39.248,62 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. Bermbeheer 2024 - Boechout/Vremde.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Water - Advies hemelwater- en droogteplan Wommelgem

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het plan en maakt het ter info over aan studiebureau IMDC. Wommelgem wordt op de hoogte gebracht dat er geen opmerkingen zijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Advies ontwerp-MER Luchthaven Antwerpen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies over het ontwerp-MER, het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Gewestelijke omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en een vegetatiewijziging - AQF 22.680 Boechout/Ranst - Sanering Broechemsesteenweg-Ranstsesteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging voor de vergadering van de GOVC en vaardigt niemand af.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Wommelgemsesteenweg 118 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder volgende voorwaarden.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.

De volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

        De bronbemaling wordt voor 90 (kalender)dagen toegestaan, evenwel vanaf de datum van de aanvang van de werken. De exploitant stelt de dienst omgeving per mail in kennis bij de start en de stopzetting van de bemaling. Alleen zo kan een evt. uitstel toegestaan worden.

        De gegevens van de debietmeter (serienummer en tellerstand), filter en gegevens watervoerende laag dienen voor de aanvang van de bemalingswerken overgemaakt te worden aan de dienst omgeving.

        Er dient op de werf een logboek bijgehouden te worden waarin o.a. de meterstand bij de start van de werken genoteerd wordt, het bemalingsdebiet en evt. onregelmatigheden worden min. wekelijks genoteerd. Dit logboek ligt steeds ter inzage op de werf.

        Het bemalingswater wordt geloosd in de nabij gelegen gracht in de Wommelgemsesteenweg.

        Er dient een voorafmelding in het e-DOV meldpunt te gebeuren cfr. Vlarem II artikel 53.6.7

        De nodige maatregelen dienen genomen te worden om bomen in de omgeving te beschermen tegen verdroging.

        De lozing van het bemalingswater mag geen slib, overmatige ijzerafzetting of andere mogelijke hinder aan de waterloop veroorzaken. Een zandvang dient standaard voorzien te worden. Indien nodig, moet ook een systeem voorzien worden voor ontijzering.

        De lozingsdarm dient met de stroomrichting mee gelegd worden en mag geen hinder vormen voor de doorstroming van de waterloop.

        Bij eventuele schade aan de oever van de gracht dient deze hersteld te worden in oorspronkelijke toestand.

        Er dient geëvalueerd te worden of de kwaliteit van het opgepompte water voldoet aan de Vlarem normen. Bovendien mogen bodemverontreinigingen in geen geval vrijkomen als gevolg van de bemaling.

        De start van de bronbemaling moet altijd vooraf gemeld worden aan de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen via diw@provincieantwerpen.be

        Al de communicatie naar de dienst omgeving dient verzonden te worden naar: omgeving@boechout.be met uitdrukkelijke vermelding van het dossiernummer.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Appelkantstraat 106 - bouwen van een fietsberging in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Binnensteenweg 187 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de kroonlijsthoogte en bouwdiepte van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Groene Stap 8 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van verhardingen en een wadi, vellen van 3 hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

OMV-SH - Hellestraat 81 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwbreedte van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lispersteenweg z/n - vellen van zes hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Kapmachtiging Agentschap voor Natuur en Bos - Vellen van populier en dode boom

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging onder voorwaarden verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos op 28 februari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Samenstelling selectiecommissie deskundige patrimoniumbeheer

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Voorstel tot herplaatsing vakman elektriciteit naar zaalwachter

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Pensioen personeelslid

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2024

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.