Gemeente Boechout

Zitting van 26 oktober 2020

Van 20:00 uur tot 23:35 uur.

 

 

aanwezig

Philip Verstappen, voorzitter wnd.

Koen T'Sijen, burgemeester

Ria Van Den Heuvel, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, gemeenteraadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Marleen Dolfeyn, gemeenteraadslid

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 28 september 2020 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de gemeenteraad van 28 september 2020.

Juridische grond

Artikel 32 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 28 september 2020 goed.

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

COVID 19 - Besluit van de burgemeester - Samenwerkingsovereenkomst ELZ ZORA – Bekrachtiging – Stemming

 

Feiten en context

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, dient de zorgraad van de ELZ ZORA een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met haar lokale besturen (Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel) en de organisaties binnen de eerstelijnszone voor de samenstelling van een pool huisbezoekers. Hoe sneller deze overeenkomst kan bezorgd worden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid, hoe sneller ELZ ZORA over de subsidies kan beschikken en een pool huisbezoekers kan laten starten in het kader van de versterking van de contact- en bronopsporing.

Bijkomend kunnen de lokale besturen dan ook beroep doen op een lokale field agent.

 

Om snel te kunnen schakelen keurden alle burgemeesters van de lokale besturen van de ELZ ZORA deze overeenkomst goed en wordt deze beslissing ter bekrachtiging voorgelegd aan hun OCMW- en gemeenteraad.

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020 tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken

Artikel 41 §1 5° van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad is bevoegd voor het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. De bevoegdheden als vermeld in artikel 196, 234 en 247 kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Financiële gevolgen

De subsidie van 93.280 euro zal ter beschikking staan van ELZ ZORA die daarmee de nodige aanwervingen zal doen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 15 oktober 2020 waarbij goedkeuring wordt gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst met ELZ ZORA betreffende de toekenning van een subsidie aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken.

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Kerkfabriek St.-Jozef Mortsel/Boechout - Budgetwijziging 2020 - Kennisname

 

Feiten en context

Het centraal kerkbestuur (CKB) diende op 2 augustus 2020 een budgetwijziging 2020 in bij het bisdom Antwerpen van de kerkfabriek Sint-Benedictus en Sint-Jozef dat op 5 augustus en 17 augustus 2020 in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig advies heeft verleend. Op 18 augustus 2020 werd de budgetwijziging voor deze kerkfabrieken ingediend bij het stadsbestuur Mortsel.

Argumentatie

De gemeenteraad van de stad Mortsel heeft in haar vergadering van 22 september 2020 akte genomen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint-Benedictus en Sint-Jozef.

Juridische grond

Artikelen 41 tot en met 50 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006.

Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 (B.S. 16.08.2012).

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2020 van de stad Mortsel betreffende de budgetwijziging 2020 van het kerkbestuur Sint-Jozef.

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Kerkfabriek St.-Jozef Mortsel/Boechout - Budget 2021 - Kennisname

 

Feiten en context

Het centraal kerkbestuur (CKB) heeft op 2 augustus 2020 het budget 2021 ingediend bij het bisdom Antwerpen dat op 5 augustus 2020 in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig advies heeft verleend.

Argumentatie

De gemeenteraad van de stad Mortsel heeft in haar vergadering van 22 september 2020 akte genomen van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Jozef.

Juridische grond

Artikelen 41 tot en met 50 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006.

Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 (B.S. 16.08.2012).

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2020 van de stad Mortsel betreffende het budget 2021 van het kerkbestuur Sint-Jozef.

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Klimaat - Ondertekening Burgemeestersconvenant 2030 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De klimaatverandering is een feit en vormt een van de grootste wereldwijde uitdagingen van onze tijd. Onmiddellijke actie en samenwerking tussen lokale, regionale en nationale overheden over de hele wereld is noodzakelijk.

Het gemeentebestuur ondertekende het burgemeestersconvenant 2020.

Feiten en context

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 door de Europese Commissie gelanceerd met de ambitie om lokale besturen te engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. Intussen telt het initiatief meer dan 10.000 lokale en regionale overheden verspreid over 59 landen, die stuk voor stuk meegenieten van de troeven van een internationale gemeenschap en de technische en methodologische ondersteuning die geboden wordt door het EU-secretariaat. Meer dan 80% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen doen mee met het Burgemeestersconvenant.

