Boechout

Zitting van 13 september 2022

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Dagorde gemeenteraad 26 september 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 juni 2022 - Stemming

 

Financieel directeur

G.2. Opvolgingsrapport  BBC 2022 - Kennisname

G.3. Intrekking belasting conformiteitsattesten - Stemming

 

Omgeving

G.4. Gemeentelijke verordening conformiteitsattest - Aanpassing met gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) - Stemming

 

Cultuur

G.5. Gebruikersreglement scholenwerking in verband met de bibliotheek Boechout - Stemming

 

Financien

G.6. Retributie op scholenwerking i.v.m. de bibliotheek - Aanslagjaren 2022-2025 - Stemming

G.7. Afrekening brandweerbijdragen 2015 - werking 2014 - Negatief advies - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.8. Agentschap Binnenlands Bestuur - Klacht van bewoner van de Spechtstraat over een boom langs de straat - Kennisname

G.9. Patrimonium - Molenbeekbron - Eigendomsoverdracht in kader van bebossingssubsidie - Stemming

 

Openbare werken & mobiliteit

G.10. 2020/002 (102) Broechemsesteenweg Aquafin grondverwerving - Stemming

 

Omgeving

G.11. GECORO - Aanstelling effectief lid - Stemming

G.12. Patrimonium - Restperceel thv Vremdesesteenweg 211 - Verkoop - Stemming

G.13. Patrimonium - Restperceel thv Vremdesesteenweg 213 - Verkoop - Stemming

G.14. Woningkwaliteit - Vrijstelling van adviesverplichting voor besluiten ongeschikte, onbewoonbare en overbewoonde woningen - Stemming

G.15. Woonmaatschappij - Adviesvraag DIW tijdelijke verlenging erkenning - Stemming

 

Onderwijs

G.16. Vaststellen bedragen scherpe maximumfactuur - Stemming

 

Burger en welzijn

G.17. Oprichting welzijns- en gezondheidsraad - Stemming

 

Intergemeentelijke samenwerking

G.18. VDAB - Samenwerkingsovereenkomst VDAB-lokale besturen ZORA Werkt - Stemming

 

Secretariaat

G.19. Interpellatie - Herziening Gemeentelijke Bouwcode

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

JZP/2022/014 - Aanstellen beëdigd landmeter - Goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 1 september 2022, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium, goed. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen beslist deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:

        Perceel 1 - Molenbeekbron: Landmeterskantoor Van Eester bvba, Wommelgemsesteenweg 134 te 2531 Vremde tegen het nagerekende offertebedrag van € 4.250,00 excl. btw of € 5.142,50 incl. 21% btw.

        Perceel 2 - Hoek Vremdesesteenweg/ Lindelei: Landmeterskantoor Van Eester bvba, Wommelgemsesteenweg 134 te 2531 Vremde tegen het nagerekende offertebedrag van € 1.035,00 excl. btw of € 1.252,35 incl. 21% btw.

De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 1 maanden.

De looptijd wordt vastgesteld op 42 werkdagen.

Artikel 3

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2022/014.

Artikel 4

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2022, op budgetcode 61420110/020000.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Organisatie jaarmarkt Boechout 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan het feestcomité Boechout voor het organiseren van JAARMARKT BOECHOUT op 4 oktober 2022 van 7 tot 20u, zoals beschreven in de aanvraag.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van max. 95dB(A), voor live optredens, toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

      Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

      Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

      Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

      Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement. De gemeente zal hierover ook een bewonersbrief verdelen.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de veiligheidsafspraken zoals besproken tijdens het coördinatieoverleg van 16 augustus 2022.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het instellen van een parkeerverbod in de volledige zone van de jaarmarkt en geeft de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de nodige nadarhekken/signalisatie/parkeerverbodsborden zoals beschreven in de aanvraag en het plan in bijlage.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches voor evenementen. (zie bijlage)

Artikel 7

De gemeente dient twee mobiele urinoirs te voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

St. Bavokermis van zaterdag 1 tot en met dinsdag 4 oktober 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het afsluiten van het Jef Van Hoofplein aan de kant van de school voor het plaatsen van de kermis van 26 september tot 5 oktober 2022.

De openingsuren van de kermis zijn als volgt:

zat. 1/10 van 14 tot 23 uur

zon. 2/10 van 10 tot 23 uur

maa. 3/10 van 15.30 tot 23 uur

din. 4/10 van 9 tot 23 uur

Artikel 2

De maximale geluidsnorm van 95 dB(A) dient strikt opgevolgd te worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf de opdracht om de nodige signalisatie te voorzien vanaf 26 september 2022 volgens het signalisatieplan in bijlage.  Voor het inrichten van de kermis, kan het plein afgesloten worden door plaatsing van nadarbarelen, voorzien van dagslapers en verkeersborden C3. Er zal eenrichtingsverkeer ingevoerd worden aan de kant van café 't Hoefijzer om het plein op te rijden. De voertuigen dienen dan langs parking 3 van Delhaize terug af te rijden. Er kan tevens een parkeerverbod ingesteld worden op het Jef Van Hoofplein, overeenkomstig de aanvraag van 26/09 tem 5/10. Hiertoe dienen verkeersborden E1 met onderbord "van 26/09 tem 5/10" geplaatst te worden op de benodigde ruimte, en de borden die de bestaande parkeerregeling aangeven, dienen afgedekt te worden.

