Boechout

Zitting van 02 april 2024

Van 09:10 uur tot 10:00 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

Jan Geudens, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Verslag van het overleg met de gouverneur in het kader van de forensische audit - kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het overleg van 15 februari 2024 met de gouverneur in verband met de opvolging van de aanbevelingen ten gevolge van de forensische audit en van de begeleidende brief.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2021 - Kwartaal 4 - Vonnis rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen van 1 maart 2024 waarbij de vordering ingediend door de SA Sitmedia, tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2021-kwartaal 4 gegrond wordt verklaard.

Artikel 2

Het college beslist om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een subsidiaire aanslag te vestigen.

Artikel 3

De gemeente Boechout wordt veroordeeld tot de kosten van het geding, in hoofde van eiseres begroot en door de rechtbank aangehouden, begroot op een rechtsplegingsvergoeding t.b.v. 600,00 euro.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Pidpa financiële jaarrekening 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de financiële jaarrapportering 2023 van PIDPA goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Jaaroverzicht meldingen 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaaroverzicht meldingen 2023.

Het rapport zal ter kennisgeving voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Belasting op aanplakborden AJ2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier 'aanplakborden AJ2023' uitvoerbaar voor een bedrag van € 22.550,00

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Pidpa - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 23 februari 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 23 februari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

FINEG NV - Algemene vergadering 14 mei 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda en de documenten met betrekking tot de algemene vergadering van FINEG NV van 14 mei 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Zomerregeling 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college gaat akkoord met de zomeruurregeling 2024 zoals hier voorgesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Aanvraag vergunning Boechout Trailt op 28 april 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Karine Pyl van Sportdienst Boechout voor het organiseren van Boechout Trailt in Boechout op 28 april 2024 van 10 uur tot 14.30 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating om bewegwijzering langsheen de gemeentewegen (aan de verlichtingspalen) aan te brengen zoals aangevraagd. De bewegwijzering mag opgehangen worden vanaf woensdag 24 april 2024 en dient uiterlijk op 30 april 2024 verwijderd te worden. Er mag in geen geval bewegwijzering aangebracht worden aan verkeerslichten of -borden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Er dienen stewards te staan bij de diverse oversteken die de deelnemers aan het evenement beveiligen zonder aan verkeersregeling te doen.

     Aan alle toegangen tot het parcours dienen voldoende grote aankondigingsborden geplaatst te worden waarbij wordt gewaarschuwd voor voetgangers op de rijbaan, "28 APRIL 2024 BOECHOUT TRAILT VOETGANGERS OP DE RIJBAAN", op deze waarschuwingsborden wordt het verkeersbord A51 aangebracht.

     Er wordt toestemming gegeven voor het maken van drone beelden langs het parcours onder voorbehoud van positief advies van het Directoraat Generaal van de Luchtvaart (DGLV).

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Seniorenbeurs op 4 mei 2024 in zaal De Sneppe

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan  Erna Vanwesenbeeck van dienst Vrije Tijd voor het organiseren van Seniorenbeurs te De Sneppe op 4 mei 2024 van 10 uur tot 17 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Er zullen vanwege andere evenementen minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Bezoekers en standhouders dienen geïnformeerd en gesensibiliseerd te worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Meikermis Vremde van 4 tot 6 mei 2024 in centrum Vremde

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan  Kris Ronsyn van Dienst Vrije Tijd voor het organiseren van Meikermis Vremde te centrum Vremde op 4 mei 2024 - 6 mei 2024 van 8 uur tot 23 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op 4 mei 2024 - 6 mei 2024 van 8 uur tot 23 uur, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Centrum van Vremde: Dorpsplaats