In de energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering is de lokale overheid de belangrijkste drijfveer op het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat. De lokale overheid is bereid te handelen en deelt de verantwoordelijkheid voor klimaatactie met de regionale en nationale niveaus. De lokale overheid neemt eveneens een sleutelpositie in om de kwetsbaarheid van het grondgebied tegen de verschillende gevolgen van de klimaatverandering te beschermen. Daarnaast kunnen lokale oplossingen voor energie- en klimaatuitdagingen helpen om veilige, duurzame, concurrerende en betaalbare energie aan te bieden burgers.

Sinds 2014 ondersteunt IGEAN haar gemeenten bij de opmaak van klimaatplannen in het kader van het Burgemeestersconvenant 2020. Aansluitend organiseert IGEAN verschillende acties (groepsaankopen isolatie, infomomenten, EnergieKe krant, zonnedelen, …)  die uitvoering geven aan de doelstellingen van de klimaatplannen. Vanaf 2020 verlegt IGEAN de focus naar 2030.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 verbindt de gemeente zich er toe volgende engagementen na te streven:

         De uitstoot van CO2 op het grondgebied van de gemeente tegen 2030 met tenminste 40% terug te dringen ten opzichte van referentiejaar 2012, met name door een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

         De veerkracht van het grondgebied te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering;

         Een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan (SECAP) op te maken en binnen twee jaar na de formele ondertekening van het burgemeestersconvenant in te dienen bij het Europese secretariaat;

         Alle relevante belanghebbenden binnen het grondgebied van de gemeente te betrekken bij de opmaak van het SECAP;

         Passende personele, technische en financiële middelen te voorzien voor de uitvoering van het gemeentelijke energie- en klimaatactieplan;

         De visie, resultaten, ervaringen en kennis delen met andere lokale en regionale overheden binnen de EU en daarbuiten;

         Minstens elke twee jaar na het indienen van het SECAP te rapporteren over de geboekte vooruitgang met het oog op monitoring en evaluatie.

 

IGEAN wenst samen met provincie Antwerpen de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen in de opstap naar het Burgemeestersconvenant 2030. IGEAN zal samen met de provincie instaan voor het voorbereiden en uitwerken van gemeentelijke klimaatactieplannen (SECAP) bestaande uit volgende elementen:

         Event met de officiële ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 (najaar 2020);

         Startoverleg met betrokken schepenen en ambtenaren;

         Toelichting voor de adviesraden;

         Workshop mitigatie voor betrokken schepenen en ambtenaren;

         Regionale workshop adaptatie i.s.m. provincie Antwerpen;

         Opstart stuurgroep klimaat met stakeholders;

         Opmaak klimaatimpactanalyse i.s.m. provincie Antwerpen;

         Opmaak risico- en kwetsbaarheidsanalyse i.s.m. provincie Antwerpen;

         Burgerparticipatie aan de hand van een enquête;

         Uitwerken van klimaatactieplannen op gemeentelijk niveau.

Advies

De dienst omgeving geeft positief advies m.b.t. de ondertekening.

Het schepencollege van 8 september 2020 heeft het burgemeestersconvenant 2030 besproken en geeft positief advies m.b.t. de ondertekening.

Juridische grond

Akkoord van Parijs 2015, Europese Green Deal 2050, Burgemeestersconvenant 2030,               Nationaal klimaat- en energieplan 2021 - 2030, Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013 - 2020

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn voorzien als volgt:

Voor de opmaak en uitwerking van burgemeestersconvenant 2020 wordt jaarlijks 4.250€ voorzien in de financiële nota: algemene rekening 61690901 en beleidsitem 032900.

Voor de opmaak van de klimaatplannen in het kader van het Burgemeestersconvenant 2030 i.s.m. de provincie Antwerpen, zal IGEAN gedurende 2 jaar 1 VTE inzetten.

Ervan uitgaande dat 20 gemeenten het Burgemeestersconvenant 2030 zullen onderschrijven, wordt de kostprijs voor de volledige ondersteuning geraamd op 5.000 – 7.500 EUR per gemeente, dit is een meerkost van 3250€.

Voor zover de deputatie van de provincie Antwerpen haar akkoord geeft om voor de opmaak van de klimaatplannen middelen uit het Streekfonds te gebruiken, zal voormelde bijdrage verrekend worden met de middelen uit het Streekfonds, waardoor de bijdrage van de gemeente lager zal zijn en desgevallend zelfs volledig kan wegvallen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 en streeft er naar om:

         de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen 2030 met ten minste 40 % terug te dringen ten opzichte van referentiejaar 2012, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

         haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft aan IGEAN de opdracht om de streefdoelen uit artikel 1 om te zetten in praktische maatregelen en daarvoor volgende stappen te nemen:

         een “inventarisatie uitgangswaarden emissies” en een beoordeling van de risico’s van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren i.s.m. provincie Antwerpen;

         een klimaatactieplan (SECAP) voor duurzame energie en klimaat op te maken i.s.m. de gemeente;

         minstens elke twee jaar na de indiening van het actieplan voor duurzame energie en klimaat te rapporteren over de geboekte vooruitgang met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.

