OCMW Boechout

Zitting van 30 november 2020

Van 23:40 uur tot 23:50 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, raadsleden

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

verontschuldigd

Marleen Dolfeyn, raadslid

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 oktober 2020 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 26 oktober 2020 goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 10 december 2020 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 goedgekeurd.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 16 december 2020 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16.12.2020 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1)     goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021

2)     goedkeuren van de begroting 2021

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 16.12.2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu & veiligheid van 16 december 2020 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16.12.2020 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1)     goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021

2)     goedkeuren van de begroting 2021

3)     innovatiefonds - bepalen bijdrage.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 16.12.2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.