Artikel 4

De gemeente voorziet de nodige communicatie over de komst van de kermis en de gevolgen ervan voor buurtbewoners en de scholen op het Jef van Hoofplein.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Toelage Boechout Bekert - uitbetaling Bacwalde sk

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een toelage van € 600 te voorzien voor Bacwalde sk voor hun medewerking in de organisatie van Boechout Bekert.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de dienst financiën om de uitbetaling te voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Reglement + retributie scholenwerking

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met 'reglementen scholenwerking bibliotheek' en bijhorende retributiereglement, en legt deze voor aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Nutuitbr2022-019 (101) Werken Proximus - Heuvelstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        exacte positie van de kast te bekijken samen met de dienst openbare werken en mobiliteit

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Nutuitbr2022-20 (103) Werken Fluvius - Broechemsesteenweg 106

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Nutuitbr2022-016 (104) Werken Fiberklaar - WP02 CL09 - Oude Steenweg (deels), Lange Kroonstraat (deels), Molenlei (deels), Zilverenhoek

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagdewerken,

mits volgende voorwaarden mee te geven:

 

Het aanvragen van een signalisatievergunning via

https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

 

Veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

 

Plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

 

De bepalingen van de code van infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen

worden gevolgd.

 

Er wordt nog een vergadering belegd om de fasering en de omleidingen te bespreken

 

Herstel van de voetpaden:

Alle voetpaden moeten over de volledige breedte herlegd worden. Putdeksels en

boordstenen moeten op de juiste hoogte worden gebracht. Ter hoogte van de bomen wordt er wortelgeleiding geplaatst.

 

Boombeschermingsmaatregelen:

De boombeschermingsmaatregelen worden meegegeven.

Grote boomwortels dienen gevrijwaard te worden.

 

Overgang verschillende fasen:

Op de eerste werkdag kunnen de werken pas starten na 9u.

Er wordt pas gestart aan een volgende fase als de huidige volledig is afgewerkt. De

signalisatie van een volgende fase wordt pas geplaatst als de signalisatie van de huidige

fase volledig is weggenomen. Verplaatsen van signalisatie en manoeuvres buiten de

werkzone mogen niet gebeuren tussen 7:30 en 9u en 15:30 en 16:30u. Op woensdagen

wordt dit laatste blok vervangen door 11:30 en 12.30u.

Als de signalisatie van een nieuwe fase de dag voordien is geplaatst, mogen de werken in

de werkzone aanvangen vanaf 7u.

 

Huisvuilophaling en omleiding bussen van De Lijn:

De aannemer brengt Igean op de hoogte gebracht van de tijdelijke enkelrichtingsstraten en als er een straat volledig wordt afgesloten. Bij volledige afsluiting van een straat worden er huisvuilophaalpunten door de aannemer voorzien.

De Lijn wordt door de aannemer verwittigd om een omleiding te voorzien tijdens de werken in de Lange Kroonstraat.

 

Bewonersbrief:

Op de bewonersbrief wordt er nog duidelijk opgenomen dat het om een bewonersbrief gaat.

Begin- en einduur van de werkdag wordt hierin nog opgenomen.

Kleine aanpassingen in bijlage worden nog doorgevoerd.

 

Bobijnen:

De bobijnen kunnen gestockeerd worden op het pleintje naast de Zilverenhoek naast de

glasbollen. Aan de scouts wordt meegegeven dat de Zilverenhoek op deze locatie vrij moet zijn.

 

Doorsteken:

De doorsteken met de rijbanen gebeuren door middel van een boring. Er worden geen

straten afgesloten zonder vooraf afgesproken met de gemeente of opgenomen in de

signalisatievergunning.

 

Waarborgtermijn:

Na elke fase wordt de voorlopige oplevering aangevraagd. Na 2 jaar kan de definitieve

oplevering doorgaan als er geen bemerkingen zijn. Alle verzakkingen die in de

waarborgtermijn voorkomen, moeten onmiddellijk hersteld worden.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Attest verdeling - Wommelgemsesteenweg 125

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Delhaize - A. Franckstraat 6

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit -  Alexander Franckstraat 34/Elfbunderweg 9 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwbreedte en bouwdiepte van hoofdgebouwen, groendak, parkeeraantallen, ondergronds parkeren, woonkwaliteit van de assistentiewoningen (oppervlakte woonentiteiten, terrassen, bergingen en afvalberging), in- en uitsprongen van niet beweegbare delen bij het slopen van gebouwen en herbouwen van rusthuis - niet-conform verkav

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 3 bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Millegemweg 94 - Slopen en herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB) en regularisatie van aanleggen wadi

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning deels, het slopen en herbouwen van de zonevreemde vrijstaande woning wordt gemachtigd mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 2

Het college weigert de omgevingsvergunning voor de regularisatie van het aanleggen van de wadi.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Pooiegemweg 19 - Verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 15 - Slopen en herbouwen van een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Vaststelling kandidaturen Algemeen directeur

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Aanstelling administratief medewerker bibliotheek

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Aanstelling tijdelijke extra ondersteuning diensthoofd BKO - verlenging

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

Wijziging aanstelling admin. mw. personeel - tijdelijk presteren van meeruren

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2022

 

BKO - Vrijwilligerswerk - Rijbegeleiding

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2022