Artikel 3

De gemeenteraad neemt kennis van de kostenraming en de verdeling over alle deelnemende gemeenten en keurt deze goed.

Artikel 4

Een ondertekend exemplaar van de gemeenteraadsbeslissing en van het aansluitingsformulier voor het burgemeestersconvenant 2030 worden aan IGEAN bezorgd.

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 16 december 2020 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 en 16 december 2019 waarbij de heer Dirk Crollet en de heer Koen T'Sijen voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius Antwerpen

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 16 september 2020 opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen die op 16 december 2020 plaatsheeft in de Royal Yacht Club België, Thonetlaan 133 te 2020 Antwerpen.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 16 september 2020 overgemaakt .

 

We worden heden geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel schriftelijk.

 

Mogelijk komen er nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs en richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

Argumentatie

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden vooreerst hun oorsprong in de verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV):

         Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het nieuwe WVV.

         Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging.

         Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, met invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen door de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

         Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de Algemene Vergadering.

         In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure.

 

Daarnaast worden nog een aantal wijzigingen aangebracht:

         Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de reeds in de statuten opgenomen zetel

         Invoeging en/of actualisering van een aantal definities

         Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig lid van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging

         Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling

 

Aan het voorwerp worden (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van de inwerkingtreding van het WVV) enkele wijzigingen aangebracht;

 

Juridische grond

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 16 december 2020:

 

1)  Aanpassen van de statuten als volgt:

a.Wijziging van het doel/voorwerp

b.– Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II

– Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de bijlagen 1, 2, 3 en 4

– Toevoegen van een artikel 29ter

2)     Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen

3)     Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.

4)     Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.

5)     Statutaire benoemingen.

6)     a.Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 16 december 2020.
b.  Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

7)     Statutaire mededelingen.

 

Artikel 2

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Antwerpen met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Fluvius Antwerpen.

 

Artikel 3.1 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering

De vertegenwoordiger van de gemeente die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen op 16 december 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing.

 

Artikel 3.2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Opdrachthoudende Vereniging- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 9 december 2020 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente is aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij de heer Dirk Crollet en mevrouw Kris Swaegers voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius OV.

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 4 september 2020 opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 9 december 2020 plaatsvindt in Hotel Stayen, Tiensesteenweg 168 in 3800 Sint-Truiden.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 4 september 2020 overgemaakt .

 

We worden heden geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel schriftelijk.

 

Daar er mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs en richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

Argumentatie

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in de verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV):

Daarnaast worden nog een aantal wijzigingen aangebracht:

         Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de maatschappelijk zetel

         Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het nieuwe WVV

         Invoeging en/of actualisering van een aantal definities

         Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling

 

Juridische grond

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 9 december 2020 met als agendapunten:

 

1)  Aanpassen van de statuten als volgt:

                     Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I, II en III en schrappen van Hoofdstuk VI

                Aanpassen van de bestaande artikels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ter, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26bis, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 en bijlage 1

                     Toevoegen van een artikel 2bis

                     Schrappen van de bestaande artikelen 8bis, 9, 11bis, 27bis, 28, 29, 31, 32 en 33

                     Hernummeren van de volledige statuten

 

         Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 4 bij authentieke akte te doen vaststellen

         Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.

         Statutaire benoemingen.

         Statutaire mededelingen.

 

Artikel 2

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

 

Artikel 3.1 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering

De vertegenwoordiger van de gemeente die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 9 december 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing.

 

Artikel 3.2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen. Dit geeft het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering.

 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Motie - Evaluatie Bouwcode - Stemming

 

Artikel 2 van de oorspronkelijke motie van de N-VA luidt als volgt:

De gemeenteraad geeft de voorzitter van de gemeenteraad de opdracht om een gemeenteraadscommissie op te richten, met als opdracht de evaluatie van de gemeentelijke bouwcode te begeleiden en een voorstel te doen op de gemeenteraad van november 2021.

 

Na bespreking van de motie gaat de N-VA akkoord om artikel 2 aan te passen als volgt:

De gemeenteraad geeft de voorzitter van de gemeenteraad de opdracht om de gemeentelijke bouwcode op de bestaande gemeenteraadscommissie te behandelen.