Periode van de inname: 30 april – 7 mei

Type van de inname: afsluiting straat, parkeerverbod

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

De Dorpsplaats verkeersvrij te maken in de periode 30 april t.e.m. 6 mei. Hiertoe dienen nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 geplaatst te worden ter hoogte van de Reigersmolenstraat en de Boomkensstraat. In dezelfde ruimte dient in dezelfde periode een parkeerverbod ingesteld te worden door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord "van 30/4 t.e.m 6/5". Om het verkeer te ontraden dient er tevens een nadarbareel voorzien van dagslapers, een verkeersbord C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" en een verkeersbord F45 geplaatst te worden in de Reigersmolenstraat ter hoogte van de Berthoutstraat. Op deze nadarbareel dient tevens een omleidingspijl bevestigd te worden. De omleidingspijlen dienen geplaatst te worden op de as Berthoutstraat - Broechemsesteenweg om het verkeer van Boechout richting Wommelgem te leiden en omgekeerd. Er dienen afspraken met “de Lijn” gemaakt te worden met betrekking tot het volgen van de omleiding, en het eventueel tijdelijk verplaatsen van de halte “Kerk”. Hetzelfde signalisatieplan als in 2023 is van toepassing.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

De parkeerverbodsborden dienen minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst te worden door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Grote tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Wijnfeest 2024 op 23 juni 2024 - Wijndomein Oud Conynsbergh

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wijndomein Oud Conynsbergh voor het organiseren van de Wijnfeest 2024 aan het Wijndomein Oud Conynsbergh op 23 juni 2024 van 13 uur tot 20 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 23 juni 2024 van 13 uur tot 20 uur .

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Groene Stap en de Konijnenbergstraat

Periode van de inname: 23 juni 2024: 10u - 21u

Type van de inname: afsluiten straten en parkeerverbod

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Het verkeersvrij maken van de Groene Stap en de Konijnenbergstraat, met uitzondering voor de bewoners, door plaatsing van nadarbarelen voorzien van een verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” in de Konijnenbergstraat ter hoogte van het Jef Van Hoofplein. De nadarbarelen mogen geplaatst worden vanaf 09.00 u, en dienen zo vlug mogelijk na het evenement opnieuw verwijderd te worden. Geadviseerd wordt dat er in de verkeersvrije zone een parkeerverbod ingesteld wordt, door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord “op 23 juni 2024 van 09.00 tot 19.00 u” Deze borden dienen minimaal 48 uur voorafgaand aan het verbod geplaatst te worden. De lijst met kentekenplaten van voertuigen die geparkeerd stonden op het ogenblik van plaatsing van de borden, dient overgemaakt te worden aan de politie. De organisatoren dienen er voor te zorgen dat ten allen tijde een doorgang van minimaal 4 m vrij blijft voor de hulpdiensten.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

De parkeerverbodsborden minstens 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Straat BBQ Molenlei op 06 juli 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eline Hoefkens  voor het organiseren van een straat BBQ in de Molenlei op 6 juli 2024 van 16 uur van 23.30 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 6 juli 2024 van 16 uur van 23.30 uur.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Molenlei van de Lange Kroonstraat tot aan het kruispunt met de Oude Steenweg afsluiten voor doorgaand verkeer

Periode van de inname: 6 juli 2023 van 13 uur tot 23.59 uur

Type van de inname: afsluiting straat

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Verkeersvrij maken van de Molenlei

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

De signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Kooktoestel

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Er dient ten allen tijde een vrije doorgang van 4m voor de hulpdiensten behouden te worden

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Principiële goedkeuring Sfinks Goud

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om de organisatie van Sfinks Goud mee te ondersteunen ook financieel. De juiste modaliteiten van deze ondersteuning worden verder uitgewerkt door de dienst Cultuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Bewonersvergadering structureel beheer petanquebanen - verslag

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de bewonersvergadering over het structureel beheer van petanquebanen dat plaatsvond op maandag 18 maart 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Campagne #smeerem - aankoop zonnecrème

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om zonnecrème aan te kopen in kader van de campagne rond preventie tegen huidkanker #smeerem.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een gezamenlijke aankoop te doen van zonnecrème en te budgetteren via budget sport.
Dit mag vanaf volgend jaar in het regulier werkingsbudget voorzien worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Verslag sportraad 8 januari 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de sportraad die plaatsvond op 8 januari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Verslag sportraad 4 maart 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de sportraad die plaatsvond op 4 maart 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Mobiliteitsraad.24/001 - 6 maart 2024 - Verslag

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag en het advies van de mobiliteitsraad over de route Pietingbaan, Eggelstraat, Lazerijstraat en neemt dit mee op binnen het lopende dossier.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 02 april 2024

 

Verkeer.22/031 (38) Gillegomstraat - Parkeren - AR

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 november 2023 beslist om bijkomende parkeervakken in te richten op de Gillegomstraat tussen de N10 en Kardinaal Sterckxstraat aan de oneven huisnummers.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van belijning.

