Boechout

Zitting van 02 juni 2020

Van 09:00 uur tot 12:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen Telenet Group bvba - Aanslagjaar 2018 - Vonnis

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen van 20 mei 2020 waarbij de gevestigde aanslag tav Telenet Group bvba werd vernietigd.

Artikel 2

Beslist om een hoger beroep in te stellen tegen dit vonnis en geeft hiertoe opdracht aan GSJ-advocaten, Mechelsesteenweg 27 - 2018 Antwerpen

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Uniform gemeentelijk politiereglement - herziening

 

BESLUIT

Artikel 1

Op de vragen uit het advies dat de gemeentelijke jeugdraad op 22 april 2020 heeft uitgebracht wordt als volgt geantwoord :

- art. 90 van deel A beoogt enkel het verbieden van huis aan huis bedelarij. Het is geenszins bedoeld om bv. Driekoningen zingen en andere acties die gericht zijn op het spijzen van de kas van verenigingen te verbieden.

- art. 126 en 127 van deel A hebben betrekking op alle publiek toegankelijke activiteiten. In principe dient hiervoor ten minste 30 dagen vooraf een toelating aangevraagd te worden, maar het gemeentebestuur kan hiervan afwijken en op kortere termijn een toelating verlenen.

Artikel 2

Akkoord te gaan met de voorgestelde herziening van het uniform gemeentelijk politiereglement en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad op 29 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

JZP/2020/006/Blok 2 -Buitenschrijnwerk en zonwering JFW lagere school  - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 6 mei 2020 en 25 mei 2020, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium. De verslagen van nazicht van de offertes in bijlage maken integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de stafmedewerker Juridische zaken en Patrimonium niet, daar het van mening is dat de verantwoordingsnota van, evenals de reeds opgedane ervaringen met Alu-Paul, voldoende zijn om de opdracht “Buitenschrijnwerk en zonwering JFW lagere school ” - Perceel 2 (21 ramen 1e verdieping blok 2 zijde speelplaats) te gunnen aan Alu-Paul, Konijnenbergstraat 47 te 2530 Boechout, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 65.243,00 excl. btw of € 69.157,58 incl. 6% btw mits het verkrijgen van een visum. De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 7 werkdagen.

Ten aanzien van perceel 1 (8 ramen gelijkvloers blok 2 zijde speelplaats) beslist het college van burgemeester en schepenen dat dit wordt gegund aan Alu-Paul, Konijnenbergstraat 47 te 2530 Boechout, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 23.718,00 excl. btw of € 25.141,08 incl. 6% btw mits het verkrijgen van een visum. Dit om tot een harmonisch uitzicht te komen en gelet op het feit dat het verschil in score tussen de eerstgerangschikte en de 2e ten aanzien van dit perceel slechts 0,25 % bedraagt. De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 6 werkdagen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet over te gaan tot de gunning van de percelen 3 en 4.

Artikel 3

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2020/006/Blok 2.

Artikel 4

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 22100000/080000-2020/1-6000-2020039. Het krediet zal indien nodig verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

JZP/2020/007 - Vellen, rooien of snoeien van bomen - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 mei 2020, opgesteld door de stafmedewerker Juridische zaken en Patrimonium. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Gewone Commanditaire Vennootschap Bopas, Broechemsesteenweg 111 te 2531 Vremde, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver mits het verkrijgen van een visum.

De uitvoeringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 2 kalenderdagen. De verlenging wordt mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

Artikel 3

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2020/007.

Artikel 4

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 61310201/068000.

Artikel 5

Deze opdracht geldt voor 2 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Natuur - Onderhoud George Van Raemdonckpark: vellen van bomen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht aan de voordeligste bieder zijnde Buiten-Gewoon Tuinwerken bvba, Boshoek 272 te 2530 Boechout voor het bedrag van 2.118€

Artikel 2

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 61030201/068000.

Artikel 3

De procedure werken aan beschermd erfgoed wordt opgestart.

Artikel 4

In het eerstvolgende plantseizoen najaar wordt er terug een heraanplant gedaan volgens de voorwaarden in het erfgoedbeheerplan.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Natuur - Onderhoud Alexianenbos: vrijstellen beplanting

 

BESLUIT

Artikel 1

Buiten-Gewoon Tuinwerken bvba mag deze werken uitvoeren volgens offerte in bijlage voor het bedrag van 2.900€ (incl.).

Artikel 2

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 61030201/068000.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Natuur - Onderhoud Park Van Der Auwera: vellen van bomen en verwijderen van dood hout.

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht aan de voordeligste bieder

zijnde Buiten-Gewoon Tuinwerken bvba, Boshoek 272 te 2530 Boechout voor het bedrag

van 1.331€ (incl.).

Artikel 2

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 61030201/068000.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Provinciale omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Nijverheidsstraat 13-15 - Slopen, verbouwen en uitbreiden van deel drukkerij inclusief inpandige bedrijfswoning, slopen van fietsenstalling, slopen en aanleggen van verharding,  aanzienlijke reliëfwijziging en exploitatie van een drukkerij na verandering door wijziging en uitbreiding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Binnensteenweg 156 - Regularisatie van wijzigingen t.o.v. vergunde toestand en van aanleggen verharding in de voortuinstrook + verbouwen van eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eksterstraat 8 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en aard gevelmaterialen van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Koekoekstraat 4 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Oudebaan 9 - Verbouwen en functiewijziging van fc dagrecreatie (binnenspeeltuin) naar fc restaurant/café (feestzaal), aanleggen van parking en verhardingen, vellen van hoogstambomen + exploitatie van een dansinrichting met keuken

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Bouwberoep - Oudebaan 9 - Verbouwen en functiewijziging van fc dagrecreatie (binnenspeeltuin) naar fc restaurant/café (feestzaal) en vellen van hoogstambomen + exploitatie van een dansinrichting met keuken

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de hoorzitting en vaardigt niemand af.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Bouwberoep - Bergstraat z/n - Ophogen en nivelleren van landbouwgrond (deels regularisatie)

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de hoorzitting en vaardigt niemand af.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

GECORO – verslag vergadering – kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde definitief verslag van de GECORO-vergadering van 30 januari 2020.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Toerisme aanbod Boechout zomer 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college neemt kennis van bijgevoegde nota en gaat akkoord om dit toeristisch aanbod verder uit te werken.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

COVID-19 - Checklist en actieplan preventiemaatregelen heropstart school deel 2

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college keurt het nieuwe actieplan en de preventiemaatregelen goed en geeft groen licht voor de heropstart van de school volgens deze maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Jobstudenten werf zomer 2020 - aanpassing

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen stelt jobstudenten aan voor de gemeentewerf tijdens de zomer, volgens de aangepast lijst in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Wijziging samenstelling selectiecommissie diensthoofd Financieel Beleid

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Behoud in wervingsreserve BKO-begeleider/-sters - Marashi Michelle

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Ontslag - gemeentewerf - vakman begraafplaats

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 02 juni 2020

 

Ontslag - Facilitaire medewerker

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2020