 

Interpellatie N-VA Boechout-Vremde

Datum21/10/2020

Gemeenteraad van 26/10/2020

Onderwerp Motie Evaluatie Bouwcode

Door Sven Snyders

 

 

Feiten en context

Op 1 januari 2015 trad de gemeentelijke bouwcode in voege. Een goed document, een goede bouwcode.

Wij hebben dit, met de toenmalige fractie mee goedgekeurd. Er werd toen ook zeer duidelijk gesproken over een evaluatie. We zijn dus nu bijna 6 jaar verder, de eerste legislatuur van de bouwcode zit er dus op.

Om die reden vragen we het bestuur om een evaluatietraject op te zetten in het volgende jaar, in 2021.

Een evaluatie door en met de verschillende administraties, adviesraden en een gemeenteraadscommissie. Het belang van deze bouwcode staat als een paal boven water, het is dan ook belangrijk dat we deze up to date houden.

 

Stemming

19 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Joost Derkinderen

1 stem tegen

Wally Liekens

2 onthoudingen

Heleen Rymen en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om een evalutietraject op te zetten voor de gemeentelijke bouwcode. In samenwerking met de verschillende administraties en adviesraden.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft de voorzitter van de gemeenteraad de opdracht om de gemeentelijke bouwcode op de bestaande gemeenteraadscommissie te behandelen.

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Motie - Livestream gemeenteraad - Stemming

 

Datum21/10/2020

Gemeenteraad van 26/10/2020

Onderwerp Livestream gemeenteraad

Door Lode Van den Brande

 

Feiten en context

De livestreams van de gemeenteraad in april en mei n.a.v. de lockdown waren een groot succes. Tijdens een gewone gemeenteraad zitten hier gemiddeld een stuk of vijf mensen in het publiek. De livestream van mei is meer dan 500 keer bekeken. Dat bewijst dat er een grote behoefte aan is. Inwoners willen graag weten wat er hier gezegd en beslist wordt. Ze hebben daar ook recht op.

 

Het is niet altijd evident om naar hier te komen. Mensen zijn niet altijd mobiel of hebben het te druk. Daarom is het ook heel goed dat die opnames na de gemeenteraad online beschikbaar blijven. Dan kunnen mensen kijken wanneer het hen past.

 

Wij denken dat het een hele goeie zaak zou zijn voor een transparante democratische besluitvorming als we dat voortaan altijd zouden doen.

 

Heel veel gemeenten geven nu al het goede voorbeeld. Niet enkel steden als Antwerpen, Brussel, Gent, Oostende, Kortrijk, Brugge, Hasselt, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Ronse, Tienen, Sint-Truiden, Ieper of Aalst, maar ook Brasschaat, Diest, Merelbeke, Koksijde, Lievegem, Wetteren, Anzegem, Puurs, Zemst, Zwalm, Grimbergen, Houthulst, Moorslede, Zaventem, Koekelare, Zwijndrecht, Lochristi, Aalter, Herentals… enz.

 

Wij vinden dat we als moderne gemeente niet mogen achterblijven. Vandaar ons voorstel:

 

 

Dit voorstel werd verworpen met volgende stemming:

 

Stemming

8 stemmen voor

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

13 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Erik Philibert, Bruno Doms, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

1 onthouding

Willy Van Genechten

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad beslist dat het openbare gedeelte van de zitting van elke gemeenteraad voortaan via livestream zal worden aangeboden.

Artikel 2

De opnames van die livestream zullen meteen na de zitting van de gemeenteraad op een online platform geplaatst worden zodat de inwoners van Boechout en Vremde die kunnen bekijken wanneer het hen past.

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Motie - Livestream gemeenteraad - Tegenvoorstel - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 februari 2020 de opdracht voor de levering en installatie van een multimedia- stem- en discussiesysteem gegund aan Axians Audiovisual Belgium, Bourgetlaan 422 b13 te 1130 Brussel, tegen het bedrag van € 49.761,96 excl. btw of € 60.211,97 incl. 21% btw (inclusief optie Visualisatiesysteem - Draadloze projectie).

Achteraf werd nog een bijkomend stukje software aangekocht dat dient te voorzien in een eenvoudige technische mogelijkheid voor manuele interventie inzake het opsplitsten van de agendapunten. Dit laatste bevindt zich momenteel nog in testfase.

In dit dossier werd de optie livestreamen niet weerhouden wegens het te groot prijskaartje (70.000 euro voor vier jaar).