Artikel 3

In hoofdstuk 6 art. 22 van het aanvullend reglement.

Gillegomstraat

 - thv. huisnummers 19 en 21

In hoofdstuk 5 art. 14 van het aanvullend reglement te schrappen

Gillegomstraat

 - van N10 tot en met het kruispunt Kardinaal Sterckxstraat aan beide zijden van de

 rijbaan

In hoofdstuk 5 art. 14 van het aanvullend reglement toe te voegen:

Gillegomstraat

 - Van N10 tot en met huisnummer 19

Artikel 4

Dit aanvullend reglement betreft een gemeenteweg en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Nutuitbr2024-006 (40) Werken Water-link - Appelkantstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Nutuitbr2024-007 (41) Werken Fluvius - Kapelleveldstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        naleving afspraken gemaakt op de coördinatievergaderingen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Nutuitbr.algemeen (42) Werken Fluvius - Cabine Boshoek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het opmetingsplan met inplanting van de bakstenen cabine met afdak en de te verkopen zone van 49m².

Artikel 2

Er wordt 1 parkeerplaats voorbehouden voor dienstvoertuigen.

Artikel 3

Het padje wordt volgens het plan aangelegd door Fluvius in grijze betonstraatstenen van 22x11x8.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Nutuitbr.algemeen (43) Werken Fluvius - Cabine Vremdesesteenweg

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het inplantingsplan opgemaakt door Fluvius mits het voorzien van een haag rondom de cabine.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de zone van de cabine inclusief haag te verkopen aan Fluvius.

Artikel 3

Het college gaat akkoord om het groenvak aan te passen en te laten aanplanten door en op kosten  van Fluvius.

Artikel 4

Het college gaat akkoord om het paadje te voorzien in standaard grijze betonstraatstenen van 22x11x8.

Artikel 5

Er wordt een donkergroene  prefabcabine geplaatst.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

2024/013 Toplaag asfalt Eggelstraat en Binnensteenweg

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2024/013 en de raming voor de opdracht “Toplaag asfalt”, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt €120.000,00 incl. btw.

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in Groot onderhoud wegen 22500000/2020013.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Afval - Toelage diftar om medische redenen - deels 2023 & 2024 - deel 3

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring over de aanvaarding van de dossiers in bijlage.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Bodem - Gemotiveerde verklaring risicogrond - Spokenhofstraat 23 - 2 percelen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen schrapt de percelen gelegen in de Spokenhofstraat 23  met als kadastrale gegevens -1 de afdeling sie A nr  138M en 138F als risicogrond uit de gemeentelijke inventaris voor risicogronden aan de hand van de gemotiveerde verklaring van de Bodemkundigde dienst van België vzw Milieuconsult, W. De Croylaan 48 - 3001 Heverlee.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Energie - Aansluiting bij de aankoopcentrale VEB

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aankoopcentrale van VEB en legt aan de gemeenteraad van 29 april 2024 voor om aan te sluiten bij de aankoopcentrale Vlaams EnergieBedrijf (VEB), Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, voor de plaatsing van opdrachten betreffende energie (energieaudit, EPC, laadpalen, vastgoed stragegie ...)

Artikel 2:

Deze aansluiting verplicht de gemeente echter niet tot een effectieve plaatsing van een opdracht.

Artikel 3:

Als aangeslotene bij de aankoopcentrale kan de gemeente rechtstreeks opdrachten plaatsen bij de opdrachtnemer, aan wie de aankoopcentrale de opdracht heeft gegund.

Artikel 4:

De gemeente staat zelf in voor de uitvoering van de geplaatste opdracht (levering, opvolging, betaling van facturen, …) en vrijwaart de aansprakelijkheid van de aankoopcentrale voor eventuele schade ten gevolge van fouten en/of leemten in de opdrachtdocumenten.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Energie - Einde contract & Overdracht VEB - Meter injectie - Hovesesteenweg 1

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan VEB om de bovenvermelde bestaande meter van de gemeente Boechout over te nemen cfr de andere meters van de gemeente Boechout.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Klimaat - Organisatie Klimaattafel - Inspiratietafel 25 april 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de klimaatactie 'inspiratietafel' editie Vremde op 25 april 2024 goed. 