Feiten en context

Door de coronacrisis werden de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van april en mei digitaal georganiseerd. Het nieuwe systeem werd hierdoor nog maar een paar keer gebruikt. Er moeten nog een paar dingen op punt gesteld worden.

Het bestuur heeft wel reeds initiatief genomen om de vergaderingen van de gemeenteraad te streamen. De betrokken diensten onderzoeken momenteel hoe de livestreams het best kunnen georganiseerd worden binnen de perken van het beschikbare budget.

 

Stemming

21 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad beslist om het openbare gedeelte van de gemeenteraad via livestream aan te bieden en geeft opdracht aan de dienst ICT om een voorstel uit te werken, binnen het investeringsbudget voor ICT.

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Motie - Verslagen college - Stemming

 

Datum21/10/2020

Gemeenteraad van 26/10/2020

Onderwerp Verslagen college

Door Lode Van den Brande

 

 

Feiten en context

Meer dan een jaar geleden, op de gemeenteraad van 27 mei 2019, hebben we het er al eens over gehad dat de verslagen van het college van Burgemeester en Schepen sinds deze legislatuur plots veel beknopter zijn geworden dan voordien.

 

De verslaggeving beperkt zich tegenwoordig tot het strikt wettelijke minimum. Er staat vaak maar één enkele regel als: “Milieuraad - Advies aanpassing kapreglement. Het college neemt kennis van dit advies.” Of: “Gecoro – Proeve van beleidsnota – advies”. Daar weet je als burger niks mee.

 

We hebben toen gevraagd om opnieuw zoals vroeger in de collegeverslagen het volledige besluit te publiceren incl. voorgeschiedenis, financiële gevolgen enz. Er is toen beloofd dat men dat effectief zou doen. Er waren enkel nog wat praktische bezwaren, zo stond ook in het verslag van de zitting van 27 mei 2019.

 

We zijn nu meer dan een jaar later. We stellen vast dat die belofte nog altijd niet is waargemaakt. Vandaar dat we de gemeenteraad willen uitnodigen tot een duidelijk en expliciet engagement:

 

 

Dit voorstel werd verworpen met volgende stemming:

 

Stemming

3 stemmen voor

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

13 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

6 onthoudingen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad beslist dat de in de verslagen van het college van burgemeester en schepenen voortaan de besluiten opnieuw integraal gepubliceerd worden, inclusief alle informatie zoals de voorgeschiedenis, financiële gevolgen enz

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Motie - Besluiten meeting mobile - Stemming

 

Datum21/10/2020

Gemeenteraad van 26/10/2020

Onderwerp Besluiten meeting mobile

Door Lode Van den Brande

 

Feiten en context

Zowel wij als de N-VA hebben hier al een paar keer gevraagd of de tekst van de besluiten die voor de raadsleden op meeting mobile worden geplaatst niet enkel in de blauwe schermen kunnen worden aangeboden, maar ook als pdf aan de bijlagen kunnen worden toegevoegd.

 

Op die manier hoeven we niet telkens screenshots te nemen en die aan elkaar te plakken om ook ofline de gemeenteraad te kunnen voorbereiden.

 

Er is al meermaals beloofd dat men daar werk zou van maken. Dat is helaas nog steeds niet gelukt. Vandaar dat we zouden willen voorstellen om er een beslissing van de gemeenteraad van te maken, in de overtuiging dat die dan ook snel uitgevoerd kan worden.

 

Op zich gaat het om een eenvoudige handeling. De tekst van elk besluit is er al. Hij moet enkel nog als pdf opgeslagen worden en aan de bijlagen toegevoegd. Dat lijkt ons een geringe inspanning waar wij het gemeentepersoneel bijzonder dankbaar om zullen zijn.

 

 

Dit voorstel werd verworpen met volgende stemming:

 

Stemming

8 stemmen voor

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

14 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad beslist dat de tekst van de besluiten die voor de gemeenteraadsleden op meeting mobile worden geplaatst niet enkel in de blauwe schermen zullen worden aangeboden, maar ook telkens als apart document aan de bijlagen bij elk besluit zullen worden toegevoegd.

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Motie - Verkoop van gemeentelijke landbouwgrond - Stemming

 

Datum21/10/2020

Gemeenteraad van 26/10/2020

Onderwerp Verkoop van gemeentelijke landbouwgrond

Door Lode Van den Brande

 

Feiten en context

Misschien herinnert u zich dat wij op de gemeenteraad van 25 mei 2020 een Motie van Treurnis hebben ingediend. Daarin betreurden we de verkoop van gemeentelijke landbouwgrond en deden ook een suggestie: als het bestuur landbouwgrond (of andere eigendommen) verkoopt, kijk dan niet enkel naar het geboden bedrag, maar hou ook rekening met andere criteria gekoppeld aan duurzaamheid, zoals een meerwaarde voor natuur en biodiversiteit, een meerwaarde voor de buurt, enz. Kortom, we spoorden het bestuur aan om bij de verkoop van onze gronden rekening te houden met de SDG’s.

 

Duurzame landbouw kan een belangrijke hulpmiddel zijn om de klimaatverstoring tegen te gaan o.a. door CO2-opslag. Landbouw kan ook een belangrijke sleutel zijn om biodiversiteitverlies tegen te gaan. Grond is wat dat betreft een belangrijk beleidsinstrument.

 

Daarom vinden we het jammer dat er opnieuw landbouwgrond van ons, Boechoutenaren, verkocht wordt onder gesloten enveloppe aan de hoogste bieder. Deze keer in de Eggerseelstraat.

 

Het is weliswaar een klein perceeltje van 675 m², maar ook kleine percelen, of nét kleine percelen kunnen interessant zijn voor het groeiend aantal mensen die interesse hebben in kleinschalige landbouw, voedselbossen, een minibos, CSA's (Community Supported Agriculture). Stuk voor stuk initiatieven die een grote meerwaarde kunnen hebben voor de gemeenschap, maar niet voldoende geld bij elkaar kunnen rapen om de gesloten enveloppe voldoende te vullen.

 

In de beleidsnota 2019-2025 lezen we de intentie "herbebossingprojecten, aanleggen van graslanden of trage wegen, bv. op OCMW-gronden of niet meer bewonnen landbouwgronden". Door een aangepast verkoopsbeleid zouden dergelijke eigen doelstellingen ook door derden gerealiseerd kunnen worden, in combinatie met verkoopsinkomsten. Dat lijkt ons een mooi voorbeeld van een win-win situatie.

 

Sommige steden, zoals Leuven, tonen aan dat dergelijke ideeën alles behalve naïef of onrealistisch zouden zijn. Leuven heeft bijvoorbeeld in het kader van de Leuvense voedselstrategie ‘Voeding Verbindt’ besloten om geen eigen landbouwgrond meer te verkopen, maar om die via een Community Land Trust (CLT) pachtloos aan te bieden aan projecten van individuen, professionele landbouwers, maatschappelijke organisaties of verenigingen die zich kandidaat stellen en waarbij rekening gehouden wordt met gunningscriteria als: maatschappelijke meerwaarde, duurzaamheid en ecologie, innovatie en voorbeeldfunctie.

 

Laat ons daar een voorbeeld aan nemen. Met onze landbouwgrond kunnen we veel meer doen dan enkel geld verdienen. De financiële winst is – laat ons eerlijk zijn - redelijk beperkt, de maatschappelijke meerwaarde die we met deze gronden kunnen creëren is bijzonder groot.

 

Daarom vragen wij: verkoop onze landbouwgrond niet, of stel het uit. Stel het uit tot er een klimaatplan is opgesteld, tot we een biodiversiteitsplan hebben, tot we een lokaal voedselplan hebben. Stel het uit tot burgerinitiatieven een eigen Boechoutse Community Land Trust hebben kunnen oprichten. Laat ons dat soort initiatieven ondersteunen in plaats van enkel rekening te houden met de financiële winst op korte termijn.

 

Jullie nemen als college niet enkel beslissingen in naam van de huidige Boechoutenaren, maar ook van alle toekomstige generaties. Laat ons dat zeer doordacht en met grootste zorg doen. Laat die grond nog even liggen. En laat ons samen bekijken hoe we daarmee op korte termijn de grootste maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren.

 

Als we toekomstgericht en innovatief durven denken, zijn er hele mooie dingen mogelijk waar we met z’n allen nog heel lang deugd en plezier van gaan hebben.

 

Vandaar ons voorstel:

 

 

Dit voorstel werd verworpen met volgende stemming:

 

Stemming

9 stemmen voor

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

13 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten en Heleen Rymen

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad besluit dat er tot nader order geen gemeentelijke landbouwgrond meer verkocht mag worden, noch door de gemeente, het OCMW of het AGB.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft het bestuur de opdracht om een plan op te stellen om door middel van deze gronden een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde te realiseren waarbij uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met de impact op klimaat, biodiversiteit, sociale cohesie enz.