Artikel 2

De communicatie wordt verder uitgewerkt. Scouts Vremde bust de brieven.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Energie - Overstap naar TERRA (energie - en patrimoniumdatabank voor de publieke sector van het Vlaamse energiebedrijf VEB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming voor de overstap naar Terra, de energie - en patrimoniumdatabank voor de publieke sector van het Vlaamse energiebedrijf VEB.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Klimaat - Partnerschap vzw Klimaatwerf 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen engageert zich voor een structureel partnerschap met VZW Klimaatwerf voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen met betrekking tot hernieuwbare energie en energie-efficiënte renovaties.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Natuur - Uitvoering maatregelen onderhoud dreef Holleweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college keurt de ingreep en richtprijs goed. Na het bekomen van de erfgoedpremie zal een prijsvraag plaatsvinden, georganiseerd door Kempens Landschap.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Vremdesesteenweg 65 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder volgende voorwaarden :

  1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.
  2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

        De bronbemaling wordt voor 7(kalender)dagen toegestaan, evenwel vanaf de datum van de aanvang van de werken. De exploitant stelt de dienst omgeving per mail in kennis bij de start en de stopzetting van de bemaling. Alleen zo kan een evt. uitstel toegestaan worden.

        De gegevens van de debietmeter (serienummer en tellerstand), filter en gegevens watervoerende laag dienen voor de aanvang van de bemalingswerken overgemaakt te worden aan de dienst omgeving.

        Er dient op de werf een logboek bijgehouden te worden waarin o.a. de meterstand bij de start van de werken genoteerd wordt, het bemalingsdebiet en evt. werf.

        Er dient een voorafmelding in het e-DOV meldpunt te gebeuren cfr. Vlarem II artikel 53.6.7

        Extra beluchting en/of zandvang is verplicht bij lozing van ijzerrijk grondwater.

        Al de communicatie naar de dienst omgeving dient verzonden te worden naar: omgeving@boechout.be met uitdrukkelijke vermelding van het dossiernummer.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Samenwerkingsovereenkomst -  Gemeente Boechout - Provincie Antwerpen - Het Pandschap

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, de Provincie Antwerpen en Het Pandschap Antwerpen goed.

Artikel 2

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt door de burgemeester en de algemeen directeur ondertekend.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Gemeente Ranst - RUP Millegemveld - Plenaire vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging voor de plenaire vergadering en vaardigt niemand af.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Woonwagenterreinen - Monitoring

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van Wonen in Vlaanderen van 25 maart 2024 met de tabellen die een overzicht van de woonwagenterreinen in Vlaanderen bevatten.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - AQF 22.680 Boechout/Ranst: Sanering Broechemsesteenweg - Ranstsesteenweg - Wijzigingsverzoek

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat opnieuw over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Broechemsesteenweg 35 - Regularisatie van verbouwen eengezinswoning (OB) en van aanleggen verharding in de voortuinstrook-niet-conform verkavelingsvoorschriften (>15 jaar)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Dr. Theo Tutsstraat 14 - verbouwen van een gelijkvloers appartement

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kapelleveldstraat 81 - Afwijking verkavelingsvoorschriften en gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van fietsenstallingen in de voortuinen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Pietingbaan 67 - slopen en herbouwen van schuur

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Pimpelmeesstraat 1 - bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Pimpelmeesstraat 3 - bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Wommelgemsesteenweg 53-55 - Bouwen van 2 gekoppelde eengezinswoningen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 2

Het college geeft goedkeuring aan de aanleg van de oprit op openbaar domein zoals aangegeven op bijgevoegde schets.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Omgevingsberoep - Binnensteenweg 242 - Verkavelen van 1 perceel voor open bebouwing

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de deputatie op 22 februari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Vellen bomen - Tulpenlaan 6 - 1 beuk

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen weigert de kapvergunning.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Samenstelling selectiecommissie polyvalent vakmedewerker - 38/38- contractueel

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Kennisname ontslag

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Aanstelling zaalwachter (D1-D3) - 19/38

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 april 2024

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024