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Interpellatie - ISVAG afvalverbrandingsoven Wilrijk - Stand van zaken

Interpellatie en motie

Interpellatie Groen

Datum21/10/2020

Gemeenteraad van 26/10/2020

Onderwerp ISVAG afvalverbrandingsoven Wilrijk - Stand van zaken

Door Joost Derkinderen

 

 

Beste collega’s.

 

Tijdens de gemeenteraad van juni is de motie tegen de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven ISVAG Wilrijk gestemd en aangenomen.

 

Kan het bestuur ons inlichten over de stappen die sindsdien ondernomen zijn?

 

Alvast bedankt

 

 

Vriendelijke groeten

 

Derkinderen Joost

 

 

Burgemeester Koen T'Sijen geeft een stand van zaken met betrekking tot dit dossier.

Het antwoord is te beluisteren via de audio opname.

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Interpellatie - Geplande knip in de Stoofstraat

Interpellatie en motie

Interpellatie N-VA Boechout-Vremde

Datum21/10/2020

Gemeenteraad van 26/10/2020

Onderwerp Geplande knip in de Stoofstraat

Door Erik Philibert

 

 

Collega’s,

 

We vernamen de plannen van het gemeentebestuur om in november 2020 een knip te realiseren in de Stoofstraat ter hoogte van de N10. Tegelijk wil het gemeentebestuur de Stoofstraat omvormen tot fietsstraat.

 

Aanleiding is een manuele telling gedurende 1 uur ’s morgens en 1 uur ’s avonds waaruit blijkt dat het verkeer in de Stoofstraat vooral een passerend karakter heeft en weinig bestemmingsverkeer. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar als men dergelijke redenering doortrekt, kan men in heel veel straten paaltjes plaatsen.

 

Jarenlang heeft dit bestuur bewust de putten in de bermen van de Stoofstraat en de Smeendijk niet willen opvullen omdat auto’s anders te snel zouden rijden. Op zich is zoiets een beschaafde gemeente onwaardig en we hebben daar in het verleden al herhaaldelijk over geïnterpelleerd. Uiteraard volgen we de motivering dat wagens er niet te snel mogen rijden om zwakke weggebruikers niet in gevaar te brengen, maar daar bestaan andere maatregelen voor zoals snelheidsbeperkingen, verkeersdrempels, snelheidscontroles, paaltjes plaatsen zoals in de Spokenhofstraat of een fietsstraat inrichten. De Stoofstraat is trouwens geen landbouwweg, maar een smalle verbindingsweg tussen de Lispersteenweg en de N10.

 

Een knip vinden we een stap te ver en is bovendien verre van milieuvriendelijk. Het is logisch dat mensen die van Vremde komen en naar de N10 richting Lier moeten voor de Smeendijk en de Stoofstraat kiezen. Dit is niet enkel de kortste weg, maar ook de snelste. Omrijden via de Vremdesesteenweg betekent immers een 2 kilometer langere verplaatsing (van 3 naar 5 kilometer), en een extra reistijd van 4 minuten (van 5 naar 9 minuten). Als we uitgaan van een voorzichtige raming van 750 wagens per dag in de Stoofstraat die vanaf november allemaal 2 kilometer gaan moeten omrijden, zal die knip een jaarlijkse perfect vermijdbare extra CO2 uitstoot met zich meebrengen van meer dan 60 ton. En dan hebben we de mensen die in de Stoofstraat en de Paaiestraat zelf wonen en die tevens langs de Lispersteenweg zullen moeten omrijden nog niet eens mee geteld.

 

Wij vragen dan ook om geen paaltjes te plaatsen in de Stoofstraat. De inrichting als fietsstraat lijkt ons al ver genoeg te gaan. Graag hadden we ook het advies van de mobiliteitsraad gekend over deze knip, evenals het akkoord van de stad Lier met deze knip. De Stoofstraat ligt immers op de grens met Lier.

 

 

Erik Philibert

Gemeenteraadslid N-VA 

 

 

Schepen Dirk Crollet antwoordt op deze interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio opname.

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Interpellatie - Bermen en openbaar domein

Interpellatie en motie

Interpellatie N-VA Boechout-Vremde

Datum21/10/2020

Gemeenteraad van 26/10/2020

Onderwerp Bermen en openbaar domein

Door Greet Van Brussel

 

Collega’s,

 

Dit voorjaar hebben we de geweldige fietsbrug ter hoogte van de Victor Heylenlei in gebruik mogen nemen, met dank aan de provincie Antwerpen.

Ze wordt veelvuldig gebruikt door wandelaars, spelende kinderen, joggers en fietsers. Een echte aanwinst.

Op sommige momenten is het er zeer druk. Spijtig genoeg kan men niet overal de volledige baan gebruiken.

Het onkruid in de berm en langs de kant van de weg groeit er zo hoog dat het na regen neervalt op de baan, ook tussen de voegen van de boordsteen en goten groeit reeds onkruid. Het zou onze gemeente sieren en van veel respect betuigen  moest deze dan ook goed onderhouden worden.

 

Bij uitbreiding geldt dit voor de ganse gemeente, er zijn verschillende plaatsen die er beschamend vuil bijliggen.

Als voorbeeld zou ik de groene,(onkruid ) zone ter hoogte van de kruising tussen de Vremdesesteenweg en de Provinciesteenweg, voor de voormalige Miro willen aanhalen.Dit moet zeer dringend opgekuist worden.

Daarom zou ik willen vragen dat er opdracht gegeven wordt om hier zo snel mogelijk werk van te maken.

 

Alvast bedankt

 

Greet Van Brussel

Gemeenteraadslid N-VA 

 

 

Schepen Dirk Crollet en Philip Verstappen antwoorden op deze interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio opname.

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Interpellatie - Patrimonium

Interpellatie en motie

Interpellatie N-VA Boechout-Vremde

Datum21/10/2020

Gemeenteraad van 26/10/2020

Onderwerp Patrimonium

Door Sven Snyders

 

Collega’s,

 

Ondertussen is de dienst burger en welzijn volledig ingeburgerd op de site van het Midden. Het oude gemeentehuis en OCMW-gebouw aan het Georges van Raemdonckpark staat dus al een geruime tijd leeg.

 

Wat zijn ondertussen de plannen van het bestuur met dit gebouw? Van het idee van ‘vermarkten’ dat hier al een tijd geleden geponeerd werd, zien we niets terug.

 

Het grote en mooie gebouw wordt nu nog slechts sporadisch gebruikt. Dit is geen ideale situatie voor een gebouw. De winter komt eraan, welke voorzorgsmaatregelen heeft het bestuur genomen om ervoor te zorgen dat dit gebouw niet gaat lijden deze winter? Zal het verwarmd worden?            

 

De visie van het bestuur rond patrimonium is zeer onduidelijk. Slecht onderhoud en verkoop, dat is de synthese van de huidige visie.

 

Wij vragen dan ook een duidelijk patrimoniumplan. Gekoppeld aan onderhoudsplannen en lange termijn oplossingen. Rekening houdend met de verschillende, door de gemeente onderschreven, afspraken. Zoals daar zijn de SDG’s. Met als doel optimaliseren, verbeteren en in stand houden. Niet reactief, maar proactief. Zoals het een goede huisvader betaamt.

 

Alvast bedankt

 

Sven Snyders

Fractieleider N-VA 

 

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Interpellatie - Parking Sneppenbos

Interpellatie en motie

Interpellatie N-VA Boechout-Vremde

Datum21/10/2020

Gemeenteraad van 26/10/2020

Onderwerp Parking Sneppenbos

Door Greet Van Brussel

 

Collega’s,

 

Vanavond zou ik jullie aandacht willen vragen voor de tweede helft van de parking aan het Sneppenbos. Deze ligt er zeer slecht bij, het is er een grote en gevaarlijke modderpoel.

Op verschillende plaatsen  is er geen  grond meer aanwezig in en onder de grasdal, en groeit er dus ook geen gras wat eigenlijk net zorgt voor de stevigheid van dit soort ondergrond. Vele van deze ‘dals’ liggen los en kunnen er makkelijk uitgenomen worden.Daardoor sluiten ze zeer slecht op elkaar aan, komen ze omhoog en is dit dus echt wel een gevaarlijke situatie.

 

Wanneer gaat het bestuur hier werk van maken en voor wie is de herstellingsfactuur? Studiebureau of aannemer? Zijn hier structurele fouten gemaakt?

 

Wanneer de parking dan wordt aangepakt, dan lijkt het ons maar normaal dat  dit gebeurt volgens de bouwcode van Boechout-Vremde. Als men van onze burgers verwacht dat ze deze bouwcode volgen, zou het gemeentebestuur toch echt wel het goede voorbeeld moeten geven.

 

Greet Van Brussel

Gemeenteraadslid N-VA

 

 

 

Schepen Rudi Goyvaerts antwoordt op deze interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio opname.

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2020